Gyda pha gorff y caiff y meirw eu hatgyfodi?

388 â pha gorff y bydd y meirw yn codiGobaith yr holl Gristnogion yw y bydd credinwyr yn cael eu hatgyfodi i fywyd anfarwol ar ymddangosiad Crist. Felly, ni ddylai fod yn syndod pan glywodd yr apostol Paul fod rhai aelodau o’r Eglwys Corinthian wedi gwadu’r atgyfodiad, eu diffyg dealltwriaeth yn ei 1. Gwrthodwyd yn egnïol lythyr at y Corinthiaid, pennod 15. Yn gyntaf, ailadroddodd Paul neges yr efengyl yr oeddent hefyd yn ei phroffesu: codwyd Crist. Roedd Paul yn cofio sut y cafodd corff Iesu ei groeshoelio ei roi mewn beddrod a'i godi'n bersonol i ogoniant dridiau'n ddiweddarach (adnodau 3-4). Yna eglurodd fod Crist, ein rhagflaenydd, wedi codi’n fyw o farwolaeth - i’n tywys yn y ffordd at ein hatgyfodiad yn y dyfodol ar ei ymddangosiad (adnodau 4,20-23).

Mae Crist wedi codi

I gadarnhau bod atgyfodiad Crist yn wirioneddol wir, roedd Paul yn dibynnu ar dros 500 o dystion yr ymddangosodd Iesu iddynt ar ôl iddo gael ei godi yn fyw. Roedd mwyafrif y Tystion yn dal yn fyw pan ysgrifennodd ei lythyr (adnodau 5–7). Roedd Crist hefyd wedi ymddangos i'r apostolion a Paul yn bersonol (adnod 8). Roedd y ffaith bod cymaint o bobl wedi gweld Iesu yn y cnawd ar ôl y gladdedigaeth yn golygu iddo gael ei fagu yn y cnawd, er bod Paul yn Gen.5. Ni wnaeth Chapter sylwadau penodol arno.

Ond fe roddodd wybod i'r Corinthiaid y byddai'n hurt ac, i'r ffydd Gristnogol, yn arwain at ganlyniadau hurt pe bai amheuon ynghylch atgyfodiad y credinwyr yn y dyfodol - oherwydd eu bod yn credu bod Crist wedi codi o'r bedd. Yn rhesymegol, roedd peidio â chredu yn atgyfodiad y meirw yn golygu gwadu bod Crist ei hun wedi ei atgyfodi. Ond pe na bai Crist wedi codi, ni fyddai gan y credinwyr obaith. Fodd bynnag, ysgrifennodd Paul at y Corinthiaid fod Crist wedi codi, gan roi'r sicrwydd i'r credinwyr y byddent hwythau hefyd yn cael eu hatgyfodi.

Mae neges Paul am atgyfodiad credinwyr wedi'i ganoli ar Grist. Mae'n egluro bod pŵer achub Duw trwy Grist yn ei fywyd, ei farwolaeth, a'i godi i fywyd yn galluogi atgyfodiad credinwyr yn y dyfodol - ac felly buddugoliaeth eithaf Duw dros farwolaeth (adnodau 22-26, 54-57).

Roedd Paul wedi pregethu’r newyddion da hyn drosodd a throsodd - bod Crist wedi ei godi’n fyw ac y byddai credinwyr hefyd yn cael eu hatgyfodi pan ymddangosodd. Mewn llythyr cynharach ysgrifennodd Paul: "Oherwydd os ydym yn credu bod Iesu wedi marw a chodi, bydd Duw hefyd yn dod ag ef trwy Iesu y rhai sydd wedi cwympo i gysgu" (1. Thesaloniaid 4,14). Yr addewid hon oedd, ysgrifennodd Paul, yn unol â "gair yr Arglwydd" (adn. 15).

Roedd yr Eglwys yn dibynnu ar y gobaith a'r addewid hwn gan Iesu yn yr Ysgrythurau ac yn dysgu o'r dechrau yn y gred yn yr atgyfodiad. Yn y Credo Nicene o 381 OC mae'n dweud: "Rydyn ni'n aros am atgyfodiad y meirw a bywyd y byd i ddod." Ac mae Credo yr Apostolion o tua 750 OC yn cadarnhau: "Rwy'n credu yn ... atgyfodiad y meirw a bywyd tragwyddol."

