Er mwyn cyflawni'r gyfraith

363 cydymffurfio â'r gyfraith“Yn wir, gras pur yw eich bod yn gadwedig. Nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i chi'ch hun ac eithrio ymddiried yn yr hyn y mae Duw yn ei roi i chi. Nid oeddech yn ei haeddu trwy wneud unrhyw beth; canys nid yw Duw am i neb allu cyfeirio at ei gyflawniadau ei hun ger ei fron »(Effesiaid 2,8-9GN).

Ysgrifennodd Paul: «Nid yw cariad yn gwneud unrhyw niwed i gymydog rhywun; felly cariad yw cyflawniad y gyfraith ”(Rhufeiniaid 13,10 Beibl Zurich). Mae'n ddiddorol ein bod yn naturiol yn tueddu i fflipio'r datganiad hwnnw. Yn enwedig o ran perthnasoedd, rydyn ni eisiau gwybod ble rydyn ni'n sefyll. Rydyn ni eisiau gallu gweld yn glir, i gymhwyso safon o ran sut rydyn ni'n uniaethu ag eraill. Mae'r syniad mai'r gyfraith yw'r ffordd i gyflawni cariad yn llawer haws i'w fesur, yn haws ei drin na'r syniad mai cariad yw'r ffordd i gyflawni'r gyfraith.

Y broblem gyda'r meddylfryd hwn yw y gall person gyflawni'r gyfraith heb garu. Ond ni allwch garu heb gyflawni'r gyfraith. Mae'r gyfraith yn dweud sut y bydd rhywun sy'n caru yn ymddwyn. Y gwahaniaeth rhwng y gyfraith a chariad yw bod cariad yn gweithio o'r tu mewn, mae person yn cael ei newid o'r tu mewn; ar y llaw arall, mae'r gyfraith yn effeithio ar yr ymddygiad allanol yn unig.

Mae hyn oherwydd bod gan gariad a'r gyfraith egwyddorion arweiniol gwahanol iawn. Nid oes angen i berson sy'n cael ei arwain gan gariad gael ei gyfarwyddo ar sut i ymddwyn yn gariadus, ond mae ei angen ar berson sy'n cael ei arwain gan y gyfraith. Ofnwn na allwn ymddwyn yn unol â hynny heb egwyddorion arweiniol cryf, fel y gyfraith, sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni ymddwyn yn gywir. Fodd bynnag, nid yw gwir gariad yn ddarostyngedig i amodau, ni ellir ei orfodi na'i orfodi. Fe'i rhoddir yn rhydd a'i dderbyn yn rhydd, fel arall nid cariad ydyw. Efallai ei fod yn dderbyniad neu'n gydnabyddiaeth gyfeillgar, ond nid cariad, oherwydd nid oes gan gariad unrhyw amodau. Mae derbyn a chydnabod fel arfer ynghlwm wrth amodau ac yn aml maent yn cael eu drysu â chariad.

Dyma'r rheswm pam mae ein cariad bondigrybwyll mor hawdd ei lethu pan nad yw'r bobl rydyn ni'n eu caru yn cwrdd â'n disgwyliadau a'n gofynion. Mae'r math hwn o gariad mewn gwirionedd yn ddim ond cydnabyddiaeth yr ydym yn ei rhoi neu'n ei dal yn ôl yn dibynnu ar ymddygiad. Mae llawer ohonom wedi cael ein trin fel hyn gan ein rhieni, athrawon ac uwch swyddogion, ac rydym yn aml yn trin ein plant â meddyliau coll.

Efallai mai dyna pam rydyn ni'n teimlo mor anghyffyrddus â'r syniad bod ffydd yng Nghrist wedi goddiweddyd y gyfraith. Rydyn ni am fesur eraill gyda rhywbeth. Ond os ydyn nhw'n cael eu hachub trwy ras trwy gredu'r hyn ydyn nhw mewn gwirionedd, nid oes angen graddfa arnom mwyach. Os yw Duw yn eu caru er gwaethaf eu pechodau, sut allwn ni eu barnu cyn lleied ac atal cariad oddi wrthyn nhw os nad ydyn nhw'n ymddwyn yn ôl ein syniadau?

Wel, y newyddion da yw ein bod ni i gyd yn cael ein hachub trwy ras trwy ffydd. Gallwn fod yn ddiolchgar iawn am hynny, oherwydd nid oes neb ond Iesu wedi cyflawni mesur iachawdwriaeth. Diolch i Dduw am ei gariad diamod y mae'n ein hadbrynu trwyddo ac yn ein trawsnewid yn natur Crist!

gan Joseph Tkack


pdfEr mwyn cyflawni'r gyfraith