cyfiawnhad

516 cyfiawnhad«Roedd yn rhaid i mi brynu'r pâr o esgidiau a dod o hyd iddynt mewn cynnig arbennig. Maen nhw'n cyfateb i'r ffrog wnes i ei phrynu yr wythnos diwethaf ». "Roedd yn rhaid i mi gyflymu fy nghar ar y briffordd oherwydd bod y ceir y tu ôl i mi yn cyflymu ac yn fy ngorfodi i yrru'n gyflymach." «Bwytais y darn hwn o gacen oherwydd hwn oedd yr un olaf ac roedd yn rhaid i mi wneud lle yn yr oergell». «Roedd yn rhaid i mi ddefnyddio celwydd bach gwyn; oherwydd doeddwn i ddim eisiau brifo teimladau fy nghariad ».

Rydym i gyd wedi gwneud hynny. Dechreuon ni fel plant a pharhau i wneud hynny fel oedolion. Rydyn ni'n ei wneud pryd bynnag rydyn ni'n gwneud rhywbeth rydyn ni'n gwybod na ddylen ni - pethau y dylen ni deimlo'n euog yn eu cylch. Ond nid ydym yn teimlo'n euog oherwydd credwn fod gennym reswm da dros yr hyn a wnawn. Gwelsom angen a barodd inni wneud yr hyn - ar y pryd o leiaf - yn ymddangos yn angenrheidiol, ac nid oedd yn ymddangos ei fod yn brifo neb chwaith. Fe'i gelwir yn gyfiawnhad, ac mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei wneud heb sylweddoli hynny hyd yn oed. Gall ddod yn arferiad, yn ffordd o feddwl a all ein hatal rhag cymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd. Rwy'n aml yn cyfiawnhau fy hun pan fyddaf yn agor fy ngheg fawr ac yn dweud rhywbeth anghyfeillgar neu feirniadol.

Ydw, dwi'n dweud pethau angharedig bob hyn a hyn. Mae'n anodd rheoli'r tafod. Pan fyddaf yn cyfiawnhau fy hun, rydw i (bron) yn dileu fy euogrwydd ac yn caniatáu i mi fy hun fod yn fodlon fy mod wedi helpu derbynnydd fy sylwadau i ddysgu a thyfu'n ysbrydol.
Mae ein cyfiawnhad yn gwneud sawl peth i ni. Gall ein helpu i deimlo'n well nag eraill. Gall dynnu ein heuogrwydd i ffwrdd. Mae'n ein helpu i feddwl ein bod yn iawn a bod yr hyn a wnaethom yn iawn. Gall roi teimlad o ddiogelwch inni na fyddwn yn profi unrhyw ganlyniadau negyddol. Cywir? Anghywir! Nid yw ein cyfiawnhad ein hunain yn ein beio. Nid yw'n helpu, mae'n rhoi'r syniad anghywir i ni y gallem ddianc gyda'n camwedd. A oes cyfiawnhad sy'n ein beio? Mae cyfiawnhad yng ngolwg Duw yn diffinio gweithred lle mae Iesu'n gwneud pechaduriaid anghyfiawn yn gyfiawn.

Os ydym yn derbyn cyfiawnhad gan Dduw trwy ffydd a dim ond trwy ffydd, yna mae'n ein rhyddhau rhag euogrwydd ac yn ein gwneud ni'n dderbyniol iddo. Nid yw ei gyfiawnhad yn debyg i'n un ni, a thrwy hynny rydym yn ceisio beio ein hunain am ymddygiad anghywir gyda rhesymau da fel y'u gelwir. Dim ond trwy Grist y daw gwir gyfiawnhad. Ei gyfiawnder yw bod Duw yn mewnblannu fel ansawdd, ond nad yw'n eiddo i ni ein hunain.

Os ydym yn wirioneddol gyfiawn trwy ffydd fyw yng Nghrist, nid ydym bellach yn teimlo bod angen i ni gyfiawnhau ein hunain. Mae cyfiawnhad dwyfol yn dibynnu ar wir gred, sy'n arwain yn anochel at weithiau ufudd-dod. Bydd ufudd-dod i Iesu, ein Harglwydd, yn gadael inni gydnabod ein cyfrifoldeb dan y fath amgylchiadau, fel y crybwyllwyd ar ddechrau’r erthygl hon, fel y gallwn eu caffael. Byddwn yn cydnabod ein cymhellion, yn cymryd cyfrifoldeb a byddwn yn difaru.

Nid yw cyfiawnhad go iawn yn rhoi ymdeimlad ffug o ddiogelwch, ond gwir ddiogelwch. Ni fyddwn yn gyfiawn yn ein llygaid ein hunain, ond yng ngolwg Duw. A dyna stondin llawer gwell.

gan Tammy Tkach


pdfcyfiawnhad