Iesu, y cyfamod cyflawn

537 jesus y cyfamod cyflawnUn o'r dadleuon mwyaf cyson ymhlith ysgolheigion crefyddol yw: "Pa ran o gyfraith yr Hen Destament sydd wedi'i diddymu a pha rannau y mae'n rhaid i ni eu cadw o hyd?" Nid "naill ai na" yw'r ateb i'r cwestiwn hwn. Gadewch imi egluro.

Roedd yr hen gyfraith ffederal yn becyn cyflawn o 613 o ddeddfau ac ordinhadau sifil a chrefyddol i Israel. Fe'i cynlluniwyd i'w gwahanu oddi wrth y byd a gosod sylfaen ysbrydol sy'n arwain at gred yng Nghrist. Roedd, fel y dywed y Testament Newydd, yn gysgod realiti i ddod. Iesu Grist, y Meseia, wedi cyflawni'r gyfraith.

Nid yw Cristnogion o dan y Gyfraith Fosaig. Yn hytrach, maent yn ddarostyngedig i gyfraith Crist, a fynegir mewn cariad at Dduw a chyd-fodau dynol. "Rwy'n rhoi gorchymyn newydd i chi eich bod chi'n caru'ch gilydd fel roeddwn i'n eich caru chi, er mwyn i chi hefyd garu'ch gilydd" (Ioan 13,34).

Yn ystod ei weinidogaeth ddaearol, arsylwodd Iesu arferion a thraddodiadau crefyddol y bobl Iddewig, ond fe'u cadwodd gyda hyblygrwydd a oedd yn aml yn synnu hyd yn oed ei ddilynwyr. Er enghraifft, fe ddigiodd awdurdodau crefyddol trwy'r ffordd yr oedd yn trin eu rheolau caeth ar gyfer arsylwi ar y Saboth. Wrth gael ei herio, datganodd mai ef oedd Arglwydd y Saboth.

Nid yw'r Hen Destament wedi dyddio; mae'n rhan annatod o'r Ysgrythur. Mae parhad rhwng y ddau ewyllys. Gallwn ddweud bod cyfamod Duw wedi'i roi mewn dwy ffurf: addewid a chyflawniad. Rydyn ni nawr yn byw o dan gyfamod cyflawn Crist. Mae'n agored i bawb sy'n credu ynddo fel Arglwydd a Gwaredwr. Nid yw o reidrwydd yn anghywir dilyn rheolau'r Hen Gyfamod, sy'n ymwneud â'r mathau penodol o addoliad ac arferion diwylliannol os ydych chi eisiau. Ond nid yw gwneud hyn yn eich gwneud chi'n fwy cyfiawn neu'n fwy derbyniol i Dduw na'r rhai nad ydyn nhw. Bellach gall Cristnogion fwynhau eu gwir "orffwys Saboth" - rhyddid rhag pechod, marwolaeth, drygioni a dieithrio oddi wrth Dduw - yn y berthynas â Iesu.

Mae hyn yn golygu mai'r rhwymedigaethau sydd gennym yw rhwymedigaethau gras, ffyrdd o fyw yn ac o dan addewidion grasol y cyfamod a'i ffyddlondeb. Yr holl ufudd-dod hwn wedyn yw ufudd-dod ffydd, ymddiried yn Nuw, er mwyn bod yn driw i'w air ac i fod yn wir yn ei holl ffyrdd. Nid yw ein hufudd-dod byth i fod i wneud Duw yn garedig. Mae'n raslon ac rydyn ni eisiau byw yn y fath fodd fel ein bod ni'n derbyn Ei ras sy'n cael ei roi inni bob dydd yn Iesu Grist.

Pe bai'ch iachawdwriaeth yn dibynnu a wnaethoch chi gyflawni'r gyfraith, byddech chi wedi'ch tynghedu i fethu. Ond gallwch chi fod yn ddiolchgar, mae Iesu'n rhannu gyda chi gyflawnder ei fywyd yng ngrym ei ysbryd.

gan Joseph Tkach