llyfrynnau

03 lit wkg Diwinyddiaeth Drindodaidd sy'n canolbwyntio ar Grist  

Diwinyddiaeth Drindodaidd sy'n canolbwyntio ar Grist

Cenhadaeth Eglwys Dduw ledled y Byd (WCG) yw gweithio gyda Iesu i sicrhau bod yr Efengyl yn cael ei byw a'i phregethu. Mae ein dealltwriaeth o Iesu a'i newyddion da am ras wedi newid yn sylfaenol yn ystod degawd olaf yr 20fed ganrif o ganlyniad i ddiwygiad i'n dysgeidiaeth.

03 lit wkg 35 egwyddor pamffled cred  

35 cred y WKG

Casgliad o erthyglau ar athrawiaethau,
a grybwyllir yng nghredoau Eglwys Dduw ledled y byd

 

  03 lit wkg cyfoethog duw g deddo  

Teyrnas Dduw - gan Dr. Gary Deddo

Mae teyrnas Dduw bob amser wedi bod yn ganolbwynt i lawer o ddysgeidiaeth Gristnogol, ac yn gywir felly. Cododd anghydfod ynglŷn â hyn, yn enwedig yn yr 20fed ganrif. Mae'n anodd sicrhau cytundeb oherwydd maint a chymhlethdod y deunydd Beiblaidd a'r pynciau diwinyddol niferus sy'n gorgyffwrdd â'r pwnc hwn. Mae gwahaniaethau mawr hefyd mewn agweddau ysbrydol sy'n arwain ysgolheigion a bugeiliaid ac yn caniatáu iddynt ddod i'r casgliadau mwyaf amrywiol.

Rôl menywod wedi'i goleuo yn 03 yn yr eglwys  

Rôl menywod yn yr Eglwys (WKG)

A all menywod wasanaethu fel henuriaid?
A yw'r Beibl yn Angen Rolau Gwahanol i Ddynion a Merched?
Beth yw rôl menywod a dynion yn yr Hen Destament?
Sut gwnaeth Iesu drin menywod?
Beth oedd rôl menywod yn yr eglwys apostolaidd?
Beth mae'r apostol Paul yn ei ddweud am hyd gwallt a phenwisg y fenyw?
Mae menywod yn dawel yn y gymuned!
Cwestiynau ynglŷn â 1. Timotheus 2,11-15?

 

03 lit wkg y byd ysbrydol      

Byd yr ysbryd

Ffynhonnell goleuedigaeth neu berygl cudd?
Mae'n darparu atebion i gwestiynau pwysig ac yn dangos yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am y byd ysbryd.

A oes byd ysbryd?
A oes diafol?
A ddylem ni gwestiynu'r sêr?
Cyfathrebu â'r meirw
Ailymgnawdoliad
Cwltiau Satanic

03 lit wkg y newyddion da i bawb  

Newyddion da i bawb

Efengyl teyrnas Dduw
Beth ddysgodd yr apostolion?
Pregethodd Paul y newyddion da
03 lit wkg y frwydr am uffern  

Y frwydr am uffern

Uffern yw un o'r dadleuon poethaf heddiw
o fewn y gymuned Gristnogol.

Mae 03 lit wkg yn dduw  

Mae Duw yn. . .

Pe gallech chi ofyn cwestiwn i Dduw
Wrth chwilio am y tragwyddol
Sut mae Duw yn datgelu ei hun
«Dim duw ond fi»
Datgelodd Duw yng Nghrist
Un o bob tri a thri mewn un
Perthynas Ddynol â Duw

Mae nadolig wkg 03 lit wedi codi  

Mae Crist wedi codi

Iesu Grist, yr un croeshoeliedig
Ein lle wrth fwrdd yr Arglwydd
Y croeshoeliad o safbwynt hanesyddol
Pregeth olaf Iesu
Atgyfodiad Iesu Grist - Ein Gobaith am Waredigaeth
Y bedd gwag - rhesymau dros gred
Mae'n byw!

Mae 03 litr wkg yn credu mewn bywyd bob dydd  

Credwch ym mywyd beunyddiol

Y modelau rôl gwych
Ffydd ac arolygiad
A ddylai Duw fod yn rhywbeth amhosibl?

03 lit wkg beth yw'r iachawdwriaeth  

Beth yw iachawdwriaeth?

Yr angen am adbrynu
Dedfrydu i farwolaeth
Mae Iesu'n ein cysoni â Duw
Dewch yn blentyn i Dduw
Rhodd bywyd tragwyddol

03 lit wkg yr efengyl  

Yr efengyl

Mae angen yr efengyl arnom - y newyddion da.
Mae efengyl Crist yn dod â thawelwch meddwl,
Pob lwc a buddugoliaeth bersonol.
Galwad i fyw'r dyfodol yma ac yn awr

03 lit wkg dod o hyd i heddwch yn nadolig  

Dewch o hyd i heddwch yng Nghrist

Caru ein gilydd
Delio â syniadau newydd
Y gyfraith a'r addewid
Ewch i mewn i orffwysfa Duw
Gwrthrych yr addoliad
Gwin newydd mewn poteli newydd

Cysylltiadau wkg 03 lit  

Y berthynas â Duw

Y berthynas â Duw

Y berthynas gyda'r teulu

Y berthynas â ffrindiau
Y berthynas â'r rhyw arall

Datguddiad wkg 03 lit  

Y datguddiad: gweledigaeth o fuddugoliaeth

Proffwydoliaeth, apocalypse - gwahaniaethu, deall
Mae'r oen yn deilwng
Allwedd David
Cadwch synnwyr o'r proffwydoliaethau