Pryd ddaw Iesu eto?

676 pryd y daw jesws eto Ydych chi'n dymuno y byddai Iesu'n dychwelyd yn fuan? Gobaith am ddiwedd y trallod a’r drygioni a welwn o’n cwmpas ac y bydd Duw yn tywys mewn cyfnod fel y proffwydodd Eseia: «Ni fydd drygioni na niwed yn fy holl fynydd sanctaidd; canys y mae y wlad yn llawn o wybodaeth yr Arglwydd wrth i ddwfr orchuddio'r môr? " (Eseia 11,9: XNUMX).

Roedd ysgrifenwyr y Testament Newydd yn byw gan ragweld ail ddyfodiad Iesu fel y byddai’n eu gwaredu o’r amser drwg presennol: «Iesu Grist, a aberthodd ei hun dros ein pechodau, er mwyn iddo ein hachub rhag y byd drwg presennol hwn yn ôl ewyllys Duw, ein Tad »(Galatiaid 1,4: 1). Fe wnaethant annog Cristnogion i baratoi'n ysbrydol ac i fod yn wyliadwrus yn foesol, gan wybod bod diwrnod yr Arglwydd yn dod yn annisgwyl a heb rybudd: "Rydych chi'ch hun yn gwybod yn iawn fod diwrnod yr Arglwydd yn dod fel lleidr yn y nos" (Gen. Thess 5,2) .

Yn oes Iesu, fel heddiw, roedd pobl yn gyffrous i weld pryd y byddai’r diwedd yn dod, fel y gallent baratoi ar ei gyfer: “Dywedwch wrthym pryd y bydd hyn yn digwydd? A beth fydd yr arwydd ar gyfer eich dyfodiad ac ar gyfer diwedd y byd? " (Mathew 24,3: XNUMX). Mae credinwyr wedi cael yr un cwestiwn ers hynny, sut fyddwn ni'n gwybod pryd y bydd ein Meistr yn dychwelyd? A ddywedodd Iesu y dylem edrych am arwyddion yr amseroedd? Mae Iesu'n tynnu sylw at angen arall i fod yn barod ac yn wyliadwrus waeth beth fo amseroedd hanes.

Sut mae Iesu'n ateb?

Mae ateb Iesu i gwestiwn y disgyblion yn dwyn i gof ddelweddau o bedwar marchog yr Apocalypse (gweler Datguddiad 6,1: 8-24,5) sydd wedi hybu dychymyg ysgrifenwyr proffwydol ers canrifoedd. Crefydd ffug, rhyfel, newyn, afiechyd marwol neu ddaeargryn: «Oherwydd bydd llawer yn dod o dan fy enw ac yn dweud: Myfi yw'r Crist, a byddant yn twyllo llawer. Byddwch yn clywed am ryfeloedd a gwaedd rhyfel; gwyliwch a pheidiwch â bod ofn. Oherwydd bod yn rhaid ei wneud. Ond nid dyna'r diwedd eto. Oherwydd bydd un bobl yn codi yn erbyn un arall, ac un deyrnas yn erbyn un arall; a bydd newyn a daeargrynfeydd yma ac acw »(Mathew 7: XNUMX-XNUMX).

Dywed rhai, pan welwn ryfel, newyn, afiechyd a daeargrynfeydd yn cynyddu, fod y diwedd yn agos. Wedi’u hysbrydoli gan y syniad y byddai pethau’n mynd yn ddrwg iawn cyn dychwelyd Crist, mae’r ffwndamentalwyr yn eu sêl dros y gwir wedi ceisio cadarnhau’r datganiadau amser-diwedd yn llyfr y Datguddiad.

