Mae fy llygaid wedi gweld eich iachawdwriaeth

370 gwelodd fy llygaid yr iachawdwriaethArwyddair Gorymdaith Stryd heddiw yn Zurich yw: “Dawns dros ryddid”. Ar wefan y gweithgaredd a ddarllenasom: «Mae The Street Parade yn arddangosiad dawns ar gyfer cariad, heddwch, rhyddid a goddefgarwch. Gydag arwyddair yr Orymdaith Stryd “Dance for Freedom”, rhoddodd y trefnwyr ryddid yn gyntaf ”.

Mae'r awydd am gariad, heddwch a rhyddid bob amser wedi bod yn bryder dynoliaeth. Yn anffodus, fodd bynnag, rydyn ni'n byw mewn byd sy'n hollol groes: casineb, rhyfel, caethiwed ac anoddefgarwch. Trefnwyr yr Orymdaith Stryd sy'n peri Canolbwyntiwch ar ryddid. Ond beth na wnaethant ei gydnabod? Beth yw'r pwynt rydych chi'n ymddangos yn ddall iddo? Mae gwir ryddid yn gofyn am Iesu a Iesu sy'n gorfod bod yn ganolbwynt! Yna mae cariad, heddwch, rhyddid a goddefgarwch. Yna gallwch chi ddathlu a dawnsio! Yn anffodus, nid yw'r wybodaeth ryfeddol hon yn hygyrch i lawer heddiw.

“Ond os yw ein hefengyl wedi’i chuddio, mae hi wedi eu cuddio rhag y rhai sy'n darfod, yr anghredinwyr, y mae Duw'r byd hwn wedi dallu eu meddyliau oddi wrthynt fel nad ydyn nhw'n gweld llewyrch Efengyl gogoniant Crist, sef delwedd Duw. Oherwydd nid ydym yn pregethu ein hunain, ond Crist Iesu yn Arglwydd, ond ein hunain fel eich caethweision er mwyn Iesu. I Dduw, a ddywedodd: Bydd goleuni yn tywynnu allan o'r tywyllwch! ef a ddisgleiriodd yn ein calonnau i ddisgleirio goleuni gwybodaeth gogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist »(2 Corinthiaid 4,3-un).

Mae Iesu yn olau na all anghredinwyr ei weld.

Roedd Simeon yn berson cyfiawn a duwiol yn Jerwsalem ac roedd yr Ysbryd Glân arno (Luc 2,25). Roedd wedi addo gweld eneiniog yr Arglwydd cyn iddo farw. Pan ddaeth y rhieni â'r plentyn Iesu i'r deml a'i gymryd yn ei freichiau, canmolodd Dduw a dweud:

«Wel, Arglwydd, yn ôl dy air, rwyt ti'n rhyddhau dy was mewn heddwch; oherwydd gwelodd fy llygaid eich iachawdwriaeth, a baratowyd gennych yn wyneb yr holl genhedloedd: goleuni ar gyfer datguddiad i'r cenhedloedd ac er gogoniant eich pobl Israel »(Luc 2,29-un).

Daeth Iesu Grist fel goleuni i oleuo'r byd hwn.

«Bydd golau yn tywynnu allan o'r tywyllwch! ef a ddisgleiriodd yn ein calonnau am ddisgleirio goleuni gwybodaeth gogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist »(2 Corinthiaid 4,6).

Roedd barn Iesu Grist yn brofiad o fywyd i Simeon, y pwynt hollbwysig cyn y gallai ffarwelio â'r bywyd hwn. Brodyr a chwiorydd, a yw ein llygaid wedi cydnabod iachawdwriaeth Duw yn ei holl ogoniant? Mae'n bwysig byth anghofio cymaint y mae Duw wedi ein bendithio trwy agor ein llygaid i iachawdwriaeth:

«Ni all neb ddod ataf oni bai bod y tad a'm hanfonodd yn ei dynnu; a byddaf yn ei godi ar y diwrnod olaf. Mae wedi ei ysgrifennu yn y proffwydi: "A byddan nhw i gyd yn cael eu dysgu gan Dduw." Mae pawb sydd wedi clywed a dysgu gan y Tad yn dod ataf. Nid bod unrhyw un wedi gweld y Tad, ac eithrio'r un hwnnw sydd oddi wrth Dduw, mae wedi gweld y Tad. Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, pwy bynnag sy'n credu sydd â bywyd tragwyddol. Myfi yw bara'r bywyd. Fe wnaeth eich tadau fwyta'r manna yn yr anialwch a marw. hyn yw'r bara sy'n dod i lawr o'r nefoedd i'w fwyta ac i beidio â marw. Myfi yw'r bara byw a ddaeth i lawr o'r nefoedd; os bydd unrhyw un yn bwyta'r bara hwn, bydd yn byw am byth. Ond y bara y byddaf yn ei roi yw fy nghnawd ar gyfer bywyd y byd ”(Ioan 6,44-un).

