LLYTHYR CYFLOGWR


Argyfwng firws Corona

583 pandemig coronafirwsWaeth beth yw eich sefyllfa, ni waeth pa mor llwm y gall pethau ymddangos, mae ein Duw trugarog yn aros yn ffyddlon ac yn Waredwr byth-bresennol a chariadus. Fel yr ysgrifennodd Paul, ni all dim ein gwahanu oddi wrth Dduw na'n hynysu oddi wrth ei gariad: 'Beth gan hynny a all ein gwahanu oddi wrth Grist a'i gariad ef? Dioddefaint ac ofn efallai? Erledigaeth? Newyn? Tlodi? Perygl neu farwolaeth dreisgar? Rydyn ni'n cael ein trin mewn gwirionedd fel y mae'n cael ei ddisgrifio eisoes yn yr Ysgrythurau Sanctaidd: Oherwydd ein bod ni'n perthyn i ti, Arglwydd, rydyn ni'n cael ein herlid a'n lladd ym mhobman - rydyn ni'n cael ein lladd fel defaid! Ond o hyd, yng nghanol dioddefaint rydyn ni'n gorfoleddu dros hyn i gyd trwy Grist a'n carodd ni gymaint. Oherwydd rwy'n eithaf sicr: nid marwolaeth na bywyd, na ...

Darllenwch fwy ➜

Mae Duw wedi ein bendithio!

527 duw a'n bendithiodd niY llythyr hwn yw fy llythyr misol olaf fel gweithiwr GCI gan fy mod yn ymddeol y mis hwn. Wrth imi fyfyrio ar fy nghyfnod fel llywydd ein cymuned ffydd, daw llawer o fendithion y mae Duw wedi’u rhoi inni i’r meddwl. Mae a wnelo un o'r bendithion hyn â'n henw - Grace Communion International. Rwy'n meddwl ei fod yn disgrifio'n hyfryd ein newid sylfaenol fel cymuned. Trwy ras Duw, rydyn ni wedi dod yn gymundeb rhyngwladol sy'n seiliedig ar ras, gan gymryd rhan yng nghymdeithas y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Nid wyf erioed wedi amau ​​​​y bydd ein triun Dduw yn ein harwain yn y rhain a thrwyddynt ...

Darllenwch fwy ➜

Ein gwir werth

505 ein gwir werth

Trwy ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, rhoddodd Iesu werth i ddynoliaeth sydd o bell ffordd yn fwy nag unrhyw beth y gallem fyth ei weithio allan, ei haeddu neu hyd yn oed ei ddychmygu. Disgrifiodd yr apostol Paul fel a ganlyn: “Ydw, rwy’n dal i ystyried bod y cyfan yn niweidiol i wybodaeth afieithus Crist Iesu fy Arglwydd. Er ei fwyn mae hyn i gyd wedi cael ei niweidio i mi, ac rwy’n ei ystyried yn budreddi, er mwyn imi ennill Crist. ”(Phil 3,8). Roedd Paul yn gwybod bod gan berthynas fyw, ddofn â Duw trwy Grist werth anfeidrol - anrhagorol - o gymharu ag unrhyw beth y gallai ffynnon wag byth ei gynnig. Daeth i'r casgliad hwn trwy ystyried ei etifeddiaeth ysbrydol ei hun a ...

Darllenwch fwy ➜

Pam mae proffwydoliaethau?

477 proffwydoliaethBydd rhywun bob amser yn honni ei fod yn broffwyd neu sy'n credu y gallant gyfrifo dyddiad dychwelyd Iesu. Yn ddiweddar gwelais gyfrif o rabbi y dywedwyd ei fod yn gallu cysylltu proffwydoliaethau Nostradamus â'r Torah. Roedd rhywun arall yn rhagweld y byddai Iesu'n dychwelyd yn y Pentecost 2019 bydd yn digwydd. Mae llawer o gariadon proffwydoliaeth yn ceisio gwneud cysylltiad rhwng newyddion sy’n torri a phroffwydoliaeth y Beibl. Anogodd Kark Barth bobl i aros yn gadarn yn yr Ysgrythur wrth iddo ymdrechu i ddeall y byd modern sy'n newid yn barhaus yn well.

Pwrpas yr ysgrythur Feiblaidd

Dysgodd Iesu mai pwrpas yr Ysgrythur yw...

Darllenwch fwy ➜

Penderfyniadau neu weddi

423 rhagddodiad neu weddiMae blwyddyn newydd arall wedi cychwyn. Mae llawer o bobl wedi gwneud penderfyniadau da ar gyfer y flwyddyn newydd. Yn aml mae'n ymwneud ag iechyd personol - yn enwedig ar ôl bwyta ac yfed llawer yn ystod y gwyliau. Mae pobl ledled y byd wedi ymrwymo i wneud mwy o chwaraeon, bwyta llai o losin ac yn gyffredinol eisiau gwneud llawer yn well. Er nad oes unrhyw beth o'i le â gwneud penderfyniadau o'r fath, nid oes gennym ni Gristnogion rywbeth yn y dull hwn.

