rhestr ddarllen

Croeso adref

Croeso adref

 

Fred Ritzhaupt

Trosglwyddiad o'r Testament Newydd sy'n synnu'r meddwl a'r H.mwyn cyffwrdd.

Gyda'r trosglwyddiad hwn o'r Testament Newydd, mae Fred Ritzhaupt yn dod â chi'n agosach at y Duw a gyflwynodd Iesu fel "Abba, Dad". Amlygir gwahoddiad Duw i fynd i berthynas bersonol ag ef yn y testun.

Mae'r trosglwyddiad hwn yn cyfuno bywiogrwydd ffres iaith lafar heddiw â theyrngarwch i'r testun Groeg gwreiddiol. Mae absenoldeb camesgoriad, y trawsnewidiadau esboniadol a'r frawddeg hardd yn gwneud darllen yn bleser pur.

Mae pwy bynnag sy'n darganfod y berthynas hon â Duw drosto'i hun wedi cyrraedd, o'r diwedd "gartref". Ein dymuniad a'n gweddi yw'r trosglwyddiad hwn yw eich cydymaith ar y ffordd adref.

Gerth Medien GmbH, ISBN: 978-3-95734-023-8

 

Y cwt

Y cwt - penwythnos gyda Duw

 

gan William P. Young

Diflannodd merch ieuengaf Mackenzie flynyddoedd yn ôl. Cafwyd hyd i'w olrhain olaf mewn lloches yn y goedwig heb fod ymhell o safle gwersylla'r teulu. Bedair blynedd yn ddiweddarach, yng nghanol ei alar dyfnaf, mae Mackenzie yn derbyn gwahoddiad enigmatig i'r cwt hwn. Duw yw eich anfonwr. Er gwaethaf ei amheuon, mae Mackenzie yn derbyn y gwahoddiad. Mae taith i mewn i'r anhysbys yn cychwyn. Bydd yr hyn y mae'n ei ddarganfod yno yn newid byd Mack am byth.

Econ-Ullstein-List, ISBN: 978-3-548-28403-3

 

 

Y tresmaswr

Y tresmaswr

 

Melvin J. Sandstrom

 

Mae dieithryn yn ymddangos i hen ddyn, athro diwinyddiaeth, merch ddall, esgob, pregethwr yr efengyl ffyniant a putain mewn bar. Mae'n treiddio i'w bywydau, yn gofyn cwestiynau anghyfforddus - ac yn datgelu ei hun fel Iesu. Mae'r tresmaswr yn ffuglen ddiwinyddol wedi'i chyfoethogi â digwyddiadau hanesyddol, sy'n symud testun enwog Dostoevsky "The Grand Inquisitor" i'r 21ain ganrif. Mae Iesu'n ymddangos yn incognito i weld a yw'n dod o hyd i ffydd ar y ddaear. Yn y cyfarfyddiadau wedi eu plethu’n ddirgel, nid yn unig y chwe phrif gymeriad, ond mae’r cwestiwn hefyd yn codi: Beth fyddem yn ei wneud pe bai Iesu’n ymddangos?

Basel Brunnen Verlag, ISBN: 978-3-7655-1820-1

 

shane claiborne Rhaid i mi fod yn wallgof i fyw fel hyn

Rhaid i mi fod yn wallgof i fyw fel hyn

 

Shane Claiborne

 

Mae "The Conversion to Radical Succession" yn arwain awdur y llyfr hwn at y getoau ochr yn ochr â'r digartref ac i Irac fel actifydd heddwch. Stori sy'n llawn angerdd, creadigrwydd a chred sy'n newid y byd trwy weithredoedd bach o gariad ...

Sut ydych chi'n byw fel Cristion? Mae Shane Claiborne yn arwain y cwestiwn hwn mewn ffyrdd anarferol. Mae'n teithio i Calcutta ac yn mynd gyda'r Fam Teresa i'r tlotaf o'r tlodion - ac yno mae'n cwrdd â Duw mewn ffordd hollol newydd. Fe wnaeth ei "dröedigaeth i olyniaeth radical" ddifetha ei gynlluniau proffesiynol, ei arwain at y getoau yng nghanol y ddinas ochr yn ochr â phobl anghofiedig y gymdeithas gefnog ac i Baghdad ar ddechrau rhyfel Irac yn 2003 fel actifydd heddwch. Mae "eithafwr elusen" yn adrodd stori sy'n llawn angerdd, creadigrwydd a chred sy'n newid y byd trwy weithredoedd bach o gariad. 

