Iesu ddoe, heddiw ac am byth

171 jesus ddoe heddiw am bythWeithiau rydyn ni'n mynd i ddathliad y Nadolig o Ymgnawdoliad Mab Duw gyda chymaint o frwdfrydedd nes ein bod ni'n gadael i'r Adfent gymryd sedd gefn, h.y. yr amser y mae blwyddyn yr eglwys Gristnogol yn dechrau. Mae pedwar Sul yr Adfent yn cychwyn eleni ar Dachwedd 29ain ac yn cyhoeddi’r Nadolig, gwledd genedigaeth Iesu Grist. Mae'r term "Adfent" yn deillio o'r Lladin adventus ac mae'n golygu rhywbeth fel "dod" neu "cyrraedd". Yn ystod yr Adfent dathlir tri "dyfodiad" Iesu (yn ôl trefn fel rheol): y dyfodol (dychweliad Iesu), y presennol (yn yr Ysbryd Glân) a'r gorffennol (ymgnawdoliad / genedigaeth Iesu).

Byddwn yn deall arwyddocâd yr Adfent hyd yn oed yn well os ystyriwn sut mae'r tri dyfodiad hyn yn gysylltiedig â'i gilydd. Fe wnaeth awdur y Llythyr at yr Hebreaid ei roi fel hyn: "Iesu Grist ddoe a heddiw a'r un peth hefyd am byth" (Hebreaid 13,8). Daeth Iesu fel dyn yn ymgnawdoli (ddoe), mae'n byw trwy'r Ysbryd Glân sy'n bresennol ynom ni (heddiw) a bydd yn dychwelyd fel Brenin yr holl frenhinoedd ac yn Arglwydd yr holl arglwyddi (am byth). Ffordd arall o edrych ar hyn yw o ran teyrnas Dduw. Daeth ymgnawdoliad Iesu â theyrnas Dduw i ddyn (ddoe); mae ef ei hun yn gwahodd y credinwyr i fynd i mewn i'r deyrnas honno ac i gymryd rhan ynddi (heddiw); a phan ddychwel, bydd yn datgelu teyrnas flaenorol Duw i holl ddynolryw (am byth).

Defnyddiodd Iesu sawl dameg i egluro'r deyrnas yr oedd ar fin ei sefydlu: dameg yr had yn tyfu mewn distawrwydd ac yn anweledig (Marc 4,26-29), yr had mwstard, sy'n dod allan o hedyn bach ac yn tyfu i fod yn llwyn mawr (Markus 4,30-32), yn ogystal ag un y lefain, sy'n lefain y toes cyfan (Mathew 13,33). Mae'r damhegion hyn yn dangos bod teyrnas Dduw wedi'i dwyn i'r ddaear gydag ymgnawdoliad Iesu, ac mae'n parhau heddiw ac yn wirioneddol. Dywedodd Iesu hefyd: "Os byddaf yn bwrw allan ysbrydion drwg trwy Ysbryd Duw [a wnaeth], mae teyrnas Dduw wedi dod atoch chi" (Mathew 12,28; Luc 11,20). Mae teyrnas Dduw yn bresennol, meddai, ac mae tystiolaeth o hyn wedi'i chofnodi yn ei gastio allan o gythreuliaid a gweithredoedd da eraill yr eglwys.
 
Datgelir pŵer Duw yn barhaus yn rhinwedd y credinwyr sy'n byw yn realiti teyrnas Dduw. Iesu Grist yw pennaeth yr eglwys, yr oedd ddoe, mae heddiw a bydd am byth. Yn union fel yr oedd teyrnas Dduw yn bresennol yng ngwaith ysbrydol Iesu, mae bellach yn bresennol yng ngwaith ysbrydol ei eglwys (er nad yw mewn perffeithrwydd eto). Mae Iesu y Brenin yn trigo gyda ni; mae ei gryfder ysbrydol yn trigo ynom ni, hyd yn oed os nad yw ei deyrnas yn gwbl effeithiol eto. Tynnodd Martin Luther y gymhariaeth fod Iesu wedi rhwymo Satan, er ei fod ar gadwyn hir: «[...] ni all ef [Satan] wneud mwy na chi drwg ar gadwyn; gall gyfarth, rhedeg yn ôl ac ymlaen, rhwygo ei hun wrth y gadwyn. "

Bydd teyrnas Dduw yn dod yn realiti yn ei holl berffeithrwydd - dyna'r "Tragwyddol" rydyn ni'n gobeithio amdano. Rydyn ni'n gwybod na allwn ni newid y byd i gyd yn yr oes sydd ohoni, waeth pa mor anodd rydyn ni'n ceisio adlewyrchu Iesu yn ein ffordd o fyw. Dim ond Iesu all wneud hyn, a bydd yn ei wneud ym mhob gogoniant ar ôl iddo ddychwelyd. Os yw teyrnas Dduw eisoes yn realiti ar hyn o bryd, dim ond yn y dyfodol y bydd yn dod yn realiti yn ei pherffeithrwydd llawn. Os yw wedi ei guddio i raddau helaeth heddiw, bydd yn cael ei ddatgelu’n llawn ar ôl dychwelyd Iesu.

