Dewisodd Maria y gorau

671 Dewisodd Maria yr un wellRoedd Mair, Martha, a Lasarus yn byw ym Methania, tua thri chilomedr i'r de-ddwyrain o Fynydd yr Olewydd o Jerwsalem. Daeth Iesu i dŷ'r ddwy chwaer Maria a Marta.

Beth fyddwn i'n ei roi pe bawn i'n gallu gweld Iesu'n dod i'm cartref heddiw? Gweladwy, clywadwy, diriaethol a diriaethol!

“Ond pan symudon nhw ymlaen, fe ddaeth i bentref. Roedd yna fenyw o'r enw Marta a aeth ag ef i mewn »(Lukas 10,38). Mae'n debyg mai Martha yw chwaer hŷn Maria oherwydd ei bod wedi'i henwi gyntaf. «Ac roedd ganddi chwaer, a'i henw oedd Maria; eisteddodd wrth draed yr Arglwydd a gwrando ar ei araith »(Luc 10,39).

Cafodd Mair ei swyno gymaint gan Iesu ac felly ni feddyliodd ddwywaith am eistedd i lawr ar y llawr gyda’r disgyblion o flaen Iesu ac edrych arno’n frwd ac yn disgwylgar. Mae hi'n darllen pob gair o'i wefusau. Ni all hi gael digon o'r twpsyn yn ei lygaid wrth siarad am gariad ei dad. Mae ei syllu yn dilyn pob ystum o'i ddwylo. Ni all hi gael digon o'i eiriau, ei ddysgeidiaeth a'i esboniadau. Iesu yw adlewyrchiad y Tad Nefol. "Ef (Iesu) yw delwedd y Duw anweledig, y cyntaf-anedig cyn yr holl greadigaeth" (Colosiaid 1,15). I Maria, roedd edrych i mewn i'w wyneb yn golygu gweld cariad yn bersonol. Am sefyllfa hynod ddiddorol! Profodd y nefoedd ar y ddaear. Cyflawniad yr addewid yn yr Hen Destament y caniatawyd i Mair ei brofi. «Ydy, mae'n caru'r bobl! Mae'r saint i gyd yn eich llaw. Byddan nhw'n eistedd i lawr wrth eich traed ac yn dysgu o'ch geiriau »(5. Moses 33,3).

Addawodd Duw y crynhoad hwn i bobl Israel. Caniateir inni hefyd eistedd wrth draed Iesu ac amsugno geiriau Iesu yn ddwys a chredu ei eiriau. Byddwn bron yn cael sioc wrth ddarllen ymlaen yn Efengyl Luc: «Gwnaeth Marta, ar y llaw arall, lawer o waith i ofalu am les ei gwesteion. O'r diwedd, safodd o flaen Iesu a dweud, “Arglwydd, a ydych chi'n credu ei bod hi'n iawn i fy chwaer adael i mi wneud yr holl waith ar ei phen ei hun? Dywedwch wrthi am fy helpu! " (Luc 10,40 cyfieithiad Genefa Newydd).

Mae agosatrwydd Iesu a Mair yn cael ei chwalu gan eiriau Marta a'u teimladau. Mae realiti yn goddiweddyd y ddau ohonyn nhw. Mae'n wir yr hyn y mae Martha yn ei ddweud, mae llawer i'w wneud. Ond sut mae Iesu'n ymateb i gwestiwn Marta: «Marta, Marta, mae gennych chi lawer o bryder a thrafferth. Ond mae un peth yn angenrheidiol. Dewisodd Mary y rhan dda; ni ddylid cymryd hynny oddi wrthi »(Luc 10,41-42). Mae Iesu'n edrych ar Martha yr un mor gariadus â Mair. Mae'n cydnabod ei bod hi'n poeni ac yn poeni llawer.

Beth sy'n angenrheidiol

Pam mae'r Un angenrheidiol a wnaeth Mair ar y diwrnod hwn? Oherwydd ei fod mor braf i Iesu ar y pwynt hwn. Pe bai Iesu wedi bod yn llwglyd iawn y diwrnod hwnnw, pe bai wedi blino neu'n sychedig, yna byddai pryd Marta wedi bod yn angenrheidiol yn gyntaf. Gadewch inni ddychmygu bod Maria wedi eistedd i lawr wrth ei draed ac na allai fod wedi cydnabod ei blinder, heb sylwi ar ei dylyfu gên a'i stormio â llawer o gwestiynau, a fyddai hyn wedi bod yn raslon ac yn sensitif? Prin yn debygol. Nid yw cariad yn mynnu cyflawniad y llall, ond yn hytrach mae eisiau gweld, teimlo a phenderfynu calon yr anwylyd, ei sylw, ei ddiddordeb!

Beth yw rhan dda Maria?