Brunnen-Verlag, ISBN: 978-3-7655-3935-0

 

brennan yn gofalu am gariad di-enw duw

Cariad anadferadwy Duw

 

Brennan Manning

 

Dychmygwch ddiwrnod stormus ar y môr: mae eich llong yn cael ei thaflu yn ôl ac ymlaen gan y tonnau ac yn agored i rymoedd natur. Pwerau sy'n ddienw ac yn anhygoel ar yr un pryd. I Brennan Manning mae hon yn ddelwedd addas o gariad Duw tuag atom ni fodau dynol - cariad angerddol nad yw'n gwybod unrhyw ffiniau. Gyda'r neges deimladwy hon, mae'r awdur enwog yn mynd i'r afael yn bennaf â phobl sy'n ei chael hi'n anodd o dan bwysau crefydd. Pwy sy'n teimlo na fyddant byth yn cwrdd â safonau Duw. Mae gan y llyfr bach hwn y pŵer i newid eich barn am Dduw unwaith ac am byth.

Gerth Medien GmbH, ISBN: 978-3-86591-473-6

 

cariad cloch rob sydd â'r gair olaf

Cariad sydd â'r gair olaf

 

Rob Bell

 

Mae Rob Bell yn mynd i’r afael â chwestiwn oesol nefoedd ac uffern, barn a gras ac yn creu darlun dewr, yn yr ystyr orau, sarhaus o Dduw, lle mae gan gariad y gair olaf.

Mae Cristnogion dirifedi erioed wedi mynd i’r afael â’r cwestiwn o sut y gall ffydd ddweud ar y naill law: cariad yw Duw ac ar y llaw arall yn pwysleisio’r posibilrwydd y bydd miliynau o bobl yn cael eu gwahanu oddi wrth Dduw am byth. Yn y llyfr hwn, mae Rob Bell yn olrhain y cwestiynau sy'n codi o'r tensiwn hwn. Sut y gall Duw gymryd rhyddid dynol o ddifrif, sy'n gofyn am gariad ac ar yr un pryd gyflawni ei nod ei hun o ennill pawb drosodd i'w gariad? A sut y gellir deall termau Beiblaidd iachawdwriaeth, damnedigaeth, edifeirwch, nefoedd ac uffern? Mae'r llyfr hwn yn dangos safbwyntiau anarferol sy'n arwain at y darganfyddiad: Mae'r newyddion da yn llawer gwell nag yr oeddem ni'n meddwl o'r blaen.

Brunnen-Verlag, ISBN: 978-3-7655-4186-5

 

wayne jacobson dave coleman gwaedd gwydd wyllt

Sgrech y gwyddau gwyllt

 

Wayne Jacobsen, Dave Coleman

 

Fe wnaeth Crist ein rhyddhau ni i fod yn rhydd! Felly sefyll yn gadarn a pheidiwch â gadael i iau y caethiwed gael ei roi arnoch chi eto! (Galatiaid 5,1: XNUMX). Sut allwn ni fyw heddiw, yn unigol ac yn y gymuned, mewn ffordd ymarferol iawn yn y rhyddid hwn y mae Crist wedi ein rhyddhau iddo? Sut allwn ni ddatgelu cyfyngiadau crefyddol sy'n parhau i geisio ein dwyn o'r rhyddid hwn? Nid yw'r awduron wedi ysgrifennu llyfr ffeithiol ar y cwestiynau hyn, ond yn hytrach yn mynd â ni i mewn i stori gyffrous Jake Colsen. Roedd Jake, ar y dechrau yn gyd-weinidog eglwys rydd, yn fodlon ar ei Gristnogaeth a'i fywyd plwyf nes bod pethau'n digwydd yn ei fywyd sy'n gofyn ychydig o gwestiynau iddo, a than ie, nes iddo gwrdd â'r dieithryn annosbarthedig hwn Mae'r dieithryn hwn yn siarad am Iesu fel pe bai wedi ei adnabod yn bersonol. Mae ei ffordd o fyw yn ysgwyd credoau blaenorol Jake i'r craidd. Ai ef yw John, y disgybl y dywedodd Iesu a allai fyw nes iddo ddod? Mae cri’r gwyddau gwyllt yn disgrifio mewn tri ar ddeg o gyfarfyddiadau beth mae Jake yn ei brofi gyda’r dieithryn rhyfedd hwn. Gyda’i help, mae’n llwyddo i wynebu ei ofnau mwyaf, meistroli amgylchiadau anodd dros ben ac o’r diwedd profi llawenydd a rhyddid na allai ond breuddwydio amdano tan nawr. 

