Addoli neu addoli eilun

525 gwasanaeth addoliI rai pobl, mae trafodaeth o'r golwg fyd-eang yn ymddangos yn fwy academaidd a haniaethol - ymhell i ffwrdd o fywyd bob dydd. Ond i'r rhai sydd am fyw bywyd sy'n cael ei drawsnewid yn Grist gan yr Ysbryd Glân, ychydig o bethau sy'n bwysicach ac yn cael effaith ddyfnach ar fywyd go iawn. Mae ein golwg fyd-eang yn penderfynu sut rydyn ni'n edrych ar bob math o bynciau - Duw, gwleidyddiaeth, gwirionedd, addysg, erthyliad, priodas, yr amgylchedd, diwylliant, rhyw, economi, beth mae'n ei olygu i fod yn ddynol, gwreiddiau'r bydysawd - i enwi ond ychydig.

Yn ei lyfr The New Testament and the People of God, mae NT Wright yn nodi: "Worldviews yw union sylwedd bodolaeth ddynol, y lens y gwelir y byd drwyddo, y glasbrint fel y gall rhywun weld ynoch chi ddylai fyw, ac yn anad dim, nhw angori ymdeimlad o hunaniaeth a chartref sy'n galluogi pobl i fod yr hyn ydyn nhw. Byddai anwybyddu barn y byd, naill ai diwylliant eich hun neu ddiwylliant arall rydyn ni'n ei astudio, yn dod yn un arwynebolrwydd rhyfeddol "(tudalen 124).

Cyfeiriadedd ein golwg fyd-eang

Os yw ein golwg fyd-eang a'n hymdeimlad cysylltiedig o hunaniaeth yn fwy byd-ganolog na Christ-ganolog, mae hyn yn ein harwain i ffwrdd o ffordd Crist o feddwl mewn un ffordd neu'r llall. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig ein bod yn cydnabod ac yn trin pob agwedd ar ein golwg fyd-eang nad ydynt yn ddarostyngedig i reol Crist.

Mae'n her i alinio ein golwg fyd-eang fwy a mwy â Christ, oherwydd erbyn inni fod yn barod i gymryd Duw o ddifrif, roedd gennym ni fyd-olwg wedi'i ddatblygu'n llawn eisoes - un a ysgogwyd gan osmosis (dylanwad) a bathwyd meddwl yn fwriadol. . Mae ffurfio golwg fyd-eang yn debyg i'r ffordd y mae plentyn yn dysgu ei iaith. Mae'n weithgaredd ffurfiol, bwriadol ar ran y plentyn a'i rieni, ac yn broses sydd â phwrpas mewn bywyd ei hun. Mae llawer o hyn yn digwydd i rai gwerthoedd a thybiaethau sy'n teimlo'n iawn i ni wrth iddynt ddod yn sail i ni (yn ymwybodol ac yn isymwybod) werthuso'r hyn sy'n digwydd yn ein cwmpas a'r cyffiniau. Yr ymateb anymwybodol sy'n aml yn dod yn rhwystr anoddaf i'n twf a'n tystiolaeth fel dilynwyr Iesu.

Ein perthynas â diwylliant dynol

Mae’r Ysgrythur yn rhybuddio nad yw pob diwylliant dynol, i ryw raddau, yn cyd-fynd â gwerthoedd a ffyrdd teyrnas Dduw. Fel Cristnogion, fe’n gelwir i wrthod y fath werthoedd a ffyrdd o fyw fel llysgenhadon teyrnas Dduw. Mae’r Ysgrythur yn aml yn defnyddio’r gair Babilon i ddisgrifio diwylliannau sy’n elyniaethus i Dduw, gan ei galw’n “fam... pob ffieidd-dra ar y ddaear” (Datguddiad 1 Cor.7,5 Cyfieithiad Genefa Newydd) ac yn ein hannog i ymwrthod â phob gwerth ac ymddygiad annuwiol yn y diwylliant (byd) o’n cwmpas. Sylwch ar yr hyn a ysgrifennodd yr apostol Paul am hyn: “Peidiwch â defnyddio safonau'r byd hwn, ond dysgwch feddwl mewn ffordd newydd fel y gallwch gael eich newid a barnwch a yw rhywbeth yn ewyllys Duw - a yw'n dda a yw'n plesio Duw ac a yw y mae yn berffaith" (Rhufeiniaid 12,2 cyfieithiad Genefa Newydd).

