Dewch o hyd i heddwch yn Iesu

460 dod o hyd i orffwys mewn jeswsDywed y Deg Gorchymyn: “Cofiwch y dydd Saboth i’w gadw’n sanctaidd. Byddwch yn gweithio chwe diwrnod ac yn gwneud eich holl waith. Ond y seithfed dydd yw Saboth yr Arglwydd eich Duw. Nid ydych i wneud unrhyw waith yno, nid hyd yn oed eich mab, eich merch, eich gwas, eich morwyn, eich gwartheg, na hyd yn oed eich dieithryn sy'n byw yn eich dinas. Oherwydd ymhen chwe diwrnod gwnaeth yr Arglwydd nefoedd a daear, a'r môr a phopeth sydd ynddynt, a gorffwysodd ar y seithfed dydd. Dyna pam y bendithiodd yr Arglwydd y dydd Saboth a’i wneud yn sanctaidd »(Exodus 2: 20,8-11). A yw'n Angen Cadw'r Saboth i Gael Iachawdwriaeth? Neu: «A oes angen cadw dydd Sul? Fy ateb yw: "Nid yw eich iachawdwriaeth yn dibynnu ar ddiwrnod, ond ar un person, sef Iesu"!

Yn ddiweddar, galwais ffrind yn yr Unol Daleithiau ar y ffôn. Ymunodd ag Eglwys Adferol Duw. Mae'r eglwys hon yn dysgu adfer dysgeidiaeth Herbert W. Armstrong. Gofynnodd imi: "Ydych chi'n cadw'r Saboth"? Atebais ef: "Nid yw'r Saboth bellach yn angenrheidiol er iachawdwriaeth yn y cyfamod newydd"!

Clywais y datganiad hwn am y tro cyntaf ugain mlynedd yn ôl ac ar y pryd nid oeddwn yn deall ystyr y ddedfryd mewn gwirionedd oherwydd fy mod yn dal i fyw o dan y gyfraith. Er mwyn eich helpu i ddeall sut beth yw byw o dan y gyfraith, byddaf yn dweud stori bersonol wrthych.

Pan oeddwn i'n blentyn, gofynnais i'm mam: "Beth ydych chi ei eisiau ar gyfer Sul y Mamau?" "Rwy'n hapus os ydych chi'n blentyn hyfryd," cefais fel ateb! Pwy neu beth yw plentyn hyfryd? "Os gwnewch yr hyn a ddywedaf wrthych." Fy nghasgliad oedd: «Os ydw i'n gwrthwynebu fy mam, rwy'n blentyn drwg.

Yn y WKG des i i adnabod egwyddor Duw. Rwy'n blentyn annwyl pan fyddaf yn gwneud yr hyn y mae Duw yn ei ddweud. Dywed: "Fe ddylech chi gadw'r dydd Saboth yn sanctaidd, yna fe'ch bendithir"! Dim problem, meddyliais, rwy'n deall yr egwyddor! Fel person ifanc roeddwn yn edrych am stop. Fe wnaeth dal gafael ar y Saboth roi sefydlogrwydd a diogelwch i mi. Yn y modd hwn, roeddwn i'n ymddangos yn blentyn hyfryd. Heddiw, gofynnaf y cwestiwn i mi fy hun: «A oes angen y diogelwch hwn arnaf? A oes angen imi gael fy achub? Mae fy iachawdwriaeth yn dibynnu'n llwyr ar Iesu! »

Beth sy'n angenrheidiol er iachawdwriaeth?

Ar ôl i Dduw greu'r bydysawd cyfan mewn chwe diwrnod, gorffwysodd ar y seithfed diwrnod. Bu Adda ac Efa fyw yn y tawelwch hwn am gyfnod byr. Fe wnaeth eu cwymp o bechod ddod â nhw dan felltith, oherwydd dylai Adda fwyta ei fara yn chwys ei wyneb yn y dyfodol ac mae Efa yn dwyn plant â llafur nes y bydden nhw'n marw.

Yn ddiweddarach gwnaeth Duw gyfamod â phobl Israel. Gofynnodd y cyfamod hwn am waith. Roedd yn rhaid iddyn nhw gydymffurfio â'r gyfraith i fod yn gyfiawn, yn fendithiol, ac nid yn felltigedig. Yn yr hen gyfamod, roedd yn rhaid i bobl Israel wneud gweithredoedd cyfiawnder crefyddol. Am chwe diwrnod, wythnos ar ôl wythnos. Dim ond un diwrnod o'r wythnos, y diwrnod Saboth, y caniatawyd iddynt orffwys. Roedd y diwrnod hwn yn adlewyrchiad o ras. Rhagolwg o'r cyfamod newydd.