GLoryWorld-Medien, ISBN: 978-3-936322-27-9

 

gramadeg duw moick mooney

Gramadeg Duw

 

Mick Mooney

 

Rhufeinig

Mae gan Sam Walker freuddwyd ryfedd: mae Duw yn cynnig dysgu gramadeg iddo. Mae'r dylunydd cynnyrch di-waith yn diystyru hyn fel ffantasi rhyfedd. Ond yna'n sydyn mae Duw mewn gwirionedd yn eistedd wrth fwrdd cegin Sam ac eisiau cadw at ei addewid.

Daw'r gwersi gramadeg dwyfol yn daith ddarganfod syfrdanol, newidiol i Sam - yn llawn brwydrau mewnol. Yn anad dim mae dadleuon gyda'r cadfridog, pennaeth y bwlwark emosiynol y mae Sam wedi'i adeiladu yn ei enaid er ei amddiffyniad ei hun. Oherwydd po fwyaf y mae Sam yn deall sut y mae Duw mewn gwirionedd, po fwyaf y mae'n sylweddoli bod cariad Duw yn ddiamod ac yn ddiderfyn, po fwyaf y mae ei amddiffynfeydd mewnol yn cwympo. Trwy ras Duw, mae Sam yn dod o hyd i ehangder hollol newydd ynddo'i hun. Mae gramadeg Duw mor ddigrif ag y mae'n symud - ynglŷn â phoen a chwalfa, ond llawer mwy am gariad, prynedigaeth a rhyddid.

Grace Heddiw Verlag, ISBN: 978-3-943597-40-0

 

bill thrall bruce mc nicol john lynch y caffi

Nofel y caffi

 

Bill Thrall, Bruce McNicol, John Lynch

 

Mae pawb angen lle y gallant fod yn real. Gwnaeth Steven Kerner mewn gwirionedd: swydd â chyflog uchel, gwraig wych, merch gefnog. Ond ar ôl un o'i ffrwydradau drwg-enwog o ddicter, mae ei wraig yn ei gicio allan. Rhaid i Steven gyfaddef nad yw ei swydd yn cyflawni, nid yw'n gwybod sut i achub ei briodas, ac nid oes ganddo unrhyw un i siarad â hi.

Yn sydyn mae'r Andy ecsentrig yn ymddangos sy'n ymddangos fel pe bai'n gwybod llawer am Steven. Mae'n mynd ag ef i Gaffi Bo - man lle mae derbyn, maddeuant a gras yn teyrnasu. Yno, yng nghanol "existences aflwyddiannus", mae llwybr Steven yn ôl yn fyw yn dechrau - ac i'r Duw sy'n ei garu'n ddiamod.

Gerth Medien GmbH, ISBN: 978-3-865917-96-6

 

w ian thomas christ ynoch chi

Crist ynoch chi

 

W. Ian Thomas

 

Dynamiaeth bywyd
Mae'n amhosibl ufuddhau i orchmynion Duw ar eich pen eich hun. Ond mae Crist yn byw ynom ni. Yn ei lyfr byd-enwog, mae Thomas yn dangos sut y gall Cristnogion brofi pŵer yr atgyfodiad yn bodoli. Mae cred undonog yn dod yn fywyd deinamig a chredadwy.

