Rhagweld a rhagweld

681 rhagweld rhagweldNi fyddaf byth yn anghofio'r ateb a roddodd fy ngwraig Susan pan ddywedais wrthi fy mod yn ei charu'n fawr ac a allai ddychmygu fy mhriodi. Dywedodd ie, ond byddai'n rhaid iddi ofyn caniatâd ei thad yn gyntaf. Yn ffodus, cytunodd ei thad â'n penderfyniad.

Mae'r disgwyliad yn emosiwn. Mae hi'n aros yn hiraethus am ddigwyddiad cadarnhaol yn y dyfodol. Fe wnaethon ni hefyd aros gyda llawenydd am ddiwrnod ein priodas ac am yr amser i ddechrau ein bywyd newydd gyda'n gilydd.

Rydyn ni i gyd yn profi disgwyl. Mae dyn sydd newydd gynnig priodas yn aros yn eiddgar am ateb cadarnhaol. Mae parau priod yn disgwyl plentyn. Mae plentyn yn aros yn eiddgar am yr hyn y gallai ei dderbyn ar gyfer y Nadolig. Mae myfyriwr yn aros gydag ychydig o nerfusrwydd am y radd y bydd yn ei chael ar gyfer ei arholiad terfynol. Rydym yn edrych ymlaen at ein gwyliau hir-ddisgwyliedig gyda disgwyliad mawr.

Mae'r Hen Destament yn dweud wrthym am ragweld mawr am ddyfodiad y Meseia. «Rydych chi'n ennyn lloniannau uchel, rydych chi'n creu llawenydd mawr. Cyn i chi un lawenhau fel un yn llawenhau yn y cynhaeaf, wrth i un lawenhau pan fydd un yn dosbarthu ysbail »(Eseia 9,2).

Yn Efengyl Luc rydyn ni'n dod o hyd i gwpl duwiol, Zacharias ac Elisabeth, a oedd yn byw yn gyfiawn, yn dduwiol ac yn ddi-fai gerbron Duw. Doedd ganddyn nhw ddim plentyn oherwydd bod Elisabeth yn ddi-haint ac roedd y ddau yn hen iawn.

Daeth angel yr Arglwydd at Zacharias a dweud: «Peidiwch ag ofni, Zacharias, oherwydd atebwyd eich gweddi a bydd eich gwraig Elizabeth yn dwyn mab i chi, a byddwch chi'n ei enwi'n Ioan. A chewch lawenydd a hyfrydwch, a bydd llawer yn llawenhau adeg ei eni »(Luc 1,13-un).

Allwch chi ddychmygu'r llawenydd a deimlai yn Elizabeth a Zacharias wrth i'r plentyn dyfu yn ei lin? Dywedodd yr angel wrthyn nhw y byddai eu mab yn cael ei lenwi â'r Ysbryd Glân cyn iddo gael ei eni.

«Bydd yn trosi llawer o'r Israeliaid yn Arglwydd eu Duw. Ac fe fydd yn mynd o’i flaen yn ysbryd ac yng ngrym Elias, i droi calonnau’r tadau at y plant, a’r anufudd i ddoethineb y cyfiawn, i baratoi ar gyfer yr Arglwydd yn bobl sydd wedi’u paratoi’n dda ”(Luc 1,16-un).

Byddai eu mab yn cael ei alw'n Ioan Fedyddiwr. Ei weinidogaeth fyddai paratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia sydd i ddod, Iesu Grist. Daeth y Meseia - ei enw yw Iesu, yr Oen a fydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd ac yn dod â'r heddwch addawedig. Trwy nerth yr Ysbryd Glân, mae ei weinidogaeth yn parhau heddiw wrth i ni gymryd rhan weithredol ynddo wrth aros iddo ddychwelyd.

Daeth Iesu a bydd yn dod eto i lenwi a chreu popeth o'r newydd. Wrth inni ddathlu genedigaeth Iesu, efallai y byddwn hefyd yn aros am ail ddyfodiad ein Gwaredwr perffaith, Iesu Grist.

Y gwir obaith sydd gennym ni fel Cristnogion yw'r hyn sy'n ein galluogi i fyw mewn gwirionedd. Bydd pawb sy'n ymddiried mewn rhagweld bywyd gwell o lawer yn nheyrnas Dduw yn gwneud pob problem ddaearol yn fwy bearaidd.
Annwyl ddarllenydd, a ydych chi'n ymwybodol y gallwch chi, gyda'ch meddwl agored, gwrdd â'ch Gwaredwr, Iesu, ar hyn o bryd. Fe'ch gwahoddir i'r crib. Pa emosiynau rhagweld ydych chi'n eu profi? A ydych chi'n synnu wrth ichi feddwl am ddatblygiad y manylion a addawyd gan eich Gwaredwr wrth iddo ddatblygu o flaen eich llygaid?

Greg Williams