Cyffes "Cyfreithiwr Dienw"

332 cyfaddefiad cyfreithiwr anhysbys“Helo, fy enw i yw Tammy ac rydw i’n“ gyfreithiwr ”. Ddeng munud yn ôl roeddwn yn condemnio rhywun yn fy meddwl: "Mae'n debyg y byddwn i'n dychmygu rhywbeth felly mewn cyfarfod o'r Cyfreithwyr Dienw" (AL). Byddwn yn mynd ymlaen i ddisgrifio sut y dechreuais gyda phethau bach; gan feddwl fy mod yn arbennig ar gyfer cadw'r Gyfraith Fosaig. Sut felly y dechreuais edrych i lawr ar bobl nad oeddent yn credu yr un peth ag y gwnes i. Gwaethygodd: dechreuais gredu nad oedd unrhyw Gristnogion heblaw'r rhai yn fy eglwys. Roedd fy nghyfreithlondeb hyd yn oed yn cynnwys meddwl mai dim ond fi oedd yn gwybod gwir fersiwn hanes yr Eglwys ac y byddai gweddill y byd yn cael ei dwyllo.

Aeth fy nghaethiwed mor ddrwg fel nad oeddwn hyd yn oed eisiau bod gyda phobl nad oeddent yn fy eglwys, a oedd yn y "byd". Dysgais fy mhlant i fod mor anoddefgar ag yr oeddwn i. Fel gwreiddiau porfa, mae'n tyfu Cyfreithlondeb yn ddwfn ym meddyliau Cristnogion. Weithiau bydd y tomenni yn torri i ffwrdd ac yn aros am amser hir er bod y prif wreiddyn eisoes wedi'i dynnu allan. Rwy'n gwybod y gallwch chi ddod allan o'r caethiwed hwn, ond gellir cymharu cyfreithlondeb â dibyniaeth ar alcohol yn eithaf da, wyddoch chi yn y pen draw byth yn union pan fyddwch chi'n cael eich iacháu'n llwyr.

Un o'r gwreiddiau mwyaf ystyfnig yw'r meddylfryd sy'n canolbwyntio ar wrthrychau pan fyddwn yn trin pobl fel gwrthrychau trwy eu gwerthuso yn ôl eu perfformiad yn unig yn seiliedig ar yr hyn y maent yn ei gynrychioli. Dyna ffordd y byd. Os nad ydych chi'n edrych yn dda neu os nad ydych chi'n gwneud yn wych, rydych chi nid yn unig yn cael eich ystyried yn ddi-werth, ond hefyd yn ganiataol.

Mae rhoi gormod o bwyslais ar berfformiad a defnyddioldeb yn arfer meddwl sy'n cymryd amser hir i chwalu. Os na fydd gwŷr a gwragedd yn gwneud yr hyn y mae disgwyl iddyn nhw ei wneud, yna yn hwyr neu'n hwyrach bydd un yn siomedig, neu hyd yn oed yn chwerw yn y tymor hir. Mae llawer o rieni yn rhoi pwysau diangen ar eu plant i berfformio. Gall hyn arwain at gyfadeiladau israddoldeb neu broblemau emosiynol. Mewn eglwysi, ufudd-dod a chyfraniad at rywbeth (boed hynny mewn arian neu fel arall) yw'r llinyn mesur ar gyfer gwerthoedd yn aml.

A oes unrhyw grŵp arall o bobl sy'n barnu ei gilydd gyda chymaint o egni a brwdfrydedd? Nid oedd y duedd rhy ddynol hon yn broblem i Iesu. Gwelodd y bobl y tu ôl i'r gweithredoedd. Pan ddaeth y Phariseaid ato â'r ddynes a oedd wedi'i dal mewn godinebu, y cyfan a welsant oedd yr hyn a wnaeth (ble oedd ei phartner?). Gwelodd Iesu hi fel y pechadur unig a oedd ychydig yn ddryslyd ac yn ei rhyddhau o hunan-gyfiawnder ei chyhuddwyr a'u barn am y fenyw fel gwrthrych.

Yn ôl i'm "cyfarfod AL". Pe bai gen i gynllun deuddeg cam, byddai'n rhaid iddo gynnwys ymarfer ar sut i drin pobl fel pobl, nid gwrthrychau. Gallem ni ddechrau trwy edrych ar rywun rydyn ni'n gyson barnwch fel y digwyddodd gyda'r godinebwr hwnnw. Ac mae Iesu Grist yn sefyll ger ei bron ef neu ef ac yn meddwl tybed a fyddem yn taflu'r garreg gyntaf.

Efallai y byddaf yn gweithio ar yr un cam ar ddeg arall, hefyd, ond am y tro, rwy'n credu ei bod yn ddigon os byddaf yn llusgo fy "charreg gyntaf" o gwmpas gyda mi i atgoffa fy hun bod gan Iesu fwy o ddiddordeb mewn pwy ydym ni na beth rydyn ni'n ei wneud.

gan Tammy Tkach


pdfCyffes "Cyfreithiwr Dienw"