Gwyrth iachaol

397 gwyrth iachâdYn ein diwylliant, mae'r gair gwyrth yn aml yn cael ei ddefnyddio braidd yn ysgafn. Er enghraifft, os yw tîm yn dal i lwyddo i sgorio'r gôl fuddugol gydag ergyd ddifflach o 20 metr, er enghraifft, efallai y bydd rhai sylwebyddion teledu yn siarad am wyrth. Mewn perfformiad syrcas, mae'r cyfarwyddwr yn cyhoeddi ymosodiad gwyrth pedwarplyg gan arlunydd. Wel, mae'n annhebygol iawn mai gwyrthiau yw'r rhain, ond yn hytrach adloniant ysblennydd.

Digwyddiad goruwchnaturiol yw gwyrth sy’n mynd y tu hwnt i allu cynhenid ​​natur, er bod CS Lewis yn awgrymu yn ei lyfr Gwyrthiau “nad yw gwyrthiau ... yn torri deddfau natur. “Pan mae Duw yn gweithio gwyrth, mae'n ymyrryd mewn prosesau naturiol mewn ffordd na all Ef yn unig. Yn anffodus, mae Cristnogion weithiau'n mabwysiadu camsyniadau ynghylch gwyrthiau. Er enghraifft, dywed rhai pe bai gan fwy o bobl ffydd, byddai mwy o wyrthiau. Ond mae hanes yn dangos y gwrthwyneb - er i'r Israeliaid brofi llawer o wyrthiau a weithiwyd gan Dduw, nid oedd ganddynt ffydd. Fel enghraifft arall, mae rhai yn honni bod pob iachâd yn wyrthiau. Fodd bynnag, nid yw llawer o iachâd yn cyd-fynd â'r diffiniad ffurfiol o wyrthiau - mae llawer o wyrthiau yn ganlyniad proses naturiol. Pan wnaethon ni dorri ein bysedd a gweld sut mae'n gwella'n raddol, roedd hi'n broses naturiol a roddodd Duw i'r corff dynol. Mae'r broses iachâd naturiol yn arwydd (arddangosiad) o ddaioni Duw, ein Creawdwr. Fodd bynnag, pan fydd clwyf dwfn yn gwella ar unwaith, rydym yn deall bod Duw wedi cyflawni gwyrth - Ymyrrodd yn uniongyrchol ac yn goruwchnaturiol. Yn yr achos cyntaf mae gennym arwydd anuniongyrchol ac yn yr ail arwydd uniongyrchol - mae'r ddau yn pwyntio at ddaioni Duw.

Yn anffodus, mae yna rai sy'n camddefnyddio enw Crist a hyd yn oed gwyrthiau ffug i adeiladu a ganlyn. Weithiau gellir gweld hyn yn yr hyn a elwir yn “wasanaethau iachâd”. Nid yw'r fath arfer ymosodol o iachâd gwyrthiol i'w gael yn y Testament Newydd. Yn lle hynny, mae'n adrodd gwasanaethau addoli ar themâu craidd ffydd, gobaith, a chariad at Dduw y mae credinwyr yn edrych atynt am iachawdwriaeth, y maent wedi'u dysgu o bregethu'r efengyl. Fodd bynnag, ni ddylai cam-drin gwyrthiau leihau ein gwerthfawrogiad am wyrthiau go iawn. Gadewch imi ddweud wrthych am wyrth y gallaf dystio fy hun. Roeddwn i wedi ymuno â gweddïau llawer o bobl eraill a weddïodd dros fenyw yr oedd ei chanser malaen eisoes wedi bwyta rhai o'i asennau. Roedd hi mewn triniaeth feddygol a phan gafodd ei heneinio gofynnodd i Dduw am wyrth o iachâd. Y canlyniad oedd na chafodd canser ei ddiagnosio bellach a thyfodd ei asennau yn ôl! Dywedodd ei meddyg wrthi ei fod yn wyrth ac y dylai barhau beth bynnag a wnaeth ». Esboniodd iddo nad oherwydd yr hyn roedd hi'n ei wneud, ond mai bendith Duw ydoedd. Efallai y bydd rhai yn honni bod triniaeth feddygol wedi peri i'r canser ddiflannu a thyfodd yr asennau yn ôl ar eu pennau eu hunain, sy'n eithaf posibl. Dim ond hynny fyddai wedi cymryd amser hir, ond adferwyd ei hasennau yn gyflym iawn. Oherwydd na allai ei meddyg "egluro" yr adferiad cyflym, rydyn ni'n dod i'r casgliad bod Duw wedi ymyrryd a pherfformio gwyrth.

Nid yw'r gred mewn gwyrthiau o reidrwydd yn erbyn y gwyddorau naturiol, ac nid yw'r chwilio am esboniadau naturiol o reidrwydd yn dynodi diffyg cred yn Nuw. Pan fydd gwyddonwyr yn damcaniaethu, maent yn gwirio a ellir nodi gwallau. Os na ellir canfod unrhyw wallau yn ystod yr arholiadau, yna mae hyn yn siarad am y rhagdybiaeth. Dyna pam nad ydym yn ystyried ar unwaith bod chwilio am esboniad naturiol o ddigwyddiad gwyrthiol yn wrthodiad o gred mewn gwyrthiau.