Mae'r eglwys, cynulleidfa Iesu bob amser wedi darllen o'r stori hon bod yna flaenoriaeth, blaenoriaeth. Mae'r flaenoriaeth hon yn cynnwys yn symbolaidd wrth eistedd wrth draed Iesu, wrth dderbyn a chlywed ei eiriau. Mae gwrando yn bwysicach na gwasanaethu oherwydd ni all y rhai nad ydynt wedi dysgu gwrando wasanaethu'n iawn neu'n debygol iawn o wasanaethu hyd at y cwymp. Cyn gwneud daw clywed a chyn rhoi daw gwybod a derbyn! “Ond sut ydych chi i fod i alw rhywun nad ydych chi'n credu ynddo? Ond sut maen nhw i fod i gredu ynddo fe nad ydyn nhw wedi clywed ganddo? Ond sut maen nhw i fod i glywed heb bregethwr? " (Rhufeiniaid 10,14)

Roedd delio Iesu â menywod yn annioddefol ac yn bryfoclyd i'r gymuned Iddewig. Ond mae Iesu'n rhoi cydraddoldeb llwyr i fenywod o gymharu â dynion. Ni ragfarnwyd Iesu yn erbyn menywod. Gyda Iesu, roedd menywod yn teimlo eu bod yn cael eu deall, eu cymryd o ddifrif a'u gwerthfawrogi.

Beth wnaeth Maria ei gydnabod?

Sylweddolodd Mair ei fod yn dibynnu ar y berthynas a'r gallu i ganolbwyntio gyda Iesu. Mae hi'n gwybod nad oes unrhyw raddiad o bobl ac nad oes unrhyw werthoedd gwahanol. Dysgodd Mair fod Iesu yn talu ei holl sylw iddi. Cydnabu ei dibyniaeth ar gariad Iesu a'i dychwelyd gyda'i gofal a'i chariad at Iesu. Nid oedd hi'n canolbwyntio ar gadw hen orchmynion cyfamod Duw, ond ar eiriau a pherson Iesu. Dyna pam y dewisodd Mary yr un peth, y da.

Mae Mair yn eneinio traed Iesu

Os ydym am ddeall a deall stori Mair a Martha yn Luc yn well, dylem hefyd edrych ar gyfrif John. Mae'n sefyllfa wahanol iawn. Roedd Lasarus eisoes wedi bod yn gorwedd yn farw yn y bedd ers sawl diwrnod, felly dywedodd Marta wrth Iesu ei fod eisoes yn drewi. Yna cawson nhw eu brawd Lasarus yn ôl o farwolaeth i fywyd trwy wyrth Iesu. Am lawenydd i Mair, Marta ac i Lasarus, a ganiatawyd i eistedd yn fyw wrth y bwrdd eto. Am ddiwrnod hyfryd. «Chwe diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu i Fethania, lle'r oedd Lasarus, yr oedd Iesu wedi'i godi oddi wrth y meirw. Yno gwnaethant bryd o fwyd iddo, a gweini Martha wrth y bwrdd; Roedd Lasarus yn un o'r rhai a eisteddodd wrth y bwrdd gydag ef »(Ioan 12,1-un).
Tybed pa ddiwrnod oedd hi i Iesu? Digwyddodd y digwyddiad hwn chwe diwrnod cyn iddo gael ei arestio a’r sicrwydd y byddai’n cael ei arteithio a’i groeshoelio. A fyddwn i wedi sylwi bod ei olwg yn wahanol na'r arfer? A allwn fod wedi gweld o'r golwg ar ei wyneb ei fod yn llawn tyndra neu a fyddwn wedi sylwi bod ei enaid yn drist?

Heddiw ar y diwrnod hwnnw roedd Iesu mewn angen. Yr wythnos honno cafodd ei herio a'i ysgwyd. Pwy sylwodd? Y deuddeg disgybl? Na! Roedd Maria'n gwybod ac yn teimlo bod popeth heddiw yn wahanol. Roedd yn amlwg i Maria nad oeddwn erioed wedi gweld fy Arglwydd fel hyn o'r blaen. «Yna cymerodd Mair bunt o olew eneinio nard pur, gwerthfawr ac eneinio traed Iesu a sychu ei draed gyda'i gwallt; ond llanwyd y ty ag arogl olew »(Ioan 12,3).

Mair oedd yr unig berson a gafodd inc o sut roedd Iesu'n teimlo nawr. Ydyn ni nawr yn deall pam ysgrifennodd Luc mai dim ond un peth sydd ei angen i weld Crist ac edrych arno? Cydnabu Mair fod Iesu yn fwy gwerthfawr na phob trysor daearol. Mae hyd yn oed y trysor mwyaf yn ddi-werth o'i gymharu â Iesu. Felly tywalltodd yr olew gwerthfawr ar draed Iesu er mwyn rhoi budd iddo.

«Yna dywedodd un o’i ddisgyblion, Judas Iscariot, a fradychodd ef wedi hynny: Pam na werthwyd yr olew hwn am dri chant o groschen arian a’r arian a roddwyd i’r tlodion? Ond ni ddywedodd hyn oherwydd ei fod yn poeni am y breichiau, ond yn lleidr; cafodd y pwrs a chymryd yr hyn a roddwyd »(Ioan 12,4-un).

300 groschen arian (denarius) oedd cyflog sylfaenol gweithiwr am flwyddyn gyfan. Prynodd Mair yr olew eneinio gwerthfawr gyda phopeth oedd ganddi, torrodd y botel ar agor a thywallt yr olew nard gwerthfawr ar draed Iesu. Am wastraff mae'r disgyblion yn ei ddweud.

