Dewch i adnabod Iesu

161 dod i adnabod jesusYn aml mae sôn am ddod i adnabod Iesu. Fodd bynnag, mae sut i fynd ati i wneud hyn yn ymddangos ychydig yn amwys ac yn anodd. Mae hyn yn bennaf oherwydd na allwn ei weld na siarad ag ef wyneb yn wyneb. Mae'n go iawn. Ond nid yw'n weladwy nac yn amlwg. Ni allwn glywed ei lais ychwaith, ac eithrio ar adegau prin efallai. Yna sut y gallem fynd ati i ddod i'w adnabod?

Yn ddiweddar, mae mwy nag un ffynhonnell wedi tynnu fy sylw at ddarganfod a dysgu am Iesu yn yr efengylau. Rwyf wedi darllen y rhain lawer gwaith, fel yr ydych yn siŵr eich bod wedi gwneud hynny, a hyd yn oed wedi mynychu dosbarth coleg o'r enw Harmony of the Gospels. Ond am ychydig bûm yn canolbwyntio ar lyfrau eraill - llythyrau Paul yn bennaf. Roeddent yn rhyfeddol o addas i arwain rhywun allan o gyfreithlondeb ac i ras.

Fel ffordd i ddechrau'r flwyddyn newydd, awgrymodd ein gweinidog ein bod yn darllen Efengyl Ioan. Wrth i mi ddechrau ei ddarllen, gwnaeth digwyddiadau bywyd Iesu fel y'u cofnodwyd gan Ioan argraff arnaf. Yna, o'r 18 pennod gyntaf, gwnes restr o'r hyn a ddywedodd Iesu am bwy a beth ydyw. Aeth y rhestr yn hirach nag yr oeddwn wedi'i dychmygu.

Yna archebais lyfr roeddwn i eisiau ei ddarllen am ychydig - Just Give Me Jesus gan Anne Graham Lotz. Cafodd ei ysbrydoli gan Efengyl Ioan. Er mai dim ond rhan ohono rydw i wedi'i ddarllen, rydw i eisoes wedi ennill rhai mewnwelediadau.

Yn un o'r rhaglenni defosiynol dyddiol, soniodd yr awdur sawl gwaith fod astudio'r Efengylau yn ffordd wych o "ddal i syrthio mewn cariad â bywyd Crist" (John Fischer, The Purpose Driven Life Daily Devotional) llyfr defosiynol dyddiol].

Mae'n ymddangos bod rhywun yn ceisio dweud rhywbeth wrtha i!

Pan ofynnodd Philip i Iesu ddangos y Tad iddyn nhw (Ioan 14,8), meddai wrth ei ddisgyblion: "Mae pwy bynnag sy'n fy ngweld i'n gweld y Tad!" (V. 9). Ef yw delwedd Duw sy'n datgelu ac yn adlewyrchu ei ogoniant. Felly os ar ôl 2000 neu fwy o flynyddoedd rydyn ni'n dod i adnabod Iesu fel hyn, yna rydyn ni hefyd yn dod i adnabod y Tad, Creawdwr a Chynhaliwr bywyd a'r bydysawd.

Mae'n meddwl meddwl y gallwn fodau dynol marwol cyfyngedig, a grëwyd o lwch y ddaear, gael cyswllt personol, personol â'r Duw anfeidrol, hollalluog. Ond gallwn ni. Gyda chymorth yr Efengylau gallwn wrando ar ei sgyrsiau a'i wylio yn trin y tlawd a'r uchelwyr, yr Iddewon a'r Cenhedloedd, yn ogystal â phechaduriaid a dynion, menywod a phlant hunan-gyfiawn. Rydyn ni'n gweld y person Iesu - ei emosiynau, ei feddyliau a'i deimladau. Gwelwn ei dynerwch wrth ddelio â phlant ifanc y mae'n eu bendithio a'u dysgu. Gwelwn ei ddig wrth y newidwyr arian a'i ffieidd-dod at ragrith y Phariseaid.

Mae'r Efengylau yn dangos i ni ddwy ochr Iesu - fel Duw ac fel dyn. Maen nhw'n ei ddangos i ni fel babi ac oedolyn, mab a brawd, athro ac iachawr, aberth byw a buddugwr atgyfodedig.

Peidiwch â bod ofn dod i adnabod Iesu, hefyd heb os a yw'n wirioneddol bosibl. Dim ond darllen yr Efengylau a chwympo mewn cariad â bywyd Crist eto.

gan Tammy Tkach


pdfDewch i adnabod Iesu