Tasg yr Eglwys

Mae strategaethau dynol yn seiliedig ar ddealltwriaeth ddynol gyfyngedig a'r asesiadau gorau y gall pobl eu gwneud. Ar y llaw arall, strategaeth Duw, mae ei enw da yn ein bywydau yn seiliedig ar ddealltwriaeth hollol berffaith o'r realiti sylfaenol ac eithaf. Dyma ogoniant Cristnogaeth mewn gwirionedd: mae pethau'n cael eu dwyn ymlaen fel y maen nhw mewn gwirionedd. Mae'r diagnosis Cristnogol o bob afiechyd yn y byd, o'r gwrthdaro rhwng cenhedloedd i'r tensiynau yn yr enaid dynol, yn gywir oherwydd ei fod yn adlewyrchu gwir ddealltwriaeth o'r cyflwr dynol.

Mae llythyrau'r YG bob amser yn dechrau gyda'r gwir, rydyn ni'n ei alw'n "athrawiaeth". Mae ysgrifenwyr YG bob amser yn ein galw yn ôl i realiti. Dim ond pan fydd y sail hon o wirionedd wedi'i gosod allan, y maen nhw'n mynd drosodd i awgrymiadau o gymhwyso ymarferol. Mor ffôl yw dechrau gyda rhywbeth heblaw'r gwir.

Ym mhennod agoriadol y llythyr at Effesiaid, mae Paul yn gwneud sawl datganiad clir am bwrpas yr Eglwys. Nid yw'n ymwneud yn unig â'r pwrpas ar gyfer tragwyddoldeb, rhywfaint o ffantasi niwlog yn y dyfodol, ond y pwrpas ar gyfer yma ac yn awr. 

Dylai'r eglwys adlewyrchu sancteiddrwydd Duw

«Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollte» (Epheser 1,4). Hier sehen wir klar, dass die Kirche nicht bloss ein nachträglicher Einfall Gottes ist. Geplant wurde sie lange bevor die Welt erschaffen wurde.

A beth yw diddordeb cyntaf Duw yn yr eglwys? Nid y peth cyntaf y mae ganddo ddiddordeb ynddo yw'r hyn y mae'r Eglwys yn ei wneud, ond yr hyn yw'r Eglwys. Rhaid i fod yn rhagflaenu gwneud, oherwydd yr hyn yr ydym yn ei benderfynu yw'r hyn a wnawn. Er mwyn deall cymeriad moesol pobl Dduw, mae'n hanfodol deall natur yr Eglwys. Fel Cristnogion, dylem fod yn enghreifftiau moesol o'r byd trwy adlewyrchu cymeriad pur a sancteiddrwydd Iesu Grist.

Mae'n amlwg y dylai Cristion go iawn, boed yn archesgob neu'n leygwr cyffredin, ddangos ei Gristnogaeth yn glir ac yn argyhoeddiadol trwy'r ffordd y mae'n byw, siarad, gweithredu ac ymateb. Galwyd arnom ni Gristnogion i sefyll yn "sanctaidd ac yn ddigymar" gerbron Duw. Rydyn ni i fod i adlewyrchu Ei Sancteiddrwydd, dyna bwrpas yr Eglwys hefyd.

Mae'r eglwys i ddatgelu gogoniant Duw

Paulus gibt uns einen weiteren Zweck für die Kirche im ersten Kapitel des Epheserbriefes «Er hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade» (Vers 5). «Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben» (Vers 12).

Cofiwch hynny! Y frawddeg: «Rydyn ni wedi gosod ein gobaith yng Nghrist o'r dechrau,» yn cyfeirio atom ni Gristnogion sydd i fod i fyw er mawl ei ogoniant. Nid lles pobl yw tasg gyntaf yr eglwys. Mae llesiant yn sicr yn bwysig iawn i Dduw, ond nid dyna dasg gyntaf yr Eglwys. Yn hytrach, cawsom ein dewis gan Dduw i ganmol Ei ogoniant y byddai Ei ogoniant yn cael ei ddatgelu i'r byd trwy ein bywydau. Gan ei fod yn mynegi "Gobaith i Bawb": "Nawr dylem wneud gogoniant Duw yn weladwy i bawb gyda'n bywydau."

