Holl arfwisg Duw

369 arfwisg gyfan duwHeddiw, adeg y Nadolig, rydyn ni'n delio ag “arfwisg Duw” yn y llythyr at yr Effesiaid. Byddwch yn synnu sut mae a wnelo hyn â Iesu, ein Gwaredwr. Ysgrifennodd Paul y llythyr hwn yn y carchar yn Rhufain. Roedd yn ymwybodol o'i wendid a rhoddodd ei holl ymddiriedaeth yn Iesu.

«Yn olaf, byddwch gryf yn yr Arglwydd ac yng ngrym ei nerth. Gwisgwch arfwisg Duw fel y gallwch sefyll yn erbyn ymosodiadau cyfrwys y diafol »(Effesiaid 6,10-un).

Arfwisg Duw yw Iesu Grist. Denodd Paul nhw ac felly Iesu. Roedd yn gwybod na allai oresgyn y diafol ar ei ben ei hun. Nid oedd yn rhaid iddo wneud hyn chwaith, oherwydd roedd Iesu eisoes wedi trechu'r diafol drosto.

“Ond oherwydd bod yr holl blant hyn yn greaduriaid cnawd a gwaed, mae yntau hefyd wedi dod yn ddyn cnawd a gwaed. Felly trwy farwolaeth gallai rymuso'r sawl sy'n arfer ei allu trwy farwolaeth, sef y diafol »(Hebreaid 2,14 cyfieithiad Genefa Newydd).

Daeth Iesu fel ni fel dyn, heblaw am bechod. Rydyn ni'n dathlu Ymgnawdoliad Iesu Grist bob blwyddyn. Yn ei fywyd ymladdodd y frwydr fwyaf treisgar erioed. Roedd Iesu’n barod i farw drosoch chi a fi yn y frwydr hon. Roedd yn ymddangos mai'r goroeswr oedd yr enillydd! "Am fuddugoliaeth," meddyliodd y diafol pan welodd Iesu'n marw ar y groes. Am golled llwyr iddo pan sylweddolodd ar ôl atgyfodiad Iesu Grist fod Iesu wedi tynnu ei holl rym i ffwrdd.

Rhan gyntaf yr arfwisg

Mae rhan gyntaf arfwisg Duw yn cynnwys Gwirionedd, cyfiawnder, heddwch a ffydd, Fe wnaethoch chi a minnau roi'r amddiffyniad hwn yn Iesu a gallant wrthsefyll ymosodiadau crefftus y diafol. Yn Iesu rydyn ni'n ei wrthsefyll ac yn amddiffyn y bywyd a roddodd Iesu inni. Edrychwn ar hyn yn fanwl yn awr.

Gwregys y gwirionedd

"Mae bellach wedi'i sefydlu, gwregyswch eich lwynau â gwirionedd" (Effesiaid 6,14).

Mae ein gwregys wedi'i wneud o wirionedd. Pwy a beth yw'r gwir? Dywed Iesu «Fi ydy'r gwir!»(Ioan 14,6Dywedodd Paul amdano'i hun:

"Dyna pam nad ydw i'n byw mwyach, ond mae Crist yn byw ynof fi!" (Galatiaid 2,20 Gobaith i bawb).

Mae'r gwir yn byw ynoch chi ac yn dangos pwy ydych chi yn Iesu. Mae Iesu'n datgelu'r gwir i chi ac yn gadael i chi weld eich gwendid. Rydych chi'n sylwi ar eich camgymeriadau eich hun. Heb Grist byddech chi'n bechadur coll. Nid oes ganddynt ddim byd da i'w ddangos i Dduw ar eu pennau eu hunain. Mae eich holl bechodau yn hysbys iddo. Bu farw drosoch pan oeddech yn bechadur. Dyna un ochr i'r gwir. Yr ochr arall yw hyn: mae Iesu'n eich caru chi gyda'i holl ymylon garw.
Tarddiad y gwirionedd yw cariad sy'n dod oddi wrth Dduw!

