I fod yn gawr ffydd

615 fod yn gawr ffyddYdych chi eisiau bod yn berson sydd â ffydd? Ydych chi eisiau ffydd a all symud mynyddoedd? Hoffech chi gymryd rhan mewn ffydd a all ddod â'r meirw yn ôl yn fyw, ffydd fel David a allai ladd cawr? Efallai y bydd llawer o gewri yn eich bywyd yr ydych am eu dinistrio. Dyna'r achos gyda'r mwyafrif o Gristnogion, gan gynnwys fi. Ydych chi am ddod yn gawr ffydd? Gallwch chi, ond ni allwch ei wneud ar eich pen eich hun!

Cristnogion sydd â'r 11. wrth ddarllen penodau o Hebreaid, buasent yn ystyried eu hunain yn hynod ffodus pe na ellid ond eu cyffelybu i unrhyw un o'r bobl hyn o hanes y Beibl. Byddai Duw yn falch gyda chi hefyd. Mae’r safbwynt hwn i’w briodoli i’r ffaith bod y rhan fwyaf o Gristnogion yn credu y dylai’r Ysgrythur hon ein harwain i fod yn debyg iddyn nhw ac i’w hefelychu. Fodd bynnag, nid dyna eu nod ac nid yw hyd yn oed yr Hen Destament yn sefyll am y cyfeiriad hwn. Ar ôl rhestru’r holl ddynion a merched a enwir fel cynrychiolydd eu ffydd, mae’r awdur yn parhau: «Felly, felly, wedi ein hamgylchynu gan y fath gwmwl o dystion, gadewch inni roi o’r neilltu yr holl feichiau a’r pechod sydd mor hawdd yn ein hudo. Gad inni redeg gyda dygnwch yn y ras sydd o’n blaenau o hyd, gan edrych at yr Iesu a fydd yn rhagflaenu ac yn perffeithio ein ffydd” (Hebreaid 1 Cor.2,1-2 Beibl Zurich). A wnaethoch chi sylwi ar unrhyw beth am y geiriau hyn? Gelwir y cewri ffydd hynny yn dystion, ond pa fath o dystion oeddent? Cawn yr ateb i hyn yn esboniad Iesu, y gallwn ei ddarllen yn Efengyl Ioan: "Mae fy Nhad yn gweithio hyd heddiw, a minnau hefyd yn gweithio" (Ioan 5,17). Dywedodd Iesu mai Duw yw ei Dad. " Am hyny yr oedd yr luddewon yn ceisio yn fwy ei ladd ef, am ei fod nid yn unig yn tori y Sabboth, ond hefyd yn dywedyd fod Duw yn Dad iddo, ac yn ei wneuthur ei hun yn gydradd â Duw" (loan. 5,18). Gan sylweddoli na chafodd ei gredu, mae'n dweud wrthyn nhw fod ganddo bedwar tyst yn profi ei fod yn Fab Duw.

Mae Iesu'n enwi pedwar tyst

Mae Iesu yn cyfaddef nad yw ei dystiolaeth ef ei hun yn unig yn gredadwy: "Os tystiaf ohonof fy hun, nid yw fy nhystiolaeth yn wir" (Ioan). 5,31). Os na all hyd yn oed Iesu dystio amdano’i hun, pwy all? Sut rydyn ni'n gwybod ei fod yn dweud y gwir? Sut rydyn ni'n gwybod mai ef yw'r Meseia? Sut rydyn ni'n gwybod y gall Ef ddod ag iachawdwriaeth trwy Ei fywyd, ei farwolaeth, a'i atgyfodiad? Wel, mae'n dweud wrthym ble i roi ein llygaid ar hyn. Fel erlynydd sy'n galw tystion i wirio cyhuddiad neu honiad a wnaed, mae Iesu'n enwi Ioan Fedyddiwr fel ei dyst cyntaf: “Arall yw hwn sy'n tystio amdanaf; a gwn fod y dystiolaeth y mae yn ei dwyn amdanaf yn wir. Anfonasoch at Ioan, ac efe a dystiolaethodd am y gwirionedd” (Ioan 5,32-33). Tystiodd i'r Iesu gan ddywedyd, " Wele Oen Duw sydd yn dwyn ymaith bechodau'r byd !" (Ioan 1,29).
Ail dystiolaeth yw y gweithredoedd a wnaeth yr Iesu trwy ei Dad : « Eithr y mae genyf fi dystiolaeth fwy nag eiddo loan ; canys y gweithredoedd a roddes y Tad i mi i'w cyflawni, yr union weithredoedd hyn yr wyf fi yn eu gwneuthur, mai y Tad a'm hanfonodd i" (Ioan 5,36).

