Y cyfryngwr yw'r neges

056 y cyfryngwr yw'r neges“Dro ar ôl tro, hyd yn oed cyn ein hamser, siaradodd Duw â’n cyndeidiau mewn sawl ffordd wahanol drwy’r proffwydi. Ond nawr, yn yr amser olaf hwn, fe siaradodd Duw â ni trwy ei Fab. Trwyddo ef y creodd Duw nefoedd a daear, a gwnaeth ef hefyd yn etifeddiaeth dros bopeth. Yn y Mab dangosir gogoniant dwyfol ei Dad, oherwydd delwedd Duw yn llwyr ydyw »(Llythyr at yr Hebreaid 1,1–3 Gobaith i Bawb).

Mae gwyddonwyr cymdeithasol yn defnyddio geiriau fel “modern”, “ôl-fodern” neu hyd yn oed “ôl-ôl-fodern” i ddisgrifio'r amser rydyn ni'n byw ynddo. Maent hefyd yn argymell gwahanol dechnegau ar gyfer cyfathrebu â phob cenhedlaeth.

Pa bynnag amser rydym yn byw ynddo, dim ond os yw'r ddwy ochr yn mynd y tu hwnt i siarad a gwrando ar lefel y ddealltwriaeth y mae cyfathrebu go iawn yn bosibl. Mae siarad a gwrando yn fodd i ben. Nod cyfathrebu yw dealltwriaeth go iawn. Nid yw'r ffaith y gallai rhywun siarad a gwrando ar rywun yn cyflawni ei ddyletswydd o reidrwydd yn golygu eu bod yn dod ymlaen. Ac os nad oeddent yn deall ei gilydd mewn gwirionedd, nid oeddent yn cyfathrebu mewn gwirionedd, roeddent yn siarad ac yn gwrando heb ddeall.

Mae'n wahanol gyda Duw. Mae Duw nid yn unig yn gwrando arnom ac yn siarad â ni am ei fwriadau, ond mae'n cyfathrebu â dealltwriaeth. Y peth cyntaf y mae'n ei roi inni yw'r Beibl. Nid dim ond unrhyw lyfr yw hwn, mae'n hunan-ddatguddiad Duw i ni. Trwyddynt mae'n dweud wrthym pwy ydyw, faint y mae'n ein caru ni, faint o roddion y mae'n eu rhoi, sut y gallwn ddod i'w adnabod a sut y gallwn drefnu ein bywydau orau. Mae'r Beibl yn ganllaw i gyflawni bywyd fel y bwriadodd Duw i'w blant. Pa mor fawr bynnag yw'r Beibl, nid dyma'r math uchaf o gyfathrebu.

Y ffordd eithaf y mae Duw yn cyfathrebu yw trwy ddatguddiad personol trwy Iesu Grist. Rydyn ni'n dysgu amdano o'r Beibl. Mae Duw yn cyfleu ei gariad trwy ddod yn un ohonom ni, rhannu dynoliaeth â ni, ein dioddefiadau, ein temtasiynau a'n gofidiau. Cymerodd Iesu ein pechodau arno'i hun, maddau iddyn nhw i gyd, a gwneud lle i ni gydag ef wrth ochr Duw. Mae hyd yn oed enw Iesu yn cyfleu cariad Duw tuag atom. Ystyr Iesu: iachawdwriaeth yw Duw. Mae enw arall a gymhwysir at Iesu, "Immanuel", yn golygu "Duw gyda ni".

Mae Iesu nid yn unig yn Fab Duw, ond hefyd yn "Air Duw" sy'n datgelu i ni'r Tad ac ewyllys y Tad. «Daeth y gair yn ddyn ac yn byw yn ein plith. Rydyn ni ein hunain wedi gweld Ei ogoniant dwyfol, fel y mae Duw yn ei roi i'w unig Fab yn unig. Ynddo ef daeth cariad maddeuant a ffyddlondeb Duw atom »(Ioan 1:14).

Yn ôl ewyllys Duw, "bydd pwy bynnag sy'n gweld ac yn credu yn y Mab yn byw am byth" (Ioan 6:40).

Cymerodd Duw ei hun y fenter inni ddod i'w adnabod. Ac mae'n ein gwahodd i gyfathrebu ag ef yn bersonol trwy ddarllen yr ysgrythurau, gweddïo, a chymdeithasu ag eraill sydd hefyd yn ei adnabod. Mae eisoes yn ein hadnabod - onid yw'n bryd dod i'w adnabod yn well?

gan Joseph Tkach


pdfY cyfryngwr yw'r neges