Tanc cyfiawnder

"Wedi gwisgo yn arfwisg cyfiawnder" (Effesiaid 6,14).

Ein dwyfronneg yw'r cyfiawnder a roddwyd gan Dduw trwy farwolaeth Crist.

«Fy nymuniad dyfnaf yw bod yn gysylltiedig ag ef (Iesu). Dyna pam nad wyf bellach eisiau gwybod unrhyw beth am y cyfiawnder hwnnw sy'n seiliedig ar y gyfraith ac yr wyf yn ei gaffael trwy fy llwyddiannau fy hun. Yn hytrach, rwy’n ymwneud â’r cyfiawnder a roddir inni trwy ffydd yng Nghrist - y cyfiawnder a ddaw oddi wrth Dduw a’i sail yw ffydd »(Philipiaid 3,9 (GNÜ)).

Mae Crist yn byw ynoch chi gyda'i gyfiawnder. Cawsoch gyfiawnder dwyfol trwy Iesu Grist. Rydych chi'n cael eich amddiffyn gan ei gyfiawnder. Llawenhewch yng Nghrist. Mae wedi goresgyn pechod, y byd a marwolaeth. Roedd Duw yn gwybod o'r dechrau na allwch ei wneud ar eich pen eich hun. Cymerodd Iesu gosb marwolaeth. Gyda'i waed talodd bob dyled. Gellir eu cyfiawnhau o flaen gorsedd Duw. Fe wnaethoch chi ddenu Crist. Mae ei gyfiawnder yn eich gwneud chi'n bur ac yn gryf.
Tarddiad cyfiawnder yw cariad sy'n dod oddi wrth Dduw!

Neges esgidiau heddwch

"Puss mewn coesau, yn barod i sefyll dros efengyl heddwch" (Effesiaid 6,14).

Gweledigaeth Duw ar gyfer yr holl ddaear yw ei heddwch! Tua dwy fil o flynyddoedd yn ôl, adeg genedigaeth Iesu, cyhoeddwyd y neges hon gan nifer fawr o angylion: "Gogoniant a gogoniant i Dduw yn yr uchaf, a heddwch ar y ddaear i'r bobl y mae ei bleser yn gorffwys arnynt". Mae Iesu, Tywysog Heddwch, yn dod â heddwch ble bynnag mae'n mynd.

«Rwyf wedi siarad hyn â chi er mwyn i chi gael heddwch ynof. Yn y byd mae ofn arnoch chi; ond byddwch o sirioldeb da, gorchfygais y byd »(Ioan 16,33).

Mae Iesu'n byw ynoch chi gyda'i heddwch. Mae gennych heddwch yng Nghrist trwy ffydd Crist. Maen nhw'n cael eu cario gan ei heddwch ac yn cario ei heddwch i bawb.
Tarddiad heddwch yw cariad sy'n dod oddi wrth Dduw!

Tarian ffydd

"Yn anad dim, cydiwch yn tarian y ffydd" (Effesiaid 6,16).

Gwneir y darian o ffydd. Mae'r gred gadarn yn diffodd pob saeth danllyd o ddrwg.

"Er mwyn iddo roi nerth ichi yn ôl cyfoeth ei ogoniant, fel y gall Crist, trwy ei ysbryd yn y dyn mewnol, drigo yn eich calonnau trwy ffydd, a'ch bod wedi'ch gwreiddio a'ch sefydlu mewn cariad" (Effesiaid 3,16-un).

Mae Crist yn byw yn eich calon trwy Ei ffydd. Mae gennych chi ffydd trwy Iesu a'i gariad. Mae eu ffydd, a weithiwyd trwy Ysbryd Duw, yn diffodd pob saeth danllyd o ddrwg.

“Dydyn ni ddim eisiau edrych i’r chwith neu i’r dde, ond dim ond at Iesu. Mae wedi rhoi’r ffydd inni a bydd yn ei chadw nes i ni gyrraedd yno. Oherwydd bod llawenydd mawr yn ei ddisgwyl, fe ddioddefodd Iesu’r farwolaeth ddirmygus ar y groes »(Hebreaid 12,2 Gobaith i bawb).
Tarddiad ffydd yw cariad sy'n dod oddi wrth Dduw!

