A yw Crist yn y man lle mae Crist wedi'i ysgrifennu?

367 yn nadolig ynddo gyda nadolig arnoRwyf wedi bod yn amharod i fwyta porc ers blynyddoedd. Prynais "selsig cig llo" mewn archfarchnad. Dywedodd rhywun wrthyf: "Mae porc yn y selsig cig llo hwn!" Prin y gallwn ei gredu. Yn y print mân, fodd bynnag, roedd mewn du a gwyn. Profodd "Der Kassensturz" (sioe deledu o'r Swistir) y selsig cig llo ac ysgrifennu: Mae selsig cig llo yn boblogaidd iawn mewn barbeciws. Ond nid yw pob selsig sy'n edrych fel selsig cig llo hefyd yn un. Yn aml mae'n cynnwys mwy o borc na chig llo. Mae yna hefyd wahaniaethau mewn blas. Profodd rheithgor o arbenigwyr y selsig cig llo a werthodd orau ar gyfer y “Kassensturz”. Roedd y selsig cig llo gorau yn cynnwys cig llo 57% yn unig ac fe'i graddiwyd yn arbennig o flasus. Heddiw, rydyn ni'n edrych yn ofalus ar y label "Cristnogaeth" ac yn gofyn i ni'n hunain: "A yw Crist y tu mewn lle mae Crist arno?"

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n Gristion da? Dim ond un y gallaf ei ddweud yn llawn ei fod yn Gristion da. Iesu Grist ei hun! Mae'r lleill yn Gristnogion i'r graddau bod Crist yn caniatáu iddyn nhw fyw ynddynt. Pa fath o Gristion ydych chi? Cristion 100%? Neu a ydych chi'n cynnwys eich hun yn bennaf ac felly dim ond deiliad label sydd ag arwydd: "Rwy'n Gristion"! Ydych chi'n debygol iawn o swindler?

Mae yna ffordd allan o'r cyfyng-gyngor hwn! Rydych chi a minnau'n dod yn Gristion 100% trwy edifeirwch, edifeirwch, mewn geiriau eraill, edifeirwch i Iesu! Dyna ein nod.

Mewn pwynt cyntaf edrychwn ar “edifeirwch”

Dywedodd Iesu mai'r ffordd iawn i mewn i'w gorlan (i'w deyrnas) yw trwy'r drws. Dywed Iesu amdano'i hun: Myfi yw'r drws hwn! Mae rhai eisiau dringo dros y wal i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Ni fydd hynny'n gwneud. Mae'r llwybr i iachawdwriaeth y mae Duw wedi'i ddarparu i ni fodau dynol yn ei gynnwys Edifeirwch a Ffydd i'r Arglwydd, Iesu Grist. Dyna'r unig ffordd. Ni all Duw dderbyn person sy'n ceisio dringo i'w deyrnas mewn unrhyw ffordd arall. Pregethodd Ioan Fedyddiwr y bysiau. Dyna oedd y rhagofyniad i bobl Israel dderbyn Iesu fel eu Gwaredwr. Mae hynny'n berthnasol i chi a fi heddiw!

«Ond ar ôl i Ioan gael ei arestio, daeth Iesu i Galilea a phregethu efengyl Duw a dweud, Mae'r amser wedi'i gyflawni ac mae teyrnas Dduw wrth law. Edifarhewch a chredwch yn yr efengyl »(Marc 1,14-15)!

Mae gair Duw yn glir iawn yma. Mae cysylltiad annatod rhwng edifeirwch a ffydd. Os nad wyf wedi difaru, yna mae fy sylfaen gyfan yn ansefydlog.

Rydym i gyd yn gwybod y deddfau ym maes traffig ffyrdd. Ychydig flynyddoedd yn ôl es i i Milan mewn car. Roeddwn ar frys a gyrru 28 km yr awr yn rhy gyflym yn y dref. Roeddwn i'n lwcus. Ni ddirymwyd fy nhrwydded gyrrwr. Rhoddodd yr heddlu ddirwy fawr a rhybudd barnwr imi. Mae gwneud bysiau ar y ffordd yn golygu talu swm a dilyn y rheolau.

