Crist ynoch chi

Pa fywyd sydd i'w golli a pha un i'w ennill?

Ni siaradodd Paul mewn ffordd farddonol na throsiadol pan ddywedodd fod "Iesu Grist ynoch chi". Yr hyn a olygodd mewn gwirionedd gan hyn oedd bod Iesu Grist yn trigo mewn credinwyr yn wirioneddol ac yn ymarferol. Yn union fel y Corinthiaid, mae angen i ni wybod y ffaith hon amdanom ein hunain. Mae Crist nid yn unig y tu allan i ni, yn gynorthwyydd mewn angen, ond mae'n trigo ynom, yn byw ynom a gyda ni trwy'r amser.


Cyfieithiad o'r Beibl "Luther 2017"

 

"Rydw i eisiau rhoi calon newydd ac ysbryd newydd i chi ynoch chi, ac rydw i eisiau tynnu calon carreg o'ch cnawd a rhoi calon cnawd i chi" (Eseciel 36,26).


“Rwy’n eistedd neu’n codi, dyna sut rydych yn ei wybod; rydych chi'n deall fy meddyliau o bell. Rwy'n cerdded neu'n gorwedd, felly rydych chi o'm cwmpas ac yn gweld fy holl ffyrdd. Oherwydd, gwelwch, nid oes gair ar fy nhafod nad ydych chi, Arglwydd, yn gwybod popeth. Rydych chi'n fy amgylchynu ar bob ochr ac yn dal eich llaw drosof. Mae'r wybodaeth hon yn rhy rhyfeddol ac yn rhy fawr i mi, ni allaf ei deall »(Salm 139,2-un).


"Mae pwy bynnag sy'n bwyta fy nghnawd ac yn yfed fy ngwaed yn aros ynof fi a minnau ynddo" (Johannes 6,56).


«Ysbryd y gwirionedd na all y byd ei dderbyn oherwydd nad yw'n ei weld nac yn ei wybod. Rydych chi'n ei adnabod oherwydd ei fod yn aros gyda chi a bydd ynoch chi »(Ioan 14,17).


"Yn y diwrnod hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod i yn fy Nhad a chi ynof fi a minnau ynoch chi" (Ioan 14,20).


«Atebodd Iesu a dweud wrtho, Bydd pwy bynnag sy'n fy ngharu i yn cadw fy ngair; a bydd fy nhad yn ei garu, a deuwn ato a lletya gydag ef »(Ioan 14,23).


«Arhoswch ynof fi a minnau ynoch chi. Yn union fel na all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun os nad yw'n cadw at y winwydden, felly ni allwch chwaith, os na fyddwch yn cadw ataf fi »(Ioan 15,4).


"Myfi ynddynt hwy a chithau ynof fi, er mwyn iddynt fod yn berffaith ac y gall y byd wybod eich bod wedi fy anfon a'u caru fel yr ydych yn fy ngharu i" (Ioan 17,23).


"Ac yr wyf wedi gwneud eich enw yn hysbys iddynt, a byddaf yn ei wneud yn hysbys, er mwyn i'r cariad yr ydych yn fy ngharu i fod ynddo a minnau ynddynt" (Ioan 17,26).


"Os yw Crist ynoch chi, mae'r corff yn farw oherwydd pechod, ond yr ysbryd yw bywyd oherwydd cyfiawnder" (Rhufeiniaid 8,10).


"Felly, gallaf frolio yng Nghrist Iesu fy mod yn gwasanaethu Duw" (Rhufeiniaid 15,17).


"Oni wyddoch mai teml Duw ydych chi a bod Ysbryd Duw yn trigo ynoch chi?" (1. Corinthiaid 3,16).


“Ond trwy ras Duw, fi yw’r hyn ydw i. Ac nid ofer fu ei ras ynof, ond gweithiais lawer mwy na phob un ohonynt; ond nid myfi, ond gras Duw sydd gyda mi »((1. Corinthiaid 15,10).


"I Dduw, a ddywedodd: Bydd goleuni yn tywynnu allan o'r tywyllwch, rhoddodd lewyrch disglair yn ein calonnau, er mwyn i'r goleuo godi er gwybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist" (2. Corinthiaid 4,6).


"Ond mae gennym ni'r trysor hwn mewn llestri pridd, er mwyn i'r pŵer afieithus fod oddi wrth Dduw ac nid oddi wrthym ni" (2. Corinthiaid 4,7)


«Oherwydd rydyn ni sy'n byw yn cael ein rhoi am byth er marwolaeth er mwyn Iesu, er mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddatgelu yn ein cnawd marwol. Felly nawr mae marwolaeth yn nerthol ynom ni, ond mae bywyd ynoch chi »(2. Corinthiaid 4,11-un).


