Deall y deyrnas

498 deall y deyrnasDywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion am weddïo am i'w deyrnas ddod. Ond beth yn union yw'r deyrnas hon a sut yn union y daw? Gyda gwybodaeth am gyfrinachau teyrnas nefoedd (Mathew 13,11) Disgrifiodd Iesu deyrnas nefoedd i'w ddisgyblion trwy ei darlunio ar eu cyfer. Byddai'n dweud: "Mae teyrnas nefoedd fel ..." ac yna gwnaeth gymariaethau, fel yr had mwstard, sy'n fach ar y dechrau, y dyn sy'n dod o hyd i drysor mewn cae, ffermwr sy'n gwasgaru'r hadau, neu uchelwr sy'n gwerthu ei holl habakkuk a'i eiddo er mwyn caffael perlog arbennig iawn. Trwy wneud y cymariaethau hyn, ceisiodd Iesu ddysgu i'w ddisgyblion fod teyrnas Dduw "allan o'r byd hwn" (Ioan 18:36). Er hynny, parhaodd y disgyblion i gamddeall ei esboniadau a chymryd yn ganiataol y byddai Iesu yn arwain eu pobl orthrymedig i mewn i deyrnas fydol lle mae ganddyn nhw ryddid gwleidyddol, pŵer a bri. Mae llawer o Gristnogion heddiw yn deall bod gan deyrnas nefoedd fwy i'w wneud â'r dyfodol ac mae'n effeithio llai arnom yn y presennol.

Fel roced tri cham

Er na all unrhyw ddarlun unigol ddarlunio maint llawn teyrnas nefoedd yn gyfiawn, gallai'r canlynol fod o gymorth yn ein cyd-destun: Mae teyrnas nefoedd fel roced tri cham. Mae'r ddau gam cyntaf yn ymwneud â realiti cyfredol teyrnas nefoedd ac mae'r trydydd yn ymwneud â theyrnas berffaith y nefoedd sydd yn y dyfodol.

Cam 1: y dechrau

Gyda'r cam cyntaf mae teyrnas nefoedd yn cychwyn yn ein byd. Mae hyn yn digwydd trwy ymgnawdoliad Iesu Grist. Wrth fod yn Dduw i gyd a phob dyn, mae Iesu'n dod â theyrnas nefoedd atom ni. Fel Brenin y brenhinoedd, ble bynnag mae Iesu, mae teyrnas nefoedd Duw hefyd yn bresennol.

Lefel 2: Y realiti presennol

Dechreuodd yr ail gam gyda’r hyn a wnaeth Iesu drosom trwy ei farwolaeth, ei atgyfodiad, ei esgyniad ac anfon yr Ysbryd Glân. Er nad yw bellach yn bresennol yn gorfforol, mae'n byw ynom trwy'r Ysbryd Glân a thrwy hynny yn dod â ni at ein gilydd fel un corff. Mae teyrnas nefoedd yn bresennol nawr. Mae'n bresennol yn yr holl greadigaeth. Waeth pa wlad yw ein cartref daearol, rydym eisoes yn ddinasyddion y nefoedd, gan ein bod eisoes o dan lywodraeth Duw ac yn unol â hynny yn byw yn nheyrnas Dduw.

Mae'r rhai sy'n dilyn Iesu yn dod yn rhan o deyrnas Dduw. Pan ddysgodd Iesu i'w ddisgyblion weddïo: «Deled dy deyrnas. Gwneir dy ewyllys ar y ddaear fel y mae yn y nefoedd »(Mathew 6,10) gwnaeth hi'n gyfarwydd â sefyll i fyny mewn gweddi dros y presennol a'r dyfodol. Fel dilynwyr Iesu, fe’n gelwir i dystio am ein dinasyddiaeth nefol yn ei deyrnas, sydd eisoes yma. Ni ddylem ddychmygu teyrnas nefoedd fel rhywbeth sydd ond yn effeithio ar y dyfodol, oherwydd fel dinasyddion y deyrnas hon, fe'n gelwir eisoes i wahodd ein cyd-ddynion i ddod yn rhan o'r deyrnas hon hefyd. Mae gweithio i deyrnas Dduw hefyd yn golygu gofalu am bobl dlawd ac anghenus a gofalu am gadwraeth y greadigaeth. Trwy wneud pethau o'r fath, rydyn ni'n rhannu newyddion da'r groes oherwydd ein bod ni'n cynrychioli teyrnas Dduw a gall ein cyd-ddynion ei chydnabod trwom ni.

Cam 3: Diffyg y Dyfodol

Mae trydydd cam teyrnas nefoedd yn y dyfodol. Yna bydd yn cyrraedd ei fawredd llawn pan fydd Iesu'n dychwelyd ac yn tywys mewn daear newydd a nefoedd newydd.

Bryd hynny bydd pawb yn adnabod Duw a bydd yn adnabyddus am bwy ydyw mewn gwirionedd - "i gyd" (1. Corinthiaid 15,28). Bellach mae gennym obaith dwfn y bydd popeth yn cael ei adfer ar yr adeg hon. Mae'n anogaeth dychmygu'r sefyllfa hon ac i feddwl sut brofiad fydd hi, hyd yn oed pe dylem gofio geiriau Paul na allwn eu deall yn llawn eto (1. Corinthiaid 2,9). Ond er ein bod yn breuddwydio am drydydd cam teyrnas nefoedd, ni ddylem anghofio'r ddau gam cyntaf. Er bod ein nod yn y dyfodol, mae'r deyrnas eisoes yn bresennol ac oherwydd ei bod felly, fe'n gelwir i fyw yn unol â hynny a throsglwyddo newyddion da Iesu Grist a chymryd rhan yn nheyrnas Dduw (y presennol a'r dyfodol) i eraill caniatâd.

gan Joseph Tkach


pdfDeall y deyrnas