Pam nad yw Duw yn ateb fy ngweddi?

340 pam nad yw duw yn clywed fy ngweddi"Pam nad yw Duw yn clywed fy ngweddi?", Dwi bob amser yn dweud wrth fy hun bod yn rhaid bod rheswm da drosto. Efallai na wnes i weddïo yn ôl ei ewyllys, sy'n ofyniad Beiblaidd am weddïau a atebwyd. Efallai bod gen i bechodau o hyd yn fy mywyd nad ydw i wedi difaru. Rwy'n gwybod y byddai fy ngweddïau yn fwy tebygol o gael eu hateb pe bawn i'n aros yng Nghrist ac yn ei Air trwy'r amser. Efallai ei fod yn gwestiwn o ffydd. Wrth weddïo mae'n digwydd i mi fy mod yn gofyn am rywbeth, ond rwy'n amau ​​a yw'n werth ateb fy ngweddi o gwbl. Nid yw Duw yn ateb gweddïau nad ydyn nhw wedi'u hangori mewn ffydd. Rwy'n credu, ond weithiau rwy'n teimlo fel y tad yn Markus 9,24a waeddodd yn daer: «Rwy'n credu; helpwch fy anghrediniaeth! " Ond efallai mai un o'r prif resymau dros glywed gweddïau yw y dylwn ddysgu ei adnabod yn ddwfn.

Pan oedd Lasarus yn marw, hysbysodd ei chwiorydd Marta a Maria Jesus fod Lasarus yn sâl iawn. Yna eglurodd Iesu i'w ddisgyblion na fyddai'r salwch hwn yn arwain at farwolaeth, ond y byddai'n gwasanaethu i ogoneddu Duw. Arhosodd ddau ddiwrnod arall cyn gwneud ei ffordd i Fethania o'r diwedd. Erbyn hynny roedd Lasarus eisoes wedi marw. Mae'n debyg nad oedd y galwadau am help gan Marta a Maria wedi'u hateb. Roedd Iesu'n ymwybodol y byddai hyn yn helpu Marta a Maria yn ogystal â'r disgyblion i ddysgu a darganfod rhywbeth pwysig iawn! Pan siaradodd Marta ag ef am yr hyn yr oeddent yn meddwl oedd yn cyrraedd yn hwyr, dywedodd wrthi y byddai Lasarus yn cael ei atgyfodi. Roedd hi eisoes wedi deall y byddai atgyfodiad ar y “Diwrnod Olaf”. Yr hyn nad oedd hi wedi ei ddeall, fodd bynnag, oedd mai Iesu ei hun yw atgyfodiad a bywyd! Ac y byddai unrhyw un sy'n credu ynddo yn byw hyd yn oed pe bai'n marw. Rydym yn darllen am y sgwrs hon yn Ioan 11, 23-27: «Dywed Iesu wrthi: Bydd eich brawd yn cael ei atgyfodi. Dywed Marta wrtho: gwn y bydd yn cael ei atgyfodi - adeg yr atgyfodiad ar y diwrnod olaf. Dywedodd Iesu wrthi: Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pwy bynnag sy'n credu ynof fi yn byw hyd yn oed os bydd yn marw; a bydd pwy bynnag sy'n byw ac yn credu ynof fi byth yn marw. Ydych chi'n credu hynny Dywedodd hi wrtho: Ydw, Arglwydd, credaf mai ti yw Crist, Mab Duw, a ddaeth i'r byd. »Ychydig cyn i Iesu alw Lasarus allan o'r bedd, dywedodd weddi ym mhresenoldeb y bobl alaru, fel eu bod yn credu mai ef oedd y Meseia a anfonwyd gan Dduw: «Gwn eich bod bob amser yn fy nghlywed; ond er mwyn y bobl sy'n sefyll o gwmpas, rwy'n ei ddweud fel eu bod yn credu eich bod wedi fy anfon.

“Pe bai Iesu wedi clywed cais Marta a Mair yn syth ar ôl cael ei fagu ato, byddai llawer o bobl wedi colli'r wers bwysig hon. Yn yr un modd, gallem ofyn beth fyddai'n digwydd yn ein bywydau a gyda'n twf ysbrydol pe bai ein holl weddïau'n cael eu hateb yn brydlon? Byddem yn sicr yn edmygu dyfeisgarwch Duw; ond byth byth yn dod i'w adnabod.

Mae meddyliau Duw yn mynd ymhell y tu hwnt i'n rhai ni. Mae'n gwybod beth, pryd a faint sydd ei angen ar rywun. Mae'n cymryd yr holl anghenion personol i ystyriaeth. Os yw'n cyflawni cais amdanaf, nid yw'n golygu y byddai'r cyflawniad hefyd yn dda i berson arall a ofynnodd iddo am yr un peth.

Felly y tro nesaf y teimlwn fod Duw yn ein siomi gyda gweddïau gwarthus, dylem weld ymhell y tu hwnt i'n disgwyliadau ni a disgwyliadau ein cyd-fodau dynol. Fel Marta, gadewch inni weiddi ein ffydd yn Iesu, Mab Duw, ac aros amdano sy'n gwybod beth sydd orau i ni.

gan Tammy Tkach


pdfPam nad yw Duw yn ateb fy ngweddi?