Gwyliwch rhag y rhai sy'n ceisio eich caethiwo ag athroniaeth wag, dwyllodrus, gyda syniadau o darddiad dynol pur sy'n troi o amgylch yr egwyddorion sy'n llywodraethu'r byd hwn ac nid Crist (Colosiaid 2,8 cyfieithiad Genefa Newydd).

Yn hanfodol i'n galwad fel dilynwyr Iesu yw'r angen i fyw yn wrth-ddiwylliannol - yn wahanol i nodweddion pechadurus y diwylliant o'n cwmpas. Dywedwyd bod Iesu’n byw mewn diwylliant Iddewig gydag un troed a’i fod wedi’i wreiddio’n gadarn yng ngwerthoedd Teyrnas Dduw gyda’r droed arall. Byddai'n aml yn gwrthod diwylliant er mwyn peidio â chael ei ddal gan yr ideolegau a'r arferion a oedd yn sarhaus ar Dduw. Fodd bynnag, ni wrthododd Iesu’r bobl o fewn y diwylliant hwn. Yn lle, roedd yn eu caru ac yn tosturio wrthyn nhw. Wrth dynnu sylw at agweddau ar y diwylliant a oedd yn gwrth-ddweud ffyrdd Duw, pwysleisiodd hefyd agweddau a oedd yn dda - mewn gwirionedd, mae pob diwylliant yn gymysgedd o'r ddau.

Fe'n gelwir i ddilyn esiampl Iesu. Mae ein Harglwydd atgyfodedig ac esgynnol yn disgwyl inni ymostwng yn wirfoddol i arweiniad ei air a'i ysbryd fel y gallwn adael i olau ei ogoniant ddisgleirio mewn byd sy'n aml yn dywyll fel llysgenhadon ffyddlon ei deyrnas gariad.

Gochelwch rhag eilunaddoliaeth

Er mwyn byw fel llysgenhadon yn y byd gyda'u gwahanol ddiwylliannau, rydyn ni'n dilyn esiampl Iesu. Rydym bob amser yn ymwybodol o bechod dyfnaf diwylliant dynol - dyna'r broblem y tu ôl i broblem golwg fyd-eang seciwlar. Y broblem hon, eilunaddoliaeth yw'r pechod hwn. Mae'n realiti trist bod eilunaddoliaeth yn gyffredin yn ein diwylliant gorllewinol modern, hunan-ganolog. Mae angen llygaid craff arnom i weld y realiti hwn - yn y byd o'n cwmpas ac yn ein golwg fyd-eang ein hunain. Mae gweld hyn yn her oherwydd nid yw eilunaddoliaeth bob amser yn hawdd ei weld.

Addoli rhywbeth heblaw Duw yw eilunaddoliaeth. Mae'n ymwneud â charu, ymddiried, a gwasanaethu rhywbeth neu rywun yn fwy na Duw. Trwy gydol yr Ysgrythur, rydyn ni'n dod o hyd i Dduw a thywyswyr duwiol sy'n helpu pobl i adnabod eilunaddoliaeth ac yna'n rhoi'r gorau iddi. Er enghraifft, mae'r Deg Gorchymyn yn dechrau gyda gwaharddiad ar eilunaddoliaeth. Mae Llyfr y Barnwyr a Llyfrau'r Proffwydi yn adrodd ar sut mae problemau cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd yn cael eu hachosi gan bobl sy'n ymddiried yn rhywun neu rywbeth heblaw'r gwir Dduw.

Y pechod mawr y tu ôl i bob pechod arall yw eilunaddoliaeth - methiant i garu, ufuddhau, a gwasanaethu Duw. Fel y sylwodd yr apostol Paul, y mae y canlyniadau yn ddinystriol : " Canys er y cwbl a wyddent am Dduw, ni roddasant iddo y gogoniant a'r diolch oedd yn ddyledus iddo. Collasant eu hunain mewn meddyliau ofer, ac yn eu calonau, yn ddiffygiol mewn deall." , fe dywyllodd. Yn lle gogoniant y Duw anfarwol y gosodasant ddelwau... Am hynny y rhoddes Duw hwynt i fyny i chwantau eu calonnau, ac a'u gwnaeth hwynt yn anfoesol, fel y dinystriasant gyrff ei gilydd" (Rhufeiniaid 1,21;23;24 cyfieithiad Genefa Newydd). Dengys Paul fod amharodrwydd i dderbyn Duw fel gwir Dduw yn arwain i anfoesoldeb, llygredigaeth ysbryd, a thywyllwch calonnau.