Mae gan y penderfyniadau hyn i gyd rywbeth i'w wneud â'n hewyllys dynol, felly nid ydynt yn aml yn dod i ddim. Yn wir, mae arbenigwyr wedi olrhain llwyddiant addunedau Blwyddyn Newydd. Nid yw’r canlyniadau’n galonogol: mae 80% ohonyn nhw’n methu cyn yr ail…

Darllenwch fwy ➜

Geni Forwyn Iesu

422 genedigaeth forwyn IesuDaeth Iesu, Mab Duw bythol fyw, yn ddyn. Heb i hyn ddigwydd, ni all fod unrhyw Gristnogaeth go iawn. Fe wnaeth yr apostol Ioan ei roi fel hyn: Fe ddylech chi gydnabod Ysbryd Duw trwy hyn: Mae pob ysbryd sy'n cyfaddef bod Iesu Grist wedi dod i'r cnawd yn dod o Dduw; ac nid yw pob ysbryd nad yw'n cyfaddef Iesu o Dduw. A dyna ysbryd yr anghrist a glywsoch yn dod, ac mae eisoes yn y byd (1. loan 4,2-un).

Mae genedigaeth wyryf Iesu yn datgan bod Mab Duw wedi dod yn gwbl ddynol tra'n aros yr hyn ydoedd - Mab tragwyddol Duw. Roedd y ffaith bod mam Iesu, Mair, yn wyryf yn arwydd nad oedd hi trwy…

Darllenwch fwy ➜

Gogoniant maddeuant Duw

413 gogoniant maddeuant Duw

Er bod maddeuant rhyfeddol Duw yn un o fy hoff bynciau, mae'n rhaid i mi gyfaddef ei bod hi'n anodd hyd yn oed amgyffred pa mor real ydyw. O'r dechrau, cynlluniodd Duw ef fel ei rodd hael, gweithred ddrud o faddeuant a chymod gan ei fab, a'i uchafbwynt oedd ei farwolaeth ar y groes. O ganlyniad, rydym nid yn unig yn ddieuog, rydym yn cael ein hadfer - yn cael ein dwyn i gytgord â'n Duw cariadus buddugoliaethus.

Yn ei lyfr Atonement: The Person and Work of Christ, dywedodd TF Torrance y peth fel hyn: “Rydyn ni'n dal i orfod rhoi ein dwylo yn ein cegau oherwydd ni allwn ddod o hyd i'r geiriau , rhai'r anfeidrol sanctaidd…

Darllenwch fwy ➜

Defnyddiwch y rhodd o amser

defnyddio rhodd ein hamserAr 20 Medi, dathlodd yr Iddewon y Flwyddyn Newydd, gŵyl o ystyron lluosog. Mae'n dathlu dechrau'r cylch blynyddol, yn coffáu creu Adda ac Efa, a hefyd yn coffáu creu'r bydysawd, sy'n cynnwys dechrau amser. Wrth ddarllen am bwnc amser, cofiais fod gan amser hefyd ystyron lluosog. Un yw bod amser yn ased a rennir gan biliwnyddion a chardotwyr fel ei gilydd. Mae gennym ni i gyd 86.400 eiliad y dydd. Ond gan na allwn ei storio (ni allwch or-redeg neu dynnu amser yn ôl), mae'r cwestiwn yn codi: "Sut ydyn ni'n defnyddio'r amser sydd ar gael i ni?"

Gwerth amser

Roedd Paul yn gwybod gwerth amser a...

Darllenwch fwy ➜

Mae Duw yn caru pawb

398 Mae Duw yn caru pawbDaeth Friedrich Nietzsche (1844-1900) i gael ei adnabod fel "yr anffyddiwr eithaf" am ei feirniadaeth ddirmygus o'r ffydd Gristnogol. Honnodd fod yr ysgrythur Gristnogol, yn enwedig oherwydd ei phwyslais ar gariad, yn sgil-gynnyrch i ddirywiad, llygredd, a dialedd. Yn lle ystyried bod bodolaeth Duw hyd yn oed yn bosibl o bell, fe gyhoeddodd gyda’i ddywediad enwog “Mae Duw wedi marw” fod y syniad gwych o Dduw wedi marw. Roedd yn bwriadu disodli'r ffydd Gristnogol draddodiadol (yr hen ffydd farw) gyda rhywbeth hollol newydd. Gyda'r newyddion bod "yr hen dduw wedi marw," honnodd, athronwyr a meddylwyr rhydd ...

Darllenwch fwy ➜

Gwyrth iachaol

397 gwyrth iachâdYn ein diwylliant, mae'r gair gwyrth yn aml yn cael ei ddefnyddio braidd yn ysgafn. Er enghraifft, os yw tîm yn dal i lwyddo i sgorio'r gôl fuddugol gydag ergyd ddifflach o 20 metr, er enghraifft, efallai y bydd rhai sylwebyddion teledu yn siarad am wyrth. Mewn perfformiad syrcas, mae'r cyfarwyddwr yn cyhoeddi ymosodiad gwyrth pedwarplyg gan arlunydd. Wel, mae'n annhebygol iawn mai gwyrthiau yw'r rhain, ond yn hytrach adloniant ysblennydd.

Mae gwyrth yn ddigwyddiad goruwchnaturiol sydd y tu hwnt i allu cynhenid ​​natur, er bod CS Lewis yn nodi yn ei lyfr Miracles “nad yw gwyrthiau yn . . . yn torri deddfau natur. "Os yw Duw ...

Darllenwch fwy ➜

Beth ydych chi'n ei feddwl am eich ymwybyddiaeth?

396 beth ydych chi'n ei feddwl am eich ymwybyddiaethCyfeirir ato gan athronwyr a diwinyddion fel problem y corff meddwl (problem corff-enaid hefyd). Nid yw'n ymwneud â phroblem cydgysylltu modur cain (fel yfed o gwpan heb ollwng unrhyw beth neu'r taflu anghywir wrth chwarae dartiau). Yn lle, y cwestiwn yw a yw ein cyrff yn gorfforol a'n meddyliau'n ysbrydol; mewn geiriau eraill, p'un a yw pobl yn gorfforol yn unig neu'n gyfuniad o'r corfforol a'r ysbrydol.

