Tri yn unsain

421 tri mewn undodNid yw tri mewn undod, lle mae'r Beibl yn crybwyll "Duw", yn golygu bod sengl yn ystyr "hen ddyn â barf hir, wen" sy'n cael ei alw'n Dduw. Yn y Beibl mae un yn cydnabod Duw, a'n creodd ni, fel undod tri pherson gwahanol neu "wahanol", sef y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Nid y tad yw'r mab ac nid y mab yw'r tad. Nid yr Ysbryd Glân yw'r Tad na'r Mab. Mae ganddyn nhw bersonoliaethau gwahanol, ond yr un cymhellion, bwriadau a'r un cariad, ac mae ganddyn nhw'r un hanfod a bod (1. Moses 1:26; Mathew 28:19, Luc 3,21-22). Mae'r tri Pherson Duw mor agos ac mor gyfarwydd â'i gilydd, os ydym yn adnabod un person yn Nuw, rydym hefyd yn adnabod y personau eraill. Dyma pam mae Iesu'n datgelu bod Duw yn un, a dyma beth ddylen ni fod mewn golwg pan rydyn ni'n dweud mai dim ond un Duw sydd (Marc 12,29). Byddai meddwl bod tri Pherson Duw yn unrhyw beth llai nag un i fradychu undod ac agosatrwydd Duw! Cariad yw Duw ac mae hynny'n golygu bod Duw yn bod â pherthnasoedd agos (1. Johannes 4,16). Oherwydd y gwirionedd hwn am Dduw, weithiau gelwir Duw yn "y Drindod" neu'r "Duw Triune". Mae'r Drindod a buddugoliaeth yn golygu "tri mewn un". Pan rydyn ni'n ynganu'r gair “Duw” rydyn ni bob amser yn siarad am dri pherson gwahanol mewn undod - y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân (Mathew 3,16-17; 2fed8,19). Mae'n debyg i sut rydyn ni'n deall y termau “teulu” a “thîm”. “Tîm” neu “deulu” gyda phobl wahanol ond cyfartal. NID yw hyn yn golygu bod tri duw, oherwydd dim ond un Duw yw Duw, ond tri pherson gwahanol yn yr UN bod o Dduw (1. Corinthiaid 12,4-6; 2. Corinthiaid 13:14).

Mabwysiadu

Mae Duw y Drindod yn mwynhau perthynas mor berffaith â'i gilydd nes iddynt wneud penderfyniad i beidio â chadw'r berthynas hon â hwy eu hunain. Mae hi'n rhy dda i hynny! Roedd y Duw Triune eisiau derbyn eraill i'w berthynas o gariad fel y byddai eraill yn mwynhau'r bywyd hwn yn helaeth am byth, fel rhodd am ddim. Bwriad y Duw Triune i rannu Ei fywyd llawen ag eraill oedd achos yr holl greadigaeth, ac yn enwedig creu dynolryw (Salm 8, Hebreaid 2,5-8fed!). Dyma ystyr y Testament Newydd gyda'r geiriau "mabwysiadu" neu "mabwysiadu" (Galatiaid 4,4-7; Effesiaid 1,3-6; Rhufeiniaid 8,15-17.23). Roedd y Duw Triune yn bwriadu cynnwys y greadigaeth i gyd ym mhob agwedd ar fywyd Duw! Mabwysiadu yw rheswm cyntaf ac unig reswm Duw dros bob peth a grëwyd! Meddyliwch am newyddion da Duw fel Cynllun “A”, lle mae “A” yn sefyll am “fabwysiadu”!