Siaradodd Paul yn aml am deyrnas Dduw yn ei ystyr yn y dyfodol. Rhybuddiodd am unrhyw beth a allai ein hatal rhag "etifeddu teyrnas Dduw" (1. Corinthiaid 6,9-10 ac 15,50; Galatiaid 5,21; Effesiaid 5,5). Fel y gwelir yn aml o'i ddewis o eiriau, credai'n gyson y byddai teyrnas Dduw yn cael ei gwireddu ar ddiwedd y byd (1Thess 2,12; 2Yss 1,5; Colosiaid 4,11; 2. Timotheus 4,2 a 18). Ond roedd hefyd yn gwybod, lle bynnag y gallai Iesu fod, fod ei deyrnas eisoes yn bresennol, hyd yn oed yn "y byd presennol, drwg hwn," fel y'i galwodd. Gan fod Iesu yn trigo ynom ni yn yr oes sydd ohoni, mae teyrnas Dduw eisoes yn bresennol, ac yn ôl Paul mae gennym ddinasyddiaeth eisoes yn nheyrnas nefoedd (Philipiaid 3,20).

Sonir hefyd am yr Adfent o ran ein hiachawdwriaeth, y cyfeirir ati yn y Testament Newydd mewn tair amser: y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Mae'r iachawdwriaeth a gawsom eisoes yn cynrychioli'r gorffennol. Cafodd ei achosi gan Iesu ar ei ddyfodiad cyntaf - trwy ei fywyd, marwolaeth, atgyfodiad ac esgyniad. Rydyn ni'n profi'r presennol nawr pan mae Iesu'n trigo ynon ni ac yn ein galw ni i gymryd rhan yn ei waith yn nheyrnas Dduw (teyrnas nefoedd). Mae'r dyfodol yn sefyll am gyflawniad perffaith y prynedigaeth a ddaw atom pan fydd Iesu'n dychwelyd i bawb ei weld a bydd Duw i gyd i gyd.

Mae'n ddiddorol nodi bod y Beibl yn pwysleisio ymddangosiad gweladwy Iesu ar ei ddyfodiad cyntaf ac olaf. Rhwng y "ddoe" a'r "tragwyddol", mae dyfodiad presennol Iesu yn anweledig yn yr ystyr nad ydym yn ei weld yn cerdded o gwmpas fel y rhai a oedd yn byw yn y ganrif gyntaf. Ond gan ein bod ni bellach yn llysgenhadon dros Grist (2. Corinthiaid 5,20), fe'n gelwir i sefyll dros realiti Crist a'i deyrnas. Hyd yn oed os nad yw Iesu o bosib yn weladwy, rydyn ni'n gwybod ei fod gyda ni ac na fydd byth yn ein gadael nac yn ein siomi. Gall ein cyd-fodau dynol ei gydnabod ynom ni. Gofynnir i ni daflu darnau o ogoniant y deyrnas trwy ganiatáu i ffrwyth yr Ysbryd Glân ein treiddio a thrwy gadw gorchymyn newydd Iesu i garu ein gilydd3,34-un).
 
Pan ddeallwn fod yr Adfent yn y canol, bod Iesu ddoe, heddiw, ac am byth, rydym yn gallu deall yn well y motiff traddodiadol ar ffurf pedair canhwyllau sy'n rhagflaenu amser dyfodiad yr Arglwydd: gobaith, Heddwch, llawenydd a cariad. Fel y Meseia y siaradodd y proffwydi amdano, Iesu yw gwir ymgorfforiad o'r gobaith a roddodd nerth i bobl Dduw. Ni ddaeth fel rhyfelwr na brenin darostyngedig, ond fel Tywysog Heddwch i ddangos mai cynllun Duw yw dod â heddwch. Mae motiff y llawenydd yn dynodi disgwyliad llawen genedigaeth a dychweliad ein Gwaredwr. Cariad yw hanfod Duw. Roedd yr hwn sy'n gariad yn ein caru ni ddoe (cyn sefydlu'r byd) ac mae'n parhau i wneud hynny (yn unigol ac mewn ffordd agos atoch) heddiw ac am byth.

Rwy’n gweddïo y bydd tymor yr Adfent yn cael ei lenwi â gobaith, heddwch a llawenydd Iesu i chi ac y bydd yr Ysbryd Glân yn eich atgoffa bob dydd cymaint y mae’n eich caru chi.

Ymddiried yn Iesu ddoe, heddiw ac am byth,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfAdfent: Iesu ddoe, heddiw ac am byth