Sut y caiff eich cydwybod ei hyfforddi?

403 sut mae ei sicrwydd hyfforddedigMae plentyn eisiau "bisged", ond mae'n troi i ffwrdd o'r jar cwci. Mae'n cofio'r hyn a ddigwyddodd y tro diwethaf pan gymerodd "fisged" heb ofyn. Daw merch yn ei harddegau adref bum munud cyn yr amser a drefnwyd oherwydd nad yw am gael cais i gyrraedd yn hwyr. Mae trethdalwyr yn sicrhau eu bod yn adrodd eu hincwm yn llawn oherwydd nad ydyn nhw am dalu dirwyon pan fydd eu ffurflenni treth yn cael eu gwirio. Mae ofn cosb yn cadw llawer rhag camwedd.

Nid yw rhai yn poeni, ond yn ystyried bod eu gweithredoedd yn ddibwys neu'n meddwl na fyddant yn cael eu dal. Rydym i gyd wedi clywed pobl yn dweud nad yw eu gweithredoedd yn gwneud unrhyw niwed; yna pam cynhyrfu?

Mae eraill yn gwneud y peth iawn, dim ond oherwydd mai dyna'r peth iawn. Beth yw'r rheswm pam mae gan rai gydwybod ddatblygedig tra nad yw'n ymddangos bod eraill yn bryderus iawn am ganlyniadau'r hyn maen nhw'n ei wneud neu'n ymatal rhag ei ​​wneud? O ble mae uniondeb yn dod?

Yn y Rhufeiniaid 2,14-17 Mae Paul yn siarad am Iddewon a Chenhedloedd a'u perthynas berthnasol â'r gyfraith. Cafodd yr Iddewon eu tywys gan Gyfraith Moses, ond roedd rhai nad oeddent yn Iddewon nad oedd ganddyn nhw'r gyfraith yn naturiol yn gwneud yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. "Yn yr hyn a wnaethant roeddent yn gyfraith iddynt eu hunain".

Roeddent yn gweithredu yn ôl eu cydwybod. Mae Frank E. Gaebelein yn Sylwebaeth Feibl yr Arddangoswr yn galw cydwybod yn “fonitor a roddir gan Dduw.” Mae hyn yn arwyddocaol oherwydd heb gydwybod na monitor, byddem yn ymddwyn yn reddfol fel anifeiliaid. Mae greddf hefyd yn cael ei chreu gan Dduw, ond nid yw’n darparu inni. gwybodaeth o'r da neu'r anghywir.

Pan oeddwn yn ymddwyn yn amhriodol fel plentyn, gwnaeth fy rhieni yn siŵr fy mod yn deall yr hyn yr oeddwn yn ei wneud a fy mod yn teimlo'n euog yn ei gylch. Fe wnaeth euogrwydd fy helpu i hogi fy nghydwybod. Hyd heddiw, pan fyddaf yn gwneud rhywbeth o'i le neu hyd yn oed yn meddwl am weithred anghywir neu wedi meddwl yn anghywir, rwy'n teimlo edifeirwch ac yn ceisio gwrando ac yna cywiro'r broblem.

Mae'n ymddangos nad yw rhai rhieni heddiw yn defnyddio euogrwydd fel "athro". «Nid yw'n wleidyddol gywir. Nid yw euogrwydd yn iach. Mae'n niweidio hunan-barch y plentyn ». O'i ganiatáu, gall y math anghywir o euogrwydd fod yn niweidiol. Ond mae cywiro'n iawn, wrth ddysgu edifeirwch cywir ac anghywir ac iach, angen i blant ddod yn oedolion annatod. Mae gan bob diwylliant yn y byd fath o dda a drwg ac mae'n gosod cosbau am fynd yn groes i gyfreithiau ei wlad. Mae'n drist, hyd yn oed yn dorcalonnus, gweld faint sy'n colli eu hymwybyddiaeth o uniondeb a chydwybod.

Yr unig un sy'n ein helpu i gyflawni uniondeb yw'r Ysbryd Glân. Daw uniondeb oddi wrth Dduw. Mae'r arweiniad ar gyfer cydwybod sensitif yn tyfu wrth wrando ar yr Ysbryd Glân a gadael inni ei arwain. Rhaid dysgu ein plant y gwahaniaeth rhwng da a drwg a dangos sut i wrando ar gydwybod Duw. Mae'n rhaid i ni i gyd ddysgu gwrando. Rhoddodd Duw y monitor adeiledig hwn inni er mwyn ein helpu i fyw bywyd gonest, di-gyfanrwydd a dod ynghyd â'n gilydd.

Sut mae'ch cydwybod wedi'i hyfforddi? - Wedi'i falu i bwynt mân neu ei ddifetha trwy beidio â'i ddefnyddio? Gweddïwn fod yr Ysbryd Glân yn miniogi ein hymwybyddiaeth o'r da a'r drwg fel y gallwn fyw bywyd uniondeb.

gan Tammy Tkach


pdfSut y caiff eich cydwybod ei hyfforddi?