Iesu: yr addewid

510 jesus yr addewidMae'r Hen Destament yn dweud wrthym i ni fodau dynol wedi'u creu ar ddelw Duw. Nid oedd yn hir cyn i fodau dynol bechu a chael ein gyrru o Baradwys. Ond gyda gair y farn daeth gair o addewid. Dywedodd Duw: «Byddaf yn rhoi elyniaeth rhyngoch chi (Satan) a'r fenyw a rhwng eich had a'i had; bydd ef (Iesu) yn malu eich pen a byddwch yn ei drywanu (Iesu) yn y sawdl »(1. Mose 3,15). Byddai gwaredwr o ddisgynyddion Eve yn dod i achub y bobl.

Dim datrysiad yn y golwg

Mae'n debyg bod Eva yn gobeithio mai ei phlentyn cyntaf fyddai'r ateb. Ond roedd Cain yn rhan o'r broblem. Ymledodd y pechod a gwaethygodd. Cafwyd prynedigaeth rannol yn amser Noa, ond parhaodd pechod. Roedd pechod ŵyr Noa, ac yna pechod Babel. Parhaodd y ddynoliaeth i gael problemau a gobeithio am well, ond ni allai fyth ei gyflawni.

Gwnaethpwyd rhai addewidion pwysig i Abraham. Ond bu farw cyn iddo gael unrhyw addewidion. Roedd ganddo blentyn ond dim gwlad, ac nid oedd eto'n fendith i'r holl genhedloedd. Trosglwyddwyd yr addewid i Isaac ac yn ddiweddarach i Jacob. Daeth Jacob a'i deulu i'r Aifft a dod yn un genedl fawr, ond cawsant eu caethiwo. Er hynny, arhosodd Duw yn driw i'w addewid. Daeth Duw â nhw allan o'r Aifft gyda gwyrthiau ysblennydd. Syrthiodd cenedl Israel ymhellach yn brin o'r addewid. Ni wnaeth gwyrthiau helpu, ac ni chadwodd y gyfraith ychwaith. Fe wnaethant bechu, amau, crwydro yn yr anialwch am 40 mlynedd. Yn ffyddlon i'w addewid, daeth Duw â'r bobl i wlad Canaan a thrwy lawer o wyrthiau rhoddodd y wlad iddynt.

Yr un bobl bechadurus oeddent o hyd, ac mae Llyfr y Barnwyr yn dangos inni rai o bechodau'r bobl oherwydd ei fod yn parhau i syrthio i eilunaddoliaeth. Sut y gallen nhw fyth fod yn fendith i genhedloedd eraill? Yn y pen draw, cafodd llwythau gogleddol Israel eu cymryd i gaethiwed gan yr Asyriaid. Byddech chi'n meddwl bod hynny wedi troi'r Iddewon yn ôl, ond wnaeth hynny ddim.

Cadwodd Duw yr Iddewon yn gaeth ym Mabilon am nifer o flynyddoedd, ac wedi hynny dim ond nifer fach ohonyn nhw a ddychwelodd i Jerwsalem. Daeth y genedl Iddewig yn gysgod o'i chyn-seliau. Nid oeddent yn well eu byd yng Ngwlad yr Addewid nag yn yr Aifft na Babilon. Griddfanant, ble mae'r addewid a wnaeth Duw i Abraham? Sut byddwn ni'n olau i'r cenhedloedd? Sut y cyflawnir yr addewidion i Ddafydd os na allwn reoli ein hunain?

O dan lywodraeth y Rhufeiniaid, roedd pobl yn siomedig. Rhoddodd rhai y gorau i obaith. Ymunodd rhai â symudiadau gwrthiant tanddaearol. Ceisiodd eraill fod yn fwy crefyddol a gwerthfawrogi bendithion Duw.

Llygedyn o obaith

Dechreuodd Duw gadw ei addewid gyda phlentyn a anwyd allan o gloi. "Wele, bydd morwyn gyda phlentyn ac yn esgor ar fab, a byddant yn rhoi'r enw Immanuel iddo, sy'n golygu mewn cyfieithu: Duw gyda ni" (Mathew 1,23) Cafodd ei alw'n Iesu gyntaf - gyda'r enw Hebraeg "Yeshua", sy'n golygu y bydd Duw yn ein hachub.

Dywedodd angylion wrth y bugeiliaid fod Gwaredwr wedi ei eni ym Methlehem (Lwc 2,11). Ef oedd y Gwaredwr, ond ni achubodd neb ar y foment honno. Roedd yn rhaid iddo hyd yn oed gael ei achub ei hun, oherwydd roedd yn rhaid i'r teulu ffoi i achub y plentyn rhag Herod, Brenin yr Iddewon.

Daeth Duw atom oherwydd ei fod yn driw i'w addewidion ac ef yw sylfaen ein holl obeithion. Mae hanes Israel yn dangos dro ar ôl tro nad yw dulliau dynol yn gweithio. Ni allwn gyflawni dibenion Duw ar ein pennau ein hunain. Mae Duw yn meddwl am ddechreuadau bach, o ysbrydol yn lle cryfder corfforol, o fuddugoliaeth mewn gwendid yn lle pŵer.

