Gwireddu realiti Duw I

"Oherwydd mae gair Duw yn fyw ac yn gryf ac yn fwy craff nag unrhyw gleddyf daufiniog, ac yn treiddio nes ei fod yn gwahanu enaid ac ysbryd, mêr ac asgwrn hefyd, ac yn farnwr ar feddyliau a synhwyrau'r galon" (Heb. 4,12). Dywedodd Iesu: "Myfi yw'r ffordd a'r gwir a'r bywyd" (Ioan 14,6). Dywedodd hefyd: "Ond bywyd tragwyddol yw eu bod nhw'n eich adnabod chi, pwy yw'r unig wir Dduw ac yr ydych chi wedi'i anfon, Iesu Grist" (Ioan 17,3). Adnabod a phrofi Duw - dyna hanfod bywyd.

Fe greodd Duw ni i gael perthynas ag ef. Hanfod, craidd bywyd tragwyddol, yw ein bod yn "adnabod Duw ac yn adnabod Iesu Grist" a anfonodd Ef. Nid trwy raglen neu ddull y daw adnabod Duw, ond trwy berthynas â pherson.

Wrth i'r berthynas ddatblygu, rydyn ni'n dod i ddeall a phrofi realiti Duw. A yw Duw yn Real i Chi? Ydych chi'n ei brofi bob eiliad bob dydd?

Dilynwch Iesu

Dywed Iesu: "Myfi yw'r ffordd a'r gwir a'r bywyd" (Ioan 14,6). Sylwch na ddywedodd Iesu, "Byddaf yn dangos y ffordd i chi" neu "Rhoddaf fap ffordd ichi", ond yn hytrach «Myfi yw'r ffordd", Os deuwn at Dduw i geisio ei ewyllys, pa gwestiwn fyddech chi'n fwyaf tebygol o'i ofyn? Arglwydd dangos i mi beth rydw i eisiau i chi ei wneud? Pryd, sut, ble a gyda phwy? Dangoswch i mi beth sy'n mynd i ddigwydd. Neu: Arglwydd, dywedwch wrthyf un cam ar y tro, yna byddaf yn ei weithredu. Os dilynwch Iesu ddiwrnod ar ôl y llall, a fyddwch chi yng nghanol ewyllys Duw am eich bywyd? Os mai Iesu yw ein ffordd ni, yna nid oes angen unrhyw ganllawiau na map ffordd arall arnom. 

Mae Duw yn eich gwahodd i gymryd rhan yn ei waith gydag ef

«Os ymdrechwch yn gyntaf dros deyrnas Dduw ac am ei gyfiawnder, chi fydd yn gyfrifol am y cyfan. Felly peidiwch â phoeni am yfory, oherwydd bydd yfory yn gofalu am ei ben ei hun. Mae'n ddigon bod gan ei bla ei hun bob dydd "(Mathew 6,33-un).

Mae Duw yn gwbl ddibynadwy

  • fel eich bod chi eisiau dilyn Duw ddiwrnod ar ôl y llall
  • felly byddwch chi'n ei ddilyn hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw fanylion
  • fel eich bod yn caniatáu iddo fod yn ffordd i chi

 "Oherwydd Duw sy'n gweithio ynoch chi'ch dau, yn barod ac yn gwneud, yn ôl ei bleser da" (Philipiaid 2,13). Mae'r cyfrifon Beiblaidd yn dangos bod Duw bob amser yn mentro pan fydd yn cynnwys pobl yn ei waith. Pan welwn y Tad wrth ei waith o'n cwmpas, dyma ein gwahoddiad ganddo i ymuno ag ef yn y gwaith hwn. Yng ngoleuni hyn, a allwch chi gofio amseroedd pan wnaeth Duw eich gwahodd i wneud rhywbeth ac na wnaethoch chi ymateb?

Mae Duw yn gweithio o'ch cwmpas yn gyson

«Ond atebodd Iesu nhw: Mae fy Nhad yn gweithio hyd heddiw, ac rydw i hefyd yn gweithio ... Yna atebodd Iesu a dweud wrthyn nhw: Yn wir, yn wir, dwi'n dweud wrthych chi: ni all y Mab wneud dim ohono'i hun, ond dim ond yr hyn y mae'n ei weld y tad yn gwneud; am yr hyn y mae'n ei wneud, mae'r mab yn gwneud yr un peth. Oherwydd mae'r Tad yn caru'r Mab ac yn dangos iddo bopeth y mae'n ei wneud a bydd yn dangos gweithredoedd mwy fyth iddo, er mwyn i chi gael eich syfrdanu "(Ioan 5,17, 19-20).

Dyma fodel ar gyfer eich bywyd personol ac ar gyfer yr eglwys. Yr hyn yr oedd Iesu'n siarad amdano oedd perthynas gariad lle cyflawnodd Duw ei ddibenion. Nid oes raid i ni ddarganfod beth i'w wneud dros Dduw oherwydd ei fod bob amser o'n cwmpas. Mae'n rhaid i ni ddilyn esiampl Iesu ac edrych ar Dduw yr hyn y mae'n ei wneud bob eiliad. Ein cyfrifoldeb ni wedyn yw ymuno â'n gwaith.

Cadwch lygad am ble mae Duw yn y gwaith ac ymunwch ag ef! Mae Duw yn dilyn perthynas gariad barhaol â chi, sy'n real ac yn bersonol: «Ond atebodd Iesu ef:“ Byddwch chi'n caru'r Arglwydd eich Duw â'ch holl galon, â'ch holl enaid ac â'ch holl feddwl ”. Dyma'r gorchymyn uchaf a mwyaf "(Mathew 22,37-un).

Mae popeth yn eich bywyd fel Cristion gan gynnwys ei adnabod, ei brofi a gwybod ei ewyllys yn dibynnu ar ansawdd eich perthynas gariad â Duw. Gallwch chi ddisgrifio'ch perthynas gariad â Duw yn syml trwy ddweud, "Rwy'n dy garu â'm holl galon"? Fe greodd Duw ni i gael perthynas gariad ag Ef. Os yw'r berthynas yn anghywir, felly hefyd popeth arall mewn bywyd Byddwch yn anghywir, mae perthynas gariad â Duw yn bwysicach nag unrhyw ffactor unigol arall yn eich bywyd! 

Llyfr sylfaen: «Profiad Duw»

gan Henry Blackaby