Byddai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ail-alinio eu byd-olwg yn gwneud yn dda i ymchwilio i Römer 1,16-32, lle mae'r apostol Paul yn ei gwneud yn glir bod yn rhaid mynd i'r afael â eilunaddoliaeth (y broblem y tu ôl i'r broblem) os ydym am gynhyrchu ffrwythau da yn gyson (gwneud penderfyniadau doeth ac ymddwyn yn foesol). Erys Paul yn gyson ar y pwynt hwn drwy gydol ei weinidogaeth (gweler e.e 1. Corinthiaid 10,14, lle mae Paul yn annog Cristnogion i ffoi rhag eilunaddoliaeth).

Hyfforddi ein haelodau

O ystyried bod eilunaddoliaeth yn ffynnu mewn diwylliannau modern y Gorllewin, mae'n bwysig ein bod yn helpu ein haelodau i ddeall y bygythiad y maent yn ei wynebu. Rydym i fod i adlewyrchu'r ddealltwriaeth hon o genhedlaeth ansefydlog sy'n ystyried eilunaddoliaeth yn unig fel mater o ymgrymu i wrthrychau corfforol. Mae eilunaddoliaeth yn llawer mwy na hynny!

Fodd bynnag, dylid nodi nad ein galwad fel arweinwyr eglwysig yw tynnu sylw pobl yn gyson beth yn union yw eilunaddoliaeth yn eu hymddygiad a'u meddwl. Eich cyfrifoldeb chi yw darganfod drosoch eich hun. Yn lle, rydyn ni'n cael ein galw'n "gynorthwywyr eu llawenydd" i'w helpu i gydnabod yr agweddau a'r ymddygiadau sy'n arwydd o gysylltiadau eilunaddolgar. Mae angen i ni eu gwneud yn ymwybodol o beryglon eilunaddoliaeth a rhoi meini prawf Beiblaidd iddynt fel y gallant adolygu'r rhagdybiaethau a'r gwerthoedd sy'n rhan o'u golwg fyd-eang i benderfynu a ydynt yn gyson â'r ffydd Gristnogol y maent yn ei phroffesu.

Rhoddodd Paul y math hwn o gyfarwyddyd yn ei lythyr at yr eglwys yn Colossae. Ysgrifennodd am y cysylltiad rhwng eilunaddoliaeth a thrachwant (Colosiaid 3,5 cyfieithiad Genefa Newydd). Pan yr ydym am feddu rhywbeth mor ddrwg fel yr ydym yn ei chwennych, y mae wedi cydio yn ein calonnau—mae wedi dyfod yn eilun i'w hefelychu, a thrwy hyny yn anwybyddu yr hyn sydd ddyledus i Dduw. Yn ein cyfnod o fateroliaeth rhemp a threuliant, mae angen help arnom ni i gyd i frwydro yn erbyn y trachwant sy'n arwain at eilunaddoliaeth. Mae'r byd hysbysebu cyfan wedi'i gynllunio i greu anfodlonrwydd â bywyd ynom hyd nes y byddwn wedi prynu'r cynnyrch neu'n ymroi i'r ffordd o fyw a hysbysebir. Mae fel petai rhywun yn penderfynu creu diwylliant sydd wedi’i gynllunio i danseilio’r hyn a ddywedodd Paul Timothy:

" Eithr ennill mawr yw duwioldeb i'r neb a ddiwallwyd. Canys ni ddygasom ni ddim i'r byd ; am hynny ni ddygwn hefyd ddim allan. Ond od oes gennym ni ymborth a dillad, yna bydded foddlon i ni. Canys y rhai sydd yn ewyllysio." i ddod yn gyfoethog, syrthiwch i demtasiwn a chyfathrach, ac i lawer o chwantau ffôl a niweidiol, y rhai sy'n peri i bobl suddo i adfeilion a difrod, oherwydd y mae trachwant am arian yn wreiddyn pob drwg, ac wedi hynny y mae rhai wedi chwantau, ac a grwydrasant oddi wrth y ffydd a gwnaethant lawer o boen iddynt eu hunain" (1. Timotheus 6,6-un).

Rhan o'n galwad fel arweinwyr eglwysig yw helpu ein haelodau i ddeall sut mae diwylliant yn apelio at ein calonnau. Mae nid yn unig yn creu dyheadau cryf, ond hefyd ymdeimlad o ddyhead a hyd yn oed y syniad nad ydym yn berson gwerthfawr os ydym yn gwrthod y cynnyrch neu'r ffordd o fyw a hysbysebir. Yr hyn sy'n arbennig am y dasg addysgol hon yw bod y rhan fwyaf o'r pethau rydyn ni'n eu gwneud eilunod yn bethau da. Ynddo'i hun, mae'n dda cael cartref gwell a / neu swydd well. Fodd bynnag, pan ddônt yn bethau sy'n pennu ein hunaniaeth, ystyr, diogelwch a / neu urddas, rydym wedi caniatáu eilun i'n bywydau. Mae'n bwysig ein bod yn helpu ein haelodau i ddeall pan fydd eu perthynas wedi dod yn beth da o eilunaddoliaeth.

