Mae Lasarus yn dod allan!

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwybod y stori: Cododd Iesu Lasarus oddi wrth y meirw. Roedd yn wyrth aruthrol a ddangosodd fod gan Iesu’r pŵer i’n codi oddi wrth y meirw hefyd. Ond mae'r stori'n cynnwys mwy, ac mae Johannes yn cynnwys rhai manylion a allai fod ag ystyr ddyfnach i ni heddiw. Rwy’n gweddïo, os byddaf yn rhannu rhai o fy meddyliau gyda chi, nad wyf yn gwneud anghyfiawnder â hanes.

Sylwch ar y ffordd y mae Ioan yn adrodd y stori hon: Nid oedd Lasarus yn ddim ond unrhyw un o drigolion Jwdea - roedd yn frawd i Martha a Mair, y Fair a oedd yn caru Iesu gymaint nes iddi dywallt olew eneinio gwerthfawr ar ei draed. Roedd Iesu wedi galw'r chwiorydd: "Arglwydd, gwelwch, mae'r un rydych chi'n ei garu yn sâl." (Johannes 11,1-3). Mae hyn yn swnio fel cri am help i mi, ond ni ddaeth Iesu.

Oedi bwriadol

Ydych chi weithiau'n teimlo bod yr Arglwydd yn gohirio Ei ateb? Yn sicr, roedd yn teimlo fel hyn i Mair a Martha, ond nid yw'r oedi'n golygu nad yw Iesu'n ein hoffi ni. Yn hytrach, mae'n golygu bod ganddo gynllun gwahanol mewn golwg oherwydd ei fod yn gallu gweld rhywbeth na allwn ei wneud. Mae'n ymddangos bod Lasarus eisoes wedi marw erbyn i'r negeswyr gyrraedd Iesu. Serch hynny, dywedodd Iesu na fyddai'r afiechyd hwn yn dod i ben mewn marwolaeth. A oedd yn anghywir? Na, oherwydd gallai Iesu weld y tu hwnt i farwolaeth ac yn yr achos hwn roedd yn gwybod nad marwolaeth fyddai diwedd y stori. Roedd yn gwybod mai'r pwrpas oedd gogoneddu Duw a'i Fab (adn. 4). Er hynny, gwnaeth i'w ddisgyblion feddwl na fyddai Lasarus yn marw. Mae yna wers yma i ni hefyd, oherwydd dydyn ni ddim bob amser yn deall beth mae Iesu'n ei olygu mewn gwirionedd.

Dau ddiwrnod yn ddiweddarach, synnodd Iesu ei ddisgyblion trwy awgrymu eu bod yn mynd yn ôl i Jwdea. Nid oeddent yn deall pam yr oedd Iesu eisiau dychwelyd i'r parth perygl, felly atebodd Iesu gyda sylw enigmatig am gerdded yn y goleuni a dyfodiad y tywyllwch (adn. 9-10). Yna dywedodd wrthynt fod yn rhaid iddo fynd i godi Lasarus.

Roedd yn ymddangos bod y disgyblion wedi arfer â natur ddirgel rhai o sylwadau Iesu ac yn dod o hyd i ddarganfyddiad i gael mwy o wybodaeth. Fe wnaethant dynnu sylw nad yw'r ystyr lythrennol yn gwneud unrhyw synnwyr. Os yw'n cysgu, bydd yn deffro ar ei ben ei hun, felly pam mae'n rhaid i ni fentro ein bywydau trwy fynd yno?

Cyhoeddodd Iesu: "Bu farw Lasarus" (adn. 14). Ond dywedodd hefyd: “Rwy’n falch nad oeddwn i yno”. Pam? "Er mwyn i chi gredu" (adn. 15). Byddai Iesu’n gwneud gwyrth a fyddai’n fwy rhyfeddol na phe bai E newydd atal marwolaeth dyn sâl. Ond nid dod â Lasarus yn ôl yn fyw oedd y wyrth - roedd Iesu hefyd yn gwybod beth oedd yn digwydd tua 30 cilomedr i ffwrdd a beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo yn y dyfodol agos.