Pan ddaeth Iesu i'r ddaear roedd yn byw o dan y cyfamod cyfraith hwn, fel y mae'n ysgrifenedig: "Pan gyflawnwyd yr amser, anfonodd Duw ei Fab, wedi'i eni o fenyw a'i wneud o dan y gyfraith" (Galatiaid 4,4).

Mae chwe diwrnod gwaith y greadigaeth yn symbol o gyfraith Duw. Mae'n berffaith ac yn brydferth. Mae'n tystio i ddiffygioldeb a chyfiawnder dwyfol Duw. Mae mor bwysig mai dim ond Duw allai ei gyflawni trwy Iesu ei hun.

Cyflawnodd Iesu’r gyfraith drosoch chi trwy wneud popeth oedd yn angenrheidiol. Cadwodd yr holl ddeddfau yn eich lle. Crogodd ar y groes a chosbwyd ef am eich pechodau. Cyn gynted ag y talwyd y pris, dywedodd Iesu: "Mae'n cael ei wneud"! Yna ymgrymodd ei ben i orffwys a bu farw.

Rhowch eich holl ymddiriedaeth yn Iesu a byddwch yn dod o hyd i heddwch am byth oherwydd eich bod wedi'ch cyfiawnhau gerbron Duw trwy Iesu Grist. Nid oes angen i chi frwydro am eich iachawdwriaeth, oherwydd mae pris eich dyled wedi'i dalu. Yn hollol! «Oherwydd mae pwy bynnag sydd wedi mynd i mewn i'w orffwys hefyd yn gorffwys o'i weithredoedd fel y mae Duw yn gorffwys oddi wrth ei. Felly gadewch inni nawr geisio ymrwymo i'r gorffwys hwn fel nad yw rhywun yn cwympo fel yn yr enghraifft hon o anufudd-dod (anghrediniaeth) »(Hebreaid 4,10-11 cyfieithiad Genefa Newydd).

Pan ewch i mewn i weddill cyfiawnder Duw, dylech wneud eich cyfiawnder gwaith eich hun. Nawr dim ond un gwaith sy'n ddisgwyliedig gennych chi: "I fynd i heddwch"! Rwy'n ailadrodd, dim ond trwy gredu yn Iesu y gallwch chi wneud hyn. Sut fyddech chi'n cwympo ac yn dod yn anufudd? Trwy fod eisiau gweithio allan eich cyfiawnder eich hun. Mae hynny'n anghrediniaeth.

Os ydych chi'n cael eich poeni gan deimladau o beidio â bod yn ddigon da neu'n annheilwng, mae hyn yn arwydd nad ydych chi eto yn heddwch Iesu. Nid yw'n ymwneud â gofyn maddeuant dro ar ôl tro a gwneud pob math o addewidion i Dduw. Mae'n ymwneud â'ch cred gadarn yn Iesu a fydd yn dod â chi i orffwys! Cawsoch eich beio am holl aberth Iesu oherwydd ichi ei gyfaddef iddo. Dyna pam rydych chi'n cael eich golchi'n lân gerbron Duw, yn cael eich siarad yn berffaith, yn sanctaidd ac yn gyfiawn. Rhaid ichi ddiolch i Iesu am hynny.

Y cyfamod newydd yw'r gorffwys Saboth!

Credai'r Galatiaid fod gras wedi rhoi mynediad iddynt at Dduw. Roeddent yn meddwl ei bod bellach yn bwysig ufuddhau i Dduw a chadw'r gorchmynion yn ôl yr Ysgrythur. Gorchmynion clir ynghylch enwaediad, dyddiau gwledd a dyddiau Saboth, hen orchmynion cyfamod.

Dyfarnodd y Galatiaid y ddysgeidiaeth ffug y dylai Cristnogion gadw'r hen gyfamod a'r cyfamod newydd. Dywedon nhw: Mae "teilyngdod trwy ufudd-dod a gras" yn angenrheidiol. Roeddent yn credu hynny ar gam.