Ers yr amser y daeth pechod i'r byd trwy Adda ac Efa, mae pobl wedi bod o dan iau pechod. Y gosb am bechod yw marwolaeth dragwyddol! Mae pawb yn talu'r gosb hon ar ddiwedd eu hoes. Ystyr "edifeirwch" yw gwneud tro pedol mewn bywyd. Edifarhewch am ei fywyd cysylltiedig ag ego a throwch at Dduw.

Mae gwneud bysiau yn golygu: «Rwy’n cydnabod fy mhechadurusrwydd fy hun ac yn ei gyfaddef! «Rwy'n bechadur ac yn haeddu marwolaeth dragwyddol! »Mae fy ffordd hunanol o fyw yn dod â mi i gyflwr marwolaeth.

«Roeddech chithau hefyd wedi marw o'ch camweddau a'ch pechodau, yr oeddech chi'n byw ynddynt yn null y byd hwn ar un adeg, o dan yr un nerthol sy'n rheoli yn yr awyr, sef yr Ysbryd sydd ar waith ym mhlant anufudd-dod ar yr adeg hon. Yn eu plith roeddem i gyd unwaith yn byw ein bywydau yn nymuniadau ein cnawd ac yn gwneud ewyllys y cnawd a'r synhwyrau ac yn blant y digofaint yn ôl natur fel eraill (Effesiaid 2,1-un).

Fy nghasgliad:
Rwy'n farw oherwydd fy nhroseddau a'm pechodau. Ni allaf ddod yn berffaith yn ysbrydol ar fy mhen fy hun. Fel person marw, nid oes gennyf fywyd ynof ac ni allaf wneud unrhyw beth ar fy mhen fy hun. Yn nhalaith marwolaeth rydw i'n hollol ddibynnol ar gymorth Iesu Grist fy Ngwaredwr. Dim ond Iesu all godi pobl farw.

Ydych chi'n gwybod y stori ganlynol? Pan glywodd Iesu fod Lasarus yn sâl, arhosodd ddau ddiwrnod llawn cyn cychwyn i fynd i Lasarus ym Methania. Am beth roedd Iesu'n aros? Yr amser nes na allai Lasarus wneud unrhyw beth ar ei ben ei hun mwyach. Roedd yn aros am gadarnhad o'i farwolaeth. Rwy'n dychmygu sut deimlad oedd ef pan safodd Iesu wrth ei fedd. Dywedodd Iesu "Codwch y garreg i ffwrdd!" Atebodd Marta, chwaer yr ymadawedig: "Mae'n drewi, mae wedi bod yn farw am 4 diwrnod"!

Cwestiwn dros dro:
A oes unrhyw beth yn eich bywyd sy'n drewi, rhywbeth nad ydych chi am i Iesu ei ddatgelu "trwy rolio'r garreg i ffwrdd?" Yn ôl i hanes.

Rholion nhw'r garreg i ffwrdd a gweddïodd Iesu a galw mewn llais uchel "Lasarus, dewch allan!" Daeth yr ymadawedig allan.
Mae'r amser wedi'i gyflawni, mae llais Iesu yn mynd atoch chi hefyd. Mae Teyrnas Dduw wedi dod yn agos atoch chi. Mae Iesu'n galw allan mewn llais uchel: "Dewch allan!" Y cwestiwn yw, sut ydych chi'n dod allan o'ch ffordd hunanol, hunanol, drewllyd o feddwl a gweithredu? Beth sydd ei angen arnoch chi Mae angen rhywun arnoch chi i'ch helpu chi i rolio'r garreg i ffwrdd. Mae angen rhywun arnoch chi i'ch helpu chi i gael gwared â'r amdo. Mae angen rhywun arnoch chi i'ch helpu chi i gladdu hen ffyrdd drewllyd o feddwl a gweithredu.

Nawr rydyn ni'n dod at y pwynt nesaf: «Yr hen berson»

Y rhwystr mwyaf yn fy mywyd oedd fy natur bechadurus. Yn y cyd-destun hwn, mae'r Beibl yn siarad am "hen bobl". Dyna oedd fy nghyflwr heb Dduw a heb Grist. Mae popeth sy'n gwrth-ddweud ewyllys Duw yn perthyn i'm hen berson: fy godineb, fy amhuredd, fy nwydau cywilyddus, fy nymuniadau drwg, fy nhrachwant, fy eilunaddoliaeth, fy dicter, fy dicter, fy malais, fy nghabledd, fy ngeiriau cywilyddus, fy un i Wedi fy llethu a fy nhwyll. Mae Paul yn dangos yr ateb i'm problem:

«Gwyddom fod ein hen ddyn wedi ei groeshoelio gydag ef er mwyn dinistrio corff pechod, fel na fyddwn yn gwasanaethu pechod o hyn ymlaen. Oherwydd mae pwy bynnag a fu farw wedi dod yn rhydd o bechod »(Rhufeiniaid 6,6-un).