Cwestiwn y corff newydd adeg yr atgyfodiad

Im 1. Yng Nghorinthiaid 15 ymatebodd Paul yn benodol i anghrediniaeth a chamddealltwriaeth y Corinthiaid o'r atgyfodiad corfforol: "Ond gallai rhywun ofyn: Sut y bydd y meirw'n cael eu codi, a chyda pha fath o gorff y byddan nhw'n dod?" (Adnod 35). Y cwestiwn yma yw sut y byddai'r atgyfodiad yn digwydd - a pha gorff, os o gwbl, fyddai'r atgyfodiad yn ei dderbyn am y bywyd newydd. Roedd y Corinthiaid yn meddwl ar gam fod Paul yn siarad am yr un corff marwol, pechadurus ag oedd ganddyn nhw yn y bywyd hwn.

Pam roedd angen corff arnyn nhw yn yr atgyfodiad, fe ofynnon nhw eu hunain, yn enwedig corff mor llygredig â'r un presennol? Onid oeddent eisoes wedi cyrraedd nod iachawdwriaeth ysbrydol ac onid oedd yn rhaid iddynt ryddhau eu hunain o'u cyrff? Dywed y diwinydd Gordon D. Fee: "Mae'r Corinthiaid yn argyhoeddedig eu bod eisoes wedi dechrau'r bodolaeth ysbrydol," nefol "a addawyd trwy rodd yr Ysbryd Glân ac yn enwedig trwy ymddangosiad y tafodau. Dim ond y corff y bu’n rhaid ei dynnu pan wnaeth marwolaeth ei gwahanu oddi wrth ei hysbrydolrwydd eithaf. »

Nid oedd y Corinthiaid yn deall bod y corff atgyfodiad o fath uwch a gwahanol na'r corff corfforol presennol. Byddai angen y corff “ysbrydol” newydd hwn arnyn nhw ar gyfer bywyd gyda Duw yn nheyrnas nefoedd. Rhoddodd Paul enghraifft o amaethyddiaeth i ddangos gogoniant mwy y corff nefol o'i gymharu â'n corff corfforol daearol: Soniodd am y gwahaniaeth rhwng hedyn a'r planhigyn sy'n tyfu ohono. Efallai y bydd yr had yn "marw" neu'n diflannu, ond mae'r corff - y planhigyn sy'n codi ohono - yn llawer mwy o ogoniant. "Ac nid yr hyn yr ydych yn ei hau yw'r corff sydd i ddod, ond grawn yn unig, boed o wenith neu rywbeth arall", ysgrifennodd Paul (adnod 37). Ni allwn ragweld sut olwg fydd ar ein corff atgyfodiad o’i gymharu â nodweddion ein corff corfforol cyfredol, ond gwyddom y bydd y corff newydd yn llawer, llawer mwy gogoneddus - fel y dderwen o’i gymharu â’i had, y fesen.

Gallwn fod yn hyderus y bydd y corff atgyfodiad yn ei ogoniant a'i anfeidredd yn gwneud ein bywyd tragwyddol yn llawer mwy godidog na'n bywyd corfforol cyfredol. Ysgrifennodd Paul: “Felly hefyd atgyfodiad y meirw. Bydd yn cael ei hau yn darfodus a bydd yn cael ei atgyfodi yn anhydraidd. Mae'n cael ei hau mewn iselder ac yn cael ei godi mewn gogoniant. Bydd yn cael ei hau mewn tlodi a bydd yn cael ei atgyfodi mewn grym »(adnodau 42-43).

Ni fydd y corff atgyfodiad yn gopi nac yn atgynhyrchiad union o'n corff corfforol, meddai Paul. Hefyd, ni fydd y corff a dderbyniwn yn yr atgyfodiad yn cynnwys yr un atomau â'r corff corfforol yn ein bywyd daearol, sy'n pydru neu'n cael ei ddinistrio adeg marwolaeth. (Ar wahân i hynny - pa gorff fyddem ni'n ei dderbyn: ein corff yn 2, 20, 45 neu 75 oed?) Bydd y corff nefol yn sefyll allan o'r corff daearol yn ei ansawdd a'i ogoniant - fel glöyn byw rhyfeddol sydd â'i gorff cocŵn, a arferai fod yn annedd o lindysyn isel.

