Yn poeni am eich iachawdwriaeth?

Pam fod pobl, a Christnogion hunan-gyfaddefedig, yn ei chael hi'n amhosibl credu mewn gras diamod? Y farn gyffredinol ymhlith Cristnogion heddiw yw bod iachawdwriaeth yn y pen draw yn dibynnu ar yr hyn y mae rhywun wedi'i wneud neu heb ei wneud. Mae Duw mor uchel fel na all rhywun godi uwch ei ben; hyd yn hyn fel na ellir gafael ynddo. Mor ddwfn fel na allwch fynd oddi tano. Ydych chi'n cofio'r gân efengyl draddodiadol honno?

Mae plant ifanc yn hoffi canu ynghyd â'r gân hon oherwydd gallant fynd gyda'r geiriau gyda symudiadau priodol. "Mor uchel" ... a dal eu dwylo dros eu pennau; "Hyd yn hyn" ... a lledaenu eu breichiau ar led: "mor ddwfn" ... a baglu i lawr cyn belled ag y gallant. Mae'n hwyl canu'r gân hyfryd hon a gall ddysgu gwirionedd pwysig i blant am natur Duw. Ond wrth inni heneiddio, faint sy'n dal i gredu hynny? Ychydig flynyddoedd yn ôl, nododd Emerging Trends - cyfnodolyn Canolfan Ymchwil Crefydd Princeton - fod 56 y cant o Americanwyr, y disgrifiodd y mwyafrif ohonynt eu hunain fel Cristnogion, pan fyddant yn meddwl am eu marwolaeth, eu bod yn poeni'n fawr neu'n eithaf amdano, "heb Maddeuant Duw ». 

Mae’r adroddiad, yn seiliedig ar astudiaeth gan Sefydliad Gallup, yn ychwanegu: “Mae canlyniadau o’r fath yn codi’r cwestiwn a yw Cristnogion yn yr Unol Daleithiau yn deall beth yw ystyr Gristnogol“ gras ”ai peidio ac yn argymell cryfhau dysgeidiaeth Feiblaidd mewn rhai Cristnogol. I ddysgu eglwysi. Pam fod pobl a Christnogion hunan-broffesiwn yn ei ystyried yn amhosibl credu mewn gras diamod? Sail y Diwygiad Protestannaidd oedd y ddysgeidiaeth Feiblaidd mai trwy ras Duw yn unig y cyflawnwyd iachawdwriaeth - maddeuant llwyr pechodau a chymod â Duw.

Fodd bynnag, y farn gyffredinol ymhlith Cristnogion o hyd yw bod iachawdwriaeth yn y pen draw yn dibynnu ar yr hyn rydych wedi'i wneud neu heb ei wneud. Mae un yn dychmygu cydbwysedd dwyfol gwych: gweithredoedd da mewn un bowlen a gweithredoedd drwg yn y llall. Mae'r bowlen sydd â'r pwysau mwyaf yn hanfodol ar gyfer iachawdwriaeth. Does ryfedd ein bod ni'n ofni! A fydd yn troi allan yn y llys bod ein pechodau wedi pentyrru "mor uchel" fel na all hyd yn oed y tad edrych drostyn nhw, "cymaint" fel na all gwaed Iesu eu gorchuddio, a'n bod ni "mor ddwfn" fel ni allai'r Ysbryd Glân ein cyrraedd mwyach? Y gwir yw, does dim rhaid i ni boeni a fydd Duw yn maddau i ni; mae eisoes wedi ei wneud: "Bu farw Crist drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid," mae'r Beibl yn dweud wrthym yn Rhufeiniaid 5,8: XNUMX.

Wir sind nur deshalb gerechtfertigt, weil Jesus für uns starb und auferstand. Es hängt nicht von der Qualität unseres Gehorsams ab. Es hängt nicht einmal von der Qualität unseres Glaubens ab. Was zählt, ist Jesu Glaube. Alles, was wir zu tun haben, ist, ihm zu vertrauen und sein gutes Geschenk anzunehmen. Jesus sagte: «Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstossen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am Jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage» (Joh. 6,37-40,). Das ist Gottes Wille für Sie. Sie müssen sich nicht fürchten. Sie müssen sich nicht sorgen. Sie können Gottes Geschenk annehmen.

Trwy ddiffiniad, mae gras yn annymunol. Nid yw'n daliad. Rhodd cariad rhad ac am ddim Duw ydyw. Mae pawb sydd am ei dderbyn yn ei dderbyn. Rhaid i ni weld Duw mewn ffordd newydd o weld, fel y mae'r Beibl yn ei ddangos iddo mewn gwirionedd. Duw yw ein Gwaredwr, nid ein damniwr. Ef yw ein Gwaredwr, nid ein Annihilator. Ef yw ein ffrind, nid ein gelyn. Mae Duw ar ein hochr ni.

Dyna neges y Beibl. Neges gras Duw ydyw. Mae'r barnwr eisoes wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol i sicrhau ein hiachawdwriaeth. Dyna'r newyddion da bod Iesu wedi dod â ni. Mae rhai fersiynau o hen gân yr efengyl yn gorffen gyda'r corws, "Rhaid i chi ddod i mewn trwy'r drws". Nid yw'r drws yn fynedfa gudd na all ond ychydig ddod o hyd iddi. Yn Mathew 7,7: 8-XNUMX, gofynnodd Iesu inni: «Gofynnwch, fe’i rhoddir i chi; ceisiwch, fe welwch; curo, felly byddwch chi'n cael eich agor. Oherwydd mae pwy bynnag sy'n gofyn yno yn derbyn; a phwy bynnag sy'n chwilio yno yn darganfod; a bydd pwy bynnag sy'n curo yno yn cael ei agor. »

gan Joseph Tkach


pdfYn poeni am eich iachawdwriaeth?