ymgnawdoliad

Oherwydd bod Duw y Drindod yn bodoli cyn bod yr hyn rydyn ni'n ei alw'n greadigaeth, yn gyntaf roedd yn rhaid i Dduw ddod â'r greadigaeth i fodolaeth er mwyn ei mabwysiadu. Ond cododd y cwestiwn: "Sut y gellid cynnwys y greadigaeth a'r ddynoliaeth ym mherthynas y Duw Triune pe na bai'r Duw Triune ei hun yn dod â'r greadigaeth i'r berthynas hon?" Wedi'r cyfan, os nad ydych chi'n Dduw ni allwch ddod yn Dduw mewn unrhyw ffordd! NI ALL rhywbeth a grëwyd ddod yn rhywbeth heb ei drin. Mewn rhyw ffordd byddai'r Duw Triune yn dod yn greadur ac yn gorfod aros yn greadur (wrth aros yn Dduw) pe bai Duw yn dod â ni i'w berthynas gyffredin yn barhaol a'n cadw ni yno. Dyma lle mae ymgnawdoliad Iesu, y Duw-ddyn, yn cael ei chwarae. Daeth Duw y Mab yn ddyn - mae hyn yn golygu nad ein hymdrechion ein hunain o gwbl yw dod â’n hunain i berthynas â Duw. Mae'r Duw buddugoliaethus yn ei ras wedi cynnwys yr holl greadigaeth yn Iesu, Mab Duw, yn ei berthynas. Yr unig ffordd i ddod â'r greadigaeth i berthynas y Duw Triune oedd i Dduw darostwng ei hun yn Iesu a chymryd y greadigaeth i mewn iddo'i hun trwy weithred wirfoddol a pharod. Gelwir y weithred hon o'r Duw buddugoliaethus i'n cynnwys yn eu perthynas trwy Iesu o ddewis rhydd yn "ras" (Effesiaid 1,2; 2,4-7; 2. Petrus 3,18). Roedd cynllun Duw Triune i ddod yn ddynol ar gyfer ein mabwysiadu yn golygu, hyd yn oed pe na baem erioed wedi pechu, y byddai Iesu wedi dod ar ein rhan! Fe greodd y Tri Un Duw ni i fabwysiadu! Ni chreodd Duw ni i'n gwaredu rhag pechod, er i Dduw mewn gwirionedd ein hachub rhag pechod. NID yw Iesu Grist yn "Gynllun B" nac yn ôl-ystyriaeth gan Dduw. Nid plastr yn unig i blastro ein problem pechod. Y gwir syfrdanol yw mai Iesu oedd Duw cyntaf ac YN UNIG y credwyd iddo ddod â ni i berthynas â Duw. Iesu yw cyflawniad “Cynllun A”, a gafodd ei gynnig cyn creu'r byd (Effesiaid 1,5-6; Datguddiad 13,8). Daeth Iesu i’n cynnwys ni ym mherthynas y Duw Triune fel y cynlluniodd Duw o’r dechrau, ac ni allai unrhyw beth, na hyd yn oed ein pechod, atal y cynllun hwnnw! Rydyn ni i gyd yn gadwedig yn Iesu (1. Timotheus 4,9-10) oherwydd bod Duw yn benderfynol o gyflawni Ei gynllun mabwysiadu! Sefydlodd y Duw Triune y cynllun hwn o'n mabwysiadu yn Iesu cyn i ni gael ein creu, ac rydyn ni'n BOB AMSER plant mabwysiedig (Galatiaid 4,4-7; Effesiaid 1,3-6; Rhufeiniaid 8,15-un).

Cyfrinach a chyfarwyddyd

Roedd cynllun triune Duw hwn i fabwysiadu'r holl greadigaeth i berthynas ag ef ei hun trwy Iesu yn ddirgelwch nad oedd neb yn ei adnabod ar un adeg (Colosiaid 1: 24-29). Ond ar ôl i Iesu esgyn i’r nefoedd, anfonodd Ysbryd Glân y gwirionedd i ddatgelu inni’r derbyniad a’r cynhwysiant hwn ym mywyd Duw (Ioan 16: 5-15). Trwy ddysgeidiaeth yr Ysbryd Glân, sydd bellach wedi'i dywallt ar holl ddynolryw (Actau'r Apostolion 2,17) a thrwy'r credinwyr sy'n credu ac yn cyfarch y gwirionedd hwn (Effesiaid 1,11-14), mae'r dirgelwch hwn yn cael ei wneud yn hysbys ledled y byd (Colosiaid 1,3-6)! Os cedwir y gwirionedd hwn yn gyfrinachol, ni allwn ei dderbyn a phrofi ei ryddid. Yn lle hynny, rydyn ni'n credu celwyddau ac yn profi pob math o broblemau perthynas negyddol (Rhufeiniaid 3: 9-20, Rhufeiniaid 5,12-19!). Dim ond pan fyddwn yn dysgu'r gwir amdanom ein hunain yn Iesu y dechreuwn weld pa mor bechadurus oedd peidio â gweld Iesu yn iawn yn ei undeb â phawb ledled y byd.4,20; 1. Corinthiaid 5,14-16; Effesiaid 4,6!). Mae Duw eisiau i bawb wybod pwy ydyw mewn gwirionedd a phwy ydym ni ynddo (1. Timotheus 2,1-8fed)! Dyma newyddion da ei ras yn Iesu (Actau 20:24).

Crynodeb

O ystyried y ddiwinyddiaeth hon, wedi'i chanoli ar berson Iesu, nid ein gwaith ni yw "achub" pobl. Rydyn ni am eu helpu i gydnabod pwy yw Iesu a phwy maen nhw ynddo eisoes - plant mabwysiedig Duw! Yn y bôn, rydyn ni am i chi wybod eich bod chi eisoes yn perthyn i Dduw yn Iesu a bydd hyn yn eich annog i gredu eich bod chi'n ymddwyn yn iawn ac yn cael eich achub!

gan Tim Brassell


pdfTri yn unsain