gwybodaeth amdanom ni


147 amdanom ni

Eglwys Dduw ledled y byd yn fyr o'r enw WKG, Saesneg "Worldwide Church of God" (ers hynny 3. Sefydlwyd Ebrill 2009 sy'n hysbys mewn gwahanol rannau o'r byd dan yr enw "Grace Communion International"), ym 1934 yn UDA fel "Radio Church of God" gan Herbert W. Armstrong (1892-1986). Fel cyn-hysbysebwr a phregethwr ordeiniedig Eglwys Dduw y Seithfed Dydd, roedd Armstrong yn arloeswr wrth bregethu'r efengyl ar y radio ac o 1968 ar orsafoedd teledu "The World Tomorrow". Cyhoeddwyd Cylchgrawn "The Plain Truth", a sefydlwyd hefyd gan Armstrong ym 1934, yn Almaeneg o 1961 ymlaen. Yn gyntaf fel “The Pure Truth” ac o 1973 fel “Clear & True”. Yn 1968 sefydlwyd y gynulleidfa gyntaf yn y Swistir sy'n siarad Almaeneg yn Zurich, ac ychydig yn ddiweddarach yn Basel. Ym mis Ionawr 1986, penododd Armstrong Joseph W. Tkach yn weinidog cyffredinol cynorthwyol. Ar ôl marwolaeth Armstrong (1986), dechreuodd Tkach Senior newid yn araf, tan bregeth enwog y Nadolig ym 1994, lle datganodd Tkach nad oedd yr eglwys bellach o dan yr hen gyfamod ond o dan y cyfamod newydd. Trawsnewidiodd y newidiadau dramatig a ddeilliodd o hynny, sydd ers 1998 hefyd at ailstrwythuro'r eglwys gyfan ac at adolygiad beirniadol o'r holl werslyfrau blaenorol, y gymuned amser-ffwndamentalaidd flaenorol yn eglwys rydd Brotestannaidd "normal".

Mae Iesu Grist yn newid bywydau pobl. Gall hefyd newid sefydliad. Dyma stori sut y gwnaeth Duw drawsnewid Eglwys Dduw Byd-eang (WKG) o eglwys gref o'r Hen Destament i fod yn eglwys efengylaidd. Heddiw yn fab i Tkach sen. Dr. Joseph W. Tkach, Jr. Bugail Cyffredinol yr Eglwys o tua 42.000 o aelodau mewn tua 90 o wledydd ledled y byd. Yn y Swistir, mae Eglwys Dduw ledled y byd wedi bod yn rhan o Gynghrair Efengylaidd y Swistir (AAS) er 2003.

Mae'r stori'n cynnwys poen a llawenydd. Gadawodd miloedd o aelodau'r eglwys. Ond mae miloedd yn llawn llawenydd ac yn sêl newydd am eu Gwaredwr a'u Gwaredwr Iesu Grist. Rydyn ni nawr yn cofleidio ac yn hyrwyddo thema ganolog y Cyfamod Newydd, Iesu: bywyd, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Gwaith adbrynu Iesu dros ddynoliaeth yw canolbwynt ein bywydau.

Gellir crynhoi ein dealltwriaeth newydd o Dduw fel a ganlyn:

  • Y Duw Triune a greodd bawb. Trwy natur ddwyfol a dynol Iesu Grist, gall pawb fwynhau cariad y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.
  • Daeth Iesu, mab Duw, yn ddynol. Daeth i'r ddaear i gysoni holl ddynoliaeth â Duw trwy ei eni, ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad a'i esgyniad.
  • Yr Iesu croeshoeliedig, atgyfodedig a gogoneddus yw cynrychiolydd dynoliaeth ar ddeheulaw Duw ac mae'n tynnu pawb ato trwy nerth yr Ysbryd Glân.
  • Yng Nghrist, mae dynoliaeth yn cael ei charu a'i derbyn gan y Tad.
  • Talodd Iesu Grist, gyda'i aberth ar y groes, unwaith ac am byth am ein pechodau. Talodd yr holl ddyled. Yng Nghrist fe faddeuodd y Tad ein holl bechodau i ni ac mae arno eisiau inni droi ato a derbyn Ei ras.
  • Dim ond os ydym yn credu ei fod yn ein caru ni y gallwn fwynhau ei gariad. Ni allwn fwynhau ei faddeuant oni bai ein bod yn credu ei fod wedi maddau inni.
  • Dan arweiniad yr Ysbryd Glân, trown at Dduw. Rydyn ni'n credu'r newyddion da, yn derbyn ein croes ac yn dilyn Iesu. Mae'r Ysbryd Glân yn ein tywys i fywyd trawsffurfiedig Teyrnas Dduw.

Trwy’r adnewyddiad cynhwysfawr hwn o’n ffydd, credwn y gallwn wneud gwasanaeth cariad gwerthfawr i arwain pobl at Iesu ac i fynd gyda nhw ar y llwybr hwn.

P'un a ydych chi'n chwilio am atebion i'ch cwestiynau am Iesu Grist a sut y gall wneud gwahaniaeth yn eich bywyd neu os ydych chi'n chwilio am gymuned Gristnogol i alw'ch cartref ysbrydol, byddem yn hapus iawn i gwrdd â chi a gyda chi I weddïo arnoch chi.