Roedd ganddo olau na allen nhw ei weld - a datgelodd y goleuni hwn ei farwolaeth ei hun yn Jwdea - a'i atgyfodiad ei hun. Roedd â rheolaeth lwyr dros ddigwyddiadau. Gallai fod wedi atal y cipio pe bai am wneud hynny; gallai fod wedi atal yr achos mewn un gair, ond ni wnaeth hynny. Penderfynodd wneud yr hyn y daeth i'r ddaear amdano.

Byddai'r dyn a roddodd fywyd i'r meirw hefyd yn rhoi ei fywyd ei hun i'r bobl oherwydd bod ganddo bwer dros farwolaeth, hyd yn oed dros ei farwolaeth ei hun. Daeth i'r ddaear hon fel dyn marwol fel y gallai farw ac roedd yr hyn a oedd yn edrych fel trasiedi ar arsylwi arwynebol er ein hiachawdwriaeth mewn gwirionedd. Nid wyf am esgus bod Duw yn cynllunio pob trasiedi sy'n digwydd mewn gwirionedd neu'n dda gan Dduw, ond credaf fod Duw yn gallu gwneud daioni o bethau drwg ac mae'n gweld y realiti na allwn.

Mae'n edrych y tu hwnt i farwolaeth ac yn rheoli digwyddiadau heddiw ddim llai nag bryd hynny - ond yn aml mae mor anweledig i ni ag yr oedd i'r disgyblion yn Ioan 11. Allwn ni ddim gweld y llun mawr ac weithiau rydyn ni'n baglu yn y tywyllwch. Mae'n rhaid i ni ymddiried yn Nuw i wneud pethau yn y ffordd mae'n meddwl orau. Weithiau gallwn weld o'r diwedd sut mae pethau'n gweithio er gwell, ond yn aml mae'n rhaid i ni gymryd ei air amdano.

Aeth Iesu a'i ddisgyblion i Fethania a dysgu bod Lasarus wedi bod yn y beddrod am bedwar diwrnod. Roedd areithiau’r angladd wedi’u cynnal ac roedd yr angladd wedi hen ddod i ben - ac o’r diwedd daw’r meddyg drosodd! Dywedodd Martha, efallai gydag ychydig o anobaith a brifo: "Arglwydd, pe buasech chi yma, ni fyddai fy mrawd wedi marw" (adn. 21). Fe wnaethon ni alw amdanoch chi ychydig ddyddiau yn ôl a phe byddech chi wedi dod bryd hynny, byddai Lasarus yn dal yn fyw. Ond roedd gan Martha lygedyn o obaith - ychydig o olau: "Ond hyd yn oed nawr dwi'n gwybod: beth rydych chi'n ei ofyn gan Dduw ein bod ni'n eich rhoi chi i Dduw" (adn. 22). Efallai ei bod yn credu ei bod ychydig yn rhy feiddgar gofyn am atgyfodiad, ond mae hi'n awgrymu rhywbeth. «Bydd Lasarus yn byw eto», meddai Iesu a Martha: «Rwy’n gwybod yn iawn y bydd yn cael ei atgyfodi» (ond roeddwn i’n gobeithio ychydig yn gynharach). Dywedodd Iesu, “Mae hynny'n dda, ond a oeddech chi'n gwybod mai fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd? Os ydych chi'n credu ynof fi, ni fyddant byth yn marw. Ydych chi'n meddwl y? " Yna dywedodd Martha yn un o'r datganiadau ffydd mwyaf rhagorol yn y Beibl cyfan: "Ydw, rwy'n credu hynny. Mab Duw ydych chi" (adn. 27).

Dim ond yng Nghrist y gellir dod o hyd i fywyd ac atgyfodiad - ond a allwn ni gredu heddiw yr hyn a ddywedodd Iesu? Ydyn ni wir yn credu "na fydd pwy bynnag sy'n byw yno ac yn credu ynof fi byth yn marw?" Rwy'n dymuno y gallem i gyd ddeall hyn yn well, ond gwn yn sicr y cawn fywyd yn yr atgyfodiad na fydd byth yn dod i ben.

