Pwll neu afon?

455 pwll neu afon

Yn blentyn, treuliais beth amser gyda fy nghefndryd ar fferm Mam-gu. Aethon ni i lawr i'r pwll a chwilio am rywbeth cyffrous. Pa hwyl a gawsom yno, fe wnaethon ni ddal brogaod, rhydio yn y mwd a darganfod rhai preswylwyr llysnafeddog. Nid oedd yr oedolion wedi synnu pan ddaethom adref yn arogli â baw naturiol, yn wahanol iawn na phan adawsom.

Mae pyllau yn aml yn lleoedd llawn mwd, algâu, critters bach a cattails. Gall pyllau sy'n cael eu bwydo gan ffynhonnell dŵr croyw hyrwyddo bywyd a dal i newid i ddŵr llonydd. Os yw'r dŵr yn llonydd, nid oes ganddo ocsigen. Gall planhigion algâu a usury gymryd drosodd. Mewn cyferbyniad, gall dŵr croyw mewn afon sy'n llifo fwydo llawer o wahanol fathau o bysgod. Pe bai angen dŵr yfed arnaf, byddai'n well gennyf yn bendant yr afon ac nid y pwll!

Gellir cymharu ein bywyd ysbrydol â phyllau ac afonydd. Gallwn sefyll yn ein hunfan, fel pwll sy'n hen ac nad yw'n symud, sy'n ddiflas ac y mae bywyd yn mygu ynddo. Neu rydyn ni'n ffres ac yn fyw fel pysgodyn yn yr afon.
Er mwyn cadw'n ffres, mae angen ffynhonnell gref ar afon. Pan fydd y gwanwyn yn sychu, mae'r pysgod yn marw yn yr afon. Yn ysbrydol ac yn gorfforol, Duw yw ein ffynhonnell, sy'n rhoi bywyd a nerth inni ac yn ein hadnewyddu yn gyson. Nid oes raid i ni boeni y gallai Duw byth golli Ei allu. Mae fel afon sy'n llifo, yn gryf a bob amser yn ffres.

Yn Efengyl Ioan mae Iesu yn dweud: “Dewch ataf fi ac yfed unrhyw un sy'n sychedig. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, fel mae'r Ysgrythurau'n dweud, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo o'r tu mewn iddo” (Ioan 7,37-un).
Mae'r gwahoddiad hwn i ddod i yfed yn benllanw cyfres o gyfeiriadau at ddŵr yn yr efengyl hon: newidiwyd y dŵr i win (pennod 2), dŵr aileni (pennod 3), y dŵr byw (pennod 4), y glanhau. dŵr Bethesda (pennod 5) a thawelu’r dŵr (pennod 6). Maen nhw i gyd yn pwyntio at Iesu fel asiant Duw, sy'n dod â chynnig grasol Duw o fywyd.

Onid yw'n rhyfedd sut y mae Duw yn darparu ar gyfer y sychedig (pob un ohonom) yn y wlad sych a blinedig hon lle nad oes dŵr? Mae Dafydd yn ei ddisgrifio fel hyn: “Duw, ti yw fy Nuw yr wyf yn ei geisio. Y mae syched ar fy enaid amdanat; y mae fy nghorff yn dyheu amdanat o dir sych, sychedig heb ddwfr.” (Salm 63,2).

Y cyfan y mae am inni ei wneud yw dod i yfed. Gall pawb ddod i yfed o ddŵr y bywyd. Pam mae cymaint o bobl sychedig yn sefyll o flaen y ffynnon ac yn gwrthod yfed?
Ydych chi'n sychedig, hyd yn oed yn dioddef o ddadhydradiad? Ydych chi fel pwll hen? Mae lluniaeth ac adnewyddiad mor agos â'ch Beibl ac mae gweddi ar gael ar unwaith. Dewch at Iesu bob dydd a chymryd sip effeithlon, adfywiol o ffynhonnell ei fywyd a pheidiwch ag anghofio rhannu'r dŵr hwn ag eneidiau sychedig eraill.

gan Tammy Tkach


 

pdfPwll neu afon?