Er nad yw’r Beibl yn mynd i’r afael â’r mater meddwl-corff yn uniongyrchol, mae’n cynnwys cyfeiriadau clir at ochr anffisegol bodolaeth ddynol ac yn gwahaniaethu (yn nherminoleg y Testament Newydd) rhwng corff (corff, cnawd) ac enaid...

Darllenwch fwy ➜

A yw cyfraith Moses hefyd yn berthnasol i Gristnogion?

385 mae deddf Moses hefyd yn berthnasol i GristnogionTra roedd Tammy a minnau'n aros yng nghyntedd maes awyr i fynd ar ein hediad adref ar fin digwydd, sylwais ar ddyn ifanc yn eistedd dwy sedd i lawr, yn edrych arnaf dro ar ôl tro. Ymhen ychydig funudau gofynnodd i mi, "Esgusodwch fi, ai Mr. Joseph Tkach ydych chi?" Roedd yn falch o gael sgwrs gyda mi a dywedodd wrthyf ei fod wedi cael ei ddiarddel yn ddiweddar o eglwys Sabothol. Buan y trodd ein sgwrs at gyfraith Duw – cafodd fy natganiad yn ddiddorol iawn fod y Cristnogion yn deall mai Duw a roddodd y gyfraith i’r Israeliaid er na allent ei chadw’n berffaith. Fe wnaethon ni siarad am sut roedd gan Israel orffennol “cythryblus” mewn gwirionedd lle ...

Darllenwch fwy ➜

Beth mae Iesu'n ei ddweud am yr Ysbryd Glân

383 yr hyn y mae jesus yn ei ddweud am yr ysbryd sanctaidd

Rwy'n siarad weithiau â chredinwyr sy'n ei chael hi'n anodd deall pam mae'r Ysbryd Glân, fel y Tad a'r Mab, yn Dduw - un o dri Pherson y Drindod. Fel arfer, rwy'n defnyddio ysgrythurau i ddangos y rhinweddau a'r gweithredoedd sy'n nodi'r Tad a'r Mab fel personau a bod yr Ysbryd Glân yn cael ei ddisgrifio fel person yn yr un modd. Yna soniaf am y nifer fawr o deitlau a ddefnyddir yn y Beibl i gyfeirio at yr Ysbryd Glân. Ac yn olaf, af i mewn i'r hyn a ddysgodd Iesu am yr Ysbryd Glân. Yn y llythyr hwn byddaf yn canolbwyntio ar ei ddysgeidiaeth.

Yn Efengyl Ioan, mae Iesu yn siarad am yr Ysbryd Glân mewn tair ffordd: Sanctaidd ...

Darllenwch fwy ➜

Maddeuant: allwedd hanfodol

376 mae maddeuant yn allweddol hanfodolGan fwriadu cynnig dim ond y gorau iddi, es i â Tammy (fy ngwraig) i Burger King am ginio (Your Choice), yna i Dairy Queen i bwdin (Rhywbeth gwahanol). Efallai y byddwch chi'n meddwl y dylwn deimlo'n chwithig ynghylch y defnydd swanky o sloganau cwmni, ond fel y dywed McDonalds yn dweud, "Rwyf wrth fy modd." Nawr mae'n rhaid i mi ofyn eich maddeuant (ac yn enwedig Tammy!) a rhoi'r jôc wirion o'r neilltu. Mae maddeuant yn allweddol wrth adeiladu a chryfhau perthnasoedd sy'n parhau ac yn adfywio. Mae hyn yn berthnasol i berthnasoedd rhwng arweinwyr a gweithwyr, gwŷr a gwragedd, a rhieni a phlant - perthnasoedd dynol o bob math.

Mae maddeuant hefyd yn...

Darllenwch fwy ➜

Wrth ymyl y gwasanaeth

371 agosaf at wasanaethMae'n debyg bod llyfr Nehemeia, un o'r 66 llyfr yn y Beibl, yn un o'r rhai lleiaf sylwi. Nid yw'n cynnwys gweddïau a chaneuon twymgalon fel y Salmydd, dim hanes mawreddog o'r greadigaeth fel Llyfr Genesis (1. Moses) a dim cofiant i Iesu na diwinyddiaeth Paul. Fodd bynnag, fel gair ysbrydoledig Duw, mae'r un mor bwysig i ni. Mae'n hawdd ei anwybyddu wrth ddeilio trwy'r Hen Destament, ond gallwn ddysgu llawer o'r llyfr hwn - yn enwedig am wir gydlyniant a byw rhagorol.

Mae llyfr Nehemeia yn cael ei gyfrif ymhlith y llyfrau hanes oherwydd ei fod yn cofnodi digwyddiadau pwysig yn hanes yr Iddewon yn bennaf. Wedi'i adrodd ynghyd â Llyfr Esra ...

Darllenwch fwy ➜

Crefydd anffyddiaeth newydd

356 crefydd anffyddiaeth newyddYn Saesneg, dyfynnir y llinell "The lady, as I think, [hen Saesneg: protestiadau] gormod" o Hamlet Shakespeare, sy'n disgrifio rhywun sy'n ceisio argyhoeddi eraill o rywbeth nad yw'n wir. Daw'r frawddeg hon i'm meddwl pan glywaf gan anffyddwyr sy'n protestio mai crefydd yw anffyddiaeth. Mae rhai anffyddwyr yn cadarnhau eu protest gyda'r cymariaethau syllogistig canlynol:

  • Os yw anffyddiaeth yn grefydd, yna lliw gwallt yw “moel”. Er y gallai hyn swnio bron yn ddwys, dim ond cymharu datganiad anghywir â chategori amhriodol ydyw. Nid oes gan foelni unrhyw beth i'w wneud â lliw gwallt. Yn sicr, ar ben moel does dim...
Darllenwch fwy ➜

Beth yw eich barn chi am bobl nad ydynt yn gredinwyr?