Rydym yn darllen bod Iesu'n byw o dan y gyfraith. Pan fu farw Iesu, peidiodd â byw o dan y gyfraith hon. Daeth marwolaeth Crist i ben â'r hen gyfamod, cyfamod y Gyfraith. "Canys Crist yw diwedd y gyfraith" (Rhufeiniaid 10,4). Gadewch i ni ddarllen yr hyn a ddywedodd Paul wrth y Galatiaid: “Mewn gwirionedd, fodd bynnag, nid oes gennyf ddim mwy i'w wneud â'r gyfraith; Bûm farw trwy farn y gyfraith yn erbyn y gyfraith, i fyw i Dduw o hyn ymlaen; Croeshoeliwyd fi gyda Christ. Rwy'n byw, ond nawr nid myfi, ond mae Crist yn byw ynof. Am yr hyn yr wyf yn awr yn byw yn y cnawd yr wyf yn byw mewn ffydd ym Mab Duw, a'm carodd ac a roddodd ei hun i fyny drosof »(Galatiaid 2,19-20 cyfieithiad Genefa Newydd).

Yn ôl dyfarniad y gyfraith, buoch chi farw gyda Iesu a pheidio â byw o dan yr hen gyfamod mwyach. Cawsoch eich croeshoelio gyda Iesu a chyfodi i fywyd newydd. Nawr rydych chi'n gorffwys gyda Iesu yn y cyfamod newydd. Mae Duw yn gweithio gyda chi ac mae'n ei briodoli i chi oherwydd ei fod yn gwneud popeth trwoch chi. Yn y modd hwn rydych chi'n byw yng ngweddill Iesu. Mae'r gwaith yn cael ei wneud gan Iesu! Eich gwaith chi yn y cyfamod newydd yw credu hyn: "Gwaith Duw ydych chi'n credu ynddo ef a anfonodd" (Ioan 6,29).

Y bywyd newydd yn Iesu

Beth yw'r pwyll yn y cyfamod newydd yn Iesu? Onid oes yn rhaid i chi wneud unrhyw beth mwyach? Allwch chi wneud fel y mynnwch? Gallwch, gallwch chi wneud fel y mynnwch! Gallwch ddewis dydd Sul a gorffwys. Gallwch gadw'r dydd Saboth yn sanctaidd ai peidio. Nid yw eich ymddygiad yn effeithio ar ei gariad tuag atoch chi. Mae Iesu'n eich caru â'ch holl galon, â'ch holl enaid, â'ch holl feddwl ac â'i holl nerth.

Derbyniodd Duw fi gyda'r holl budreddi oddi wrth fy mhechodau. Sut ddylwn i ymateb i hynny? A ddylwn i ymglymu yn y mwd fel mochyn? Mae Paul yn gofyn: “Sut nawr? A fyddwn ni'n pechu oherwydd nad ydym dan gyfraith ond o dan ras? Pell fyddo »(Rhufeiniaid 6,15)! Yr ateb yn amlwg na, byth! Yn y bywyd newydd un yng Nghrist, rwy'n byw yng nghyfraith cariad, yn union fel y mae Duw yn byw yng nghyfraith cariad.

«Gadewch inni garu, oherwydd fe garodd ni yn gyntaf. Os yw rhywun yn dweud: Rwy'n caru Duw ac yn casáu ei frawd, mae'n gelwyddgi. Oherwydd ni all pwy bynnag nad yw'n caru ei frawd y mae'n ei weld garu Duw nad yw'n ei weld. Ac mae gennym ni'r gorchymyn hwn ganddo, sef pwy bynnag sy'n caru Duw, ei fod hefyd yn caru ei frawd »((1. Johannes 4,19-un).

Rydych chi wedi profi gras Duw. Fe wnaethoch chi dderbyn maddeuant Duw am eich euogrwydd ac fe'ch cymodir â Duw trwy aberth atgas Iesu. Rydych chi'n blentyn mabwysiedig i Dduw ac yn etifedd ei deyrnas. Talodd Iesu amdano gyda'i waed ac ni allwch wneud unrhyw beth oherwydd bod popeth yn cael ei wneud sy'n angenrheidiol er eich iachawdwriaeth. Cyflawnwch gyfraith cariad yng Nghrist trwy adael i Iesu weithio'n berffaith trwoch chi. Gadewch i gariad Crist lifo i'ch cyd-ddyn fel mae Iesu'n eich caru chi.

Os bydd rhywun yn gofyn imi heddiw: "Ydych chi'n cadw'r Saboth", rwy'n ateb: "Iesu yw fy Saboth"! Ef yw fy pwyll. Mae gen i fy iachawdwriaeth yn Iesu. Gallwch chi hefyd ddod o hyd i'ch iachawdwriaeth yn Iesu!

gan Pablo Nauer