Ail ran yr arfwisg wrth baratoi ar gyfer yr ymladd

Dywedodd Paul: "Gwisgwch holl arfwisg Duw".

«Felly cymerwch yr holl arfau sydd gan Dduw yn barod ar eich cyfer chi! Yna pan ddaw'r dydd pan fydd grymoedd ymosodiad drwg yn ymosod, rydych chi'n 'arfog ac yn' gallu eu gwrthwynebu. Byddwch yn ymladd yn llwyddiannus ac yn y diwedd byddwch yn fuddugol »(Effesiaid 6,13 cyfieithiad Genefa Newydd).

Yr helmed a'r cleddyf yw'r ddau ddarn olaf o offer y dylai Cristion eu cydio. Mae milwr Rhufeinig yn gwisgo'r helmed anghyfforddus mewn perygl ar fin digwydd. O'r diwedd, mae'n cydio yn y cleddyf, ei unig arf sarhaus.

Gadewch inni roi ein hunain yn sefyllfa anodd Paul. Mae'r Deddfau'n adrodd yn fanwl iawn amdano a'r digwyddiadau yn Jerwsalem, ei ddal gan y Rhufeiniaid a'i gadw yn hirach yn Cesarea. Gwnaeth yr Iddewon gyhuddiadau difrifol yn ei erbyn. Mae Paul yn apelio at yr ymerawdwr ac yn cael ei ddwyn i Rufain. Mae yn y ddalfa ac yn aros am gyfrifoldeb gerbron y llys ymerodrol.

Helmed iachawdwriaeth

“Cymerwch helmed iachawdwriaeth” (Effesiaid 6,17).

Yr helmed yw'r gobaith am iachawdwriaeth. Mae Paul yn ysgrifennu yn:

«Ond rydyn ni, sy'n blant y dydd, eisiau bod yn sobr, wedi gwisgo yn arfwisg ffydd a chariad a chyda helmed gobaith am iachawdwriaeth. Oherwydd ni wnaeth Duw ein gwylltio, ond yn hytrach sicrhau iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist, a fu farw drosom fel ein bod yn byw gydag ef ar yr un pryd p'un a ydym yn deffro neu'n cysgu » 1. Thesaloniaid 5,8-10.

Roedd Paul yn gwybod gyda phob sicrwydd na all fodoli o flaen yr ymerawdwr heb obaith iachawdwriaeth. Roedd y ddysgl hon yn ymwneud â bywyd a marwolaeth.
Cariad Duw yw ffynhonnell iachawdwriaeth.

Cleddyf yr ysbryd

"Cleddyf yr Ysbryd, sef gair Duw" (Effesiaid 6,17).

Mae Paul yn egluro ystyr arfwisg Duw fel a ganlyn: "Cleddyf yr Ysbryd yw Gair Duw". Mae cysylltiad annatod rhwng Gair Duw ac Ysbryd Duw. Mae Gair Duw wedi'i ysbrydoli'n ysbrydol. Dim ond gyda chymorth yr Ysbryd Glân y gallwn ddeall a chymhwyso Gair Duw. A yw'r diffiniad hwn yn gywir? Ie, o ran astudio a darllen y Beibl.

Fodd bynnag, nid yw astudio a darllen y Beibl yn unig yn arf ynddo'i hun!

Mae'n amlwg yn gleddyf y mae'r Ysbryd Glân yn ei roi i'r credadun. Cynrychiolir y cleddyf hwn o'r ysbryd fel Gair Duw. Nid yw'r term "gair" yn cael ei gyfieithu o "logos", ond o "rhema". Ystyr y gair hwn yw "dweud oddi wrth Dduw", "yr hyn y mae Duw yn ei ddweud" neu "fynegiant Duw". Fe'i gosodais fel hyn: “Y gair a ysbrydolwyd ac a draethwyd gan yr Ysbryd Glân”. Mae Ysbryd Duw yn datgelu gair i ni neu'n ei gadw'n fyw. Mae'n amlwg ac yn cael effaith. Rydym yn darllen yn y cyfieithiad cytûn o'r Beibl
mae'n hoffi hyn:

«Cleddyf yr ysbryd, dyna ddywediad Duwtrwy weddïo mewn ysbryd trwy bob gweddi ac ymbil ar bob achlysur »(Galatiaid 6,17-un).