327 sut ydych chi'n meddwl am beidio â chreduTrof atoch gyda chwestiwn pwysig: beth ydych chi'n ei feddwl o'r rhai nad ydyn nhw'n credu? Rwy'n credu bod hwn yn gwestiwn y dylem i gyd ei ystyried! Atebodd Chuck Colson, sylfaenydd Cymrodoriaeth y Carchardai a rhaglen Breakpoint Radio yn UDA, y cwestiwn hwn gyda chyfatebiaeth: Os yw dyn dall yn camu ar eich troed neu'n tywallt coffi poeth ar eich crys, a fyddech chi'n wallgof arno? Mae ef ei hun yn ateb na fyddai yn ôl pob tebyg ni, yn union oherwydd na all person dall weld yr hyn sydd o'i flaen.

Cofiwch hefyd na all pobl sydd heb eu galw eto i gredu yng Nghrist weld y gwirionedd o flaen eu llygaid. O herwydd y Cwymp, y maent yn ysbrydol ddall (2 Cor.

Darllenwch fwy ➜

Yr anrheg Nadolig orau

319 yr anrheg Nadolig orauBob blwyddyn ar yr 2il5. Rhagfyr, mae Cristnogaeth yn dathlu genedigaeth Iesu, Mab Duw, a anwyd o'r Forwyn Fair. Nid yw'r Beibl yn cynnwys unrhyw wybodaeth am yr union ddyddiad geni. Mae'n debyg na ddigwyddodd genedigaeth Iesu yn y gaeaf pan fyddwn yn ei ddathlu. Mae Luke yn adrodd bod yr Ymerawdwr Augustus wedi gorchymyn bod yn rhaid cofrestru trigolion yr holl fyd Rhufeinig mewn rhestrau treth (Lk 2,1) ac “aeth pob un i’w dref ei hun i gael ei chofrestru”, gan gynnwys Joseph a Mary, a oedd yn feichiog (Lk 2,3-5). Mae rhai ysgolheigion wedi gosod pen-blwydd Iesu yn gynnar yn yr hydref yn hytrach nag yng nghanol y gaeaf. Ond ni waeth pryd yn union oedd diwrnod geni Iesu, i ddathlu ei enedigaeth, mae ar...

Darllenwch fwy ➜

Ar genhadaeth gyfrinachol

294 ar genhadaeth gyfrinacholMae pawb sy'n fy adnabod yn gwybod fy mod i'n edmygydd mawr o ffigwr cwlt Sherlock Holmes. Mae gen i fwy o erthyglau ffan Holmes nag yr hoffwn eu cyfaddef i mi fy hun. Rwyf wedi ymweld ag Amgueddfa Sherlock Holmes ar 221b Baker Street yn Llundain lawer gwaith. Ac wrth gwrs, rydw i'n hoffi gwylio'r nifer fawr o ffilmiau a wnaed am y cymeriad diddorol hwn. Rwy'n edrych ymlaen yn arbennig at benodau newydd cynhyrchiad diweddaraf y BBC, lle mae seren y ffilm Benedict Cumberbatch yn chwarae rôl y ditectif enwog, nofelydd gan yr awdur Syr Arthur Conan Doyle.

Cyhoeddwyd y stori gyntaf yn y gyfres helaeth o nofelau ym 1887. Hynny yw, ers bron i 130 o flynyddoedd bu…

Darllenwch fwy ➜

Iesu yw ein cymod

272 jesus ein cymodAm flynyddoedd lawer rwyf wedi ymprydio ar Yom Kippur (Saesneg: Day of Atonement), y diwrnod mwyaf sanctaidd Iddewig. Gwneuthum hynny dan y gred ffug fy mod, trwy ymatal yn llwyr rhag bwyd a hylif y diwrnod hwnnw, wedi fy nghymodi â Duw. Mae llawer ohonom yn sicr yn dal i gofio'r ffordd wallus hon o feddwl. Sut bynnag yr eglurwyd i ni, bwriad ymprydio ar Yom Kippur oedd ennill ein cymod â Duw trwy ein gweithredoedd ein hunain. Fe wnaethon ni ymarfer system grefyddol gras-plus-gwaith—gan anwybyddu realiti Iesu yw ein cymod. Efallai eich bod yn cofio fy llythyr diwethaf. Roedd yn ymwneud â Rosh Hashanah, yr Iddew ...

Darllenwch fwy ➜

Diwrnod Trwmped: Gwledd a gyflawnwyd yng Nghrist

233 diwrnod trombôn wedi'i gyflawni gan jeswsYm mis Medi (eleni yn eithriadol ymlaen 3. Hydref [d. Üs]) mae'r Iddewon yn dathlu Dydd Calan, “Rosh Hashanah”, sy'n golygu “pennaeth y flwyddyn” yn Hebraeg. Mae'n rhan o draddodiad yr Iddewon i fwyta darn o ben pysgodyn, yn symbolaidd o ben y flwyddyn, ac i gyfarch ei gilydd â “Leschana towa”, sy'n golygu “Cael blwyddyn dda!”. Yn ôl y traddodiad, mae cysylltiad rhwng diwrnod gwledd Rosh Hashanah a chweched diwrnod wythnos y greadigaeth, y creodd Duw ddyn arno.