Mae cariad yn wastraffus. Fel arall nid cariad mohono. Nid cariad go iawn yw cariad sy'n cyfrifo, cariad sy'n cyfrifo ac yn pendroni a yw'n werth chweil neu mewn perthynas dda. Rhoddodd Mair ei hun i Iesu gyda diolchgarwch dwfn. «Yna dywedodd Iesu: Gadewch nhw. Dylai fod yn berthnasol i ddiwrnod fy angladd. Oherwydd mae gennych chi'r tlawd gyda chi bob amser; ond nid oes gen ti bob amser »(Ioan 12,7-un).

Gosododd Iesu ei hun yn llwyr y tu ôl i Mair. Derbyniodd ei diolch a'i gwerthfawrogiad defosiynol. Hefyd rhoddodd Iesu ystyr go iawn i'w defosiwn, oherwydd heb yn wybod iddi roedd Mair wedi rhagweld yr eneiniad ar ddiwrnod y gladdedigaeth. Yn y darn cyfochrog yn Efengyl Mathew, ychwanegodd Iesu: “Wrth arllwys yr olew hwn ar fy nghorff, gwnaeth hi, iddi fy mharatoi ar gyfer y gladdedigaeth. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, lle bynnag y mae'r efengyl hon yn cael ei phregethu yn yr holl fyd, dywedir bod yr hyn a wnaeth yn ei chofio "(Mathew 26,12-un).

Iesu yw'r Crist, hynny yw, yr un eneiniog (Meseia). Cynllun Duw oedd eneinio Iesu. Yn y cynllun dwyfol hwn, roedd Mair wedi gwasanaethu'n ddiduedd. Trwy hyn, mae Iesu'n datgelu ei hun i fod yn Fab Duw, yn deilwng o gael ei addoli a'i wasanaethu.

Llenwyd y tŷ ag arogl cariad selog Mair. Am berarogl os nad yw person yn mynegi ei ffydd yn arogl chwys ei haerllugrwydd, ond mewn cariad, tosturi, diolchgarwch a sylw llawn, yn union fel yr oedd Mair wedi troi at Iesu.

Casgliad

Chwe diwrnod ar ôl y digwyddiad hwn, cafodd Iesu ei arteithio, ei groeshoelio a'i gladdu. Cododd oddi wrth y meirw ar ôl tridiau - mae Iesu'n fyw!

Trwy ffydd Iesu, mae'n byw ei fywyd gyda'i gariad, llawenydd, heddwch, hir-ddioddefaint, caredigrwydd, caredigrwydd, ffyddlondeb, addfwynder a hunanreolaeth ynoch chi. Trwyddo ef rydych chi wedi derbyn bywyd ysbrydol newydd - bywyd tragwyddol! Rydych chi eisoes mewn perthynas agos ag ef ac yn byw gydag ef mewn cariad perffaith, diderfyn. “Mae'n ymwneud â gwyrth annealladwy sydd gan Dduw ar y gweill i bawb ar y ddaear hon. Caniateir i chi sy'n perthyn i Dduw ddeall y dirgelwch hwn. Mae'n darllen: Mae Crist yn byw ynoch chi! Ac felly mae gennych chi'r gobaith cadarn y bydd Duw yn rhoi cyfran i chi yn ei ogoniant »(Colosiaid 1,27 Gobaith i bawb).

Pryd wnaethoch chi eistedd i lawr wrth draed Iesu a gofyn iddo: Beth ydych chi am i mi ei wneud heddiw? Ble a gyda phwy ydych chi'n gweithio heddiw? Beth sy'n eich poeni chi, Iesu, yn enwedig heddiw neu beth sy'n eich poeni chi heddiw? Canolbwyntiwch ar Iesu, edrychwch arno fel mai chi yw'r person iawn, ar yr amser iawn, yn y lle iawn, gyda'r dull cywir, fel roedd Mair gyda Iesu. Gofynnwch iddo bob dydd a phob awr: «Iesu, beth wyt ti eisiau gen i nawr! Sut alla i ddiolch i chi am eich cariad nawr Sut alla i nawr rannu gyda chi beth sy'n eich symud chi. "

Nid eich gwaith chi, yn ei le nac yn ei absenoldeb ymddangosiadol, yw gwneud ei waith o'ch cydsyniad eich hun, na ellir ond ei wneud yn ei ysbryd a chyda Iesu. "Canys ni yw ei waith, a grëwyd yng Nghrist Iesu ar gyfer gweithredoedd da, a baratôdd Duw ymlaen llaw y dylem gerdded ynddynt" (Effesiaid 2,10). Bu farw Crist a chododd eto ar eich rhan er mwyn iddo fyw fel y byw trwoch chi a gyda chi ac er mwyn i Iesu gael rhoddion yn barhaus gan Iesu. Felly yn eich diolchgarwch dylech hefyd roi eich hun i Grist trwy dderbyn a gwneud y gweithredoedd da a baratôdd Iesu.

gan Pablo Nauer