Beth yw gogoniant Duw? Duw ei Hun ydyw, y datguddiad o'r hyn yw ac y mae Duw yn ei wneud. Y broblem gyda'r byd hwn yw ei anwybodaeth o Dduw. Nid oes ganddi unrhyw ddealltwriaeth ohono. Yn ei holl chwilio a chrwydro, yn ei hymdrechion i ddod o hyd i'r gwir, nid yw'n adnabod Duw. Ond dylai gogoniant Duw ddatgelu Duw i ddangos i'r byd yr hyn ydyw mewn gwirionedd. Pan ddangosir gweithredoedd Duw a natur Duw gan yr Eglwys, caiff ei ogoneddu. Fel y disgrifiodd Paul yn 2 Corinthiaid 4: 6:

Oherwydd Duw, a orchmynnodd: "Mae goleuni yn tywynnu allan o'r tywyllwch!" yr hwn hefyd sydd wedi gadael i'r goleuni ddisgleirio yn ein calonnau i adael i wybodaeth gogoniant Duw ddisgleirio yn wyneb Crist.

Die Leute können die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi, in seinem Charakter sehen. Und diese Herrlichkeit so sagt es Paulus, wird auch «in unseren Herzen» gefunden. Gott ruft die Kirche auf, der Welt die Herrlichkeit seines Charakters, die auf dem Angesicht Christi zu finden ist, zu offenbaren. Das wird auch in Epheser 1, 22 – 23 erwähnt: «Ja alles hat er ihm (Jesus) zu Füssen gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.» Das ist eine gewaltige Feststellung! Hier sagt Paulus, dass alles, das was Jesus ist (seine Fülle), in seinem Leib zu sehen ist, und das ist die Kirche! Das Geheimnis der Kirche ist, dass Christus in ihr lebt und die Botschaft der Kirche an die Welt ist, ihn zu verkündigen und über Jesus zu reden. Paulus beschreibt dieses Geheimnis der Wahrheit über die Kirche noch einmal in Epheser 2,19-22

Yn unol â hynny, nid ydych chi'n ddieithriaid ac yn garcharorion mwyach, ond rydych chi'n ddinasyddion llawn gyda seintiau a chymdeithion Duw, wedi'u hadeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, y mae Crist Iesu ei hun yn gonglfaen iddynt. Ynddo ef, mae pob strwythur, wedi ei uno’n gadarn â’i gilydd, yn tyfu i fyny i deml sanctaidd yn yr Arglwydd, ac yn hyn rydych chi hefyd wedi eich adeiladu i mewn i annedd Duw yn yr Ysbryd.

Dyma ddirgelwch cysegredig yr eglwys, mae'n gartref i Dduw. Mae'n byw yn ei bobl. Dyma alwad fawr yr Eglwys i wneud y Crist anweledig yn weladwy. Mae Paul yn disgrifio ei weinidogaeth ei hun fel model o Gristion yn Effesiaid 3.9-10: “Ac i roi goleuedigaeth i bawb ynghylch perthnasedd gwireddu’r dirgelwch a waharddwyd rhag amseroedd cyntefig yn Nuw, Creawdwr pob peth, felly nawr y gellir gwneud doethineb amlochrog Duw yn hysbys i'r awdurdodau a'r pwerau yn y rhanbarthau nefol trwy'r gymuned. "

Yn amlwg. Tasg yr eglwys yw "y bydd doethineb amlochrog Duw yn cael ei wneud yn hysbys." Fe'u gwneir yn hysbys nid yn unig i fodau dynol ond hefyd i'r angylion sy'n gwylio'r Eglwys. Dyma'r "grymoedd a phwerau yn yr awyr." Yn ogystal â phobl, mae bodau eraill sy'n gofalu am yr eglwys ac yn dysgu ohoni.

Mae'r adnodau uchod yn sicr yn gwneud un peth yn glir iawn: yr alwad i'r Eglwys yw egluro mewn geiriau gymeriad Crist sy'n byw ynom ni a'i brofi trwy ein hagweddau a'n gweithredoedd. Rydyn ni i gyhoeddi realiti’r cyfarfyddiad newidiol â Christ byw a darlunio’r newid hwn yn fyw trwy fywyd anhunanol, llawn cariad. Hyd nes y gwnawn hyn, ni fydd unrhyw beth arall a wnawn yn effeithiol i Dduw. Dyma alwedigaeth yr Eglwys y mae Paul yn siarad amdani pan fydd yn ysgrifennu yn Effesiaid 4: 1: "Felly rwy'n eich ceryddu ... Cerddwch yn haeddiannol o'r alwedigaeth a roddwyd i chi."