"Wel, nid fi, ond mae Crist yn byw ynof fi" (Gal. 2,20:XNUMX). Gallai hynny fod yn arwyddair bywyd Ian Thomas. Mae'n amhosibl ufuddhau i orchmynion Duw trwy eich ymdrech eich hun. Ond mae Crist yn byw ynom ni. Yn y llyfr byd-enwog hwn, mae'r awdur yn dangos sut y gall Cristnogion brofi pŵer yr atgyfodiad yn bodoli. Mae cred undonog yn troi'n fywyd deinamig a chredadwy sy'n datblygu cryfder ym mywyd beunyddiol ac yn cymryd pob eiliad allan o'i phresenoldeb.

SCM R. Brockhaus, ISBN: 978-3-417-26437-1

 

w ian thomas Cristnogaeth bwerus

Cristnogaeth bwerus

 

W. Ian Thomas

 

Bywyd o Gollyngiad
Nid oes unrhyw beth mwy diflas na Christnogaeth heb Grist a dim byd mwy cyffrous na bod yn Gristion a phrofi cyflawnder bywyd gyda Iesu yma ar y ddaear. Nid ceisio bod yn Gristion da yw eich bywyd ysbrydol, ond mynd ati i gwrdd â Christ yn yr oes sydd ohoni a'i integreiddio yn eich bywyd. Mae'r penodau byrion yn rhoi bwyd i chi feddwl bob dydd. Mae cwestiynau ar ddiwedd yr adrannau yn eich gwahodd i gyfnewid syniadau mewn grwpiau neu i fyfyrio mewn distawrwydd. Llyfr y dylech chi ei ddarllen yn bendant. Nid yw wedi bod yn werthwr llyfrau ers blynyddoedd am ddim.

SCM R. Brockhaus, ISBN: 978-3-417-22887-8

 

amser cariad cyntaf hans joachim eckstein

Amser y cariad cyntaf

 

Hans-Joachim Eckstein

 

Pan fyddwn yn tyfu i fyny, mae ein datblygiad personol hefyd yn effeithio ar ein dealltwriaeth o ffydd a'n delwedd o Dduw. A oes rhyw fath o gred sy'n profi'n briodol ac yn ddilys yn y cyfnod newydd hwn o fywyd? A allwn ni lawenhau yn ein ffydd yn ddi-dor neu a allwn ni ddod o hyd i wreiddioldeb newydd ar ôl cyfnod o argyfwng a dieithrio? A fyddwn ni hyd yn oed yn dod o hyd i "gariad cyntaf" yn y diwedd?
Mewn 43 o erthyglau byr, mae Hans-Joachim Eckstein yn delio â materion craidd y ffydd Gristnogol ac yn eu goleuo o safbwyntiau rhyfeddol ac yn ddiwinyddol ddwys.

SCM R. Brockhaus, ISBN: 978-3-7751-6019-3

 

jc ryle fod yn sanctaidd

Byddwch sanctaidd!

 

JC Ryle

 

Yr allwedd i fywyd llawn
Eisoes yn ystod ei oes (1816-1900) daeth yr awdur JC Ryle i'r argyhoeddiad dwfn nad yw sancteiddrwydd ymarferol a hunan-rodd llwyr i Dduw bellach yn cael eu byw'n ddigonol gan Gristnogion modern. Yn anffodus mae pwnc ofn personol Duw wedi pylu i'r cefndir. Mae'r ffordd o fyw Cristnogol yn isel mewn sawl maes ac mae pwysigrwydd anrhydeddu dysgeidiaeth Duw trwy ein harferion beunyddiol yn cael ei anghofio. Mae dysgeidiaeth Brotestannaidd ac efengylaidd Iach yn ddiwerth os nad oes bywyd sanctaidd yn cyd-fynd ag ef. Yn cael ei ddirmygu fel peth afrealistig a gwag gan bobl seciwlar uchelgeisiol a sylwgar, mae'n difrïo'r ffydd. Er mwyn gwrthweithio'r duedd hon, mae angen newid cyfeiriad trwy adfywiad llwyr o sancteiddrwydd Beiblaidd.

