Digofaint Duw

647 digofaint duw In der Bibel steht geschrieben: «Gott ist Liebe» (1. Johannes 4,8). Er hat beschlossen, Gutes zu tun, indem er den Menschen dient und sie liebt. Aber ebenso weist die Bibel auf Gottes Zorn hin. Doch wie kann derjenige, der reine Liebe ist, auch etwas mit Zorn zu tun haben?

Nid yw cariad a dicter yn annibynnol ar ei gilydd. Felly gallwn ddisgwyl bod cariad, yr awydd i wneud daioni hefyd yn cynnwys dicter neu wrthwynebiad i unrhyw beth niweidiol a dinistriol. Mae cariad Duw yn gyson ac felly mae Duw yn gwrthsefyll unrhyw beth sy'n gwrthwynebu ei gariad. Mae unrhyw wrthwynebiad i'w gariad yn bechod. Mae Duw yn erbyn pechod - mae'n ei ymladd ac yn y pen draw bydd yn ei ddileu. Mae Duw yn caru pobl, ond mae'n anfodloni pechod. Fodd bynnag, mae "anfodlon" yn llawer rhy ysgafn i'w roi. Mae Duw yn casáu pechod oherwydd ei fod yn fynegiant o elyniaeth at ei gariad. Mae hyn yn ei gwneud yn glir beth yw ystyr digofaint Duw yn ôl y Beibl.

Gott liebt alle Menschen, auch Sünder: «Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist» (Römer 3,23-24). Selbst als wir noch Sünder waren, sandte Gott seinen Sohn, um für uns zu sterben, um uns von unseren Sünden zu erlösen (aus Römer 5,8). Wir schliessen daraus, Gott liebt die Menschen, aber die Sünde, die ihnen schadet, hasst er. Wäre Gott nicht unerbittlich gegen alles, was gegen seine Schöpfung und seiner Geschöpfe ist und einer echten Beziehung zu ihm und seinen Geschöpfen widerstrebt, so wäre er nicht die bedingungslose, umfassende Liebe. Gott wäre nicht für uns, wenn er nicht gegen alles wäre, was auch immer gegen uns steht.

Mae rhai ysgrythurau'n dangos bod Duw yn ddig gyda phobl. Ond nid yw Duw byth eisiau achosi poen i bobl, ond mae eisiau iddyn nhw weld sut mae eu ffordd bechadurus o fyw yn eu niweidio nhw a'r rhai o'u cwmpas. Mae Duw eisiau i bechaduriaid newid er mwyn osgoi'r boen y mae pechod yn ei achosi.

Mae digofaint Duw yn dangos pan fydd pechadurusrwydd dynol yn ymosod ar sancteiddrwydd a chariad Duw. Mae pobl sy'n byw eu bywydau ar wahân i Dduw yn elyniaethus i'w lwybr. Mae pobl bell a gelyniaethus o'r fath yn gweithredu fel gelynion Duw. Gan fod dyn yn bygwth popeth sy'n dda ac yn bur y mae Duw ac y mae'n sefyll drosto, mae Duw yn gwrthwynebu'n llwyr ffordd ac arferion pechod. Gelwir ei wrthwynebiad sanctaidd a chariadus i bob math o bechadurusrwydd yn "ddigofaint Duw". Mae Duw yn ddibechod - mae'n fod perffaith sanctaidd ynddo'i hun. Pe na bai'n gwrthwynebu pechadurusrwydd dyn, ni fyddai'n dda. Pe na bai'n ddig gyda phechod ac os na fyddai'n barnu pechod, byddai Duw yn cyfaddef i'r weithred ddrwg nad yw pechadurusrwydd yn hollol ddrwg. Byddai hynny'n gelwydd, oherwydd mae pechadurusrwydd yn hollol ddrwg. Ond ni all Duw ddweud celwydd ac mae'n parhau i fod yn driw iddo'i hun, gan ei fod yn cyfateb i'w fod mewnol, sy'n sanctaidd ac yn gariadus. Mae Duw yn gwrthsefyll pechod trwy osod elyniaeth barhaus yn ei erbyn oherwydd bydd yn tynnu oddi ar y byd yr holl ddioddefaint a achosir gan ddrwg.

