Yn poeni am eich iachawdwriaeth?

Pam fod pobl, a Christnogion hunan-gyfaddefedig, yn ei chael hi'n amhosibl credu mewn gras diamod? Y farn gyffredinol ymhlith Cristnogion heddiw yw bod iachawdwriaeth yn y pen draw yn dibynnu ar yr hyn y mae rhywun wedi'i wneud neu heb ei wneud. Mae Duw mor uchel fel na all rhywun godi uwch ei ben; hyd yn hyn fel na ellir gafael ynddo. Mor ddwfn fel na allwch fynd oddi tano. Ydych chi'n cofio'r gân efengyl draddodiadol honno?

Mae plant ifanc yn hoffi canu ynghyd â'r gân hon oherwydd gallant fynd gyda'r geiriau gyda symudiadau priodol. "Mor uchel" ... a dal eu dwylo dros eu pennau; "Hyd yn hyn" ... a lledaenu eu breichiau ar led: "mor ddwfn" ... a baglu i lawr cyn belled ag y gallant. Mae'n hwyl canu'r gân hyfryd hon a gall ddysgu gwirionedd pwysig i blant am natur Duw. Ond wrth inni heneiddio, faint sy'n dal i gredu hynny? Ychydig flynyddoedd yn ôl, nododd Emerging Trends - cyfnodolyn Canolfan Ymchwil Crefydd Princeton - fod 56 y cant o Americanwyr, y disgrifiodd y mwyafrif ohonynt eu hunain fel Cristnogion, pan fyddant yn meddwl am eu marwolaeth, eu bod yn poeni'n fawr neu'n eithaf amdano, "heb Maddeuant Duw ». 

Mae’r adroddiad, yn seiliedig ar astudiaeth gan Sefydliad Gallup, yn ychwanegu: “Mae canlyniadau o’r fath yn codi’r cwestiwn a yw Cristnogion yn yr Unol Daleithiau yn deall beth yw ystyr Gristnogol“ gras ”ai peidio ac yn argymell cryfhau dysgeidiaeth Feiblaidd mewn rhai Cristnogol. I ddysgu eglwysi. Pam fod pobl a Christnogion hunan-broffesiwn yn ei ystyried yn amhosibl credu mewn gras diamod? Sail y Diwygiad Protestannaidd oedd y ddysgeidiaeth Feiblaidd mai trwy ras Duw yn unig y cyflawnwyd iachawdwriaeth - maddeuant llwyr pechodau a chymod â Duw.

Fodd bynnag, y farn gyffredinol ymhlith Cristnogion o hyd yw bod iachawdwriaeth yn y pen draw yn dibynnu ar yr hyn y mae rhywun wedi'i wneud neu heb ei wneud. Mae un yn dychmygu cydbwysedd dwyfol mawr: mewn un bowlen y gweithredoedd da ac yn y llall y gweithredoedd drwg. Mae'r bowlen sydd â'r pwysau mwyaf yn bendant ar gyfer iachawdwriaeth. Does ryfedd ein bod ni'n ofnus! A fydd yn troi allan mewn barn bod ein pechodau wedi pentyrru “mor uchel” fel na all hyd yn oed y Tad edrych drostyn nhw, “cymaint” fel na all gwaed Iesu eu gorchuddio, a’n bod ni wedi suddo “mor ddwfn” a allai’r Ysbryd Glân ddim yn ein cyrraedd ni mwyach? Y gwir yw, does dim rhaid i ni boeni a fydd Duw yn maddau i ni; mae eisoes wedi ei wneud: "Bu farw Crist drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid," mae'r Beibl yn dweud wrthym yn y Rhufeiniaid 5,8.

Rydyn ni'n cael ein cyfiawnhau dim ond oherwydd i Iesu farw a chodi droson ni. Nid yw'n dibynnu ar ansawdd ein hufudd-dod. Nid yw hyd yn oed yn dibynnu ar ansawdd ein credoau. Yr hyn sy'n bwysig yw ffydd Iesu. Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw ymddiried ynddo a derbyn ei rodd dda. Dywedodd Iesu: «Mae popeth mae fy Nhad yn ei roi i mi yn dod ata i; a phwy bynnag a ddaw ataf, ni wnaf ei wthio allan. Oherwydd deuthum o'r nefoedd i beidio â gwneud fy ewyllys, ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i. Ond dyna ewyllys yr hwn a anfonodd ataf na ddylwn golli dim o'r hyn a roddodd i mi, ond y dylwn ei godi ar y diwrnod olaf. Oherwydd dyma ewyllys fy Nhad y dylai pwy bynnag sy'n gweld y Mab ac yn credu ynddo gael bywyd tragwyddol; a byddaf yn ei godi ar y diwrnod olaf »(Joh. 6,37-40,). Dyna ewyllys Duw i chi. Nid oes raid i chi ofni. Nid oes raid i chi boeni. Gallwch chi dderbyn rhodd Duw.

Trwy ddiffiniad, mae gras yn annymunol. Nid yw'n daliad. Rhodd cariad rhad ac am ddim Duw ydyw. Mae pawb sydd am ei dderbyn yn ei dderbyn. Rhaid i ni weld Duw mewn ffordd newydd o weld, fel y mae'r Beibl yn ei ddangos iddo mewn gwirionedd. Duw yw ein Gwaredwr, nid ein damniwr. Ef yw ein Gwaredwr, nid ein Annihilator. Ef yw ein ffrind, nid ein gelyn. Mae Duw ar ein hochr ni.

Dyna neges y Beibl. Neges gras Duw ydyw. Mae'r barnwr eisoes wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol i sicrhau ein hiachawdwriaeth. Dyma'r newyddion da i Iesu ddod â ni. Mae rhai fersiynau o hen gân yr efengyl yn gorffen gyda'r corws, "Rhaid i chi ddod i mewn trwy'r drws". Nid yw'r drws yn fynedfa gudd na all llawer o ddod o hyd iddi. Yn Mathew 7,7-8 Mae Iesu yn ein hannog: «Gofynnwch, a bydd yn cael ei roi i chi; ceisiwch ac fe welwch; curo a bydd yn cael ei agor i chi. Oherwydd mae pwy bynnag sy'n gofyn yn derbyn; a bydd pwy bynnag sy'n chwilio yno yn dod o hyd; a bydd pwy bynnag sy'n curo yno yn cael ei agor. "

gan Joseph Tkach


pdfYn poeni am eich iachawdwriaeth?