3L Verlag, 978-3-935188-31-9

 

Mae 03 lit fritz yn rhwymo o gyfrinach ffydd

Cyfrinach ffydd

 

Fritz Binde

 

Cyn ei dröedigaeth, roedd Fritz Binde (1867–1921) yn anffyddiwr a sosialydd cynhyrfus gyda gallu amlwg i siarad ag ef a oedd yn gallu swyno ei gynulleidfa. Ar ôl ei dröedigaeth yn Iesu Grist, rhoddodd ei ddawn yng ngwasanaeth ei Arglwydd a daeth yn dyst craff i Iesu a bregethodd yr efengyl mewn pebyll a neuaddau. Defnyddiodd ei rodd lenyddol hefyd i annog credinwyr mewn nifer o lyfrau ac ysgrifau i fyw'r ffydd yn ddigyfaddawd. Mae nifer o'i draethodau mwyaf gwerthfawr (er enghraifft, “Ar Ddirgelwch y Groes”, “Cyfrinach y Ffydd”, “Y Tri Amod Sylfaenol ar gyfer Dilyn Iesu” ac ati) wedi'u cynnwys yn y gyfrol hon.

Gwasanaeth Cyfryngau Cristnogol CMD Hünfeld, ISBN: 3-939833-35-5 ISBN: 3-939833-35-5

 

bob amser gyda chi sarah ifanc

Bob amser gyda chi - llythyrau caru gan Iesu

 

Sarah Young

 

Bob dydd gallwch fod yn sicr: mae cariad Iesu tuag atoch yn ddiderfyn! Yn y llyfr defosiynol hwn fe welwch eiriau o'i safbwynt ef. Geiriau anogaeth, cysur ydyn nhw. Geiriau sy'n siarad yn iawn yn eich bywyd. Efallai eich bod yn hiraethu am fod yn ddiogel ac wedi'ch amddiffyn gyda Duw ar hyn o bryd? Neu a oes angen ei agosrwydd arnoch i wneud y penderfyniad cywir mewn sefyllfa anodd?
Lle bynnag yr ydych ar eich taith bersonol trwy fywyd: Mae'r defosiynau hyn yn eich arwain i dawelwch ac yn eich helpu i ailwefru'ch batris ym mhresenoldeb Duw.

Gerth Media, ISBN: 978-3-86591-765-2

 

cariad a pharch emerson eggerich

Cariad a pharch

 

Emerson Eggerichs

 

Mae menyw eisiau cael ei charu'n ddiamod gan ei gŵr. Mae dyn eisiau cael ei barchu’n ddiamod gan ei wraig. Dyma gyfrinach fwyaf priodas lwyddiannus. Bydd egwyddorion beiblaidd y llyfr hwn yn eich helpu i ddeall eich partner yn well a chanfod anghenion cudd eich gilydd. Dangoswch i'ch cariad y cariad mewn bywyd bob dydd y mae'n hiraethu amdano. A dysgwch sut i ddangos i'ch cydnabyddiaeth a'r parch sy'n hanfodol iddo bob dydd i'ch gŵr. Fe welwch eich partner â llygaid hollol wahanol - a bydd dyfnder a chynefindra digynsail yn eich partneriaeth.

Gerth Media, ISBN: 978-3-86591-492-7

 

caru wayne jacobsen

Wrth fy modd!

 

Wayne Jacobsen

 

I fyw bywyd bob dydd yr ydym yn hollol sicr ein bod yn cael ein caru yn ddiamod gan Dduw - a yw hynny'n wirioneddol bosibl, a sut olwg sydd arno mewn termau pendant? Mae Wayne Jacobsen yn rhoi dealltwriaeth gam wrth gam inni o ba mor ddwfn yw cariad Duw tuag atom a sut mae'r ffaith hon yn effeithio arno yn ein bywyd bob dydd. Pwynt pwysig yw ein bod yn dod i ddatguddiad clir ynghylch pam y bu farw Iesu drosom ar y groes. Caniataodd Iesu i bechod a chywilydd fwyta ei gorff ei hun fel y gallwn nawr fwynhau perthynas gyda'i dad. O ganlyniad, rydyn ni'n darganfod nad ydyn ni'n cael ein galw'n gaethweision, ond yn feibion ​​a merched. Mae'r tad hwn yn ein caru'n gryfach ac yn ddyfnach nag unrhyw un arall yn y byd. Mae ei hoffter cariadus gyda ni ym mhob amgylchiad. Rydyn ni'n profi perthynas fyw ag ef sy'n ein rhyddhau o boen cywilydd ac yn ein newid fel y gallwn ni fyw fel ei blant.