I mi fyw mewn perthynas agos â Iesu, mae'n rhaid i'r hen berson farw. Digwyddodd hynny i mi pan gefais fy medyddio. Nid yn unig y cymerodd Iesu fy mhechodau pan fu farw ar y groes. Fe adawodd hefyd i'm "hen ddyn" farw ar y groes hon.

«Neu a ydych chi ddim yn gwybod bod pob un ohonom sy'n cael ein bedyddio i Grist Iesu yn cael eu bedyddio i'w farwolaeth? Felly rydyn ni wedi ein claddu gydag ef trwy fedydd i farwolaeth fel ein bod ninnau hefyd, fel y codwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ogoniant y Tad, yn cerdded mewn bywyd newydd »(Rhufeiniaid 6,3-un).

Galwodd Martin Luther yr hen ddyn hwn yn "hen Adam". Roedd yn gwybod y gallai'r hen berson hwn "nofio". Dwi bob amser yn rhoi'r hawl i'r "hen ddyn" fyw. Rwy'n ei ddefnyddio i frwntio fy nhraed. Ond mae Iesu'n barod i'w golchi dro ar ôl tro! O safbwynt Duw, cefais fy ngolchi’n lân â gwaed Iesu.

Rydym yn ystyried y pwynt nesaf "Y Gyfraith"

Mae Paul yn cymharu'r berthynas â'r gyfraith â phriodas. Gwneuthum y camgymeriad i ddechrau o briodi deddf Lefiaid yn lle Iesu. Ceisiais sicrhau buddugoliaeth dros bechod ar fy mhen fy hun trwy gadw'r gyfraith hon. Mae'r gyfraith yn bartner da, didwyll moesol. Dyna pam wnes i ddrysu'r gyfraith gyda Iesu. Ni wnaeth fy mhriod, y gyfraith, byth guro na brifo fi. Ni welaf unrhyw gamgymeriad yn unrhyw un o'i alwadau. Mae'r gyfraith yn gyfiawn ac yn dda! Fodd bynnag, mae'r gyfraith yn “ŵr” heriol iawn. Mae'n disgwyl perffeithrwydd gennyf ym mhob ardal. Mae'n gofyn imi gadw'r tŷ yn wichlyd yn lân. Rhaid i lyfrau, dillad ac esgidiau i gyd fod yn y lle iawn. Rhaid paratoi'r bwyd mewn pryd ac yn berffaith. Ar yr un pryd, nid yw'r gyfraith yn codi bys i'm helpu gyda fy ngwaith. Nid yw'n fy helpu yn y gegin nac yn unman arall. Rwyf am ddod â'r berthynas hon â'r gyfraith i ben oherwydd nid yw'n berthynas gariad. Ond nid yw hynny'n bosibl.

«Oherwydd mae merch yn rhwym i'w gŵr gan y gyfraith cyhyd â bod y gŵr yn byw; ond os bydd y dyn yn marw, mae hi'n rhydd o'r gyfraith sy'n ei rhwymo i'r dyn. Os yw hi gyda dyn arall cyhyd â bod ei gŵr yn byw, fe'i gelwir yn odinebwr; ond os bydd ei gŵr yn marw, mae hi'n rhydd o'r gyfraith, felly os bydd hi'n cymryd gŵr arall ni fydd hi'n godinebwr. Felly rwyt ti hefyd, fy mrodyr, wedi cael dy ladd i'r gyfraith gan gorff Crist, er mwyn i ti berthyn i un arall, sef i'r hwn a godwyd oddi wrth y meirw, er mwyn inni ddwyn ffrwyth i Dduw »(Rhufeiniaid 7,2-un).

