gwybodaeth amdanom ni


147 amdanom ni

Eglwys Dduw ledled y byd yn fyr o'r enw WKG, Saesneg "Worldwide Church of God" (ers hynny 3. April 2009 in verschiedenen Gebieten der Welt unter dem Namen «Grace Communion International» bekannt), wurde 1934 in den USA als «Radio Church of God» von Herbert W. Armstrong (1892-1986) gegründet. Als ehemaliger Werbefachmann und ordinierter Prediger der Kirche Gottes des Siebten Tages war Armstrong ein Pionier in der Verkündigung des Evangeliums via Radio und ab 1968 über Fernsehstationen «The World Tomorrow» («Die Welt von Morgen»). «The Plain Truth» Magazine, ebenfalls 1934 von Armstrong gegründet, wurden ab 1961 auch auf Deutsch herausgegeben. Zuerst als «Die Reine Wahrheit» und ab 1973 als «Klar & Wahr». 1968 wurde die erste Gemeinde in der deutschsprachigen Schweiz in Zürich gegründet,…

Darllenwch fwy ➜

Credo

Pwyslais ar Iesu Grist Mae ein gwerthoedd yn egwyddorion sylfaenol yr ydym yn adeiladu ein bywyd ysbrydol arnynt ac yr ydym yn wynebu ein tynged gyffredin yn Eglwys Dduw ledled y byd fel plant Duw trwy ffydd yn Iesu Grist. Rydym yn pwysleisio dysgeidiaeth Feiblaidd iach Rydym wedi ymrwymo i ddysgu beiblaidd iach. Credwn mai athrawiaethau hanfodol Cristnogaeth hanesyddol yw'r rhai y mae'r ffydd Gristnogol ...

Maddeuwch inni am ein camymddwyn

Eglwys Dduw ledled y byd am WKG byr, Eglwys Dduw Byd-eang Lloegr (ers hynny 3. Ebrill 2009 Grace Communion International), wedi newid swyddi yn ystod y blynyddoedd diwethaf ar nifer o gredoau ac arferion hirsefydlog. Roedd y newidiadau hyn yn seiliedig ar y rhagdybiaeth bod iachawdwriaeth yn dod trwy ras, trwy ffydd. Tra ein bod ni wedi pregethu hyn yn y gorffennol, mae bob amser wedi bod ynghlwm wrth y neges bod gan Dduw ni am ein gweithredoedd sy'n ...

Eglwys, a anwyd eto

Dros y pymtheng mlynedd diwethaf, mae'r Ysbryd Glân wedi bendithio Eglwys Dduw ledled y byd gyda thwf digynsail mewn dealltwriaeth athrawiaethol a sensitifrwydd i'r byd o'n cwmpas, yn enwedig Cristnogion eraill. Ond roedd maint a chyflymder y newidiadau ers marwolaeth ein sylfaenydd Herbert W. Armstrong yn syfrdanu cefnogwyr a gwrthwynebwyr. Mae'n werth stopio i feddwl am yr hyn rydyn ni'n ...

Portread o Dr. Joseph Tkach

Mae Joseph Tkach yn Weinidog Cyffredinol ac yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr "Eglwys Dduw ledled y byd", neu WKG yn fyr. Ers 3. Ym mis Ebrill 2009, ailenwyd yr eglwys yn "Grace Communion International". Dr. Mae Tkach wedi gwasanaethu Eglwys Dduw ledled y byd fel gweinidog ordeiniedig er 1976. Gwasanaethodd gymunedau yn Detroit, Michigan; Phoenix, Arizona; Pasadena a Santa Barbara-San Luis Obispo. Penododd ei dad, Joseph W. Tkach Sr., Dr. Tkach am ...

Adolygiad o'r WKG

Bu farw Herbert W. Armstrong ym mis Ionawr 1986 yn 93 oed. Roedd sylfaenydd Eglwys Dduw ledled y byd yn ddyn hynod, gydag arddull lleferydd ac ysgrifennu trawiadol. Mae wedi argyhoeddi mwy na 100.000 o bobl o'i ddehongliadau o'r Beibl ac fe adeiladodd Eglwys Dduw ledled y byd yn ymerodraeth radio, teledu a chyhoeddi a gyrhaeddodd ei hanterth ar fwy na 15 miliwn o bobl y flwyddyn. Pwyslais cryf ar ddysgeidiaeth Mr. ...

Ein gwir hunaniaeth

Y dyddiau hyn mae'n aml yn wir bod yn rhaid i chi wneud enw i chi'ch hun er mwyn bod yn bwysig ac yn bwysig i eraill a chi'ch hun. Mae'n ymddangos bod pobl ar ymgais anniwall am hunaniaeth ac ystyr. Ond dywedodd Iesu eisoes: “Bydd pwy bynnag sy’n dod o hyd i’w fywyd yn ei golli; a bydd pwy bynnag sy’n colli ei fywyd er fy mwyn i yn ei gael ”(Mth 10:39). Fel eglwys, rydyn ni wedi dysgu o'r gwirionedd hwn. Er 2009 rydym yn galw ein hunain yn Grace Communion ...

Ydyn ni'n addysgu'r Holl Gymod?

Dadleua rhai pobl fod diwinyddiaeth y Drindod yn dysgu cyffredinoliaeth, hynny yw, y dybiaeth y bydd pawb yn cael eu hachub. Oherwydd does dim ots a yw'n dda neu'n ddrwg, yn edifeiriol ai peidio neu a oedd yn derbyn neu'n gwadu Iesu. Felly nid oes uffern. Mae gen i ddau anhawster gyda'r honiad hwn, sy'n wallgofrwydd: Yn gyntaf, nid yw'r gred yn y Drindod yn mynnu eich bod chi'n ...

Diwinyddiaeth Drindodaidd, sy'n canolbwyntio ar Grist

Cenhadaeth Eglwys Dduw y Byd (WKG) yw gweithio gyda Iesu i fyw a phregethu'r efengyl. Mae ein dealltwriaeth o Iesu a'i newyddion da am ras wedi newid yn sylfaenol yn ystod degawd olaf yr 20fed ganrif trwy ddiwygiad o'n dysgeidiaeth. O ganlyniad, mae credoau presennol y WKG bellach hefyd yn berthnasol i athrawiaethau Beiblaidd y Cristion hanesyddol-uniongred ...

Yr Athrawiaeth Rapture

Mae'r "athrawiaeth rapture" a hyrwyddir gan rai Cristnogion yn delio â'r hyn sy'n digwydd i'r eglwys pan fydd Iesu'n dychwelyd - pan ddaw at "ail ddyfodiad", fel y'i gelwir fel arfer. Dywed y ddysgeidiaeth fod credinwyr yn profi math o esgyniad; y symudir hwy tuag at Grist, rywbryd pan ddychwela mewn gogoniant. Yn y bôn, mae credinwyr rapture yn gwasanaethu fel un darn: «Oherwydd ein bod ni'n dweud wrthych chi gyda ...