Fodd bynnag, nid oedd rhai Iddewon yn credu naill ai dysgeidiaeth a gwyrthiau Ioan na Iesu. Felly cododd Iesu drydydd tyst: “Y Tad a’m hanfonodd i a dystiolaethodd amdanaf fi” (Ioan 5,37). Pan gafodd Iesu ei fedyddio yn yr Iorddonen gan Ioan Fedyddiwr, dywedodd Duw: «Hwn yw fy Mab annwyl, yr wyf yn falch iawn ohono; dylech ei glywed! » (Mathew 17,5).

Nid oedd rhai o'i wrandawyr wrth yr afon y diwrnod hwnnw ac felly nid oeddent wedi clywed geiriau Duw. Pe byddech chi wedi gwrando ar Iesu y diwrnod hwnnw, efallai eich bod chi wedi bod yn amheugar o ddysgeidiaeth a gwyrthiau Iesu neu na fyddech chi wedi clywed llais Duw yn yr Iorddonen, ond ni fyddech chi wedi gallu tynnu'n ôl o'r tyst olaf mewn unrhyw achos. Yn olaf, mae Iesu'n cyflwyno'r tyst eithaf sydd ar gael iddyn nhw. Pwy oedd y tyst hwn?

Clywch eiriau Iesu: "Yr ydych yn chwilio'r ysgrythurau, gan feddwl fod gennych fywyd tragwyddol ynddynt hwy, a hwythau hefyd yw'r rhai sy'n tystiolaethu amdanaf fi" (Ioan). 5,39 Beibl Zurich). Ydy, mae'r ysgrythurau'n tystio pwy yw Iesu. Am ba ysgrythurau rydyn ni'n siarad yma? Ar yr adeg y llefarodd Iesu y geiriau hyn, roedden nhw o'r Hen Destament. Pa fodd y dygasant dystiolaeth iddo ? Nid yw Iesu'n cael ei grybwyll yn benodol yn unman. Fel y dywedwyd eisoes ar y dechreu, y mae y dygwyddiadau a'r prif gymeriadau a grybwyllir yn loan yn tystio iddo. Chi yw ei dystion. Yr oedd holl bobl yr Hen Destament a gerddai trwy ffydd yn gysgod o'r pethau i ddod: "Y rhai sydd gysgod o'r pethau i ddod, ond yr union gorff sydd eiddo Crist" (Colosiaid 2,17 ELB).

David a Goliath

Beth sydd gan hyn i gyd i'w wneud â chi fel cawr ffydd y dyfodol? Wel, popeth! Trown at stori Dafydd a Goliath, y stori lle mae gan fachgen bugail ddigon o ffydd i ddod â chawr ag un garreg i lawr (1. Llyfr Samuel 17). Mae llawer ohonom yn darllen y stori hon ac yn meddwl tybed pam nad oes gennym ni ffydd Dafydd. Rydyn ni'n credu iddyn nhw gael eu hysgrifennu i'n dysgu ni sut i ddod yn debyg i Dafydd fel y gallwn ninnau hefyd gredu yn Nuw a choncro'r cewri yn ein bywydau.