Mae adnabod eilunaddoliaeth fel y broblem y tu ôl i'r broblem yn helpu pobl i osod canllawiau yn eu bywydau i wybod pryd i gymryd peth da a'u gwneud yn eilun - rhywbeth maen nhw'n ymwneud ag ef o ran heddwch, llawenydd, gadael ystyr a diogelwch personol. Mae'r rhain yn bethau na all dim ond Duw eu cynnig mewn gwirionedd. Mae'r pethau da a all droi pobl yn "bethau eithaf" yn cynnwys perthnasoedd, arian, enwogrwydd, ideolegau, gwladgarwch, a hyd yn oed dduwioldeb personol. Mae'r Beibl yn llawn straeon am bobl sy'n gwneud hyn.

Eilunaddoliaeth yn oes gwybodaeth

Rydym yn byw yn yr hyn y mae haneswyr yn ei alw'n Oes Gwybodaeth (ar wahân i'r oes ddiwydiannol yn y gorffennol). Heddiw, mae eilunaddoliaeth yn ymwneud llai ag addoli gwrthrychau corfforol a mwy am addoli syniadau a gwybodaeth. Y mathau o wybodaeth sy'n ceisio ennill ein calonnau yn fwyaf ymosodol yw ideolegau - modelau economaidd, damcaniaethau seicolegol, athroniaethau gwleidyddol, ac ati. Fel arweinwyr eglwysig, rydyn ni'n gadael pobl Dduw yn agored i niwed os nad ydyn ni'n eu helpu i ddatblygu'r gallu i fod yn farnwr eu hunain. pan ddaw syniad neu athroniaeth dda yn eilun yn eu calonnau a'u meddyliau.

Gallwn eu helpu trwy eu hyfforddi i gydnabod eu gwerthoedd a'u rhagdybiaethau dyfnaf - eu golwg fyd-eang. Gallwn eu dysgu sut i adnabod mewn gweddi, pam eu bod yn ymateb mor gryf i rywbeth ar y newyddion neu ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwn eu helpu i ofyn cwestiynau fel hyn: Pam wnes i fynd mor ddig? Pam ydw i'n teimlo mor gryf? Beth yw gwerth hyn a phryd a sut y daeth yn werth i mi? A yw fy ymateb yn rhoi gogoniant i Dduw ac yn mynegi cariad a thosturi Iesu tuag at bobl?

Sylwch hefyd ein bod ni ein hunain yn ymwybodol o'r "buchod cysegredig" yn ein calonnau a'n meddyliau - y syniadau, yr agweddau a'r pethau nad ydym am i Dduw eu cyffwrdd, y pethau sy'n "dabŵ". Fel arweinwyr eglwysig, gofynnwn i Dduw ailalinio ein golwg fyd-eang ein hunain fel y bydd yr hyn a ddywedwn ac a wnawn yn dwyn ffrwyth yn nheyrnas Dduw.

Gair olaf

Mae llawer o'n camsyniadau fel Cristnogion yn seiliedig ar ddylanwad ein golwg bersonol heb ei ganfod yn aml. Un o'r effeithiau mwyaf niweidiol yw ansawdd llai ein tyst Cristnogol mewn byd sydd wedi'i anafu. Yn rhy aml rydym yn mynd i'r afael â materion brys mewn ffordd sy'n adlewyrchu barn bleidiol y diwylliant seciwlar o'n cwmpas. O ganlyniad, mae llawer ohonom yn amharod i fynd i'r afael â'r problemau yn ein diwylliant, gan wneud ein haelodau'n agored i niwed. Mae'n ddyled arnom i Grist helpu Ei bobl i gydnabod y ffordd y gall eu golwg fyd-eang fod yn fagwrfa ar gyfer syniadau ac ymddygiadau sy'n anonest Crist. Rydyn ni i helpu ein haelodau i werthuso agweddau eu calonnau yng ngoleuni gorchymyn Crist i garu Duw yn anad dim arall. Mae hyn yn golygu eu bod yn dysgu adnabod pob cysylltiad eilunaddolgar a'u hosgoi.

gan Charles Fleming