Ble wyt ti?

511 pa le yr ydychYn syth ar ôl y Cwymp, cuddiodd Adda ac Efa yn nhirwedd Gardd Eden. Mae’n eironig eu bod nhw wedi defnyddio creadigaeth Duw, y fflora a’r ffawna, i guddio rhag Duw. Cyfyd hyn y cwestiwn cyntaf a ofynir fel cwestiwn yn yr Hen Destament — y mae yn dyfod oddiwrth Dduw at y pechadur, (Adam) : « A chlywsant yr Arglwydd Dduw yn rhodio yn yr ardd pan oedd y dydd wedi oeri. Ac Adda a ymguddiodd a'i wraig oddi wrth wyneb yr Arglwydd Dduw, ym mysg coed yr ardd. A’r Arglwydd Dduw a alwodd ar Adda, ac a ddywedodd wrtho, Pa le yr wyt ti? (1. Mose 3,8-un).

"Ble wyt ti?" Wrth gwrs, roedd Duw yn gwybod ble roedd Adda, beth roedd wedi’i wneud, a pha gyflwr yr oedd ynddo. Mae'r cwestiwn y mae Duw yn ei ddefnyddio yn y darn hwn o'r Ysgrythur yn profi nad oedd Duw yn ceisio gwybodaeth a oedd eisoes yn hysbys iddo, ond ei fod yn gofyn i Adda archwilio ei hun.

Ble ydych chi nawr yn y dirwedd ysbrydol ac yn eich perthynas â Duw? Ble mae'r bywyd hwn yn mynd â chi nawr? Yn ei gyflwr presennol, roedd mewn gwrthryfel, yn ofni math anghywir o ofn, yn cuddio rhag Duw, ac yn symud y bai am ei ymddygiad i eraill. Mae hwn yn ddisgrifiad cyffredinol nid yn unig o Adda ond o'i ddisgynyddion ar hyd yr oesoedd hyd heddiw.

Cymerodd Adda ac Efa faterion i'w dwylo eu hunain. Er mwyn peidio â theimlo'n ddrwg gerbron Duw, fe wnaethon nhw orchuddio eu hunain â dail ffigys. Roedd y dillad hwn yn amhriodol. Gwnaeth Duw ddillad iddyn nhw o grwyn anifeiliaid. Ymddengys mai dyma'r aberth anifail cyntaf a thywallt gwaed diniwed a disgwyliad o'r hyn oedd i ddod.

Gall y cwestiwn hwn hefyd fod yn berthnasol i Gristnogion, gan nad ydynt yn imiwn i'r cyflwr dynol. Mae rhai wedi ceisio gwnïo eu dillad eu hunain at ei gilydd er mwyn teimlo rhywsut wedi eu gorchuddio gerbron Duw, gan ddilyn seremonïau, defodau, rheolau a rheoliadau. Fodd bynnag, nid mewn arferion o'r fath y mae'r ateb i angen dynol, ond mae wedi'i ymgorffori yn y cwestiwn cyntaf a ofynnir gan bechaduriaid doeth yn y Testament Newydd, dan arweiniad Duw: «Ble mae Brenin yr Iddewon newydd-anedig? Gwelsom ei seren yn codi, a daeth i'w addoli." (Mathew 2,2).

Trwy dderbyn ac addoli'r brenin a roddodd frenhiniaeth o'ch genedigaeth, mae Duw yn awr yn darparu'r dillad angenrheidiol i chi: "Oherwydd y mae pob un ohonoch a fedyddiwyd i Grist wedi gwisgo'ch hun yng Nghrist" (Galatiaid 3,27). Yn lle crwyn anifeiliaid, yr ydych yn awr wedi gwisgo'r ail Adda yng Nghrist, sy'n dod â chi heddwch, gwerthfawrogiad, maddeuant, cariad, a chartref croeso. Dyma'r efengyl yn gryno.

gan Eddie Marsh


pdfBle wyt ti?