Gweddïom i gyd am iachâd y sâl. Cafodd rhai iachâd gwyrthiol ar unwaith, tra bod eraill yn gwella'n naturiol. Yn achos iachâd gwyrthiol, nid oedd yn dibynnu ar bwy na faint oedd wedi gweddïo. Ni iachawyd yr apostol Paul am ei "ddraenen yn y cnawd", er iddo weddïo drosto deirgwaith. Yr hyn sy'n bwysig i mi yw hyn: Pan weddïwn am wyrth o iachâd, rydyn ni'n ei adael yn ein ffydd i benderfyniad Duw a fydd a phryd a sut a bydd yn gwella. Hyderwn ynddo i wneud yr hyn sydd orau i ni oherwydd ein bod yn gwybod ei fod yn ei ddoethineb a'i garedigrwydd yn ystyried ffactorau na allwn eu cydnabod.

Trwy weddïo am iachâd i berson sâl, rydyn ni'n dangos un o'r ffyrdd y gallwn ni ddangos cariad a thosturi tuag at y rhai mewn angen a chysylltu â Iesu yn ei ymyrraeth ffyddlon fel ein cyfryngwr a'n huchel offeiriad. Mae gan rai y cyfarwyddyd yn James 5,14 Wedi camddeall yr hyn sy'n gwneud iddynt betruso gweddïo dros berson sâl, gan dybio mai dim ond henuriaid y ward sydd wedi'u hawdurdodi i wneud hynny, neu fod gweddi henuriad rywsut yn fwy effeithiol na gweddïau ffrindiau neu anwyliaid. Ymddengys bod James wedi bwriadu y dylai ei gyfarwyddyd i aelodau’r ward i alw’r henuriaid i eneinio’r sâl ei gwneud yn glir y dylai henuriaid wasanaethu fel gweision i’r rhai mewn angen. Mae ysgolheigion Beiblaidd yn gweld yng nghyfarwyddyd yr apostol Iago gyfeiriad at Iesu yn anfon y disgyblion mewn grwpiau o ddau (Marc 6,7), fe wnaethant "yrru llawer o ysbrydion drwg allan ac eneinio llawer o bobl sâl ag olew a'u hiacháu" (Marc 6,13). [1]

Pan weddïwn am iachâd, ni ddylai rhywun feddwl mai ein gwaith ni yw symud Duw rywsut i weithredu wrth ei ras. Mae daioni Duw bob amser yn rhodd hael! Yna pam gweddïo? Trwy weddi rydyn ni'n rhannu yng ngwaith Duw ym mywydau pobl eraill, yn ogystal ag yn ein bywydau, oherwydd mae Duw yn ein paratoi ar gyfer yr hyn y bydd yn ei wneud yn ôl ei dosturi a'i ddoethineb.

Gadewch imi roi awgrym o ystyriaeth ichi: os bydd rhywun yn gofyn ichi am gymorth gweddi sy'n gysylltiedig â phroblem iechyd ac yn dymuno iddo aros yn gyfrinachol, yna dylid cydymffurfio â'r cais hwn bob amser. Ni ddylid temtio rhywun i gredu bod “siawns” iachâd rywsut yn gymesur â nifer y bobl sy'n gweddïo amdano. Nid o'r Beibl y daw rhagdybiaeth o'r fath, ond o ffordd hudolus o feddwl.

Ymhob myfyrdod ar iachâd, rhaid inni gofio mai Duw yw'r un sy'n iacháu. Weithiau mae'n gwella trwy wyrth ac ar adegau eraill mae'n iacháu'n naturiol sydd eisoes yn ei greadigaeth. Ym mha bynnag ffordd, mae'r holl gredyd yn ddyledus iddo. Yn Philipiaid 2,27 mae'r apostol Paul yn diolch i Dduw am ei drugaredd tuag at ei ffrind a'i gyd-weithiwr Epaphroditus, a oedd yn derfynol wael cyn i Dduw ei iacháu. Nid yw Paul yn sôn dim am wasanaeth iachâd na pherson arbennig ag awdurdod arbennig (gan gynnwys ei hun). Yn lle hynny, mae Paul yn syml yn canmol Duw am wella ei ffrind. Dyma enghraifft dda i'w dilyn.

Oherwydd y wyrth y caniatawyd i mi ei gweld ac un arall a glywais gan eraill, rwy'n argyhoeddedig bod Duw yn dal i wella heddiw. Pan fyddwn yn sâl, mae gennym y rhyddid yng Nghrist i ofyn i rywun weddïo drosom, galw henuriaid ein heglwys, ein heneinio ag olew, a gweddïo am ein hiachau. Yna ein cyfrifoldeb a'n braint yw gweddïo dros eraill, gan ofyn i Dduw, os mai dyna'i ewyllys, y bydd yn iacháu'r rhai ohonom sy'n sâl ac yn dioddef. Beth bynnag yw'r achos, rydym yn ymddiried yn ateb ac amseriad Duw.

Mewn diolchgarwch am iachâd Duw,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfGwyrth iachaol