Cefais fy rhoi yng "Nghrist" pan fu farw ar y groes, a bûm farw gydag ef. Felly mae'r gyfraith yn colli ei hawl gyfreithiol i mi. Cyflawnodd Iesu y gyfraith. Rwyf wedi bod ym meddwl Duw ers y dechrau ac fe unodd fi â Christ fel y gallai drugarhau wrthyf. Rwy’n caniatáu’r sylw canlynol i mi fy hun: Pan fu farw Iesu ar y groes, a wnaethoch chi farw gydag ef hefyd? Bu farw pob un ohonom gydag ef, ond nid dyna ddiwedd y stori. Heddiw mae Iesu eisiau byw ym mhob un ohonom.

«Canys yn ôl y gyfraith y bûm farw yn ôl y gyfraith, er mwyn imi fyw i Dduw. Croeshoeliwyd fi gyda Christ. Rwy'n byw, ond nawr nid fi, ond mae Crist yn byw ynof fi. Am yr hyn yr wyf yn awr yn byw yn y cnawd, yr wyf yn byw mewn ffydd ym Mab Duw, a'm carodd ac a roddodd ei hun i fyny drosof »(Galatiaid 2,19-un).

Dywedodd Iesu: «Nid oes gan neb fwy o gariad na’i fod yn ildio’i fywyd dros ei ffrindiau (Ioan 15,13) ». Rwy'n gwybod bod y geiriau hyn yn berthnasol i Iesu Grist. Aberthodd ei fywyd drosoch chi a fi! Pan fyddaf yn rhoi fy mywyd dros Iesu, dyna'r cariad mwyaf y gallaf ei fynegi drosto. Trwy roi fy mywyd i Iesu yn ddiamod, rwy’n cymryd rhan yn aberth Crist.

«Yr wyf yn awr yn dy annog di, frodyr annwyl, trwy drugaredd Duw, dy fod yn offrymu dy gyrff fel aberth sy'n fyw, yn sanctaidd ac yn foddhaol i Dduw. Bydded hynny'n addoliad rhesymol i chi »(Rhufeiniaid 12,1).

Mae gwneud bysiau go iawn yn golygu:

  • Rwy'n dweud ie yn fwriadol i farwolaeth yr henoed.
  • Rwy'n dweud ie i ryddhad o'r gyfraith trwy farwolaeth Iesu.

Mae credu yn golygu:

  • Rwy'n dweud ie i'r bywyd newydd yng Nghrist.

“Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, mae'n greadur newydd; mae'r hen wedi mynd heibio, wele'r newydd wedi dod yn »(2. Corinthiaid 5,17).

Y pwynt hanfodol: "Y bywyd newydd yn Iesu Grist"

Rydym yn darllen yn y Llythyr at y Galatiaid: «Rwy'n byw, ond nid fi yn awr, ond mae Crist yn byw ynof». Sut beth yw eich bywyd newydd yng Nghrist? Pa safon a osododd Iesu ar eich cyfer chi? A yw'n caniatáu ichi gadw'ch cartref (calon) yn aflan ac yn fudr? Na! Mae Iesu'n gofyn llawer mwy na'r gyfraith sy'n ofynnol! Dywed Iesu:

«Rydych wedi clywed y dywedwyd:» Ni fyddwch yn godinebu. "Ond dwi'n dweud wrthych chi: mae pwy bynnag sy'n edrych ar fenyw i'w dymuno eisoes wedi godinebu gyda hi yn ei galon" (Mathew 5,27-un).

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Iesu a'r gyfraith. Roedd y gyfraith yn gofyn am lawer, ond ni roddodd unrhyw help ichi ac ni roddodd unrhyw gariad i chi. Mae galw Iesu yn llawer uwch na galw'r gyfraith. Ond bydd yn eich helpu gyda'ch archeb. Dywed: "Gadewch i ni wneud popeth gyda'n gilydd. Glanhewch y tŷ gyda'i gilydd, rhowch ddillad ac esgidiau yn y lle iawn gyda'i gilydd ». Nid yw Iesu'n byw iddo'i hun, ond mae'n cymryd rhan yn eich bywyd. Mae hyn yn golygu na ddylech chi fyw i chi'ch hun mwyach, ond cymryd rhan yn ei fywyd. Rydych chi'n cymryd rhan yng ngwaith Iesu.