Yn nhestun Hebraeg y 3. Llyfr Moses 23,24 rhoddir y diwrnod fel "Sikron Terua", sy'n golygu "Diwrnod y Cofio gyda Chwythu Trwmped". Felly, cyfeirir yn aml at y diwrnod hwn yn Saesneg fel yr Festival of Trumpets. Mae llawer…

Darllenwch fwy ➜

Gweddi - llawer mwy na geiriau yn unig

232 gweddi yn fwy na geiriau yn unigRwy'n cymryd eich bod chi hefyd wedi cael cyfnodau o anobaith, yn erfyn am ymyrraeth Duw. Efallai eich bod wedi gweddïo am wyrth, ond mae'n debyg yn ofer; ni ddigwyddodd y wyrth. Yn yr un modd, yr wyf yn cymryd eich bod wrth eich bodd o glywed bod gweddïau am iachâd person wedi cael eu hateb. Rwy'n adnabod dynes a dyfodd yn asen ar ôl gweddïo am ei iachâd. Dywedodd y meddyg wrthi, “Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, daliwch ati!” Mae llawer ohonom, yr wyf yn siŵr, yn cael ein cysuro a’n calonogi o wybod bod eraill yn gweddïo drosom. Rwyf bob amser yn cael fy nghalonogi pan fydd pobl yn dweud wrthyf eu bod yn gweddïo drosof. Mewn ymateb, rydw i fel arfer yn dweud, "Diolch, dwi angen ...

Darllenwch fwy ➜

Yr Efengyl - Eitem wedi'i Brandio?

223 yr efengyl yn erthygl wedi'i brandioYn un o'i ffilmiau cynnar, mae John Wayne yn dweud wrth gowboi arall, "Dydw i ddim yn hoffi gweithio gyda brandio haearn - mae'n brifo pan fyddwch chi'n sefyll yn y lle anghywir!" Roedd ei sylw'n eithaf doniol, ond fe wnaeth i mi wneud hynny hefyd. myfyrio ar sut y gall eglwysi niweidio’r efengyl trwy ddefnydd amhriodol o dechnegau marchnata megis hysbysebu nwyddau brand yn drwm. Yn ein gorffennol, edrychodd ein sylfaenydd am bwynt gwerthu cryf a'n gwneud ni'r “un wir eglwys”. Roedd yr arfer hwn yn peryglu gwirionedd y Beibl wrth i'r efengyl gael ei hailddiffinio i hyrwyddo'r enw brand.

Cymryd rhan yng ngwaith Iesu wrth ledaenu ei efengyl

Ein galwad...

Darllenwch fwy ➜

Rhodd mamolaeth

220 rhodd mamolaethMamolaeth yw un o'r gweithredoedd mwyaf yng nghreadigaeth Duw. Daeth hyn i'm meddwl pan oeddwn yn ddiweddar yn meddwl beth i'w gael i fy ngwraig a mam-yng-nghyfraith ar gyfer Sul y Mamau. Yr wyf yn cofio yn hoff eiriau fy mam, y rhai a ddywedai yn fynych wrth fy chwiorydd a minnau mor ddedwydd ydoedd hi i fod yn fam i ni. Byddai cael ein geni wedi rhoi dealltwriaeth hollol newydd iddi o gariad a mawredd Duw. Dim ond pan anwyd ein plant ein hunain y gallwn i ddechrau deall hynny. Rwy’n dal i gofio fy syfrdanu wrth i fy ngwraig, Tammy, deimlo bod poen geni yn syndod o allu dal ein mab a’n merch yn ei breichiau. Yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi cyflawni…

Darllenwch fwy ➜

Undod mewn amrywiaeth

208 undod mewn amrywiaethBob mis Chwefror yma yn yr Unol Daleithiau, dathlir Mis Hanes Pobl Dduon. Yn ystod yr amser hwn, rydym yn dathlu'r llwyddiannau niferus y mae Americanwyr Affricanaidd wedi'u cyfrannu at les ein cenedl. Rydym hefyd yn coffáu'r dioddefaint rhwng cenedlaethau, o gaethwasiaeth a gwahanu i hiliaeth barhaus. Y mis hwn sylweddolaf fod hanes yn yr Eglwys a anwybyddwyd yn aml - y rôl hanfodol a chwaraeodd eglwysi cynnar America Affrica ym modolaeth y ffydd Gristnogol.

Yn wir, rydyn ni wedi cael gwasanaethau addoli Affricanaidd-Americanaidd ers dyddiau cynnar yr Unol Daleithiau ...

Darllenwch fwy ➜

Iesu gwaith perffaith iachawdwriaeth

169 Gwaith iachawdwriaeth perffaith IesuTua diwedd ei Efengyl, gellir darllen y sylwadau hynod ddiddorol hyn gan yr Apostol Ioan: “Gwnaeth Iesu lawer o arwyddion eraill gerbron ei ddisgyblion, nad ydyn nhw wedi eu hysgrifennu yn y llyfr hwn [...] Ond pe bai un yn cael ei ysgrifennu i lawr un gan un, yna credaf na all y byd amgyffred y llyfrau y mae angen eu hysgrifennu ”(Ioan 20,30:2; 1,25). Ar sail y sylwadau hyn ac o ystyried y gwahaniaethau rhwng y pedair efengyl, gellir casglu nad yw'r adroddiadau y cyfeiriwyd atynt wedi'u hysgrifennu fel darluniau cyflawn o fywyd Iesu. Dywed Ioan mai bwriad ei ysgrifau yw “fel y credoch mai Iesu yw’r Crist, Mab Duw, a’ch bod chi trwy’r…

