Rhoddir rhoddion ysbrydol am wasanaeth

Rydym yn deall y pwyntiau hanfodol canlynol sy'n deillio o'r Beibl mewn perthynas â'r rhoddion ysbrydol y mae Duw yn eu rhoi i'w blant:

  • Mae gan bob Cristion o leiaf un rhodd ysbrydol; dau neu dri yn gyffredinol.
  • Dylai pawb gyfrannu eu rhoddion i wasanaethu eraill yn y gymuned.
  • Nid oes gan neb yr holl roddion, felly mae angen ein gilydd arnom.
  • Duw sy'n penderfynu pwy sy'n derbyn pa rodd.

Rydym bob amser wedi deall bod yna roddion ysbrydol. Ond yn ddiweddar rydyn ni wedi dod yn fwy ymwybodol ohonyn nhw hyd yn oed. Rydym wedi cydnabod bod bron pob aelod eisiau bod yn rhan o weinidogaeth ysbrydol (mae “gweinidogaeth ysbrydol” yn cyfeirio at bob gweinidogaeth ac nid gwaith bugeiliol yn unig.) Dylai pob Cristion ddod â’i roddion i wasanaethu lles pawb (1 Cor 12,7, 1 Anwes 4,10). Mae'r ymwybyddiaeth hon o roddion ysbrydol yn fendith fawr i bob unigolyn a'r cymunedau. Gellir cam-drin pethau da hefyd, ac felly mae ychydig o broblemau sy'n gysylltiedig ag anrhegion ysbrydol wedi codi. Wrth gwrs, nid oedd y problemau hyn yn unigryw i unrhyw eglwys benodol, felly mae'n ddefnyddiol gweld sut mae arweinwyr Cristnogol eraill wedi delio â'r problemau hyn.

Gwrthod gwasanaethu

Er enghraifft, mae rhai pobl yn defnyddio'r term rhoddion ysbrydol fel esgus i beidio â gwasanaethu eraill. Er enghraifft, maen nhw'n dweud bod eu rhodd ar y blaen ac felly maen nhw'n gwrthod perfformio unrhyw weinidogaeth gariad arall. Neu maen nhw'n honni eu bod nhw'n athro ac yn gwrthod gwasanaethu mewn unrhyw ffordd arall. Rwy'n credu mai dyma'r gwrthwyneb llwyr i'r hyn yr oedd Paul yn bwriadu ei ddweud. Esboniodd fod Duw yn rhoi rhoddion i bobl am wasanaeth, nid am wrthod gwasanaethu. Weithiau mae angen gwneud gwaith, p'un a oes gan rywun anrheg arbennig ar ei gyfer ai peidio. Rhaid paratoi a glanhau ystafelloedd cyfarfod. Dylid rhoi tosturi mewn trasiedi, p'un a oes gennym y rhodd o dosturi ai peidio. Dylai pob aelod allu dysgu'r efengyl (1. Petrus 3,15), p'un a oes ganddynt rodd efengylu ai peidio; mae'n afrealistig meddwl mai dim ond gwasanaethu'r hyn y maent yn arbennig o ddawnus yn ysbrydol i'w wneud yw pob aelod. Nid yn unig y mae angen gwneud mathau eraill o wasanaeth, ond dylai pob aelod brofi mathau eraill o wasanaeth hefyd. Mae'r gwasanaethau amrywiol yn aml yn ein herio y tu allan i'n parth cysur - y parth yr ydym yn teimlo'n ddawnus ynddo. Wedi'r cyfan, efallai y bydd Duw eisiau datblygu rhodd ynom nad ydym wedi'i gydnabod eto!

Rhoddir un i dri phrif anrheg i'r rhan fwyaf o bobl. Felly, mae'n well bod y prif faes gwasanaeth i'r unigolyn fod mewn un neu fwy o feysydd y prif roddion. Ond dylai pawb fod yn hapus i wasanaethu mewn meysydd eraill yn ôl yr Eglwys sydd eu hangen arnyn nhw. Mae yna eglwysi mawr sy'n gweithredu yn unol â'r egwyddor ganlynol: “Dylai rhywun benderfynu ar rai gwasanaethau yn unol â phrif roddion eich hun, ond dylai un hefyd fod yn barod (neu'n barod) i gymryd rhan mewn gwasanaethau ysbrydol eilaidd eraill yn seiliedig ar Anghenion eraill. ”. Mae polisi o'r fath yn helpu aelodau i dyfu a dim ond am gyfnod cyfyngedig y mae'r gwasanaethau cymunedol yn cael eu dyrannu. Mae'r gwasanaethau anaddas hyn yn newid i aelodau eraill. Mae rhai bugeiliaid profiadol yn amcangyfrif mai dim ond tua 60% o’u gweinidogaeth y mae plwyfolion yn ei gyfrannu ym maes eu prif roddion ysbrydol.

Y peth pwysicaf yw bod pawb yn cymryd rhan mewn rhyw ffordd. Mae gwasanaeth yn gyfrifoldeb ac nid yn fater o "Ni fyddaf yn ei dderbyn oni bai fy mod yn ei hoffi".

Darganfyddwch eich anrheg eich hun

Nawr ychydig o feddyliau ar sut i ddarganfod pa roddion ysbrydol sydd gennym. Mae sawl ffordd o wneud hyn:

  • Prawf rhodd, arholiadau a rhestr eiddo
  • Hunan-ddadansoddiad o ddiddordebau a phrofiadau
  • Cadarnhad gan bobl sy'n eich adnabod chi'n dda

Mae'r tri dull hyn yn ddefnyddiol. Mae'n arbennig o ddefnyddiol os yw'r tri yn arwain at yr un ateb. Ond nid yw'r un o'r tri yn ddi-ffael.

Mae rhai o'r stocrestrau ysgrifenedig yn syml yn ddull hunan-ddadansoddol sy'n helpu i ddangos beth mae eraill yn ei feddwl ohonoch chi. Y cwestiynau posib yw: Beth hoffech chi ei wneud? Beth ydych chi'n dda iawn yn ei wneud? Beth mae pobl eraill yn ei ddweud eich bod chi'n gwneud yn dda? Pa fath o anghenion ydych chi'n eu gweld yn yr eglwys? (Mae'r cwestiwn olaf yn seiliedig ar arsylwi, lle mae pobl fel arfer yn arbennig o ymwybodol o ble y gallant helpu. Er enghraifft, bydd rhywun sydd â rhodd tosturi yn meddwl bod angen mwy o dosturi ar yr eglwys.)

Yn aml nid ydym yn gwybod ein rhoddion nes ein bod yn eu defnyddio ac yn gweld ein bod yn gymwys mewn math penodol o weithgaredd. Nid yn unig y mae rhoddion yn tyfu trwy brofiad, gellir eu darganfod hefyd trwy brofiad. Felly, mae'n ddefnyddiol pe bai Cristnogion yn rhoi cynnig ar wahanol fathau o wasanaeth o bryd i'w gilydd. Gallwch ddysgu rhywbeth amdanoch chi'ch hun a helpu eraill.    

gan Michael Morrison


pdfRhoddir rhoddion ysbrydol am wasanaeth