Ond beth ddywedodd Iesu? Yn hytrach, mae'n sôn am gyflwr cyson dynoliaeth yn hanes y 2000 mlynedd diwethaf. Bu a bydd llawer o sgamwyr nes iddo ddod yn ôl. Bu rhyfeloedd, newyn, trychinebau naturiol a daeargrynfeydd mewn gwahanol leoedd. A oes cenhedlaeth ers amser Iesu sydd wedi cael ei arbed y digwyddiadau hyn? Mae'r geiriau proffwydol hyn am Iesu yn canfod eu cyflawniad ym mhob oes o hanes.

Yn dal i fod, mae pobl yn edrych tuag at ddigwyddiadau'r byd fel y gwnaethant yn y gorffennol. Mae rhai yn honni bod y broffwydoliaeth yn datblygu ac mae'r diwedd yn agos. Dywedodd Iesu: «Byddwch yn clywed am ryfeloedd a rhyfeloedd yn crio; gwyliwch a pheidiwch â bod ofn. Oherwydd bod yn rhaid ei wneud. Ond nid yw’r diwedd eto »(Mathew 24,6: XNUMX).

Peidiwch ag ofni

Yn anffodus, mae senario amser olaf syfrdanol yn cael ei bregethu ar deledu, radio, y Rhyngrwyd a chylchgronau. Fe'i defnyddir yn aml mewn efengylu i gael pobl i gredu yn Iesu Grist. Daeth Iesu ei hun â'r newyddion da yn bennaf trwy gariad, caredigrwydd, trugaredd ac amynedd. Edrychwch ar yr enghreifftiau yn yr efengylau a gweld drosoch eich hun.

Eglura Paul: “Neu a ydych yn dirmygu cyfoeth ei garedigrwydd, ei amynedd a’i ddioddefaint hir? Onid ydych chi'n gwybod bod daioni Duw yn eich arwain at edifeirwch? " (Rhufeiniaid 2,4: XNUMX). Daioni Duw a fynegir trwom ni dros eraill, nid yr ofn sy'n dod â phobl at Iesu.

Tynnodd Iesu sylw at yr angen i sicrhau ein bod yn barod yn ysbrydol i ddychwelyd pryd bynnag y bydd. Dywedodd Iesu: “Ond dylech chi wybod pe bai meistr y tŷ yn gwybod faint o’r gloch roedd y lleidr yn dod, ni fyddai’n gadael i’w dŷ gael ei dorri i mewn. Ydych chi'n barod hefyd! Oherwydd daw Mab y Dyn ar awr pan nad ydych yn meddwl hynny ”(Luc 12,39: 40-XNUMX).

Dyna oedd ei ffocws. Mae hyn yn bwysicach na cheisio nodi rhywbeth y tu hwnt i wybodaeth ddynol. "Nid oes unrhyw un yn gwybod am y diwrnod neu'r awr honno, nid hyd yn oed yr angylion yn y nefoedd, nid hyd yn oed y Mab, ond y Tad yn unig" (Mathew 24,36:XNUMX).

Byddwch yn barod

Mae rhai pobl yn canolbwyntio ar fod eisiau bod yn fwy gwybodus na'r angylion yn hytrach na pharatoi'n iawn ar gyfer dyfodiad Iesu. Rydyn ni'n barod os ydyn ni'n caniatáu i Iesu fyw trwom ni ac ynom ni, yn union fel y mae ei Dad yn byw trwyddo ef ac ynddo ef: «Yn y diwrnod hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod i yn fy Nhad a chi ynof fi a minnau ynoch chi» ( Ioan 14,20:XNUMX).

I atgyfnerthu'r pwynt hwn i'w ddisgyblion, defnyddiodd Iesu ddarluniau a chyfatebiaethau amrywiol. Er enghraifft: "Oherwydd fel yr oedd yn nyddiau Noa, felly y bydd ar ddyfodiad Mab y Dyn" (Mathew 24,37:24,39). Yn amser Noa nid oedd unrhyw arwydd o drychineb oedd ar ddod. Dim sibrydion am ryfeloedd, newyn ac afiechydon. Dim cymylau bygythiol ar y gorwel, dim ond glaw trwm sydyn. Roedd yn ymddangos bod ffyniant cymharol heddychlon a thrallod moesol wedi mynd law yn llaw. “Fe wnaethon nhw ei anwybyddu nes i’r llifogydd ddod a’u sgubo i gyd i ffwrdd, ac felly bydd hi ar ddyfodiad Mab y Dyn” (Mathew XNUMX:XNUMX).