Sylwch ar y modd y cadarnhaodd yr Arglwydd Iesu ei hun yr alwad hon yn y bennod agoriadol, adnod 8 o Ddeddfau. Ychydig cyn i Iesu esgyn at ei dad, dywed wrth ei ddisgyblion: «Byddwch yn derbyn nerth, fodd bynnag, pan ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi, a byddwch yn dystion ar fy rhan yn Jerwsalem ac yn holl Jwdea a Samaria ac hyd ddiwedd y ddaear. . »
Pwrpas # 3: Dylai'r Eglwys fod yn dyst i Grist.

Galwad yr Eglwys yw bod yn dyst, ac mae tyst yn un sy'n egluro ac yn cyflwyno'n fyw. Mae gan yr apostol Pedr air rhyfeddol am dyst i'r Eglwys yn ei lythyr cyntaf: «Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden (Ruhmestaten) dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat.» (1. Petrus 2,9)

Sylwch ar y strwythur "Rydych chi ..... a dylech chi." Dyna ein blaenoriaeth fel Cristnogion. Mae Iesu Grist yn trigo ynom fel y gallwn gynrychioli bywyd a chymeriad yr Un yn fyw. Cyfrifoldeb pob Cristion yw rhannu'r alwad hon i'r Eglwys. Gelwir pawb, mae pawb yn byw gan Ysbryd Duw, mae disgwyl i bawb gyflawni eu galwad yn y byd. Dyna'r naws glir sy'n swnio trwy'r llythyr at yr Effesiaid. Weithiau gellir mynegi tystiolaeth yr Eglwys fel grŵp, ond mae'r cyfrifoldeb i dyst yn bersonol. Fy nghyfrifoldeb i a'ch cyfrifoldeb personol chi.

Da aber kommt wieder ein Problem zutage: Das Problem von möglichem falschem Christentum. Es ist so leicht für die Kirche und auch für den einzelnen Christen über das Darlegen des Charakters Christi zu reden und grossartig Anspruch zu erheben, dass man es tue. Viele Nichtchristen, die Christen näher kennen, wissen aus Erfahrung, dass das Bild, das Christen abgeben, nicht immer dem wahren biblischen Bild von Jesus Christus entspricht. Aus diesem Grund beschreibt der Apostel Paulus diesen echten christusähnlichen Charakter in sorgfältig ausgesuchten Worten: «mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertagen, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten.» (Epheser 4, 2 – 3)

Gostyngeiddrwydd, amynedd, cariad, undod a heddwch yw gwir nodweddion Iesu. Dylai Cristnogion fod yn dystion, ond nid yn drahaus ac yn gros, nid gydag agwedd "sanctaidd na chi", nid mewn rhagdybiaeth ragrithiol ac yn sicr nid yn y ddadl eglwys fudr lle mae Cristnogion yn sefyll yn erbyn Cristnogion. Ni ddylai'r eglwys siarad amdani ei hun. Dylai hi fod yn addfwyn, heb fynnu ei phwer na cheisio mwy o fri. Ni all yr Eglwys achub y byd, ond gall Arglwydd yr Eglwys. Ni ddylai Cristnogion weithio i'r Eglwys na defnyddio egni eu bywyd ar eu cyfer, ond i Arglwydd yr Eglwys.

Ni all yr Eglwys ddal ei Harglwydd i fyny wrth godi ei hun. Nid yw'r gwir Eglwys yn ceisio pŵer yng ngolwg y byd oherwydd mae ganddi eisoes yr holl bwer sydd ei angen arni gan yr Arglwydd sy'n trigo ynddo.

Dylai'r Eglwys hefyd fod yn amyneddgar ac yn maddau gan wybod bod had y gwirionedd yn cymryd amser i egino, amser i dyfu, ac amser i ddwyn ffrwyth. Ni ddylai'r Eglwys fynnu bod cymdeithas yn sydyn yn gwneud newidiadau cyflym mewn patrwm hirsefydlog. Yn hytrach, dylai'r Eglwys enghreifftio newid cymdeithasol cadarnhaol trwy osgoi drygioni, ymarfer cyfiawnder, a thrwy hynny ledaenu hadau'r gwirionedd, sydd wedyn yn gwreiddio mewn cymdeithas ac yn y pen draw yn dod â ffrwyth newid.

