Angen mwyaf dynoliaeth

«Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a'r Gair oedd gyda Duw, a'r Gair oedd Duw ... Ynddo ef yr oedd bywyd, a bywyd oedd y goleuni i ddynion. Ac mae'r golau'n tywynnu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei dderbyn. " Ioan 1, 1 - 4 (Beibl Zurich)

Gofynnodd ymgeisydd penodol am swyddfa wleidyddol yn yr Unol Daleithiau i asiantaeth hysbysebu ddylunio poster iddo. Gofynnodd y dylunydd hysbysebu iddo pa rai o'i nodweddion yr hoffai eu pwysleisio.

"Dim ond yr arferol," atebodd yr ymgeisydd, "deallusrwydd uchel, gonestrwydd llwyr, didwylledd llwyr, teyrngarwch llwyr, ac wrth gwrs, gwyleidd-dra."

Gyda'r cyfryngau hollbresennol y dyddiau hyn, gallwn ddibynnu ar unrhyw wleidydd, pa mor gadarnhaol bynnag y gall fod, y bydd pob camgymeriad, pob camsyniad, pob datganiad neu asesiad anghywir yn hysbys yn gyhoeddus yn fuan. Mae pob ymgeisydd, p'un ai ar gyfer y senedd neu'r gymuned leol, yn agored i syched y cyfryngau am synhwyro.

Wrth gwrs, mae'r ymgeiswyr yn teimlo bod yn rhaid iddyn nhw roi eu delwedd yn y goleuni gorau, fel arall ni fyddai pobl yn ymddiried ynddyn nhw mewn unrhyw ffordd. Er gwaethaf y gwahaniaethau ac er gwaethaf y cryfderau a'r gwendidau personol, mae pob ymgeisydd yn fodau dynol bregus. Gadewch i ni ei wynebu, byddent wrth eu bodd yn datrys problemau enfawr ein cenedl a'r byd, ond nid oes ganddyn nhw'r pŵer na'r modd i'w wneud. Dim ond yn ystod eu deiliadaeth y gallant wneud eu gorau i gadw pethau dan reolaeth resymol.

Mae problemau ac anhwylderau'r gymdeithas ddynol yn parhau. Mae creulondeb, trais, trachwant, hudo, anghyfiawnder a phechodau eraill yn dangos i ni fod ochr dywyllach i ddynoliaeth. Mewn gwirionedd, daw'r tywyllwch hwn o gael ein dieithrio oddi wrth Dduw sy'n ein caru ni. Dyma'r trasiedi fwyaf y mae'n rhaid i bobl ei dioddef a hefyd achos yr holl ddrygau dynol eraill. Yng nghanol y tywyllwch hwn, mae angen yn tyfu y tu hwnt i bawb arall - yr angen am Iesu Grist. Yr efengyl yw newyddion da Iesu Grist. Mae hi'n dweud wrthym fod golau wedi dod i'r byd. "Myfi yw goleuni'r byd," meddai Iesu. "Ni fydd pwy bynnag sy'n fy nilyn yn cerdded mewn tywyllwch, ond bydd ganddo olau bywyd." (Ioan 8:12) Mae Iesu Grist yn ailsefydlu’r berthynas gyda’r Tad ac felly’n newid dynoliaeth o’r tu mewn.

Pan fydd pobl yn ymddiried ynddyn nhw, mae'r golau'n dechrau tywynnu ac mae popeth yn dechrau newid. Dyna ddechrau bywyd go iawn, bywyd mewn llawenydd a heddwch mewn cymundeb â Duw.

Gweddi:

Dad Nefol, rwyt ti'n ysgafn a does dim tywyllwch ynot ti. Rydyn ni'n edrych am eich goleuni ym mhopeth rydyn ni'n ei wneud ac yn gofyn i'ch golau oleuo ein bywyd fel bod y tywyllwch yn crebachu yn ôl ynom ni, yn union wrth i ni gerdded gyda chi yn y goleuni. Gweddïwn yr enw Iesu hwn, amen

gan Joseph Tkach


pdfAngen mwyaf dynoliaeth