Ar yr adeg iawn yn y lle iawn

501 yn y lle iawn ar yr amser iawnMewn cyfarfod caffael cwsmeriaid yn un o'n siopau, dywedodd gweithiwr wrthyf am ei strategaeth: "Rhaid i chi fod yn y lle iawn ar yr amser iawn." Roeddwn i'n meddwl bod y strategaeth hon yn sicr yn wir. Fodd bynnag, mae'n haws dweud na gwneud yr holl beth. Rydw i wedi bod yn y lle iawn ar yr amser iawn ychydig o weithiau - er enghraifft, pan es i am dro ar y traeth yn Awstralia a dod ar draws grŵp o bobl a oedd newydd weld morfilod. Ychydig ddyddiau ynghynt roeddwn wedi gallu arsylwi aderyn prin, y chwerthin Hans. Oni fyddech chi wrth eich bodd yn bod yn y lle iawn bob amser ar yr amser iawn? Weithiau mae'n digwydd ar hap, ar adegau eraill mae'n ateb i weddi. Mae'n rhywbeth na allwn ei gynllunio na'i reoli.

Os ydym yn y lle iawn ar yr amser iawn, mae rhai pobl yn ei briodoli i gytser seren ac eraill yn syml yn ei alw'n lwc. Mae credinwyr yn hoffi galw sefyllfa o'r fath yn "ymyrraeth Duw yn ein bywydau" oherwydd eu bod yn credu bod Duw wedi bod yn rhan o'r sefyllfa. Gall ymyrraeth gan Dduw fod yn unrhyw sefyllfa yr ymddengys iddi ddod â phobl neu amgylchiadau ynghyd er daioni. "Rydyn ni'n gwybod, fodd bynnag, fod popeth yn gwasanaethu am y gorau o'r rhai sy'n caru Duw, y rhai sy'n cael eu galw yn ôl ei gynghorion" (Rhufeiniaid 8,28). Nid yw'r pennill adnabyddus hwn sydd weithiau'n cael ei gamddeall yn golygu bod popeth sy'n digwydd yn ein bywydau yn cael ei arwain a'i reoli gan Dduw. Fodd bynnag, mae'n ein hannog i edrych am y gorau hyd yn oed mewn cyfnod anodd ac amgylchiadau trasig.

Pan fu farw Iesu ar y groes, roedd ei ddilynwyr hefyd yn meddwl tybed sut y byddai'r profiad dychrynllyd hwn yn cynhyrchu rhywbeth da. Dychwelodd rhai o’i ddisgyblion i’w hen fywydau a gweithio fel pysgotwyr oherwydd eu bod wedi ymddiswyddo i’r casgliad bod marwolaeth ar y groes yn golygu diwedd Iesu a’i gomisiwn. Yn ystod y tridiau hynny rhwng marwolaeth ar y groes ac atgyfodiad, roedd pob gobaith yn ymddangos ar goll. Ond fel y dysgodd y disgyblion yn ddiweddarach ac fel y gwyddom heddiw, ni chollwyd dim gyda'r groes, ond enillwyd popeth. I Iesu, nid marwolaeth ar y groes oedd y diwedd, ond y dechrau yn unig. Roedd Duw wedi cynllunio o'r dechrau wrth gwrs y byddai rhywbeth da yn dod allan o'r sefyllfa hon sy'n ymddangos yn amhosibl. Roedd yn fwy na chyd-ddigwyddiad neu ymyrraeth Duw, cynllun Duw ydoedd o'r dechrau. Arweiniodd yr holl hanes dynol at y trobwynt hwn. Dyma'r pwynt canolog yng nghynllun mawr Duw o gariad ac achubiaeth.

Roedd Iesu yn y lle iawn ar yr amser iawn ac felly rydyn ni bob amser yn iawn lle rydyn ni. Rydyn ni'n union lle mae Duw eisiau inni fod. Ynddo a thrwyddo yr ydym wedi ein gwreiddio'n ddiogel yn y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Wedi'i garu a'i achub gan yr un pŵer ag a gododd Iesu oddi wrth y meirw. Nid oes raid i ni boeni a yw ein bywydau yn werth unrhyw beth a gwneud gwahaniaeth ar y ddaear. Waeth pa mor anobeithiol y mae'r amodau byw o'n cwmpas yn ymddangos, gallwn fod yn sicr y bydd popeth yn cyd-fynd oherwydd bod Duw yn ein caru ni.

Yn union fel y gwnaeth y menywod a’r disgyblion ildio gobaith yn daer yn ystod y tri diwrnod tywyll hyn, rydym weithiau’n llifo mewn anobaith dros ein bywydau ein hunain neu fywydau eraill oherwydd ymddengys nad oes unrhyw obaith yn y golwg. Ond bydd Duw yn sychu pob deigryn ac yn rhoi inni'r diweddglo da rydyn ni'n hiraethu amdano. Mae hyn i gyd ond yn digwydd oherwydd bod Iesu yn y lle iawn ar yr amser iawn.

gan Tammy Tkach


pdfAr yr adeg iawn yn y lle iawn