Mae cleddyf yr ysbryd yn ddywediad gan Dduw!

Gair ysgrifenedig Duw yw'r Beibl. Mae eu hastudio yn rhan bwysig o fywyd Cristnogol. Rydyn ni'n dysgu o hyn pwy yw Duw, yr hyn y mae wedi'i wneud yn y gorffennol ac y bydd yn ei wneud yn y dyfodol. Mae gan bob llyfr awdur. Awdur y Beibl yw Duw. Daeth Mab Duw i’r ddaear i gael ei brofi gan Satan, i’w wrthsefyll a thrwy hynny i achub pobl. Arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan yr Ysbryd. Ymprydiodd am 40 diwrnod ac roedd yn llwgu.

«A daeth y temtiwr ato a dweud, Os ydych chi'n Fab Duw, gorchmynnwch i'r cerrig hyn ddod yn fara. Ond atebodd a dweud, "Mae'n ysgrifenedig (Deuteronomium." 8,3): "Nid ar fara yn unig y mae dyn yn byw, ond ar bob gair a ddaw allan o enau Duw" (Mathew 4,3-un).

Yma gwelwn sut y derbyniodd Iesu’r gair hwn gan Ysbryd Duw fel ateb i Satan. Nid yw'n ymwneud â phwy all ddyfynnu'r Beibl orau. Na! Mae'r cyfan neu ddim. Roedd y diafol yn cwestiynu awdurdod Iesu. Nid oedd yn rhaid i Iesu gyfiawnhau ei soniaeth gerbron y diafol. Derbyniodd Iesu’r dystiolaeth gan Dduw ar ôl ei fedydd: "Dyma fy annwyl fab, yr wyf yn ei fwynhau".

Y gair wedi'i ysbrydoli a'i ynganu gan Ysbryd Duw mewn gweddi

Mae Paul yn galw ar yr Effesiaid i ddweud gweddi a ysbrydolwyd gan Ysbryd Duw.

"Gweddïwch bob amser gyda deisebau a deisyfiadau yn yr Ysbryd a gwyliwch gyda phob dyfalbarhad mewn gweddi dros yr holl saint" (Effesiaid 6,18 cyfieithiad Genefa Newydd).

Fel term “gweddïo” a “gweddi” mae’n well gen i “siarad â Duw”. Rwy'n siarad â Duw bob amser gyda geiriau a hefyd mewn meddyliau. Mae gweddïo yn yr ysbryd yn golygu: «Rwy'n edrych ar Dduw ac yn derbyn yr hyn y dylwn ei ddweud gan HIM ac yn siarad ei ewyllys i sefyllfa. Mae'n siarad â Duw wedi'i ysbrydoli gan Ysbryd Duw. Rwy'n cymryd rhan yng ngwaith Duw, lle mae eisoes yn gweithio. Anogodd Paul ei ddarllenwyr i siarad â Duw nid yn unig dros yr holl saint, ond yn arbennig drosto.

"A gweddïwch drosof fi (Paul) y bydd y gair yn cael ei roi i mi pan fyddaf yn agor fy ngheg i gyhoeddi yn eofn ddirgelwch yr Efengyl, y mae fy negesydd mewn cadwyni, fel fy mod yn siarad yn eofn fel y mae'n rhaid i mi" (Effesiaid 6,19-un).

