Cam ffydd

595 cam ffyddRoedden nhw'n ffrindiau i Iesu Grist ac roedd yn caru'r brodyr a chwiorydd Marta, Maria a Lasarus yn gynnes. Roeddent yn byw ym Metania, ychydig gilometrau o Jerwsalem. Trwy ei eiriau, ei weithredoedd, a'i wyrthiau, fe'u hanogwyd i gredu ynddo a'i newyddion da.

Ychydig cyn dathliad y Pasg, galwodd y ddwy chwaer Iesu am gymorth oherwydd bod Lasarus yn sâl. Roeddent yn credu pe bai Iesu gyda nhw, y gallai ei wella. Yn y man lle clywodd Iesu a'i ddisgyblion y newyddion, dywedodd wrthynt: "Nid yw'r afiechyd hwn yn arwain at farwolaeth, ond mae'n gwasanaethu i ogoneddu Mab y Dyn". Esboniodd iddyn nhw fod Lasarus yn cysgu, ond roedd hynny hefyd yn golygu ei fod wedi marw. Ychwanegodd Iesu fod hwn yn gyfle i bawb gymryd cam newydd mewn ffydd.

Nawr gwnaeth Iesu a'r disgyblion eu ffordd i Betania, lle roedd Lasarus wedi bod yn y bedd am bedwar diwrnod. Pan gyrhaeddodd Iesu, dywedodd Marta wrtho: «Mae fy mrawd wedi marw. Ond hyd yn oed nawr rwy'n gwybod: yr hyn rydych chi'n ei ofyn gan Dduw, bydd yn ei roi i chi ». Felly tystiodd Marta fod gan Iesu fendith y Tad a chlywodd ei ateb: «Bydd eich brawd yn cael ei atgyfodi oherwydd mai fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pwy bynnag sy'n credu ynof fi yn byw hyd yn oed os bydd yn marw a phwy bynnag sy'n byw yno ac yn credu ynof fi ni fydd byth yn marw. Ydych chi'n meddwl hynny? » Dywedodd wrtho: "Ydw, syr, rwy'n credu".

Pan safodd Iesu yn ddiweddarach gyda’r galarwyr o flaen bedd Lasarus a gorchymyn i’r garreg gael ei chodi i ffwrdd, gofynnodd Iesu i Martha gymryd cam arall mewn ffydd. "Os ydych chi'n credu, fe welwch ogoniant Duw". Diolchodd Iesu i'w dad oherwydd ei fod bob amser yn ei glywed ac yn galw allan mewn llais uchel: "Lasarus dewch allan!" Dilynodd yr ymadawedig alwad Iesu, daeth allan o'r bedd a byw (oddi wrth Ioan 11).

Yn ei eiriau: "Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd" cyhoeddodd Iesu ei fod yn feistr marwolaeth a bywyd ei hun. Credai Marta a Maria Iesu a gweld y dystiolaeth pan ddaeth Lasarus allan o'r bedd.

Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, bu farw Iesu ar y groes i dalu ein heuogrwydd. Ei atgyfodiad yw'r wyrth fwyaf. Mae Iesu'n byw ac yn anogaeth i chi y bydd Ef yn eich galw yn ôl enw ac y cewch eich atgyfodi. Mae eich cred yn atgyfodiad Iesu yn rhoi’r sicrwydd ichi y byddwch chithau hefyd yn cymryd rhan yn ei atgyfodiad.

gan Toni Püntener