Iesu Grist yw'r bara byw, iachawdwriaeth Duw. Ydyn ni'n dal i gofio'r amser pan agorodd Duw ein llygaid i'r wybodaeth hon? Ni fydd Paul byth yn anghofio eiliad ei oleuedigaeth, darllenasom amdano pan oedd ar ei ffordd i Ddamascus:

“Ond pan aeth yno fe ddigwyddodd iddo fynd at Damascus. Ac yn sydyn disgleiriodd goleuni o'r nefoedd o'i gwmpas; a syrthiodd i'r llawr a chlywed llais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlid? Ond efe a ddywedodd, Pwy wyt ti, Arglwydd? Ond fe : Myfi yw Iesu yr ydych yn ei erlid. Ond codwch a mynd i'r dref a dywedir wrthych beth i'w wneud! Ond roedd y dynion a oedd ar y ffordd gydag ef yn sefyll yn ddi-le oherwydd eu bod yn clywed y llais ond heb weld neb. Ond cododd Saul o'r ddaear. Ond pan agorodd ei lygaid ni welodd ddim. A dyma nhw'n ei arwain â llaw a'i arwain i Damascus. Ac ni allai weld am dridiau ac ni wnaeth fwyta nac yfed »(Actau'r Apostolion 9,3-un).

Roedd datguddiad iachawdwriaeth mor ddisglair i Paul fel na allai weld am 3 diwrnod!

Faint mae ei olau wedi ein taro a faint mae ein bywyd wedi newid ers i'n llygaid gydnabod ei iachawdwriaeth? A oedd yn aileni go iawn i ni yn ogystal ag i ni? Gadewch i ni wrando ar y sgwrs gyda Nicodemus:

«Ond roedd Pharisead o'r enw Nicodemus, rheolwr yr Iddewon. Daeth ato yn y nos a dweud wrtho, Rabbi, rydyn ni'n gwybod eich bod chi'n athro a ddaeth oddi wrth Dduw, oherwydd ni all unrhyw un wneud yr arwyddion hyn rydych chi'n eu gwneud, oni bai bod Duw gydag ef. Atebodd Iesu a dweud wrtho, Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, os na chaiff neb ei eni eto, ni all weld teyrnas Dduw. Dywedodd Nicodemus wrtho: Sut y gellir geni person pan fydd yn hen? A all fynd i groth ei fam yr eildro a chael ei eni? Atebodd Iesu: Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, os na chaiff un ei eni o ddŵr a'r Ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. [Ioan 3,6] Yr hyn a aned o'r cnawd yw cnawd, a'r hyn a aned o'r Ysbryd yw ysbryd. Peidiwch â synnu fy mod wedi dweud wrthych chi: {Rhaid i chi gael eich geni eto ”(Ioan 3: 1-7).

Mae angen "genedigaeth" newydd ar ddyn er mwyn cydnabod teyrnas Dduw. Mae llygaid dynol yn ddall i iachawdwriaeth Duw. Fodd bynnag, nid yw trefnwyr yr Orymdaith Stryd yn Zurich yn ymwybodol o'r dallineb ysbrydol cyffredinol. Maent wedi gosod nod ysbrydol iddynt eu hunain na ellir ei gyflawni heb Iesu. Ni all dyn ddod o hyd i ogoniant Duw ar ei ben ei hun na'i gydnabod yn ei gyfanrwydd. Duw sy'n datgelu ei hun i ni:

Ni ddewisodd «{Chi} fi, ond dewisais {chi} chi a chi Penderfynwch eich bod yn mynd i ddwyn ffrwyth ac y gall eich ffrwyth aros, fel y gall beth bynnag a ofynnwch gan y Tad yn fy enw i ei roi ichi »(Ioan 15,16).

Brodyr a chwiorydd, mae gennym y fraint fawr bod ein llygaid wedi gweld iachawdwriaeth Duw: "Iesu Grist ein Gwaredwr ".