Arwydd rhagorol Cristnogaeth go iawn

Yn ei lyfr "Decline and Fall of the Roman Empire", mae'r hanesydd Edward Gibbon yn priodoli cwymp Rhufain nid i oresgyn gelynion, ond i bydredd mewnol. Mae yna adran yn y llyfr hwn y gwnaeth Syr Winston Churchill ei gofio oherwydd ei fod yn ei chael yn briodol ac yn addysgiadol. Mae'n arwyddocaol bod yr adran hon wedi delio â rôl yr eglwys yn yr ymerodraeth sy'n dirywio.

«Während das grosse Gebilde (das römische Reich) durch offene Gewalt angegriffen und durch langsamen Zerfall untergraben wurde, schlich sich eine reine und demütige Religion sachte in den Sinn der Menschen ein, wuchs auf in Stille und Niedrigkeit, erhielt Auftrieb durch Widerstand und errichtete schliesslich das Banner des Kreuzes auf den Ruinen des Kapitols.» Das herausragende Zeichen des Lebens Jesu Christi in einem Christen ist natürlich Liebe. Liebe, die andere annimmt wie sie sind. Liebe die barmherzig und vergebend ist. Liebe, die Missverständnis, Spaltung und zerbrochene Beziehung zu heilen sucht. Jesus sagte in Johannes 13, 35: «Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.» Diese Liebe wird niemals durch Rivalität, Gier, Prahlerei, Ungeduld oder Vorurteil zum Ausdruck gebracht. Sie ist das pure Gegenteil von Beschimpfung, Verleumdung, Eigensinnigkeit und Spaltung.

Yma rydyn ni'n darganfod y pŵer uno sy'n galluogi'r Eglwys i gyflawni ei phwrpas yn y byd: cariad Crist. Sut ydyn ni'n adlewyrchu sancteiddrwydd Duw? Trwy ein cariad! Sut ydyn ni'n datgelu gogoniant Duw? Trwy ein cariad! Sut ydyn ni'n tystio i realiti Iesu Grist? Trwy ein cariad!
Nid oes gan yr YG fawr i'w ddweud am Gristnogion sy'n cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth, yn amddiffyn "gwerthoedd teuluol," neu'n hyrwyddo heddwch a chyfiawnder, neu'n gwrthwynebu pornograffi, neu'n amddiffyn hawliau'r grŵp hwn neu'r grŵp gorthrymedig hwnnw. Nid wyf yn dweud na ddylai Cristnogion ofalu am y materion hyn. Yn amlwg, ni allwch gael calon sy'n llawn cariad at bobl ac na allwch boeni am bethau o'r fath. Ond ychydig iawn y mae'r NT yn ei ddweud am y pethau hyn, oherwydd mae Duw yn gwybod mai'r unig ffordd i ddatrys y problemau hyn a gwella perthnasoedd sydd wedi torri yw trwy gyflwyno deinameg hollol newydd i fywydau pobl - deinameg bywyd Iesu Grist.

Bywyd Iesu Grist sydd ei angen ar ddynion a menywod mewn gwirionedd. Mae cael gwared ar dywyllwch yn dechrau gyda chyflwyniad goleuni. Mae tynnu casineb yn dechrau gyda chyflwyniad cariad. Mae cael gwared ar afiechyd a thrallod yn dechrau gyda chyflwyniad bywyd. Mae angen i ni ddechrau cyflwyno Crist oherwydd dyna ein galwad yr ydym wedi cael ein galw iddo.

Roedd yr efengyl yn blaguro mewn hinsawdd gymdeithasol debyg i'n un ni: roedd yn gyfnod o anghyfiawnder, rhaniad hiliol, troseddau rhemp, anfoesoldeb rhemp, ansicrwydd economaidd, ac ofn eang. Ymladdodd yr Eglwys gynnar dros oroesi o dan erledigaeth ddi-baid a llofruddiol na allwn ei ddychmygu heddiw. Ond ni welodd yr eglwys gynnar ei galwedigaeth i ymladd anghyfiawnder a gormes nac i orfodi ei "hawl". Gwelodd yr Eglwys gynnar ei mandad i adlewyrchu sancteiddrwydd Duw, i ddatgelu gogoniant Duw, ac i dystio i realiti Iesu Grist. A gwnaeth hynny trwy'r arddangosiad byw o gariad diderfyn at ei phobl ei hun yn ogystal ag ar gyfer pobl o'r tu allan.