Diwedd elyniaeth

Gott hat jedoch bereits die notwendigen Massnahmen angewandt, um die Feindschaft zwischen sich und der Sünde der Menschheit zu beenden. Diese Massnahmen fliessen aus seiner Liebe, die die Essenz seines Wesens ist: «Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe» (1. Johannes 4,8). Aus Liebe erlaubt Gott seinen Geschöpfen, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Er erlaubt ihnen sogar, ihn zu hassen, obwohl er sich einer solchen Entscheidung widersetzt, weil sie den Menschen, die er liebt, schadet. In der Tat sagt er «Nein» zu ihrem «Nein». Indem er «Nein» zu unserem «Nein» sagt, bekräftigt er sein «Ja» zu uns in Jesus Christus. «Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre Sünden» (1. Johannes 4,9-10).
Mae Duw wedi cymryd pob cam angenrheidiol, ar y gost uchaf ohono'i hun, er mwyn maddau a dileu ein pechodau. Bu farw Iesu ar ein rhan, yn ein lle. Mae'r ffaith bod ei farwolaeth yn angenrheidiol er ein maddeuant yn dangos difrifoldeb ein pechod a'n heuogrwydd, ac yn dangos y canlyniadau y byddai pechod yn eu cael arnom. Mae Duw yn casáu'r pechod sy'n achosi marwolaeth.

Pan dderbyniwn faddeuant Duw yn Iesu Grist, rydym yn cyfaddef ein bod wedi bod yn greaduriaid pechadurus yn wrthwynebus i Dduw. Rydyn ni'n gweld beth mae'n ei olygu i dderbyn Crist fel ein Gwaredwr. Rydym yn derbyn ein bod ni fel pechaduriaid wedi ein dieithrio oddi wrth Dduw ac angen cymod. Rydym yn cydnabod ein bod ni, trwy Grist a'i waith prynedigaeth, wedi derbyn cymod, newid sylfaenol yn ein natur ddynol, a bywyd tragwyddol yn Nuw fel rhodd rydd. Rydym yn edifarhau am ein "na" i Dduw ac yn diolch iddo am ei "ie" i ni yn Iesu Grist. Yn Effesiaid 2,1: 10 mae Paul yn disgrifio llwybr dyn o dan ddigofaint Duw at dderbynnydd iachawdwriaeth trwy ras Duw.

Gottes Absicht bestand von Anfang an darin, den Menschen seine Liebe zu erweisen, indem er der Welt ihre Sünde durch das Werk Gottes in Jesus vergab (aus Epheser 1,3-8). Aufschlussreich ist die Situation der Menschen in ihrem Verhältnis zu Gott. Welchen «Zorn» Gott auch immer hatte, plante er auch, die Menschen zu erlösen, noch bevor die Welt erschaffen wurde «Sondern erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen» (1. Petrus 1,19-20). Diese Versöhnung kommt nicht durch menschliche Wünsche oder Bemühungen zustande, sondern allein durch die Person und das Erlösungswerk Jesu Christi stellvertretend für uns. Dieses Erlösungswerk wurde als «liebender Zorn» gegen die Sündhaftigkeit und für uns als Individuen vollbracht. Menschen, die «in Christus» sind, sind nicht länger Objekte des Zorns, sondern leben in Frieden mit Gott.

In Christus sind wir Menschen vor dem Zorn Gottes gerettet. Durch sein Erlösungswerk und den uns innewohnenden Heiligen Geist werden wir tiefgreifend verändert. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt (aus 2. Korinther 5,18); er hegt nicht den Wunsch, uns zu bestrafen, denn Jesus trug unsere Strafe. Wir danken und empfangen seine Vergebung und neues Leben in einer echten Beziehung zu ihm, indem wir uns Gott zuwenden und uns von allem abwenden, was ein Götze im menschlichen Leben ist. «Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit» (1. Johannes 2,15-17). Unser Heil ist Gottes Rettung in Christus – «der uns errettet von dem zukünftigen Zorn» (1. Thess 1,10).

Der Mensch ist durch die Natur Adams zum Feind Gottes geworden, und diese Feindseligkeit und dieses Misstrauen gegenüber Gott bewirkt eine notwendige Gegenmassnahme des heiligen und liebenden Gottes – seinen Zorn. Schon von Anfang an hatte Gott aus seiner Liebe heraus beabsichtigt, den von Menschen verursachten Zorn durch das Erlösungswerk Christi zu beenden. Es geschieht durch Gottes Liebe, dass wir durch sein eigenes Erlösungswerk im Tod und Leben seines Sohnes mit ihm versöhnt wurden. «Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind» (Römer 5,9-10).

