trinity

Mae diwinyddiaeth yn bwysig i ni oherwydd ei bod yn darparu fframwaith ar gyfer ein credoau. Fodd bynnag, mae yna lawer iawn o dueddiadau diwinyddol, hyd yn oed o fewn y gymuned Gristnogol. Un nodwedd sy'n berthnasol i'r WKG / GCI fel cymuned ffydd yw ein hymrwymiad i'r hyn y gellir ei ddisgrifio fel "diwinyddiaeth Drindodaidd". Er bod athrawiaeth y Drindod wedi cael ei chydnabod yn eang yn hanes yr eglwys, mae rhai wedi ei galw’n “athrawiaeth anghofiedig” oherwydd gellir ei hanwybyddu mor aml. Serch hynny, yn y WKG / GCI credwn fod realiti, h.y. realiti ac ystyr y Drindod, yn newid popeth.

Mae'r Beibl yn dysgu bod ein hiachawdwriaeth yn dibynnu ar y Drindod. Mae athrawiaeth yn dangos i ni sut mae pob person o Dduwdod yn chwarae rhan hanfodol yn ein bywyd Cristnogol. Mabwysiadodd Duw y Tad ni fel "ei blant anwylaf annwyl" (Effesiaid 5,1). Dyma pam, Duw y Mab, Iesu Grist, a wnaeth y gwaith a oedd yn angenrheidiol er ein hiachawdwriaeth. Gorffwyswn yn ei ras (Effesiaid 1,3-7), hyderwch yn ein hiachawdwriaeth oherwydd bod Duw yr Ysbryd Glân yn trigo ynom fel sêl ein hetifeddiaeth (Eff.1,13-14). Mae gan bob person o'r Drindod rôl unigryw wrth ein croesawu i deulu Duw. Er ein bod ni'n addoli Duw mewn tri Pherson dwyfol, weithiau gall athrawiaeth y Drindod deimlo ei bod hi'n anodd iawn ei hymarfer. Ond pan fydd ein dealltwriaeth a'n harfer o'r ddysgeidiaeth graidd yn cyd-daro, mae potensial mawr i drawsnewid ein bywydau beunyddiol. Rwy'n ei weld fel hyn: Mae athrawiaeth y Drindod yn ein hatgoffa nad oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i ennill ein lle wrth fwrdd yr Arglwydd - mae Duw eisoes wedi ein gwahodd ac wedi gwneud y gwaith sy'n angenrheidiol i ddod o hyd i sedd wrth y bwrdd. Diolch i iachawdwriaeth Iesu ac ymblethu’r Ysbryd Glân, gallwn ddod gerbron y Tad, wedi ein rhwymo yng nghariad y Duw Triune. Mae'r cariad hwn ar gael yn rhad ac am ddim i bawb sy'n credu oherwydd perthynas dragwyddol, ddigyfnewid y Drindod.

Fodd bynnag, yn sicr nid yw hyn yn golygu nad oes gennym obaith o gymryd rhan yn y berthynas hon. Mae byw yng Nghrist yn golygu bod cariad Duw yn ein galluogi i ofalu am y rhai sy'n byw o'n cwmpas. Mae cariad y Drindod yn llifo droson ni i'n cynnwys ni ynddo; a thrwom ni mae'n cyrraedd eraill. Nid oes angen i Dduw gwblhau ei waith, ond mae'n ein gwahodd ni fel ei deulu i ymuno ag ef. Mae gennym ni'r pŵer i garu oherwydd bod ei ysbryd ynom ni. Pan ddof yn ymwybodol bod ei ysbryd yn byw ynof, mae fy ysbryd yn teimlo rhyddhad. Mae'r Duw Trinitaraidd, sy'n canolbwyntio ar berthynas, eisiau ein rhyddhau i gael perthnasoedd gwerthfawr ac ystyrlon ag ef a phobl eraill.
Gadewch imi roi enghraifft ichi o fy mywyd fy hun. Fel pregethwr, gallaf gael fy nal yn "yr hyn yr wyf yn" ei wneud "dros Dduw." Cyfarfûm â grŵp o bobl yn ddiweddar. Canolbwyntiais gymaint ar fy agenda fy hun fel na sylwais ar bwy arall oedd yn yr ystafell gyda mi. Pan sylweddolais pa mor bryderus oeddwn i am wneud y gwaith i Dduw, cymerais eiliad i chwerthin ar fy mhen fy hun a dathlu bod Duw gyda ni, gan ein harwain a'n tywys. Nid oes raid i ni ofni gwneud camgymeriadau pan wyddom fod gan Dduw bopeth o dan reolaeth. Gallwn ei wasanaethu'n llawen. Mae'n newid ein profiadau beunyddiol pan gofiwn nad oes unrhyw beth na all Duw ei gywiro. Nid baich trwm yw ein galwad Cristnogol, ond rhodd ryfeddol, a chan fod yr Ysbryd Glân yn byw ynom, rydym yn rhydd i gymryd rhan yn ei waith heb boeni.