Darllenwch fwy ➜

Bendith Iesu

093 bendith jesus

Yn aml pan fyddaf yn teithio, gofynnir i mi siarad yng ngwasanaethau eglwysig Grace Communion International, cynadleddau, a chyfarfodydd bwrdd. Weithiau gofynnir i mi hefyd adrodd y fendith olaf. Wedyn dw i'n tynnu'n aml ar y bendithion a roddodd Aaron i'r Israeliaid yn yr anialwch (y flwyddyn ar ôl iddyn nhw ffoi o'r Aifft ac ymhell cyn iddyn nhw ddod i mewn i Wlad yr Addewid). Bryd hynny, rhoddodd Duw gyfarwyddyd i Israel am weithrediad y gyfraith. Roedd pobl yn ansefydlog a braidd yn oddefol (wedi'r cyfan, roedden nhw wedi bod yn gaethweision ar hyd eu hoes!). Mae'n debyg eu bod nhw'n meddwl iddyn nhw eu hunain, “Arweiniodd Duw ni drwy'r Môr Coch allan o'r Aifft a rhoi ei gyfraith inni. Ond nawr rydyn ni yma ac rydyn ni'n anghywir ...

Darllenwch fwy ➜

Wedi'i demtio er ein mwyn ni

032 demtio er ein mwyn ni

Mae'r Ysgrythur yn dweud wrthym fod ein huchel offeiriad Iesu wedi ei "demtio ym mhopeth fel ni, ond heb bechod" (Heb 4,15). Adlewyrchir y gwirionedd arwyddocaol hwn yn yr athrawiaeth Gristnogol hanesyddol, yn ôl yr hyn a gymerodd Iesu, gyda'i ymgnawdoliad, swyddogaeth ficer, fel petai.

Mae'r gair Lladin vicarius yn golygu "gweithredu fel cynrychiolydd neu lywodraethwr i rywun". Gyda'i ymgnawdoliad, daeth tragywyddol Fab Duw yn ddyn tra yn cadw ei ddwyfoldeb. Soniodd Calvin am y "cyfnewidiad gwyrthiol" yn y cyd-destun hwn. Defnyddiodd TF Torrance y term amnewidiad: “Yn ei ymgnawdoliad y darostyngodd Mab Duw ei hun a safodd yn ein lle...

Darllenwch fwy ➜

Ein Duw buddugoliaethus: cariad byw

033 ein duw byw cariad cariadPan ofynnwyd iddynt am y peth byw hynaf, gallai rhai gyfeirio at goed pinwydd 10.000 oed Tasmania neu lwyn brodorol 40.000 oed. Efallai y bydd eraill yn meddwl mwy am y glaswellt môr 200.000-mlwydd-oed oddi ar arfordir Ynysoedd Balearaidd Sbaen. Er mor hen ag y gall y planhigion hyn fod, y mae rhywbeth llawer hynach — a dyna y Duw Tragwyddol a ddatguddir yn yr Ysgrythyr fel cariad byw. Mae hanfod Duw yn cael ei amlygu mewn cariad. Yr oedd y cariad sydd yn teyrnasu rhwng personau y Drindod (y Drindod) yn bod cyn creadigaeth amser, er tragywyddoldeb. Ni fu erioed amser pan nad oedd gwir gariad yn bodoli oherwydd ein Duw tragwyddol, triun yw’r ffynhonnell...

Darllenwch fwy ➜

Iesu: Myth yn unig?

100 jesws dim ond chwedlMae tymor yr Adfent a'r Nadolig yn amser myfyriol. Amser i fyfyrio ar Iesu a'i Ymgnawdoliad, cyfnod o lawenydd, gobaith ac addewid. Mae pobl ledled y byd yn cyhoeddi ei eni. Clywir un carol Nadolig ar ôl y llall dros yr ether. Yn yr eglwysi, dathlir yr wyl gyda dramâu crib, cantatas a chanu corawl. Dyma'r adeg o'r flwyddyn y byddai rhywun yn meddwl y byddai'r byd i gyd yn dysgu'r gwir am Iesu y Meseia.

Ond yn anffodus, nid yw llawer yn deall ystyr llawn tymor y Nadolig ac yn dathlu'r gwyliau er mwyn hwyl y gwyliau yn unig. Maen nhw'n gweld eisiau cymaint naill ai trwy beidio adnabod Iesu neu roi'r celwydd ei fod ...

Darllenwch fwy ➜

Hapusrwydd eiliad

170 hapusrwydd eiliad yn llawenydd parhaolPan welais y fformiwla wyddonol hon ar gyfer hapusrwydd mewn erthygl Seicoleg Heddiw, chwarddais yn uchel:

04 hapus joseph tkach mb 2015 10

Er bod y fformiwla hurt hon wedi cynhyrchu hapusrwydd ennyd, ni chynhyrchodd lawenydd parhaol. Peidiwch â chael hyn yn anghywir; Rwy'n mwynhau chwerthin da yn union fel pawb arall. Dyna pam yr wyf yn gwerthfawrogi datganiad Karl Barth: “Chwerthin; yw y peth agosaf at ras Duw. “Er bod hapusrwydd a llawenydd yn gallu gwneud i ni chwerthin, mae gwahaniaeth sylweddol rhwng y ddau. Gwahaniaeth a brofais flynyddoedd lawer yn ôl pan fu farw fy nhad (mae llun gyda'n gilydd ar y dde). Wrth gwrs, doeddwn i ddim yn hapus am farwolaeth fy nhad, ond roeddwn i drwy'r...