Pan roddodd Duw Iesu inni, cadwodd ei addewidion a dwyn gydag ef bopeth yr oedd wedi'i ragweld.

Y cyflawniad

Rydyn ni'n gwybod bod Iesu wedi tyfu i fyny i roi ei fywyd fel pridwerth dros ein pechodau. Mae'n dod â maddeuant i ni ac ef yw goleuni'r byd. Daeth i goncro'r diafol a marwolaeth ei hun trwy ei orchfygu ar ôl ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Gallwn weld Iesu'n cyflawni addewidion Duw.

Gallwn weld llawer mwy nag a wnaeth yr Iddewon tua 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond nid ydym yn gweld popeth o hyd. Nid ydym yn gweld pob addewid yn cael ei chyflawni eto. Nid ydym eto yn gweld Satan wedi ei gadwyno lle na all dwyllo neb. Nid ydym yn gweld eto fod pawb yn adnabod Duw. Nid ydym eto yn gweld diwedd wylo a dagrau, marw a marwolaeth. Rydyn ni eisiau'r ateb terfynol o hyd. Yn Iesu mae gennym obaith a diogelwch i gyflawni hyn.

Mae gennym addewid a ddaeth oddi wrth Dduw, a gadarnhawyd gan ei Fab, ac a seliwyd gan yr Ysbryd Glân. Credwn y bydd popeth a addawyd yn digwydd ac y bydd Crist yn cwblhau'r gwaith a ddechreuodd. Mae ein gobaith yn dechrau dwyn ffrwyth ac rydym yn hyderus y bydd pob addewid yn cael ei gyflawni. Yn union fel y daethon ni o hyd i obaith ac addewid iachawdwriaeth yn y Plentyn Iesu, felly rydyn ni'n disgwyl gobaith ac addewid o berffeithrwydd yn yr Iesu atgyfodedig. Mae hyn yn berthnasol i dwf teyrnas Dduw a hefyd i waith yr eglwys, ym mhob unigolyn.

Gobeithio drosom ein hunain

Pan ddaw pobl i gredu yng Nghrist, mae ei waith yn dechrau tyfu ynddynt. Dywedodd Iesu y dylen ni i gyd gael ein geni eto, mae hyn yn digwydd pan rydyn ni'n credu ynddo, yna mae'r Ysbryd Glân yn ein cysgodi ac yn creu bywyd newydd ynom ni. Yn union fel yr addawodd Iesu, mae'n dod yn fyw ynom ni. Dywedodd rhywun unwaith: "Gallai Iesu gael ei eni fil o weithiau ac ni fyddai o unrhyw ddefnydd i mi pe na bai'n cael ei eni ynof fi".

Efallai y byddwn ni'n edrych ar ein hunain ac yn meddwl, "Dwi ddim yn gweld llawer yma. Dwi ddim llawer gwell nag 20 mlynedd yn ôl. Rwy'n dal i gael trafferth gyda phechod, amheuaeth, ac euogrwydd. Rwy'n dal yn hunanol ac yn ystyfnig. dim gwell am fod yn berson mwy duwiol na phobl hynafol Israel. Tybed a yw Duw yn gwneud unrhyw beth yn fy mywyd mewn gwirionedd. Nid yw'n ymddangos fy mod i wedi gwneud unrhyw gynnydd. "

Yr ateb yw cofio Iesu. Nid yw ein dechreuadau ysbrydol yn ymddangos yn dda ar hyn o bryd, ond mae hynny oherwydd bod Duw yn dweud ei fod yn dda. Dim ond blaendal yw'r hyn sydd gennym ynom ni. Mae'n ddechrau ac mae'n warant gan Dduw ei Hun. Mae'r Ysbryd Glân o'n mewn yn flaendal o'r gogoniant sydd i ddod.

Dywed Luc wrthym fod yr angylion wedi canu pan gafodd Iesu ei eni. Roedd yn foment o fuddugoliaeth, er na allai pobl ei gweld felly. Roedd yr angylion yn gwybod bod buddugoliaeth yn sicr oherwydd bod Duw wedi dweud wrthyn nhw am wneud hynny.

Dywed Iesu wrthym fod yr angylion yn llawenhau pan fydd pechadur yn edifarhau. Maen nhw'n canu i bob person sy'n dod i gredu yng Nghrist oherwydd bod plentyn i Dduw wedi'i eni. Bydd yn gofalu amdanon ni. Er nad yw ein bywyd ysbrydol yn berffaith, bydd Duw yn parhau i weithio ynom ni nes iddo gwblhau ei waith ynom ni.

Yn union fel y mae gobaith mawr yn y Babi Iesu, mae gobaith mawr yn y babi Cristnogol newydd-anedig. Waeth pa mor hir rydych chi wedi bod yn Gristion, mae gobaith aruthrol i chi oherwydd bod Duw wedi buddsoddi ynoch chi. Ni fydd yn ildio’r gwaith a ddechreuodd. Mae Iesu yn brawf bod Duw bob amser yn cadw ei addewidion.

gan Joseph Tkach


pdfIesu: yr addewid