Dyma'r profiad pwysicaf y gallwn ei gael yn ein bywyd cyfan. Nid oedd unrhyw nodau eraill mewn bywyd i Simeon ar ôl iddo weld y Gwaredwr. Cyflawnwyd ei nod mewn bywyd. A oes gan gydnabod iachawdwriaeth Duw yr un gwerth i ni hefyd? Heddiw, hoffwn annog pob un ohonom byth i dynnu ein llygaid oddi ar iachawdwriaeth Duw a chadw ein syllu (ysbrydol) ar Iesu Grist bob amser.

“Os ydych chi bellach wedi eich codi gyda’r Crist, edrychwch am yr hyn sydd uchod, lle mae’r Crist, yn eistedd ar ddeheulaw Duw! Meddyliwch am yr hyn sydd uchod, nid yr hyn sydd ar y ddaear! Oherwydd buoch farw a'ch bywyd wedi'i guddio gyda'r Crist yn Nuw. Pan ddatgelir y Crist eich bywyd, fe'ch datguddir chwi gydag ef mewn gogoniant »(Colosiaid 3,1-un).

Mae Paul yn cynhyrfu i beidio ag edrych ar yr hyn sydd ar y ddaear ond ar Grist. Ni ddylai unrhyw beth ar y ddaear hon dynnu ein sylw oddi wrth iachawdwriaeth Duw. Daw popeth sy'n dda i ni oddi uchod ac nid o'r ddaear hon:

«Peidiwch â chamgymryd, fy mrodyr annwyl! Daw pob rhodd dda a phob rhodd berffaith i lawr oddi uchod, oddi wrth Dad y Goleuadau, nad oes newid, na newid cysgod ag ef »(Iago 1,16-un).

Mae ein llygaid wedi cydnabod iachawdwriaeth Duw ac ni ddylem bellach dynnu ein syllu o'r iachawdwriaeth hon, edrych i fyny bob amser. Ond beth mae hyn i gyd yn ei olygu yn ein bywydau beunyddiol? Rydyn ni i gyd bob amser mewn sefyllfaoedd anodd, treialon, salwch, ac ati. Sut mae'n bosibl edrych ar Iesu hyd yn oed gyda gwrthdyniadau mor fawr? Mae Paul yn rhoi'r ateb i ni:

«Llawenhewch yn yr Arglwydd bob amser! Unwaith eto rwyf am ddweud: llawenhewch! Dylai eich addfwynder fod yn hysbys i bawb; mae'r Arglwydd yn agos. Peidiwch â phoeni am unrhyw beth, ond ym mhopeth trwy weddi ac ymbil gyda diolchgarwch dylid gwneud eich pryderon yn hysbys i Dduw; a bydd heddwch Duw, sydd y tu hwnt i ddeall, yn cadw'ch calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu »(Philipiaid 4,4-un).

Mae Duw yn addo heddwch a llonyddwch dwyfol inni "sy'n mynd y tu hwnt i bob rheswm". Felly dylem roi ein pryderon a'n hanghenion gerbron gorsedd Duw. A wnaethoch chi sylwi sut mae ein gweddïau yn cael eu hateb?! A yw'n dweud: "a bydd Duw yn datrys ein holl bryderon a phroblemau ac yn eu tynnu o'r byd"? Na, nid oes addewid yma y bydd Duw yn datrys neu'n dileu ein holl broblemau. Yr addewid yw: "A bydd heddwch Duw, sy'n rhagori ar bob meddwl, yn cadw'ch calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu".

Os edrychwn i fyny, dewch â'n pryderon gerbron gorsedd Duw, mae Duw yn addo heddwch goruwchnaturiol a llawenydd ysbrydol dwfn inni, ym mhob amgylchiad. Dyma pryd rydyn ni wir yn dibynnu arno ac yn gorwedd yn ei ddwylo.

«Rwyf wedi siarad hyn â chi er mwyn i chi gael heddwch ynof. Mae gennych drallod yn y byd; ond byddwch o sirioldeb da, gorchfygais y byd »(Ioan 16,33).

Gwyliwch allan: nid ydym yn mynd ar wyliau yn unig ac yn ymddiried y bydd Duw yn ysgwyddo ein holl gyfrifoldebau. Mae yna Gristnogion sy'n gwneud y camgymeriadau hyn yn union. Maen nhw'n drysu ymddiriedaeth yn Nuw ag anghyfrifoldeb. Fodd bynnag, mae'n ddiddorol gweld sut mae Duw yn dangos trugaredd fawr mewn achosion o'r fath. Gwell ymddiried yn Nuw na chymryd ein bywydau yn ein dwylo ein hunain.

