Gweddi ddiolchgar

646 gweddi allan o ddiolchgarwch Weithiau mae'n cymryd llawer o ymdrech i gael fy hun i weddïo, yn enwedig nawr ein bod ni dan glo yn ystod y pandemig corona ac na allwn fynd o gwmpas ein harferion bob dydd am amser hir. Dwi hyd yn oed yn ei chael hi'n anodd cofio pa ddiwrnod o'r wythnos ydyw. Felly beth all rhywun ei wneud pan fydd y berthynas â Duw ac yn enwedig y bywyd gweddi yn dioddef o indolence neu - rwy'n cyfaddef - o ddiffyg rhestr?

Ich bin kein Experte für Gebete und tatsächlich ist es so, dass es mir oft schwerfällt zu beten. Damit ich überhaupt einen Anfang finde, bete ich oft die ersten Verse wie von diesem Psalm: «Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen» (Psalm 103,1-3).

Mae hynny'n fy helpu. Ar ddechrau'r salm, fodd bynnag, gofynnais i fy hun: Gyda phwy mae David yn siarad yma? Mewn rhai salmau, mae David yn annerch Duw yn uniongyrchol, mewn achosion eraill mae'n annerch y bobl ac yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut y dylen nhw ymddwyn tuag at Dduw. Ond dyma Dafydd yn dweud: Molwch yr Arglwydd, fy enaid! Felly mae Dafydd yn siarad ag ef ei hun ac yn ceryddu ei hun i foli a moli Duw. Pam fod yn rhaid iddo ddweud wrth ei enaid beth i'w wneud? Ai oherwydd nad oes ganddo gymhelliant? Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu mai siarad â chi'ch hun yw'r arwydd cyntaf o salwch meddwl. Fodd bynnag, yn ôl y salm hon, mae'n ymwneud yn fwy ag iechyd ysbrydol. Weithiau mae angen i ni gecru ein hunain yn dda i'n cymell i ddal ati.

I wneud hyn, mae David yn cofio mor rhyfeddol y mae Duw wedi ei fendithio. Mae'n ein helpu i gydnabod daioni hael Duw trwy Iesu a'r nifer o fendithion a gawsom. Mae hyn yn ein llenwi ag awydd i'w addoli a'i foli gyda'n holl enaid.

Pwy yw'r un sy'n maddau ein holl bechodau ac yn ein hiacháu rhag pob afiechyd? Dim ond Duw all hynny fod. Mae'r bendithion hyn ganddo. Yn ei gariad grasol a thosturiol, mae'n maddau ein camweddau, sy'n wirioneddol reswm i'w ganmol. Mae'n ein hiacháu oherwydd ei fod yn gofalu amdanom gyda thosturi a haelioni. Nid yw hynny'n golygu y bydd pawb ac ym mhob achos yn cael eu hiacháu, ond pan fyddwn ni'n gwella, mae'n raslon i ni ac mae'n ein llenwi â diolchgarwch mawr.

Oherwydd y pandemig, daeth yn amlwg i mi faint mae iechyd pob un ohonom mewn perygl. Mae hyn yn cael effaith ar fy mywyd gweddi: diolchaf i Dduw am fy iechyd a’n hiechyd, am adferiad y sâl, a hyd yn oed pan fydd anwyliaid neu lawenydd wedi marw, rwy’n canmol Duw am eu bywydau gan wybod bod eu pechodau yn cael eu maddau trwy Iesu yn . Yn wyneb y pethau hyn, rwy'n teimlo cymhelliant cryf i weddïo lle roeddwn i mor ddi-restr o'r blaen. Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn eich ysbrydoli i weddïo hefyd.

gan Barry Robinson