Efallai eich bod chi'n gwybod mai arwyddair yn y WKG / GCI yw: "Rydych chi'n cael eich cynnwys!" Ond a ydych chi'n gwybod beth mae hynny'n ei olygu i mi yn bersonol? Mae'n golygu ceisio caru fel mae'r Drindod yn caru - gofalu am ein gilydd - mewn ffordd sy'n anrhydeddu ein gwahaniaethau, hyd yn oed pan rydyn ni'n dod at ein gilydd. Mae'r Drindod yn fodel perffaith ar gyfer cariad sanctaidd. Mae'r Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân yn mwynhau undod llwyr tra'u bod yn amlwg yn wahanol Bobl dwyfol. Fel y dywedodd Athanasius: "Undod yn y Drindod, y Drindod mewn Undod". Mae'r cariad a fynegir yn y Drindod yn ein dysgu pa mor bwysig yw perthnasoedd cariadus o fewn Teyrnas Dduw. Mae'r ddealltwriaeth Drindodaidd yn diffinio bywyd ein cymuned ffydd. Yma yn y WKG / GCI mae hi'n ein cymell i ailfeddwl sut y gallwn ofalu am ein gilydd. Rydyn ni eisiau caru'r rhai o'n cwmpas, nid oherwydd ein bod ni eisiau ennill rhywbeth, ond oherwydd bod ein Duw ni'n Dduw cymuned a chariad. Mae Ysbryd cariad Duw yn ein tywys i garu eraill, hyd yn oed pan nad yw'n hawdd. Gwyddom fod ei ysbryd yn byw nid yn unig ynom ni ond hefyd yn ein brodyr a'n chwiorydd. Dyna pam ein bod nid yn unig yn cwrdd ar y Sul ar gyfer gwasanaethau eglwysig - rydym hefyd yn cael prydau bwyd gyda'n gilydd ac rydym yn disgwyl yn llawen o'r hyn a ddaw yn sgil Duw yn ein bywydau. Dyna pam rydyn ni'n cynnig help i'r rhai mewn angen yn ein cymdogaeth a ledled y byd; dyna pam rydyn ni'n gweddïo dros y sâl a'r methedig. Mae hyn oherwydd cariad a'n cred yn y Drindod. Pan rydyn ni'n galaru neu'n dathlu gyda'n gilydd, rydyn ni'n ceisio caru ein gilydd fel mae'r Duw Triune yn ei garu. Pan rydyn ni'n byw allan y ddealltwriaeth Drindodaidd bob dydd, rydyn ni'n derbyn ein galwad yn frwd: "I fod yn gyflawnder iddo, sy'n llenwi popeth." (Effesiaid 1,22-23). Mae eich gweddïau hael, anhunanol a'ch cefnogaeth ariannol yn rhan hanfodol o'r gymuned rannu hon a ffurfiwyd gan ddealltwriaeth Drindodaidd, wedi'i gorlethu gan gariad y Tad trwy brynedigaeth y Mab, presenoldeb yr Ysbryd Glân, a'i gynnal trwy ofalu am ei gorff.

O bryd bwyd a baratowyd ar gyfer ffrind sâl, i lawenydd cyflawniad aelod o'r teulu, i rodd sy'n helpu'r Eglwys i barhau i weithio; mae hyn oll yn caniatáu inni bregethu newyddion da'r efengyl. Yng nghariad y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.

oddi wrth Dr. Joseph Tkach


pdftrinity