Beth bynnag, mae'n rhaid i ni barhau i fod yn gyfrifol, ond nid ydym yn ymddiried yn ein pwerau mwyach ond yn Nuw. Ar y lefel ysbrydol mae'n rhaid i ni gydnabod mai Iesu Grist yw ein hiachawdwriaeth a'n hunig obaith a dylem roi'r gorau i geisio dod â ffrwythau ysbrydol gyda'n cryfder ein hunain. Ni fydd yr Orymdaith Stryd yn llwyddo chwaith. Yn Salm 37 darllenwn:

«Ymddiried yn yr Arglwydd a gwneud daioni; trigo yn y wlad a gwylio am deyrngarwch; ac os ydych chi'n mwynhau'r Arglwydd, bydd yn rhoi i chi'r hyn y mae eich calon yn ei ddymuno. Ymrwymwch eich ffordd at yr Arglwydd ac ymddiried ynddo, a bydd yn gweithredu ac yn gwneud i'ch cyfiawnder godi fel goleuni a'ch cyfiawnder fel hanner dydd ”(Salm 37,3-un).

Iesu Grist yw ein hiachawdwriaeth, mae'n ein cyfiawnhau. Rhaid inni ymddiried ein bywyd yn ddiamod iddo. Fodd bynnag, peidiwch ag ymddeol chwaith, ond "gwnewch dda" a "byddwch yn deyrngar". Os yw ein syllu ar Iesu, ein hiachawdwriaeth, yna rydyn ni mewn dwylo diogel. Gadewch inni ddarllen eto yn Salm 37:

“Mae camau dyn yn cael eu cryfhau oddi wrth yr Arglwydd, ac mae’n hoffi ei ffordd; os yw'n cwympo, nid yw'n cael ei estyn, oherwydd mae'r Arglwydd yn cefnogi ei law. Roeddwn yn ifanc ac wedi heneiddio hefyd, ond ni welais ddyn cyfiawn yn cael ei adael, ac ni wnaeth ei ddisgynyddion erfyn am fara; bob dydd mae'n dda ac yn benthyg, a'i epil fel bendith »(Salm 37,23-un).

Os cyflwynwn ein ffyrdd at Dduw, ni fydd byth yn ein gadael.

«Ni fyddaf yn eich gadael yn amddifad, deuaf atoch. Un bach arall ac nid yw'r byd yn fy ngweld mwyach; Ond mae {ti} yn fy ngweld i: oherwydd mae {I} yn byw, bydd {chi} hefyd yn byw. Yn y diwrnod hwnnw fe welwch fy mod yn fy Nhad a'ch bod ynof fi ac yr wyf ynoch chi. Mae'n pwy bynnag sydd â'm gorchmynion ac yn eu cadw sy'n fy ngharu i; ond bydd pwy bynnag sy'n fy ngharu i yn cael ei garu gan fy nhad; a byddaf yn ei garu ac yn datgelu fy hun iddo "(Ioan 14,18-un).

Hyd yn oed pan esgynnodd Iesu i orsedd Duw, dywedodd fod ei ddisgyblion yn parhau i'w weld! Lle bynnag yr ydym ac ym mha bynnag sefyllfa y gallwn fod ynddo, mae Iesu Grist, ein hiachawdwriaeth, bob amser yn weladwy a dylai ein llygaid fod arno bob amser. Ei gais yw:

«Dewch ataf fi, bob un ohonoch yn llafurus ac yn faich! A byddaf yn rhoi gorffwys i chi. Cymerwch fy iau arnoch chi'ch hun a dysgwch oddi wrthyf! Oherwydd yr wyf yn addfwyn ac yn ostyngedig fy nghalon, ac "fe gewch orffwys i'ch eneidiau"; oherwydd y mae fy iau yn dyner a fy maich yn ysgafn »(Mathew 11,28-un).

Ei addewid yw:

«Hyd yn oed os na fyddaf yn aros gyda chi, dylech gael heddwch o hyd. Rwy'n rhoi fy heddwch i chi; heddwch na all unrhyw un yn y byd ei roi ichi. Felly peidiwch â phoeni nac ofni! " (Ioan 14,27 Gobaith i bawb).

Heddiw mae Zurich yn dawnsio dros heddwch a rhyddid. Gadewch inni hefyd ddathlu oherwydd bod ein llygaid wedi cydnabod iachawdwriaeth Duw a gweddïwn y gall mwy a mwy o bobl weld a chydnabod yr hyn a ddatgelwyd inni mor rhyfeddol: «Iachawdwriaeth ryfeddol Duw yn Iesu Grist!»

gan Daniel Bösch


pdfMae fy llygaid wedi gweld eich iachawdwriaeth