Dewch ataf!

Komm zu mir Mae ein hwyres tair oed Emory Grace yn chwilfrydig ac yn dysgu'n gyflym iawn, ond fel pob plentyn ifanc, mae'n ei chael hi'n anodd deall ei hun. Pan fyddaf yn siarad â hi, mae hi'n edrych arnaf ac yn meddwl i mi fy hun: Rwy'n gweld eich ceg yn symud, rwy'n clywed geiriau, ond does gen i ddim syniad beth rydych chi am ei ddweud wrthyf. Yna rwy'n agor fy mreichiau ac yn dweud: Dewch ataf! Mae hi'n rhedeg i ddod o hyd i'w chariad.

Dies erinnert mich daran, als ihr Vater jünger war. Es gab Zeiten, die er nicht verstand, weil ihm die Informationen fehlten, die er gebraucht hätte und bei anderen Situationen, einfach die Erfahrung oder Reife nicht hatte, um zu verstehen. Ich sagte zu ihm: Du musst mir vertrauen oder Du wirst es später verstehen. Als ich diese Worte sagte, erinnerte ich mich immer daran, was Gott durch den Propheten Jesaja sagte: «Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken» (Jesaja 55,8-9).

Mae Duw yn ein hatgoffa bod ganddo bopeth o dan reolaeth. Nid oes raid i ni ddeall yr holl fanylion cymhleth, ond gallwn fod yn hyderus ei fod yn gariad. Ni allwn ddeall yn llawn ras, trugaredd, maddeuant llwyr a chariad diamod Duw. Mae ei gariad yn llawer mwy nag unrhyw gariad y gallaf ei roi; mae'n ddiamod. Mae hynny'n golygu nad yw'n dibynnu arnaf mewn unrhyw ffordd. Cariad yw Duw. Nid yn unig y mae gan Dduw gariad a'i ymarfer, ond cariad personol yw Ef. Mae ei dosturi a'i faddeuant yn llwyr - does dim terfynau - mae wedi dileu a dileu pechodau cyn belled ag y mae'r dwyrain i ffwrdd o'r gorllewin - does dim yn cael ei gofio. Sut mae e'n ei wneud Nid wyf yn gwybod; mae ei ffyrdd ymhell uwchlaw fy ffyrdd ac rwy'n ei ganmol amdano. Yn syml, mae'n dweud wrthym am ddod ato.
Efallai na fydd Emory, ein hwyres yn deall yr holl eiriau sy'n dod allan o fy ngheg, ond mae hi'n deall yn union pan fyddaf yn agor fy mreichiau. Mae hi'n gwybod bod Taid yn ei charu, er na allaf egluro fy nghariad oherwydd ar hyn o bryd mae fy meddyliau'n uwch nag y gall ei meddwl ei amgyffred. Mae'r un peth yn berthnasol i Dduw. Mynegir ei gariad tuag atom mewn ffordd sy'n mynd ymhell y tu hwnt i'n dealltwriaeth.

Ni allwch ddeall popeth a wnaeth Iesu yn ddynol ac ystyr llawn ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Ond fel Emory, rydych chi'n gwybod yn union beth yw cariad a beth mae'n ei olygu pan fydd Iesu'n agor ei freichiau ac yn dweud, "Dewch ataf fi!"

gan Greg Williams