«Archwiliwch eich hunain a ydych yn sefyll yn y ffydd; gwiriwch eich hun! Neu onid ydych yn cydnabod ynoch eich hunain fod Iesu Grist ynoch? Os na, yna ni fyddech wedi'ch profi." (2. Corinthiaid 13,5).


"Rydych chi'n gofyn am brawf bod Crist yn siarad ynof fi, nad yw'n wan tuag atoch chi, ond sy'n nerthol yn eich plith" (2. Corinthiaid 15,3).


«Holwch eich hun a ydych chi yn y ffydd; gwiriwch eich hunain! Neu a ydych chi ddim yn cydnabod ynoch chi'ch hun fod Iesu Grist ynoch chi? " (2. Corinthiaid 15,5).


“Ond pan oedd yn plesio Duw, a’m gosododd ar wahân i gorff fy mam ac a’m galwodd trwy ei ras, 16 iddo ddatgelu ei Fab ynof, y dylwn ei bregethu gan yr efengyl ymhlith y Cenhedloedd, ni thrafodais fy hun yn gyntaf â mi y cnawd a'r gwaed »(Galatiaid 1,15-un).


«Rwy'n byw, ond nawr nid fi, ond mae Crist yn byw ynof fi. Am yr hyn yr wyf yn awr yn byw yn y cnawd yr wyf yn byw mewn ffydd ym Mab Duw, a'm carodd ac a roddodd ei hun i fyny drosof »(Galatiaid 2,20).


"Fy mhlant, y byddaf yn rhoi genedigaeth eto mewn poenau llafur nes bod Crist yn siapio ynoch chi!" (Galatiaid 4,19).


"Trwyddo ef byddwch chi hefyd yn cael eich adeiladu i mewn i gartref i Dduw yn yr Ysbryd" (Effesiaid 2,22).


«Fel y gall Crist drigo yn eich calonnau trwy ffydd. Ac rydych chi wedi'ch gwreiddio a'ch sefydlu mewn cariad »(Effesiaid 3,17).


"Roedd Duw eisiau gwneud yn hysbys iddyn nhw beth yw cyfoeth gogoneddus y dirgelwch hwn ymhlith y bobloedd, sef Crist ynoch chi, gobaith y gogoniant" (Colosiaid 1,27).


"Oherwydd ynddo ef mae cyflawnder cyfan y Duwdod yn trigo yn gorfforol, 10 ac rydych chi'n cael eich cyflawni trwyddo, sef pennaeth yr holl bwerau ac awdurdodau" (Colosiaid 2,9-un).


"Nid oes Groeg nac Iddew mwyach, enwaededig na dienwaededig, nad yw'n Roeg, Scythian, caethwas, erlynydd, ond popeth ac ym mhob Crist" (Colosiaid 3,11).


«Bydd yr hyn rydych chi wedi'i glywed o'r dechrau yn aros ynoch chi. Os bydd yr hyn a glywsoch o'r dechrau yn aros ynoch chi, byddwch hefyd yn aros yn y Mab ac yn y Tad »(1. Johannes 2,24).


«Ac mae'r eneiniad a gawsoch ganddo yn aros ynoch chi, ac nid oes angen i neb eich dysgu chi; ond fel y mae ei eneiniad yn dysgu popeth i chwi, felly y mae yn wir ac nid yn gelwydd, ac fel y dysgodd i chwi, felly arhoswch ynddo »(1. Johannes 2,27).


«Ac mae pwy bynnag sy'n cadw ei orchmynion yn aros yn Nuw a Duw ynddo. Ac o hyn rydym yn cydnabod ei fod yn aros ynom ni: trwy'r ysbryd y mae wedi'i roi inni »((1. Johannes 3,24).


«Blant, rwyt ti o Dduw ac wedi eu goresgyn; am fod yr hwn sydd ynoch yn fwy na'r hwn sydd yn y byd »(1. Johannes 4,4).


«Pan ddaw, er mwyn iddo gael ei ogoneddu ymhlith ei saint ac iddo ymddangos yn rhyfeddol ymhlith yr holl gredinwyr yn y dydd hwnnw; oherwydd yr hyn a dystiasom i chi, roeddech yn credu »(2. Thesaloniaid 1,10).