Beth ddylen ni ei ddysgu o esiampl Noa? Edrych ar y patrymau tywydd a chwilio am unrhyw arwyddion a allai ein hysbysu o ddyddiad nad yw'r angylion yn ymwybodol ohono? Na, yn hytrach mae'n ein hatgoffa i fod yn ofalus ac yn bryderus nad ydym yn cael ein pwyso gan ein hofnau mewn bywyd: “Ond byddwch yn ofalus nad yw eich calonnau'n cael eu pwyso gan feddwdod ac yfed a chyda phryderon beunyddiol ac nad yw'r diwrnod hwn yn dod i ben yn sydyn dewch atoch fel trap »(Luc 21,34:XNUMX).

Gadewch i'r Ysbryd Glân eich tywys. Byddwch yn hael, croeso dieithriaid, ymwelwch â'r sâl, gadewch i Iesu weithio trwoch chi fel y gall eich cymdogion gydnabod ei gariad! “Pwy felly yw’r gwas ffyddlon a doeth y mae’r Arglwydd wedi’i osod dros ei weision i roi bwyd iddyn nhw ar yr adeg iawn? Gwyn ei fyd y gwas y mae ei feistr yn ei weld yn ei wneud pan ddaw ”(Mathew 25,45: 46-XNUMX).

Rydyn ni'n gwybod bod Crist yn byw ynom ni (Galatiaid 2,20:8,24), bod ei deyrnas wedi cychwyn ynom ni ac yn ei eglwys, bod cyhoeddi'r newyddion da i'w wneud nawr ble bynnag rydyn ni'n byw. «Canys achubir ni mewn gobaith. Ond nid gobaith yw'r gobaith a welir; oherwydd sut allwch chi obeithio am yr hyn rydych chi'n ei weld? Ond os ydyn ni’n gobeithio am yr hyn nad ydyn ni’n ei weld, rydyn ni’n aros amdano gydag amynedd ”(Rhufeiniaid 25: XNUMX-XNUMX). Arhoswn yn amyneddgar mewn gobaith y bydd ein Harglwydd yn dychwelyd.

“Ond nid yw’n wir bod yr Arglwydd yn gohirio dychwelyd yn ôl yr addewid, fel y mae rhai yn credu. Na, mae'n aros oherwydd ei fod yn amyneddgar gyda ni. Oherwydd nad yw am i hyd yn oed un person ddifetha, ond bod pawb yn edifarhau (edifarhau, newid eu ffordd o fyw) a throi ato ”(2 Pedr 3,9: XNUMX).

Mae'r apostol Pedr yn ein cyfarwyddo i ymddwyn yn y cyfamser: "Felly, mae rhai annwyl, wrth aros, yn ymdrechu i gael eich gweld yn fud ac yn ddi-fai mewn heddwch o'i flaen" (2 Pedr 3,14:XNUMX).

Pryd ddaw Iesu eto? Mae eisoes yn byw ynoch chi trwy'r Ysbryd Glân os ydych chi wedi derbyn Iesu fel eich Gwaredwr a'ch Gwaredwr. Pan fydd yn dychwelyd i'r byd hwn gyda nerth a gogoniant, nid yw'r angylion hyd yn oed yn gwybod, ac nid ydym ni chwaith. Yn hytrach, gadewch inni ganolbwyntio ar sut y gallwn wneud cariad Duw, sy'n byw ynom trwy Iesu Grist, yn weladwy i'n cyd-fodau dynol ac aros yn amyneddgar nes i Iesu ddod eto!

gan James Henderson