GLoryWorld-Medien, ISBN: 978-3-936322-33-0

 

steve mcvey ar lwybr gras

Ar lwybr gras

 

Steve McVey

 

Cristnogaeth fel roeddech chi bob amser yn gobeithio y byddai
Waeth beth rydych chi eisoes wedi'i gyflawni a'i sefydlu yn eich bywyd, ni waeth beth fyddwch chi'n ei gyflawni a'i gyflawni - nid oes yr un ohono'n eich llenwi â llawenydd mor ddwfn â bywyd mewn undeb agos â Iesu Grist. Pan fydd Iesu'n cwrdd â phobl yn eu gwendid, maen nhw'n gorlifo gydag angerdd a deinameg. Pan fyddant yn aeddfedu mewn ffydd â Christ yn eu calonnau, maent yn tyfu cynnen a heddwch mewnol na ellir ond ei gael ar y llwybr gras hwn.

Grace Heddiw Verlag, ISBN: 978-3-943597-05-9

 

Cynghorodd Greg ddysgeidiaeth jesws

Gwir ras - Dysgeidiaeth Iesu


Greg Riether


Boed yn y Bregeth ar y Mynydd, yn Ein Tad neu yn y Datguddiad - llawer o eiriau Iesu yw'r llyfr diarhebol gyda saith sêl i Gristnogion. Yn aml maent yn cael eu camddeall a'u haddysgu ar gam. Gall hyn gael effeithiau dramatig ar ein delwedd o Dduw a'n hunaniaeth fel credinwyr.
Mae Greg Riether eisiau ein helpu i weld dysgeidiaeth Iesu yng ngoleuni'r cyfamod newydd a deall yr hyn yr oedd yr Arglwydd eisiau ei ddweud a'i gyflawni mewn gwirionedd. Ei bryder oedd rhyddhau pobl o hen system y gyfraith a'u harwain i mewn i system newydd yr ysbryd, y cyfamod newydd. Os ydym yn cydnabod hyn, byddwn yn gweld darnau cyfarwydd o’r Beibl mewn goleuni newydd, llachar ac o’r diwedd byddwn yn gallu eu derbyn - heb unrhyw ofn. Byddwn yn deall bod ei gariad a'i ras wedi'i guddio ym mhopeth a ddywedodd ac a wnaeth Iesu.

Grace Heddiw Verlag, ISBN: 978-3-95933-066-4

Cynghorodd Greg ddamhegion jesws

Gwir ras: damhegion Iesu

 

Greg Riether

 

Boed yn ddameg y ffigysbren, y doniau a ymddiriedwyd, neu'r deg morwyn - gall llawer o ddamhegion Iesu ddod yn drafferth i Gristnogion. Maent yn aml yn cael eu camddeall a'u camddehongli. Gall hyn gael effeithiau dramatig ar ein delwedd o Dduw a'n hunaniaeth fel credinwyr. Hoffai Greg Riether helpu ei ddarllenwyr i weld damhegion Iesu yng ngoleuni'r cyfamod newydd. Mewn ffordd syml a bywiog, mae'n dod â ni'n agosach at y straeon a adroddodd Iesu er mwyn rhyddhau pobl o'r hen gyfamod, system y gweithiau a'r cnawd, a'u hadnabod â chyfamod newydd.