Darllenwch fwy ➜

Iesu ddoe, heddiw ac am byth

171 jesus ddoe heddiw am bythWeithiau rydyn ni’n agosáu at ddathliad y Nadolig o Ymgnawdoliad Mab Duw gyda chymaint o frwdfrydedd fel ein bod ni’n gadael i’r Adfent, yr amser pan fydd blwyddyn yr eglwys Gristnogol ddechrau, bylu i’r cefndir. Mae tymor yr Adfent, sy'n cynnwys pedwar Sul, yn dechrau eleni ar Dachwedd 29ain ac yn cyhoeddi'r Nadolig, dathliad genedigaeth Iesu Grist. Mae'r term "Adfent" yn deillio o'r Lladin adventus ac yn golygu rhywbeth fel "dod" neu "dyfodiad". Yn ystod yr Adfent, dethlir tri “dyfodiad” Iesu (yn nodweddiadol yn y drefn wrth gefn): y dyfodol (dychweliad Iesu), y presennol (yn yr Ysbryd Glân) a'r gorffennol (ymgnawdoliad / genedigaeth Iesu).

Rydyn ni'n deall yr ystyr hyd yn oed yn well ...

Darllenwch fwy ➜

Goleuni, duw a gras

172 gras duw ysgafnYn fy arddegau ifanc, roeddwn yn eistedd mewn theatr ffilm pan aeth y pŵer allan. Yn y tywyllwch, tyfodd grwgnach y gynulleidfa yn uwch bob eiliad. Sylwais pa mor amheus yr oeddwn yn ceisio dod o hyd i allanfa cyn gynted ag yr agorodd rhywun ddrws y tu allan. Arllwysodd golau i mewn i'r theatr ffilm ac roedd y mwmian a fy chwiliad amheus drosodd yn gyflym.

Hyd nes y byddwn yn wynebu tywyllwch, mae'r rhan fwyaf ohonom yn cymryd golau yn ganiataol. Fodd bynnag, heb olau nid oes dim i'w weld. Dim ond pan fydd golau yn goleuo ystafell y gwelwn rywbeth. Lle mae'r rhywbeth hwnnw'n cyrraedd ein llygaid, mae'n ysgogi ein nerfau optig ac yn dwyn i gof arwydd y mae ein hymennydd yn ei weld fel gwrthrych yn y gofod ag ymddangosiad penodol,…

Darllenwch fwy ➜

Arhoswch yn canolbwyntio ar ras Duw

173 canolbwyntio ar ras Duw

Gwelais fideo yn ddiweddar a oedd yn parodi hysbyseb teledu. Yn yr achos hwn, CD addoli Cristnogol ffuglennol ydoedd o'r enw It's All About Me. Roedd y CD yn cynnwys y caneuon: "Lord I Lift My Name on High", "I Exalt Me" a "There is None Like Me". (Does neb fel fi). Rhyfedd? Ydy, ond mae'n dangos y gwir trist. Rydyn ni fel bodau dynol yn tueddu i addoli ein hunain yn lle Duw. Fel y soniais y diwrnod o'r blaen, mae'r duedd hon yn achosi cylched byr yn ein ffurfiad ysbrydol, sy'n canolbwyntio ar ymddiriedaeth ynom ni ein hunain ac nid yn Iesu, "awdur a gorffenwr y ffydd" (Hebreaid 1).2,2 Luther).

Trwy faterion fel…

Darllenwch fwy ➜

Ymarfer gweddi

174 ymarfer gweddiMae llawer ohonoch yn gwybod, pan fyddaf yn teithio, fy mod am ddweud fy narchiadau yn yr iaith leol. Rwy'n hapus i fynd y tu hwnt i "helo" syml. Weithiau, fodd bynnag, mae naws neu ddanteithfwyd yr iaith yn fy nrysu. Er fy mod i wedi dysgu ychydig eiriau mewn gwahanol ieithoedd a rhywfaint o Roeg ac Hebraeg yn fy astudiaethau dros y blynyddoedd, y Saesneg yw iaith fy nghalon o hyd. Felly dyma hefyd yr iaith yr wyf yn gweddïo ynddi.

Wrth i mi feddwl am weddi, dwi'n cofio stori. Yr oedd dyn a fynnai iddo weddio hyd eithaf ei allu. Fel Iddew, roedd yn ymwybodol bod Iddewiaeth draddodiadol yn pwysleisio gweddi yn Hebraeg. Heb addysg, roedd yn gwybod ...

Darllenwch fwy ➜

Diwinyddiaeth Drindodaidd

175 Diwinyddiaeth DrindodaiddMae diwinyddiaeth yn bwysig i ni oherwydd ei bod yn darparu fframwaith ar gyfer ein credoau. Fodd bynnag, mae yna lawer o geryntau diwinyddol, hyd yn oed o fewn y gymuned Gristnogol. Un nodwedd sy'n berthnasol i'r WKG / GCI fel cymuned ffydd yw ein hymrwymiad i'r hyn y gellir ei ddisgrifio fel "diwinyddiaeth Drindodaidd". Er bod Athrawiaeth y Drindod wedi cael ei chydnabod yn eang yn hanes yr eglwys, mae rhai wedi ei galw'n "Athrawiaeth Anghofiedig" oherwydd gellir ei hanwybyddu mor aml. Serch hynny, yn y WKG / GCI credwn fod realiti, h.y. realiti ac ystyr y Drindod, yn newid popeth.