Corff naturiol a chorff ysbrydol

Nid oes diben dyfalu sut olwg fydd ar ein corff atgyfodiad a'n bywyd anfarwol. Ond gallwn wneud rhai datganiadau cyffredinol am y gwahaniaeth mawr yn natur y ddau gorff.

Mae ein corff presennol yn gorff corfforol ac felly'n destun llygredd, marwolaeth a phechod. Bydd corff yr atgyfodiad yn golygu bywyd mewn dimensiwn arall - bywyd anfarwol, anfarwol. Dywed Paul: "Mae'n cael ei hau yn gorff naturiol ac mae'n cael ei godi yn gorff ysbrydol" - nid "corff ysbrydol", ond corff ysbrydol, er mwyn iddo wneud cyfiawnder â'r bywyd sydd i ddod. Bydd corff newydd y credinwyr yn yr atgyfodiad yn "ysbrydol" - nid yn amherthnasol, ond yn ysbrydol yn yr ystyr iddo gael ei greu gan Dduw i fod fel corff gogoneddus Crist, wedi'i drawsnewid a'i "addasu i fywyd yr Ysbryd Glân am dragwyddoldeb . "». Bydd y corff newydd yn hollol real; ni fydd y credinwyr yn ysbrydion nac yn ysbrydion diberygl. Mae Paul yn cyferbynnu Adda a Iesu i dynnu sylw at y gwahaniaeth rhwng ein corff presennol a'n corff atgyfodedig. «Fel y mae y daearol, felly y mae y daearol hefyd; ac fel y mae’r nefol, felly hefyd y nefol hefyd ”(adn. 48). Bydd gan y rhai sydd yng Nghrist pan fydd yn ymddangos gorff atgyfodiad a bywyd ar ffurf a bod Iesu, nid ar ffurf a bod Adda. "Ac fel yr ydym wedi dwyn delwedd y daearol, felly hefyd y deliwn ddelw'r nefol" (adn. 49). Bydd yr Arglwydd, meddai Paul, "yn trawsnewid ein corff ofer, er mwyn iddo ddod yn debyg i'w gorff gogoneddus" (Philipiaid 3,21).

Buddugoliaeth dros farwolaeth

Mae hyn yn golygu na fydd ein corff atgyfodiad yn cael ei wneud o gnawd a gwaed darfodus fel y corff rydyn ni'n ei adnabod nawr - ddim yn dibynnu mwyach ar fwyd, ocsigen a dŵr er mwyn gallu byw. Nododd Paul yn bendant: “Rwy’n dweud hyn, frodyr a chwiorydd, na all cnawd a gwaed etifeddu teyrnas Dduw; ac ni fydd y darfodus yn etifeddu’r anllygredigaeth »((1. Corinthiaid 15,50).

Ar ymddangosiad yr Arglwydd, bydd ein cyrff marwol yn cael eu newid yn gyrff anfarwol - i fywyd tragwyddol ac ni fyddant bellach yn destun marwolaeth a dadfeiliad. A dyma eiriau Paul wrth y Corinthiaid: “Wele, yr wyf yn dweud wrthych gyfrinach: ni fyddwn i gyd yn cwympo i gysgu, ond byddwn i gyd yn cael ein newid; a hyn i gyd yn sydyn, mewn amrantiad, adeg yr utgorn olaf [trosiad ar gyfer dyfodiad Crist]. Oherwydd bydd yr utgorn yn swnio, a bydd y meirw'n codi'n anllygredig, a byddwn ni'n cael ein newid »(adnodau 51-52).

Mae ein hatgyfodiad corfforol i fywyd anfarwol yn destun llawenydd a maeth i’n gobaith Cristnogol. Dywed Paul: "Ond os yw'r darfodus hwn yn denu anllygredigaeth, a'r hyn sy'n farwol yn denu anfarwoldeb, yna bydd y gair a ysgrifennir:" Mae marwolaeth yn cael ei llyncu mewn buddugoliaeth "(adn. 54).

gan Paul Kroll