Yma mae Paul yn gofyn am gymorth yr holl gredinwyr ar gyfer ei dasg bwysicaf. Yn y testun hwn mae'n defnyddio "gonest a gonest" ac yn amlwg anogaeth i drafod gyda'r ymerawdwr. Roedd angen y geiriau cywir arno, yr arf iawn i ddweud beth ddywedodd Duw wrtho am ei ddweud. Gweddi yw'r arf hwn. Dyma'r cyfathrebu rhyngoch chi a Duw. Sail perthynas ddwfn go iawn. Gweddi Bersonol Paul:

«Dad, rho iddynt nerth o gyfoeth dy ogoniant, y mae dy ysbryd yn gallu ei roi, a'u cryfhau yn fewnol. Trwy eu ffydd, bydded i Iesu drigo yn eu calonnau! Gadewch iddynt gael eu gwreiddio'n gadarn mewn cariad ac adeiladu eu bywydau arno fel eu bod, ynghyd â'r holl frodyr a chwiorydd mewn ffydd, yn gallu deall pa mor annirnadwy o fawr ac eang, pa mor uchel a pha mor ddwfn yw cariad Crist, sy'n fwy na'r cyfan. dychymyg. Dad, llanw nhw â holl gyflawnder dy ogoniant! Duw, a all wneud anfeidrol fwy i ni nag y gallwn byth ofyn amdano neu hyd yn oed ddychmygu - mor fawr yw'r pŵer sy'n gweithio ynom ni - i'r Duw hwn fod y gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu am bob cenhedlaeth ym mhob tragwyddoldeb. Amen. " (Effesiaid 3,17-21 Cyfieithiad o'r Beibl »Croeso adref»)

Mae siarad geiriau Duw yn gariad sy'n dod oddi wrth Dduw!

Yn olaf, rwy'n rhannu'r meddyliau canlynol gyda chi:

Yn sicr, roedd gan Paul ddelwedd milwr Rhufeinig mewn golwg pan ysgrifennodd y llythyr at Effesiaid. Fel ysgrifennydd, roedd yn gyfarwydd iawn â'r proffwydoliaethau am ddyfodiad y Meseia. Gwisgodd y Meseia ei hun yr arfwisg hon!

«Gwelodd ef (yr Arglwydd) nad oedd unrhyw un yno ac roedd yn rhyfeddu nad oedd neb wedi ymyrryd mewn gweddi gerbron Duw. Felly helpodd ei fraich ef a'i gyfiawnder a'i cynhaliodd. Gwisgodd gyfiawnder fel arfwisg a rhoi helmed iachawdwriaeth arno. Fe lapiodd ei hun yng ngwisg y dialedd a gorchuddiodd ei hun â chlogyn ei sêl. Ac eto i Seion a rhai Jacob sy'n troi oddi wrth eu pechod, mae'n dod fel Gwaredwr. Ar hynny mae'r Arglwydd yn rhoi ei air »(Eseia 59,16-17 a 20 Gobaith i Bawb).

Roedd pobl Dduw yn disgwyl y Meseia, yr eneiniog. Fe'i ganed yn fabi ym Methlehem, ond nid oedd y byd yn ei adnabod.

«Daeth i'w eiddo ei hun ac ni chymerodd ei eiddo ef i mewn. Cynifer â’i groesawu, rhoddodd bwer iddynt ddod yn blant i Dduw: y rhai sy’n credu yn ei enw »(Ioan 1,11-12).

Yr arf pwysicaf yn ein brwydr ysbrydol yw Iesu, Gair byw Duw, y Meseia, yr Eneiniog, Tywysog Heddwch, Gwaredwr, Gwaredwr ein Gwaredwr.

Ydych chi eisoes yn ei adnabod? Ydych chi am roi mwy o ddylanwad iddo yn eich bywyd? A oes gennych unrhyw gwestiynau ar y pwnc hwn? Mae arweinyddiaeth WKG Swistir yn hapus i'ch gwasanaethu.
 
Mae Iesu bellach yn byw yn ein plith, yn eich helpu chi, yn eich iacháu a'ch sancteiddio, i fod yn barod pan ddaw'n ôl gyda grym a gogoniant.

gan Pablo Nauer