DYDD GAN DDYDD


Byddaf yn ôl ac yn aros am byth!

360 dod yn ôl ac aros“Mae’n wir fy mod i’n mynd ac yn paratoi lle i chi, ond mae hefyd yn wir y byddaf yn dod eto ac yn mynd â chi ataf er mwyn i chi hefyd fod lle rydw i (Ioan 14,3).

A ydych erioed wedi bod yn hiraethu'n ddwfn am rywbeth a oedd ar fin digwydd? Roedd pob Cristion, hyd yn oed y rhai yn y ganrif gyntaf, yn dyheu am ddychweliad Crist, ond yn y dyddiau a'r oesoedd hynny fe wnaethant ei fynegi mewn gweddi Aramaeg syml: "Maranatha," sy'n golygu yn Saesneg: "Our Lord, come!"

Mae Cristnogion yn hiraethu am ddychweliad Iesu, a addawodd yn y darn uchod. Mae'n addo y bydd yn dod yn ôl ac yn aros i baratoi lle yma a byddwn ni i gyd lle mae e. Aeth i baratoi ar gyfer dychwelyd. Dyna oedd y rheswm iddo adael. Pan fydd pobl rydyn ni'n dod i garu weithiau ac yna'n paratoi i fynd, rydyn ni'n dymuno y bydden nhw'n aros. Ond rydyn ni'n gwybod bod ganddyn nhw resymau i fynd i ffwrdd, ac roedd gan Iesu resymau hefyd.

Rwy’n siŵr bod Iesu’n aros yn eiddgar am ddiwrnod ei ddychweliad, fel y mae pob Cristion yn ei wneud; yn wir, mae holl greadigaeth yn griddfan ac yn hiraethu am y diwrnod pan fydd plant Duw yn etifeddu (Rhufeiniaid 8: 18-22). Ac efallai ei fod yn golygu dod adref i Iesu hefyd!

Sylwch ar yr ysgrythur uchod lle mae'n dweud, "Yr wyf yn dod eto i'ch cymryd, er mwyn i chi fod lle'r wyf fi." Onid yw hynny'n addewid fawr? Mae'r addewid rhyfeddol hwn yn cael ei ailadrodd lawer gwaith yn yr Ysgrythur. Paul yn ysgrifennu at yr eglwys Gristnogol gynnar…

Darllenwch fwy ➜

Mae'r hyn y mae Duw yn ei ddatgelu yn effeithio ar bob un ohonom

054 mae'r hyn y mae Duw yn ei ddatgelu yn effeithio ar bob un ohonomGras pur mewn gwirionedd yw eich bod yn gadwedig. Nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i chi'ch hun ac eithrio ymddiried yn yr hyn y mae Duw yn ei roi i chi. Nid oeddech yn ei haeddu trwy wneud unrhyw beth; oherwydd nid yw Duw eisiau i unrhyw un allu cyfeirio at ei gyflawniadau ei hun o'i flaen (Effesiaid 2,8-9 GN).

Mor rhyfeddol os ydyn ni'n Gristnogion yn dysgu deall gras! Mae'r ddealltwriaeth hon yn dileu'r pwysau a'r straen yr ydym yn aml yn eu rhoi arnom ein hunain. Mae'n ein gwneud ni'n Gristnogion hamddenol a llawen sydd y tu allan, nid i mewn. Mae gras Duw yn golygu: Mae popeth yn dibynnu ar yr hyn a wnaeth Crist i ni ac nid yr hyn yr ydym yn ei wneud neu na allwn ei wneud drosom. Ni allwn gaffael iachawdwriaeth. Y newyddion da yw na allwn ei brynu o gwbl oherwydd bod Crist eisoes wedi gwneud hynny. Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw derbyn yr hyn y mae Crist wedi'i wneud inni a dangos diolchgarwch mawr amdano.

Ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus hefyd! Ni allwn ganiatáu i wagedd llewychus y natur ddynol ein cymell i feddwl yn drahaus. Nid yw gras Duw yn unigryw i ni. Nid yw'n ein gwneud ni'n well na'r Cristnogion nad ydyn nhw eto wedi deall yn llawn natur gras, ac nid yw'n ein gwneud ni'n well na'r rhai nad ydyn nhw'n Gristnogion nad ydyn nhw'n gwybod amdano. Nid yw gwir ddealltwriaeth o ras yn arwain at falchder ond at barch dwfn ac addoliad Duw. Yn enwedig pan sylweddolwn fod gras yn agored i bawb, nid Cristnogion heddiw yn unig. Mae'n berthnasol i bawb, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gwybod amdano.

Iesu Grist…

Darllenwch fwy ➜