Beth yw bedydd?

Bedydd yw defod cychwyniad Cristnogol. Yn Rhufeiniaid 6, gwnaeth Paul yn glir mai defod cyfiawnhad trwy ras trwy ffydd. Nid yw bedydd yn elyn edifeirwch na ffydd na thröedigaeth - mae'n bartner. Yn y Testament Newydd dyma'r arwydd cyfamod rhwng gras Duw ac ymateb (ymateb) dyn. Dim ond UN bedydd sydd (Eff. 4: 5).

Mae tair agwedd ar y cyflwyniad y mae'n rhaid iddynt fod yn bresennol er mwyn i'r cyflwyniad Cristnogol fod yn gyflawn. Nid oes rhaid i'r tair agwedd ddigwydd ar yr un pryd nac yn yr un drefn. Ond mae popeth yn angenrheidiol.

 • Edifeirwch a ffydd - yw'r ochr ddynol yn y cyflwyniad Cristnogol. Rydyn ni'n gwneud y penderfyniad i dderbyn Crist.
 • Bedydd yw'r ochr eglwysig. Derbynnir yr ymgeisydd am fedydd i gymuned weladwy'r Eglwys Gristnogol.
 • Rhodd yr Ysbryd Glân - yw'r ochr ddwyfol. Mae Duw yn ein hadnewyddu.

Bedyddiwch gyda'r Ysbryd Glân

Dim ond 7 cyfeiriad sydd at fedydd gyda'r Ysbryd Glân yn y Testament Newydd. Mae'r holl grybwylliadau hyn yn disgrifio - yn ddieithriad - sut mae rhywun yn dod yn Gristion. Bedyddiodd Ioan bobl i edifarhau, ond bedyddiodd Iesu â'r Ysbryd Glân. Dyna wnaeth Duw yn y Pentecost ac mae wedi bod yn ei wneud ers hynny. Nid oes unrhyw le yn y Testament Newydd yw'r ymadrodd bedydd a ddefnyddir yn yr Ysbryd Glân neu gydag ef i ddisgrifio offer y rhai sydd â phwer arbennig sydd eisoes yn Gristnogion. Fe'i defnyddir bob amser fel ymadrodd ffigurol o sut i ddod yn Gristion o gwbl.

Y cyfeirwyr yw:
Marc. 1: 8 - Mae darnau cyfochrog yn Matth. 3:11; Lwc. 3:16; Ioan 1:33
Actau 1: 5 - lle mae Iesu’n dangos y cyferbyniad rhwng bedydd cyn-Gristnogol Ioan a’i fedydd ei hun yn yr Ysbryd Glân, ac yn addo cyflawniad cyflym a ddigwyddodd yn y Pentecost.
Actau 11:16 - mae hyn yn cyfeirio'n ôl ato (gweler uchod) ac unwaith eto mae'n amlwg yn rhagarweiniol.
1. Cor. 12:13 - yn ei gwneud yn glir mai’r Ysbryd sy’n bedyddio rhywun i Grist yn gyntaf.

Beth yw trosi?

Mae 4 egwyddor gyffredinol sy'n berthnasol i bob bedydd:

 • Mae Duw yn cyffwrdd â chydwybod unigolyn (mae ymwybyddiaeth o angen a / neu euogrwydd).
 • Mae Duw yn goleuo'r meddwl (dealltwriaeth sylfaenol o ystyr marwolaeth ac atgyfodiad Crist).
 • Mae Duw yn cyffwrdd â'r ewyllys (rhaid gwneud penderfyniad).
 • Mae Duw yn cychwyn y broses drawsnewid.

Mae gan y trosiad Cristnogol dri wyneb ac nid yw'r rhain o reidrwydd yn dangos y cyfan ar unwaith.

 • Trosi / troi at Dduw (rydyn ni'n troi at Dduw).
 • Trosi / troi at yr eglwys (cariad at gyd-Gristnogion).
 • Trosi / troi at y byd (trown yn ôl i estyn tuag allan).

Pryd ydyn ni'n trosi?

Nid yn unig mae tri wyneb i drawsnewid, mae ganddo dri cham hefyd:

 • Cawsom ein trosi yn ôl cyngor Duw y Tad ar ôl inni gael ein rhagderfynu mewn cariad i gael ein dewis yng Nghrist cyn sylfaen y byd (Eff. 1: 4-5). Mae trosiad Cristnogol wedi'i wreiddio yng nghariad dewisol Duw, y Duw sy'n gwybod y diwedd o'r dechrau ac y mae ei fenter bob amser yn rhagflaenu ein hymateb (ymateb).
 • Cawsom ein trosi pan fu farw Crist ar y groes. Dyma ddychweliad archetypal dynolryw at Dduw pan gafodd rhaniad pechod ei rwygo i lawr (Eff. 2: 13-16).
 • Cawsom ein trosi pan wnaeth yr Ysbryd Glân ein gwneud yn ymwybodol o bethau mewn gwirionedd ac ymatebom iddynt (Eff. 1:13).