Yn y stori hon, fodd bynnag, nid yw David yn gynrychioliadol ohonom yn bersonol. Felly ni ddylem weld ein gilydd yn ei le. Fel cynhaliwr pethau i ddod, tystiodd i Iesu fel y tystion eraill a grybwyllir yn Hebreaid. Cynrychiolir ni gan fyddinoedd Israel, y rhai a enciliasant yn ofnus o Goliath. Gadewch imi egluro sut yr wyf yn ei weld. Bugail oedd Dafydd, ond yn Salm 23 mae'n cyhoeddi, "Yr Arglwydd yw fy mugail." Dywedodd Iesu ohono'i hun, "Myfi yw'r bugail da" (Ioan 10,11). Roedd Dafydd o Fethlehem, lle cafodd Iesu ei eni (1. Sad 17,12). Roedd Dafydd i fynd i faes y gad ar orchymyn ei dad Jesse (adnod 20) a dywedodd Iesu iddo gael ei anfon gan ei dad.
Addawodd y Brenin Saul roi ei ferch mewn priodas i'r dyn sy'n gallu lladd Goliath (1. Sad 17,25). Bydd Iesu yn priodi ei eglwys ar ei ddychweliad. Am 40 diwrnod roedd Goliath wedi gwawdio byddinoedd Israel (adnod 16) ac yn yr un modd am 40 diwrnod roedd Iesu wedi ymprydio a chael ei demtio gan y diafol yn yr anialwch (Mathew 4,1-11). Trodd Dafydd at Goliath a dweud, "Heddiw, bydd yr Arglwydd yn eich cyflwyno i mi, a byddaf yn eich lladd ac yn torri eich pen i ffwrdd" (adnod 46 Beibl Zurich).

Daeth Iesu yn ei dro 1. Mae llyfr Moses yn proffwydo y bydd yn malu pen y sarff, y diafol (1. Mose 3,15). Cyn gynted ag yr oedd Goliath wedi marw, lladdodd byddinoedd Israel y Philistiaid a lladd llawer ohonyn nhw. Fodd bynnag, enillwyd y frwydr eisoes gyda marwolaeth Goliath.

Oes gennych chi ffydd?

Dywedodd Iesu: «Yr ydych yn ofni yn y byd; ond bydded sirioldeb, myfi a orchfygais y byd" (Ioan 16,33). Y gwir yw nad ni sydd â’r ffydd i wynebu’r cawr sy’n ein gwrthwynebu, ond ffydd Iesu. Mae ganddo ffydd i ni. Mae eisoes wedi trechu'r cewri i ni. Ein hunig dasg yw rhoi ar ffo yr hyn sy'n weddill o'r gelyn. Nid oes gennym unrhyw ffydd ein hunain. Iesu ydyw: "Gadewch inni edrych at yr hwn sy'n rhagflaenu ein ffydd ac yn ei pherffeithio" (Hebreaid 1).2,2 Beibl Zurich).

Mae Paul yn ei roi fel hyn: “Oherwydd trwy'r Gyfraith bûm i farw i'r Gyfraith, er mwyn byw i Dduw. Yr wyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ. Yr wyf yn byw, ond nid myfi, ond y mae Crist yn byw ynof fi. Oherwydd yr hyn yr wyf yn ei fyw yn awr yn y cnawd, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoddodd ei hun i fyny drosof.” (Galatiaid 2,19 - 20).
Felly sut mae dod yn gawr ffydd? Trwy fyw yng Nghrist ac yntau ynoch chi: "Y dydd hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod i yn fy Nhad, a chwithau ynof fi, a minnau ynoch chi" (Ioan 1).4,20).

Yr oedd cewri’r ffydd a anerchwyd yn Hebreaid yn dystion ac yn rhagredegwyr i Iesu Grist, yr hwn sydd yn rhagflaenu ac yn perffeithio ein ffydd. Heb Grist allwn ni wneud dim! Nid Dafydd a laddodd Goliath. Iesu Grist ei Hun ydoedd! Nid oes gennym ni fodau dynol gymaint o ffydd a all symud mynyddoedd hyd yn oed fel hedyn mwstard. Pan ddywedodd Iesu, “Pe bai gennych ffydd fel hedyn mwstard, byddech yn dweud wrth y goeden mwyar hon, ‘Gollyngwch a phlannwch yn y môr, a byddai’n ufuddhau i chi’” (Luc 17,6). Yn eironig, roedd yn golygu: Does gennych chi ddim ffydd o gwbl!

Annwyl ddarllenydd, ni fydd eich gweithredoedd a'ch ymdrechion yn eich gwneud chi'n gawr ffydd. Nid ydych chwaith yn dod yn un trwy ofyn i Dduw yn ddwys gynyddu eich ffydd. Ni fydd hynny o unrhyw ddefnydd i chi oherwydd eich bod eisoes yn gawr ffydd yng Nghrist a thrwy ei ffydd byddwch yn goresgyn popeth trwyddo ef ac ynddo ef! Mae eisoes wedi rhagflaenu a pherffeithio'ch ffydd. Ymlaen! Lawr gyda'r goliath!

gan Takalani Musekwa