"A dyna pam y bu farw dros bawb sy'n byw yno, o hyn ymlaen peidiwch â byw eich hunond i'r hwn a fu farw ac a gododd ar eu cyfer »(2. Corinthiaid 5,15).

Mae bod yn Gristion yn golygu byw mewn perthynas agos iawn â Iesu. Mae Iesu eisiau bod yn rhan o holl sefyllfaoedd eich bywyd! Mae ffydd go iawn, gwir obaith a chariad ei hun wedi'u gwreiddio yn HIM. Ei sylfaen yw Crist yn unig. Ydy, mae Iesu'n caru chi! Gofynnaf ichi: Pwy yw Iesu i chi yn bersonol?

Mae Iesu eisiau llenwi'ch calon a bod yn ganolbwynt i chi! Gallwch chi roi eich bywyd yn llwyr i Iesu a byw yn ei ddibyniaeth. Ni fyddwch byth yn cael eich siomi. Cariad yw Iesu. Mae'n eu rhoi i chi ac eisiau eich gorau.

"Ond tyfwch yng ngras a gwybodaeth ein Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist" (2. Petrus 3,18).

Rwy'n tyfu mewn gras a gwybodaeth trwy ddeall "Pwy ydw i yn Iesu Grist"! Mae hyn yn newid fy ymddygiad, fy agwedd a phopeth rwy'n ei wneud. Dyna wir ddoethineb a gwybodaeth. Mae POPETH YN GRACE, anrheg heb ei haeddu! Mae'n ymwneud â thyfu fwy a mwy i'r ymwybyddiaeth hon o "CRIST YN yr UD". Aeddfedrwydd yw byw mewn cytgord perffaith yn y "BOD MEWN CRIST".

Rydym yn dod i'r casgliad «Edifeirwch mewn cysylltiad â ffydd»

Rydym yn darllen «Gwneud penyd a chredu yn yr efengyl. Dyna ddechrau ein bywyd newydd yng Nghrist ac yn Nheyrnas Dduw. Rydych chi a minnau'n fyw yng Nghrist. Mae hynny'n newyddion da. Mae'r gred hon yn anogaeth ac yn her. Mae'n llawenydd go iawn! Mae'r gred hon yn fyw.

  • Gweld anobaith y byd hwn. Marwolaeth, trychineb a thrallod. Maen nhw'n credu gair Duw: "Mae Duw yn goresgyn drygioni â da".
  • Rydych chi'n profi anghenion a phryderon eich cyd-fodau dynol, yn ymwybodol nad oes gennych chi ateb ar eu cyfer. Yr hyn y gallwch chi ei gynnig iddyn nhw yw mynd gyda nhw mewn perthynas agos ac agos â Iesu. Mae ef yn unig yn dod â llwyddiant, llawenydd a heddwch. Ef yn unig all wneud gwyrth edifeirwch!
  • Maen nhw'n rhoi yn nwylo Duw bob dydd. Waeth beth sy'n digwydd, rydych chi'n ddiogel yn ei ddwylo. Mae ganddo bob sefyllfa dan reolaeth ac mae'n rhoi doethineb i chi ar gyfer penderfyniadau cywir ».
  • Fe'u gwneir yn fach, yn cael eu ditio a'u cyhuddo am ddim rheswm. Ond dywed eich ffydd: "Rydw i YN IESU CRIST". Mae wedi gweld y cyfan ac yn gwybod sut mae fy mywyd yn teimlo. Rydych chi'n ymddiried ynddo'n llwyr.

Fe wnaeth Paul ei roi fel hyn ym mhennod y ffydd yn Hebraeg:

"Mae ffydd yn hyder cadarn yn yr hyn y mae rhywun yn ei obeithio ac yn amheuaeth yn yr hyn nad yw rhywun yn ei weld" (Hebreaid 11,1)!

Dyna'r her go iawn ym mywyd beunyddiol gyda Iesu. Rydych chi'n rhoi eich ymddiriedaeth lawn iddo.

Mae'r ffaith ganlynol yn cyfrif i mi:

Mae Iesu Grist yn byw 100% ynof fi. Mae'n amddiffyn ac yn cyflawni fy mywyd.

Rwy'n ymddiried yn llwyr yn Iesu. Gobeithio ti hefyd!

gan Pablo Nauer