Grace Heddiw Verlag, ISBN: 978-3-95933-122-7

 

ryan rufus gras pur ychwanegol

Gras pur ychwanegol

 

Ryan Rufus

 

Mae'r llyfr hwn yn mynd i lawr fel olew - oherwydd mae Ryan Rufus yn cyhoeddi neges glir, iachusol ar gyfer eneidiau Cristnogol dolurus. Mae cred sy'n seiliedig ar gamsyniadau yn arwain at y diwedd marw ysbrydol. Dyna pam mae Ryan Rufus yn amlwg yn cyferbynnu llwybr sinistr cyfreithlondeb a hunan-gyfiawnder â llwybr syml, rhyddhaol gras Duw. Bydd hyd yn oed Cristnogion profiadol yn elwa o eneiniad pwerus gyda diwinyddiaeth adfywiol gras.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-943597-14-1

 

ryan rufus neges glir gras

Neges glir gras

 

Ryan Rufus

 

Grace yw'r neges orau un y gall rhywun ei chlywed yn ei fywyd erioed! Mae ganddo'r pŵer i'ch rhyddhau chi, eich trawsnewid a'ch paratoi ar gyfer bywyd. Nid yw gras yn ymwneud â pha mor berffaith y mae'n rhaid i chi fod, ond pa mor berffaith rydych chi wedi dod yng Nghrist. Mae darganfod pwy rydych chi wedi dod yng Nghrist bob amser yn eich arwain i ddarganfod beth y gall ac y bydd yn ei wneud trwoch chi. Bydd y saith uned addysgu bwerus yn eich helpu i drosglwyddo gras i bobl eraill gydag eglurder a symlrwydd, a thrwy hynny greu llawenydd a brwdfrydedd.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-943597-14-1

 

paul ellis yr efengyl mewn deg gair

Yr efengyl mewn deg gair

 

Paul Ellis

 

Gan ddefnyddio deg term, mae Paul Ellis yn ei gwneud yn glir unwaith ac am byth nad newyddion eithaf da yn unig yw efengyl Iesu Grist, ond y neges fwyaf llawen, chwyldroadol, ryddhaol y gellir ei dychmygu. Yng Nghrist rydyn ni'n cael ein caru, ein cymodi, ein hachub, ein huno ag ef, ein derbyn, sanctaidd, cyfiawn, marw i bechod, newydd a brenhinol. Nid oes lle mwyach i gyfreithlondeb a meddwl am berfformiad.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 78-3-943597-53-0

 

paul ellis yr efengyl mewn 20 cwestiwn

Yr efengyl mewn ugain cwestiwn

 

Paul Ellis

 

Ar y ffordd allan o gyfreithlondeb ac i ras, rydym yn aml yn llawn cwestiynau. Mae'n rhaid i ni ddysgu pwy a sut mae Duw mewn gwirionedd a beth mae gwaith Iesu yn ei olygu i ni. Mae ein cwestiynau fel allweddi sy'n datgloi'r trysorau. Mae gan y llyfr hwn atebion ac mae'n rhoi'r allweddi inni i berthynas ddibynadwy â Duw.

Bydd y cwestiynau yn y llyfr hwn yn mynd â chi i leoedd newydd. Bydd y rhain yn gwneud ichi ddawnsio ar uchelfannau ffafr eich tad. Yn bennaf oll, maen nhw'n arwain at berthynas ddyfnach â Iesu, sef yr ateb mwyaf oll.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-943597-48-6

 

lynchwch y rhwymedi

Y gwellhad

 

John Lynch, Bruce McNicol, Bill Thrall

 

Roeddem yn meddwl ein bod wedi cael ein hiacháu, ond mae'r rhan fwyaf ohonom wedi dod â hen olygfa ddifywyd i'ch bywyd newydd yn anymwybodol. Mae'r llyfr hwn yn diagnosio bod pobl ag obsesiwn ag ymdopi â'u problemau pechod ar eu pennau eu hunain. Gwenwynodd hyn y gymuned a chuddio'r newyddion da gwreiddiol. Fe wnaethon ni osod safon na allen ni ei chyflawni - felly fe wnaethon ni ddweud wrth ein hunain mai safon Duw ydoedd. Mae rhai ohonom wedi ffarwelio â'r ffars hon ac wedi dod yn sinigaidd, amheus a difater.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-95933-055-8

 

duw heb grefydd andrew farley

Duw heb grefydd


Andrew Farley

 

