Mae Duw hefyd yn caru anffyddwyr

Mae 239 duw hefyd yn caru anffyddwyrBob tro mae'r drafodaeth ar y ffydd yn y fantol, tybed pam mae'n edrych fel bod credinwyr yn teimlo dan anfantais. Mae'n debyg bod y credinwyr yn tybio bod yr anffyddwyr rywsut wedi ennill y dystiolaeth oni bai bod y credinwyr yn llwyddo i'w gwrthbrofi. Y gwir yw, ar y llaw arall, ei bod yn amhosibl i anffyddwyr brofi nad yw Duw yn bodoli. Nid yw'r ffaith na all credinwyr argyhoeddi anffyddwyr o fodolaeth Duw yn golygu bod anffyddwyr wedi ennill tystiolaeth. Pwysleisiodd yr anffyddiwr Bruce Anderson yn ei erthygl "Confession of an Atheist": "Mae'n dda cofio bod mwyafrif llethol y bobl graffaf sydd erioed wedi byw yn credu yn Nuw." Nid yw llawer o anffyddwyr eisiau credu ym modolaeth Duw. Mae'n well ganddyn nhw weld gwyddoniaeth fel yr unig ffordd i wirionedd. Ond ai gwyddoniaeth mewn gwirionedd yw'r unig ffordd i wirionedd?

Yn ei lyfr: "The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretension", mae'r agnostig, David Berlinski, yn pwysleisio bod y damcaniaethau cyffredinol am feddwl dynol: y Glec Fawr, tarddiad y Bywyd a tharddiad mater i gyd yn agored i ddadl . Mae'n ysgrifennu er enghraifft:
«Nid yw'r honiad bod meddwl dynol yn ganlyniad esblygiad yn ffaith annioddefol. Rydych chi newydd ddod i'r casgliad. »

Fel beirniad o ddylunio deallus a Darwiniaeth, mae Berlinski yn tynnu sylw at y ffaith bod yna lawer o ffenomenau o hyd na all gwyddoniaeth eu hegluro. Mae cynnydd mawr o ran deall natur. Ond nid oes unrhyw beth sydd - os yw'n cael ei ddeall yn glir a'i ddatgan yn onest - yn ei gwneud hi'n angenrheidiol diystyru crëwr.

Rwy'n adnabod sawl gwyddonydd yn bersonol. Mae rhai ohonyn nhw'n arweinwyr yn eu maes. Nid oes ganddynt unrhyw broblem yn cysoni eu darganfyddiadau parhaus â'u cred yn Nuw. Po fwyaf y byddwch chi'n ei ddarganfod am greadigaeth gorfforol, y mwyaf y mae'n atgyfnerthu'ch cred yn y Creawdwr. Maent hefyd yn tynnu sylw na ellir dyfeisio unrhyw arbrawf a all brofi neu wrthbrofi bodolaeth Duw unwaith ac am byth. Rydych chi'n gweld, Duw yw'r crëwr ac nid yw'n rhan o'r greadigaeth. Ni allwch "ddarganfod" Duw trwy edrych amdano trwy haenau dyfnach fyth o'r greadigaeth. Dim ond trwy ei fab, Iesu Grist, y mae Duw yn ei ddatgelu ei hun i bobl.

Ni fyddwch byth yn dod o hyd i Dduw o ganlyniad i arbrawf llwyddiannus. Gallwch chi ddim ond adnabod Duw oherwydd ei fod yn eich caru chi, oherwydd ei fod eisiau i chi ei gydnabod. Dyna pam yr anfonodd ei fab i fod yn un ohonom ni. Pan ddewch at wybodaeth Duw, hynny yw, ar ôl iddo agor eich calon a'ch meddwl iddo, a phan fyddwch wedi profi'ch cariad personol, ni fydd gennych unrhyw amheuaeth bod Duw yn bodoli.

Dyna pam y gallaf ddweud wrth anffyddiwr mai mater iddo ef yw profi nad oes Duw, ac nid i mi ei fod yn bodoli. Unwaith y byddwch chi'n ei adnabod, byddwch chi'n credu hefyd. Beth yw'r gwir ddiffiniad ar gyfer anffyddwyr? Pobl nad ydyn nhw (eto) yn credu yn Nuw.

gan Joseph Tkach