Roedd Duw yn bwriadu cael gwared ar ei ddicter cyfiawn yn erbyn dynoliaeth hyd yn oed cyn iddo godi. Ni ellir cymharu dicter Duw â dicter dynol. Nid oes gan iaith ddynol air am y math hwn o wrthwynebiad dros dro ac sydd eisoes wedi'i ddatrys i bobl sy'n gwrthwynebu Duw. Maent yn haeddu cosb, ond nid eu cosbi yw dymuniad Duw ond eu gwaredu o'r boen y mae eu pechod yn ei achosi iddynt.

Das Wort Zorn kann uns helfen zu verstehen, wie sehr Gott die Sünde hasst. Unser Verständnis des Wortes Zorn muss immer die Tatsache einschliessen, dass Gottes Zorn sich immer gegen die Sünde richtet, nie gegen die Menschen, weil er sie alle liebt. Gott hat bereits gehandelt, um seinen Zorn gegenüber den Menschen als beendet zu sehen. Sein Zorn gegen die Sünde endet dann, wenn die Auswirkungen der Sünde vernichtet sind. «Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod» (1. Korinther 15,26).

Diolchwn i Dduw fod ei ddicter yn dod i ben pan fydd pechod yn cael ei orchfygu a'i ddinistrio. Mae gennym ni sicrwydd yn yr addewid am ei heddwch â ni oherwydd iddo oresgyn pechod yng Nghrist unwaith ac am byth. Mae Duw wedi ein cymodi ag ef ei hun trwy waith adbrynu ei Fab, a thrwy hynny wedi llusgo'i ddicter. Felly nid yw digofaint Duw yn cael ei gyfeirio yn erbyn ei gariad. Yn hytrach, mae ei ddicter yn gwasanaethu ei gariad. Mae ei ddicter yn fodd i gyflawni dibenion cariadus i bawb.

Oherwydd anaml y mae dicter dynol, os byth, yn cyflawni bwriadau cariadus yn esgeulus, ni allwn drosglwyddo ein dealltwriaeth ddynol a'n profiad o ddicter dynol i Dduw. Pan rydyn ni'n gwneud hyn, rydyn ni'n gwneud eilunaddoliaeth ac yn dychmygu Duw fel petai'n greadur dynol. Mae Iago 1,20 yn ei gwneud yn glir “nad yw digofaint dyn yn gwneud yr hyn sy’n iawn gerbron Duw”. Ni fydd digofaint Duw yn para am byth, ond bydd ei gariad diwyro.

Penillion allweddol

Dyma rai ysgrythurau pwysig. Maen nhw'n dangos cymhariaeth rhwng cariad Duw a'i ddicter dwyfol yn hytrach na'r dicter dynol rydyn ni'n ei brofi mewn pobl sydd wedi cwympo:

 • «Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist» (Jakobus 1,20).
 • «Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen» (Epheser 4,26).
 • «Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn, um zu verheeren» (Hosea 11,9).
 • «Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen; gerne will ich sie lieben; denn mein Zorn hat sich von ihnen gewendet» (Hosea 14,5).
 • «Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade!» (Micha 7,18).
 • «Du bist ein Gott, der vergibt, gnädig, barmherzig, geduldig und von grosser Güte» (Nehemia 9,17).
 • «Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser» (Jesaja 54,8).
 • «Der Herr verstösst nicht ewig; sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner grossen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. … Was murren denn die Leute im Leben, ein jeder über die Folgen seiner Sünde?» (Klagelieder 3,31-33.39).
 • «Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt?» (Hesekiel 18,23).
 • «Zerreisst eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von grosser Güte, und es gereut ihn bald die Strafe» (Joel 2,13).
 • «Jona betete zum Herrn und sprach: Ach, Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen; denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von grosser Güte bist und lässt dich des Übels gereuen» (Jona 4,2).
 • «Der Herr verzögert nicht die Verheissung, wie es einige für eine Verzögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Busse finde» (2. Petrus 3,9).
 • «Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe» (Johannes 4,17 letzter Teil-18).

Wenn wir lesen, dass «Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde» (Johannes 3,16-17), dann sollten wir gerade aus dieser Tat verstehen, dass Gott «zornig» gegen die Sünde ist. Aber mit seiner Vernichtung der Sündhaftigkeit verurteilt Gott die sündigen Menschen nicht, sondern rettet sie aus Sünde und Tod, um ihnen Versöhnung und ewiges Leben anzubieten und zu schenken. Gottes «Zorn» ist nicht dazu bestimmt, «die Welt zu verurteilen», sondern die Macht der Sünde in all ihren Formen zu vernichten, damit die Menschen ihre Rettung finden und eine ewige und lebendige Beziehung der Liebe mit Gott erfahren dürfen.

gan Paul Kroll