Gyda chalon newydd i mewn i'r flwyddyn newydd!

331 gyda chalon newydd i'r flwyddyn newyddCafodd John Bell gyfle i wneud rhywbeth na fydd y mwyafrif ohonom, gobeithio, yn gallu: dal ei galon ei hun yn ei ddwylo. Ddwy flynedd yn ôl cafodd drawsblaniad y galon, a oedd yn llwyddiannus. Diolch i raglen Calon i Galon Canolfan Feddygol Prifysgol Baylor yn Dallas, roedd bellach yn gallu dal yn ei ddwylo'r galon a oedd wedi ei gadw'n fyw am 70 mlynedd cyn bod yn rhaid ei disodli. Mae'r stori anhygoel hon yn fy atgoffa o drawsblaniad fy nghalon fy hun. Nid trawsblaniad calon "corfforol" ydoedd - mae pawb sy'n dilyn Crist wedi profi fersiwn ysbrydol y broses hon. Realiti creulon ein natur bechadurus yw ei fod yn achosi marwolaeth ysbrydol. Dywedodd y proffwyd Jeremeia yn glir: «Peth herfeiddiol a digalon yw'r galon; pwy all ei fathu Üs: mae'n derfynol wael]? » (Jer. 17,9).

Wrth wynebu realiti ein "swyddogaeth galon" ysbrydol mae'n anodd dychmygu bod gobaith o hyd. Mae ein siawns o oroesi yn sero. Ond mae'r peth rhyfeddol yn digwydd i ni: mae Iesu'n cynnig yr unig gyfle posib i ni am fywyd ysbrydol: trawsblaniad calon yn rhan ddyfnaf ein bod. Mae'r apostol Paul yn disgrifio'r rhodd hael hon fel adfywiad ein dynoliaeth, adnewyddiad ein natur ddynol, newid ein meddyliau a rhyddhad ein hewyllys. Mae hyn oll yn rhan o waith iachawdwriaeth, lle mae Duw Dad yn gweithio trwy ei Fab a thrwy'r Ysbryd Glân. Mae iachawdwriaeth hollgynhwysol yn cynnig cyfle gwych i ni gyfnewid ein hen galon farw am un newydd, iach - calon yn gorlifo â chariad a bywyd anfarwol. Dywedodd Paul: “Rydyn ni’n gwybod bod ein hen ddyn wedi ei groeshoelio gydag ef er mwyn i gorff pechod gael ei ddinistrio, fel nad ydyn ni bellach yn gwasanaethu pechod. Oherwydd mae pwy bynnag a fu farw wedi dod yn rhydd o bechod. Ond pe buasem farw gyda Christ, credwn y byddwn hefyd yn byw gydag ef »(Rhufeiniaid 6,6-un).

Gwnaeth Duw gyfnewidfa ryfeddol trwy Grist fel y gallwn gael bywyd newydd ynddo Ef sy'n rhannu yn ei gymrodoriaeth â'r Tad a'r Ysbryd Glân. Wrth i'r Flwyddyn Newydd agosáu, gadewch inni gofio mai dim ond gras a daioni yr un sydd wedi ein galw ni - i fod yn Arglwydd ac yn Waredwr i ni, Iesu Grist bob dydd o'n bywyd.

gan Joseph Tkach


pdfGyda chalon newydd i mewn i'r flwyddyn newydd!