Y tu allan i'r mwg

Bydd unrhyw un sy'n chwilio am ysgrythurau i brofi streic, protest boicot, a gweithredoedd gwleidyddol eraill i fynd i'r afael â diffygion cymdeithasol yn cael eu siomi. Galwodd Iesu hyn: "Golchi'r tu allan". Mae gwir chwyldro Cristnogol yn newid pobl o'r tu mewn. Mae'n glanhau tu mewn i'r cwpan. Nid dim ond newid y geiriau allweddol ar y poster y mae person yn eu cario. Mae'n newid calon y person.

Mae eglwysi yn aml yn llithro ar gyfeiliorn yma. Maent yn dod yn obsesiwn â rhaglenni gwleidyddol, naill ai ar y dde neu'r chwith. Daeth Crist i'r byd i newid cymdeithas, ond nid trwy weithredu gwleidyddol. Ei gynllun yw iddo newid cymdeithas trwy drawsnewid yr unigolyn yn y gymdeithas honno trwy roi calon newydd iddynt, meddwl newydd, ailgyfeirio, cyfeiriad newydd, genedigaeth newydd, bywyd newydd wedi'i ddeffro a marwolaeth hunan a hunanoldeb. Pan fydd yr unigolyn yn cael ei drawsnewid fel hyn, mae gennym gymdeithas newydd.

Wenn wir von innen her verändert werden, wenn das Innere gereinigt wird, dann ändert sich unser ganze Ansicht über menschliche Beziehungen. Wenn wir mit Konflikt oder mit falscher Behandlung konfrontiert werden, dann neigen wir dazu, im Sinn von «Auge um Auge» zu reagieren. Jesus ruft uns aber zu einer neuen Art von Reaktion: «segnet, die euch verfolgen». Der Apostel Paulus ruft uns zu solcher Art Reaktion, wenn er schreibt: «Seid einträchtig untereinander gesinnt.....Vergeltet niemand Böses mit Bösem.....Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute». (Römer 12, 14 – 21)

Y neges y mae Duw wedi'i hymddiried i'r Eglwys yw'r neges fwyaf aflonyddgar a glywodd y byd erioed. A ddylem ohirio'r neges hon o blaid gweithredu gwleidyddol a chymdeithasol? A ddylem ni fod yn fodlon â'r ffaith mai sefydliad seciwlar, gwleidyddol neu gymdeithasol yn unig yw'r eglwys? A oes gennym ni ddigon o ymddiriedaeth yn Nuw, ydyn ni'n cytuno ag ef y bydd cariad Cristnogol, sy'n cael ei fyw yn ei eglwys, yn newid y byd hwn ac nid pŵer gwleidyddol a mesurau cymdeithasol eraill?

Mae Duw yn ein galw i fod yn gyfrifol am ledaenu’r newyddion da radical, chwyldroadol hwn, sy’n newid bywyd, am Iesu Grist ledled y gymdeithas. Gyda'r neges rymus, drawsnewidiol, ddigymar hon, rhaid i'r Eglwys dreiddio unwaith eto i fasnach a diwydiant, addysg a dysgu, celf a bywyd teuluol a'n sefydliadau cymdeithasol. Daeth yr Arglwydd Iesu Grist atgyfodedig atom i blannu ei fywyd diddiwedd ei hun ynom. Mae'n barod ac yn gallu ein trawsnewid yn bobl gariadus, amyneddgar a dibynadwy fel ein bod yn cael ein grymuso i ddelio â phob problem a phob her mewn bywyd. Dyna ein neges i fyd blinedig sy'n llawn ofn a dioddefaint. Dyna neges cariad a gobaith a ddygwn i fyd afreolus ac anobeithiol.

Rydyn ni'n byw i adlewyrchu sancteiddrwydd Duw, i ddatgelu gogoniant Duw ac i ddwyn tystiolaeth i'r ffaith bod Iesu wedi dod i wneud dynion a menywod yn bur y tu mewn a'r tu allan. Rydyn ni'n byw i garu ein gilydd ac i ddangos cariad Cristnogol i'r byd. Dyna ein pwrpas, dyna alwad yr Eglwys.

gan Michael Morrison