Yn yr oes hon rydyn ni i gyd yn marw, yn union fel y bydd Lasarus a Iesu "yn gorfod ein codi ni." Rydyn ni'n marw, ond i ni nid dyna ddiwedd y stori, yn union fel nad oedd yn ddiwedd stori Lasarus. Aeth Marta i gael Maria a daeth Mair at Iesu yn crio. Gwaeddodd Iesu hefyd. Pam wnaeth e grio pan oedd eisoes yn gwybod y byddai Lasarus yn byw eto? Pam ysgrifennodd John hyn i lawr pan oedd John yn gwybod bod llawenydd "rownd y gornel"? Nid wyf yn gwybod - nid wyf bob amser yn gwybod pam fy mod yn crio, hyd yn oed ar achlysuron hapus.

Ond rwy'n credu mai'r datganiad yw ei bod hi'n iawn crio mewn angladd, er ein bod ni'n gwybod y bydd y person hwnnw'n cael ei godi i fywyd anfarwol. Addawodd Iesu na fyddem byth yn marw, ac eto mae marwolaeth yn dal i fodoli.

Mae'n elyn o hyd, mae marwolaeth yn y byd hwn yn dal i fod yn rhywbeth nad yw felly yn nhragwyddoldeb. Hyd yn oed os yw llawenydd tragwyddol "rownd y gornel", rydyn ni'n profi amseroedd o dristwch dwfn weithiau, hyd yn oed os yw Iesu'n ein caru ni. Pan rydyn ni'n crio, mae Iesu'n crio gyda ni. Mae'n gallu gweld ein tristwch yn yr oes hon, yn union fel y gall weld llawenydd y dyfodol.

"Codwch y garreg i ffwrdd," meddai Iesu, a daliodd Mair allan ato: "Bydd drewdod oherwydd ei fod wedi bod yn farw am bedwar diwrnod."

A oes unrhyw beth yn eich bywyd sy'n drewi, rhywbeth na fyddem am i Iesu ei ddatgelu "trwy rolio'r garreg i ffwrdd?" Mae'n debyg bod rhywbeth felly ym mywyd pawb, rhywbeth y byddai'n well gennym ni ei guddio, ond weithiau mae gan Iesu gynlluniau eraill oherwydd ei fod yn gwybod pethau nad ydyn ni'n eu hadnabod ac mae'n rhaid i ni ymddiried ynddo. Felly dyma nhw'n rholio i ffwrdd y garreg a gweddïodd Iesu ac yna esgusodi: "Lasarus, dewch allan!" "A daeth yr ymadawedig allan," meddai Johannes - ond nid oedd wedi marw mewn gwirionedd. Roedd wedi ei glymu â chadachau bedd fel dyn marw, ond fe aeth. "Llaciwch y cysylltiadau iddo," meddai Iesu, "a gadewch iddo fynd!" (Vv. 43-44).

Mae galwad Iesu hefyd yn mynd at y meirw ysbrydol heddiw ac mae rhai ohonyn nhw'n clywed ei lais ac yn dod allan o'u beddau - maen nhw'n dod allan o'r drewdod, maen nhw'n dod allan o'r meddylfryd hunanol sy'n arwain at farwolaeth. A beth sydd ei angen arnoch chi? Mae angen rhywun arnoch chi i'ch helpu chi i roi eich amdo i lawr, cael gwared ar yr hen ffyrdd o feddwl sydd mor hawdd dal gafael arnyn nhw. Dyna un o dasgau'r eglwys. Rydyn ni'n helpu pobl i rolio'r garreg i ffwrdd, hyd yn oed os oes drewdod, ac rydyn ni'n helpu pobl sy'n ymateb i alwad Iesu.

Ydych chi'n clywed galwad Iesu i ddod ato? Mae'n bryd dod allan o'ch "bedd". Ydych chi'n adnabod rhywun mae Iesu'n ei alw? Mae'n bryd eu helpu i rolio eu carreg i ffwrdd. Mae hyn yn rhywbeth i feddwl amdano.

gan Joseph Tkach


pdfMae Lasarus yn dod allan!