Mae goleuni Crist yn tywynnu mewn tywyllwch

218 christi licht yn tywynnu yn y tywyllwchY mis diwethaf, mynychodd sawl gweinidog GCI hyfforddiant efengylu ymarferol, o’r enw “Outside the Walls,” dan arweiniad Heber Ticas, cydlynydd cenedlaethol y Gwasanaeth Efengyl ar gyfer Grace Communion International. Gwnaethpwyd hyn mewn cydweithrediad â Pathways of Grace, un o'n cymunedau ger Dallas, Texas. Dechreuodd yr hyfforddiant gyda gwersi ddydd Gwener a pharhau fore Sadwrn cyfarfu bugeiliaid ag aelodau’r eglwys i fynd o ddrws i ddrws o amgylch crynhoad yr eglwys a gwahodd pobl o’r eglwys leol i ddiwrnod hwyliog i blant yn ddiweddarach yn y dydd.

Curodd dau o'n bugeiliaid ar ddrws a dweud wrth ddyn y tŷ eu bod yn cynrychioli cynulleidfa GCI ac yna'n sôn am ddiwrnod hwyl y plant. Dywedodd y dyn wrthyn nhw nad oedd yn credu yn Nuw oherwydd nad oedd Duw wedi trwsio problemau'r byd. Yn lle mynd ymlaen, siaradodd y bugeiliaid â'r dyn. Fe wnaethant ddysgu ei fod yn ddamcaniaethwr cynllwyn sy'n credu mai crefydd yw achos llawer o broblemau yn y byd. Roedd y dyn wedi synnu ac yn synnu pan gyfaddefodd y bugeiliaid i fynd i’r afael â phwynt rhesymol a thynnu sylw nad oedd Iesu chwaith yn frwd iawn dros grefydd. Atebodd y dyn ei fod yn recordio'r cwestiynau ac yn chwilio am atebion.

Pan wnaeth ein bugeiliaid wedyn ei annog i ofyn cwestiynau pellach, cafodd ei syfrdanu. "Nid oes unrhyw un erioed wedi dweud hynny wrthyf o'r blaen," atebodd. Dywedodd gweinidog, "Rwy'n credu bod y ffordd rydych chi'n gofyn cwestiynau yn eich galluogi i gael atebion go iawn y gall Duw yn unig eu rhoi." Ar ôl tua 35 munud, ymddiheurodd y dyn am fod mor gruff a herfeiddiol tuag atynt a dweud, "Mae'n hoffi'r ffordd maen nhw'n meddwl am Dduw fel bugeiliaid GCI." Daeth y sgwrs i ben gydag un o'n bugeiliaid yn ei sicrhau: "Mae'r Duw rwy'n ei adnabod ac yn ei garu yn eich caru chi ac eisiau cael perthynas â chi. Nid yw'n poeni nac yn poeni o gwbl am eich damcaniaethau cynllwynio na'ch casineb at grefydd. Bydd yn ysgwyd llaw gyda chi ar yr amser iawn a byddwch yn deall mai Duw ydyw. Rwy'n credu y byddwch chi'n ymateb yn unol â hynny. » Edrychodd y dyn arno a dweud, "Mae hyn yn cŵl. Diolch am wrando a diolch am gymryd yr amser i siarad â mi. "

Rwy’n rhannu barn am y stori hon o’r digwyddiad oherwydd ei bod yn esbonio gwirionedd pwysig: mae pobl sy’n byw mewn tywyllwch yn cael eu dylanwadu’n gadarnhaol pan rennir golau Crist yn agored gyda nhw. Mae cyferbyniad golau a thywyllwch yn drosiad a ddefnyddir yn aml yn yr Ysgrythur i gyferbynnu da (neu wybodaeth) â drygioni (neu anwybodaeth). Roedd Iesu’n ei ddefnyddio i siarad am farn a sancteiddhad: “Mae dynion yn cael eu barnu oherwydd, er bod golau wedi dod i’r byd, maen nhw’n caru tywyllwch yn fwy na golau. Achos mae popeth maen nhw'n ei wneud yn ddrwg. Mae'r rhai sy'n gwneud drwg yn dychryn y golau ac mae'n well ganddyn nhw aros yn y tywyllwch fel na all neb weld eu troseddau. Ond pwy bynnag sy'n ufuddhau i Dduw, sy'n mynd i mewn i'r goleuni. Yna bydd yn ymddangos ei fod yn byw ei einioes yn ol ewyllys Duw” (Ioan 3,19-21 Gobaith i Bawb).

Cafodd y dywediad adnabyddus, "Mae'n well cynnau cannwyll na melltithio'r tywyllwch," ei ddatgan yn gyhoeddus gyntaf yn 1961 gan Peter Benenson. Peter Benenson oedd y cyfreithiwr Prydeinig a sefydlodd Amnest Rhyngwladol. Daeth cannwyll wedi'i hamgylchynu gan weiren bigog yn arwyddlun i'r cwmni (gweler y llun ar y dde). Yn Rhufeiniaid 13,12 (GOBAITH I BAWB), dywedodd yr apostol Paul rywbeth tebyg: «Cyn bo hir bydd y nos drosodd, a dydd Duw yn gwawrio. Felly rydyn ni am wahanu ein hunain oddi wrth weithredoedd tywyll y nos ac yn lle hynny arfogi ein hunain ag arfau golau.” Dyma’n union a wnaeth ein dau fugail dros ddyn sy’n byw mewn tywyllwch wrth iddynt fynd o ddrws i ddrws yng nghymdogaeth man cyfarfod eglwys Dallas.

