llyfrynnau

03 lit wkg Diwinyddiaeth Drindodaidd sy'n canolbwyntio ar Grist 

Diwinyddiaeth Drindodaidd sy'n canolbwyntio ar Grist

Der Auftrag der Weltweiten Kirche Gottes (WKG) besteht darin, mit Jesus daran mitzuwirken, dass das Evangelium gelebt und verkündigt wird. Unser Verständnis von Jesus und seiner frohen Botschaft der Gnade hat sich während des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts durch eine Reformation unserer Lehren grundlegend geändert.

03 lit wkg 35 egwyddor pamffled cred 

35 cred y WKG

Casgliad o erthyglau ar athrawiaethau,
a grybwyllir yng nghredoau Eglwys Dduw ledled y byd

 

  03 lit wkg cyfoethog duw g deddo 

Teyrnas Dduw - gan Dr. Gary Deddo

Mae teyrnas Dduw bob amser wedi bod yn ganolbwynt i lawer o ddysgeidiaeth Gristnogol, ac yn gywir felly. Cododd anghydfod ynglŷn â hyn, yn enwedig yn yr 20fed ganrif. Mae'n anodd sicrhau cytundeb oherwydd maint a chymhlethdod y deunydd Beiblaidd a'r pynciau diwinyddol niferus sy'n gorgyffwrdd â'r pwnc hwn. Mae gwahaniaethau mawr hefyd mewn agweddau ysbrydol sy'n arwain ysgolheigion a bugeiliaid ac yn caniatáu iddynt ddod i'r casgliadau mwyaf amrywiol.

Rôl menywod wedi'i goleuo yn 03 yn yr eglwys 

Die Rolle der Frau in der Kirche (WKG)

A all menywod wasanaethu fel henuriaid?
A yw'r Beibl yn Angen Rolau Gwahanol i Ddynion a Merched?
Beth yw rôl menywod a dynion yn yr Hen Destament?
Sut gwnaeth Iesu drin menywod?
Beth oedd rôl menywod yn yr eglwys apostolaidd?
Beth mae'r apostol Paul yn ei ddweud am hyd gwallt a phenwisg y fenyw?
Mae menywod yn dawel yn y gymuned!
Cwestiynau am 1 Timotheus 2,11–15?

 

03 lit wkg y byd ysbrydol     

Byd yr ysbryd

Ffynhonnell goleuedigaeth neu berygl cudd?
Mae'n darparu atebion i gwestiynau pwysig ac yn dangos yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am y byd ysbryd.

A oes byd ysbryd?
A oes diafol?
A ddylem ni gwestiynu'r sêr?
Cyfathrebu â'r meirw
Ailymgnawdoliad
Cwltiau Satanic

03 lit wkg y newyddion da i bawb 

Newyddion da i bawb

Efengyl teyrnas Dduw
Beth ddysgodd yr apostolion?
Pregethodd Paul y newyddion da
03 lit wkg y frwydr am uffern 

Y frwydr am uffern

Uffern yw un o'r dadleuon poethaf heddiw
o fewn y gymuned Gristnogol.

Mae 03 lit wkg yn dduw 

Mae Duw yn. . .

Pe gallech chi ofyn cwestiwn i Dduw
Wrth chwilio am y tragwyddol
Sut mae Duw yn datgelu ei hun
«Dim duw ond fi»
Datgelodd Duw yng Nghrist
Un o bob tri a thri mewn un
Perthynas Ddynol â Duw

Mae nadolig wkg 03 lit wedi codi 

Mae Crist wedi codi

Iesu Grist, yr un croeshoeliedig
Ein lle wrth fwrdd yr Arglwydd
Y croeshoeliad o safbwynt hanesyddol
Pregeth olaf Iesu
Atgyfodiad Iesu Grist - Ein Gobaith am Waredigaeth
Y bedd gwag - rhesymau dros gred
Mae'n byw!

Mae 03 litr wkg yn credu mewn bywyd bob dydd 

Credwch ym mywyd beunyddiol

Y modelau rôl gwych
Ffydd ac arolygiad
A ddylai Duw fod yn rhywbeth amhosibl?

03 lit wkg beth yw'r iachawdwriaeth 

Beth yw iachawdwriaeth?

Yr angen am adbrynu
Dedfrydu i farwolaeth
Mae Iesu'n ein cysoni â Duw
Dewch yn blentyn i Dduw
Rhodd bywyd tragwyddol

03 lit wkg yr efengyl 

Yr efengyl

Mae angen yr efengyl arnom - y newyddion da.
Mae efengyl Crist yn dod â thawelwch meddwl,
Pob lwc a buddugoliaeth bersonol.
Galwad i fyw'r dyfodol yma ac yn awr

03 lit wkg dod o hyd i heddwch yn nadolig 

Dewch o hyd i heddwch yng Nghrist

Caru ein gilydd
Delio â syniadau newydd
Y gyfraith a'r addewid
Ewch i mewn i orffwysfa Duw
Gwrthrych yr addoliad
Gwin newydd mewn poteli newydd

Cysylltiadau wkg 03 lit 

Y berthynas â Duw

Y berthynas â Duw

Y berthynas gyda'r teulu

Y berthynas â ffrindiau
Y berthynas â'r rhyw arall

Datguddiad wkg 03 lit 

Y datguddiad: gweledigaeth o fuddugoliaeth

Proffwydoliaeth, apocalypse - gwahaniaethu, deall
Mae'r oen yn deilwng
Allwedd David
Cadwch synnwyr o'r proffwydoliaethau