Mae'r Beibl yn dysgu bod ein hiachawdwriaeth yn dibynnu ar y Drindod. Mae'r Ddysgu yn dangos i ni sut...

Darllenwch fwy ➜

Gwerthfawrogiad ein bedydd

176 gwerthfawrogiad o'n bedyddRydyn ni'n gwylio'r swynwr, wedi'i lapio mewn cadwyni a'i gloi â chloeon clap, yn cael ei ollwng i danc dŵr mawr. Yna caiff y top ei selio ac mae cynorthwyydd y consuriwr yn sefyll ar ei ben ac yn lapio'r tanc mewn lliain, y mae'n ei godi dros ei phen. Ar ôl ychydig eiliadau yn unig, mae'r brethyn yn disgyn ac er mawr syndod i ni, mae'r consuriwr bellach yn sefyll ar y tanc a'i gynorthwyydd, wedi'i ddiogelu gan gadwyni, y tu mewn. Mae'r "cyfnewid" sydyn a dirgel hwn yn digwydd o flaen ein llygaid. Rydym yn gwybod ei fod yn rhith. Ond nid yw sut y cyflawnwyd yr hyn sy'n ymddangos yn amhosibl wedi'i ddatgelu, gan adael y rhyfeddod hwn o "hud" i syndod a hyfrydwch…

Darllenwch fwy ➜

Dathlwch atgyfodiad Iesu

177 Atgyfodiad Iesu

Bob blwyddyn ar Sul y Pasg, mae Cristnogion yn ymgynnull ledled y byd i ddathlu atgyfodiad Iesu. Mae rhai pobl yn cyfarch ei gilydd gyda chyfarchiad traddodiadol. Mae'r dywediad hwn yn darllen: "Mae wedi codi!" Mewn ymateb, yr ateb yw: "Mae wedi codi go iawn!" Rwyf wrth fy modd ein bod yn dathlu'r newyddion da fel hyn, ond gall ein hymateb i'r cyfarchiad hwn ymddangos ychydig yn arwynebol. Mae bron fel cael "Felly beth?" yn atodi. Gwnaeth hynny i mi feddwl.

Flynyddoedd lawer yn ôl, pan ofynnais y cwestiwn i mi fy hun, a ydw i'n cymryd atgyfodiad Iesu Grist yn rhy ysgafn, agorais y Beibl i ddod o hyd i ateb. Wrth ddarllen, sylweddolais fod y stori...

Darllenwch fwy ➜

Gwelededd anweledig

178 anweledigRwy’n ei chael hi’n ddoniol pan fydd pobl yn dweud, “Os na allaf ei weld, ni fyddaf yn ei gredu.” Rwy’n clywed hyn yn cael ei ddweud yn aml pan fydd pobl yn amau ​​​​bod Duw yn bodoli neu ei fod yn cynnwys pawb yn ei ras a’i drugaredd. Er mwyn peidio â thramgwyddo, byddwn yn nodi nad ydym yn gweld magnetedd na thrydan, ond gwyddom eu bod yn bodoli yn ôl eu heffeithiau. Mae'r un peth yn wir am wynt, disgyrchiant, sain, a hyd yn oed meddwl. Fel hyn rydyn ni’n profi’r hyn a elwir yn “wybodaeth ddi-ddelwedd”. Rwy'n hoffi tynnu sylw at y fath wybodaeth ag am "welededd anweledig."

Ers blynyddoedd, gan ddibynnu ar ein golwg yn unig, dim ond am yr hyn sydd yn y…

Darllenwch fwy ➜

Haelioni

179 haelioniBlwyddyn Newydd Dda! Gobeithio ichi gael gwyliau bendigedig gyda'ch anwyliaid. Nawr bod tymor y Nadolig y tu ôl i ni a'n bod yn ôl yn y gwaith yn y swyddfa yn y flwyddyn newydd, rwyf, fel sy'n arferol mewn achosion o'r fath, wedi cyfnewid syniadau gyda'n gweithwyr am y gwyliau a dreuliwyd. Buom yn siarad am draddodiadau teuluol a'r ffaith y gall cenedlaethau hŷn ddysgu rhywbeth inni am ddiolchgarwch yn aml. Mewn cyfweliad, soniodd gweithiwr am stori ysbrydoledig.

Dechreuodd hyn gyda'i nain a'i thaid, sy'n bobl hael iawn. Ond hyd yn oed yn fwy na hynny, mae ganddyn nhw ddiddordeb yn yr hyn maen nhw'n ei roi i fod mor eang â phosib ...

Darllenwch fwy ➜

Mae goleuni Crist yn tywynnu mewn tywyllwch

218 christi licht yn tywynnu yn y tywyllwchY mis diwethaf, cymerodd sawl gweinidog GCI ran mewn cwrs hyfforddi efengylu ymarferol o'r enw “Outside the Walls.” Fe'i harweiniwyd gan Heber Ticas, cydlynydd cenedlaethol Gweinidogaeth Efengyl Grace Communion International. Gwnaed hyn mewn partneriaeth â Pathways of Grace, un o'n heglwysi ger Dallas, Texas. Cychwynnodd yr hyfforddiant gyda dosbarthiadau ar ddydd Gwener a pharhaodd ar fore Sadwrn.Cyfarfu bugeiliaid ag aelodau’r eglwys i fynd o ddrws i ddrws o amgylch man cyfarfod yr eglwys a gwahodd pobl o’r eglwys leol i ddiwrnod hwyliog i blant yn hwyrach yn y dydd.

Curodd dau o'n bugeiliaid ar ddrws a...

Darllenwch fwy ➜