Wrth wneud hynny, fe wnaethon nhw ymarfer yn union yr hyn a ddywedodd Iesu wrth Ei ddisgyblion yn Mathew 5: 14-16 NIV:
«Chi yw'r goleuni sy'n goleuo'r byd. Ni all dinas uchel ar y mynydd aros yn gudd. Nid ydych chi'n cynnau lamp ac yna'n ei orchuddio. I'r gwrthwyneb: rydych chi'n ei sefydlu fel ei fod yn rhoi golau i bawb yn y tŷ. Yn yr un modd, dylai eich golau ddisgleirio o flaen pawb. Dylent gydnabod eich tad yn y nefoedd trwy eich gweithredoedd a'i anrhydeddu hefyd. » Rwy'n credu ein bod weithiau'n tanamcangyfrif ein gallu i ddylanwadu ar y byd er daioni. Rydyn ni'n tueddu i anghofio sut y gall dylanwad goleuni Crist ar un person yn unig wneud gwahaniaeth enfawr. Yn anffodus, fel y dangosir yn y cartŵn uchod, mae'n well gan rai felltithio'r tywyllwch yn hytrach na gadael i'r golau ddisgleirio. Mae rhai yn pwysleisio pechod yn hytrach na rhannu cariad a gras Duw.

Er y gall tywyllwch ein gorlethu weithiau, ni all fyth orlethu Duw. Rhaid inni beidio byth â chaniatáu ofn drygioni yn y byd oherwydd ei fod yn peri inni beidio ag edrych ar bwy yw Iesu, yr hyn a wnaeth drosom, a'r hyn sy'n gorchymyn inni ei wneud. Cofiwch ei fod yn ein sicrhau na all tywyllwch oresgyn goleuni. Hyd yn oed os ydym yn teimlo fel cannwyll fach iawn yng nghanol tywyllwch treiddgar, mae hyd yn oed cannwyll fach yn dal i gynnig golau a chynhesrwydd sy'n rhoi bywyd. Hyd yn oed mewn ffordd sy'n ymddangos yn fach, rydyn ni'n adlewyrchu goleuni y byd, Iesu. Nid yw hyd yn oed cyfleoedd bach byth heb fuddion cadarnhaol.

Iesu yw goleuni'r cosmos cyfan, nid dim ond yr Eglwys. Mae'n cymryd ymaith bechodau'r byd, nid credinwyr yn unig. Yng ngrym yr Ysbryd Glân, daeth y Tad, trwy Iesu, â ni allan o'r tywyllwch i oleuni perthynas sy'n rhoi bywyd gyda'r Duw Triunaidd sy'n addo na fydd byth yn ein gadael. Dyma'r newyddion da (efengyl) sy'n ymwneud â phob person ar y blaned hon. Mae Iesu mewn undod â phawb, p'un a ydyn nhw'n gwybod hynny ai peidio. Gwnaeth y ddau fugail a siaradodd â’r anffyddiwr iddo sylweddoli ei fod yn blentyn annwyl i Dduw sydd yn anffodus yn dal i fyw mewn tywyllwch. Ond yn hytrach na melltithio’r tywyllwch (neu ddyn!), mae bugeiliaid wedi dewis dilyn arweiniad yr Ysbryd Glân i gario’r newyddion da gyda Iesu, wrth gyflawni comisiwn y Tad, i fyd mewn tywyllwch. Fel plant y goleuni (1. Thesaloniaid 5:5), roedden nhw’n barod i fod yn gludwyr ysgafn.

Parhaodd y digwyddiad "O flaen y waliau" ddydd Sul. Ymatebodd rhai pobl yn y gymuned leol yn gadarnhaol i'r gwahoddiadau ac ymweld â'n heglwys. Er i sawl un ddod, ni ddaeth y dyn y siaradodd y ddau weinidog ag ef. Mae'n annhebygol y bydd yn ymddangos yn yr eglwys ar unrhyw adeg yn fuan. Ond nid dod i'r eglwys oedd pwrpas y sgwrs. Cafodd y dyn rywbeth i feddwl amdano, felly i siarad plannwyd hedyn yn ei feddwl a'i galon. Efallai bod perthynas wedi'i sefydlu rhwng Duw ac ef a fydd, gobeithio, yn parhau. Oherwydd bod y dyn hwn yn blentyn i Dduw, rydym yn sicr y bydd Duw yn parhau i ddod â goleuni Crist iddo. Mae Llwybrau Gras yn debygol o rannu yn yr hyn y mae Duw yn ei wneud ym mywyd y dyn hwn.

Gadewch i bob un ohonom ddilyn Ysbryd Crist i rannu goleuni Duw ag eraill. Wrth i ni dyfu yn ein perthynas ddyfnach â'r Tad, y Mab a'r Ysbryd, felly rydyn ni'n tywynnu'n fwy disglair ac yn fwy disglair â goleuni Duw sy'n rhoi bywyd. Mae hyn yn berthnasol i ni fel unigolion yn ogystal ag i'r cymunedau. Rwy’n gweddïo y bydd ein heglwysi ym maes dylanwad “y tu allan i’w waliau” yn disgleirio hyd yn oed yn fwy disglair ac yn gadael i ysbryd eu bywyd Cristnogol lifo. Yn union fel yr ydym yn cynnwys eraill yn ein corfforaethau trwy gynnig cariad Duw ym mhob ffordd bosibl, mae tywyllwch hefyd yn dechrau pylu a bydd ein heglwysi yn myfyrio fwyfwy ar olau Crist.

Bydded i olau Crist ddisgleirio gyda chi
Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfMae goleuni Crist yn tywynnu mewn tywyllwch