Mae Cristnogion yn aml yn ei chael hi'n anodd cysoni gras a gorchmynion. Canlyniad pwysau i berfformio, cydwybod euog ac ofn. Ond nid oes rhaid i hynny fod. Mae Andrew Farley yn dangos nad yw cadw deddfau a gorchmynion bellach yn fater i Gristnogion. Yn lle hynny, gallant ddod o hyd i orffwys yn Nuw a byw bywyd o ryddid. I Andrew Farley, arferai bywyd Cristnogol fod yn un peth yn anad dim arall: yr ymgais anodd i blesio Duw ar bob cyfrif - crefydd ddi-baid, anodd. Y canlyniad oedd blinder ysbrydol, rhwystredigaeth a siom chwerw gyda'r eglwys hefyd. Yng nghanol ei gwestiynau a'i amheuon, fodd bynnag, darganfu rywbeth a newidiodd bopeth: realiti gras rhyddhaol, diamod Duw.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-943597-02-8

 

Andrew Farley Yr Efengyl Noeth

Yr efengyl foel

 

Andrew Farley

 

Iesu pur. 100% naturiol. Heb ychwanegion

I ffwrdd â phob balast diangen, yn ôl at neges lawen, ryddhaol Iesu Grist yn ei ffurf wreiddiol! Dyna hanfod Andrew Farley, sydd wedi profi’n bersonol sut y gall cyfreithlondeb, pwysau crefyddol a chyflawniad duwiol arwain at anobaith ac iselder ysbryd - oherwydd nid yw popeth a ddaw ar draws fel Cristnogol yn ysbryd Crist o bell ffordd. Mae llyfr Farley yn newid bywyd.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-943597-15-8

 

chad mansbridg rydych chi wedi'i etifeddu

Rydych chi wedi etifeddu!

 

Chad Mansbridge

 

Mae awdur y llyfr hwn yn mynd â ni ar daith hynod ddiddorol trwy hanes Duw gyda dyn. Mae'n egluro cyfamodau amrywiol Duw - gydag Abraham, trwy Moses ac yn olaf y cyfamod tragwyddol newydd yn Iesu Grist. Ac mae ganddo'r cyfan: Oherwydd yng Nghrist rydyn ni'n cael ein hachub unwaith ac am byth ac ar yr un pryd rydyn ni'n etifeddion Duw. O edrych arno yn ei gyfanrwydd, daw’n amlwg na allwn ychwanegu dim mwy. 'Llyfr heriol a phwysig. Mae'n dangos y rhyddid sydd yng ngras Duw.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-943597-20-2

 

Dyfarnodd Joseph Prince

Wedi'i fwriadu ar gyfer rheol

 

Joseph Prince

 

Y gyfrinach i lwyddiant diymdrech, cyflawniad, a bywyd buddugol. Pam mae cymaint o bobl yn gweld y llyfr hwn yn awel adfywiol? Fe'ch gelwir i brofi llwyddiant, cyflawniad a buddugoliaeth. Mae'r llyfr hwn yn dangos sut y gallwch chi oresgyn a rheoli pob adfyd, diffyg, ac arfer dinistriol sy'n sefyll yn eich ffordd. Nid yw'n ymwneud â'r hyn sy'n rhaid i chi ei wneud, ond am yr hyn sydd eisoes wedi'i wneud i chi. Nid oes raid i chi wneud unrhyw beth ar eich pen eich hun, oherwydd mae eisoes wedi'i wneud i chi. Nid oes raid i chi ddefnyddio'ch grym ewyllys i orfodi newid - pŵer a chryfder Duw yw'r hyn sy'n eich newid chi. Dechreuwch heddiw i wynebu a rheoli dros salwch, caledi ariannol, perthnasau wedi torri, ac arferion dinistriol gyda hyder ac awdurdod! Mae Joseph Prince yn dad, gŵr a ffrind rhyfeddol sy'n arwain un o'r eglwysi mwyaf yn y byd. Mae'r ffordd y mae'n byw ac yn buddsoddi ei hun yn gwneud ei eiriau'n gredadwy ac yn argyhoeddiadol pan mae'n siarad am y bywyd buddugol a gorlifol y mae Duw yn ei addo inni.

Cyhoeddwr Grace Today, ISBN: 978-3-943597-70-7