Estroniaid lleol

053 Estroniaid lleolTrwy ffydd yng Nghrist yr ydym wedi ein cyfodi gydag ef, ac yn cael ein cario i'r nef yng Nghrist Iesu" (Effesiaid 2,6 Gobaith i bawb).

Un diwrnod es i mewn i gaffi ac roeddwn i'n hollol absennol o fy meddyliau. Heb gyfarch cerddais heibio i reolaidd. Galwodd un: "Helo, ble wyt ti?" Yn ôl mewn gwirionedd, atebais: «O, helo! Mae'n ddrwg gennyf, rwyf mewn byd arall, rwy'n teimlo fel hanner estron ». Fe wnaethon ni chwerthin. Sylweddolais wrth yfed coffi fod yna lawer o wirionedd i ni Gristnogion yn y geiriau hyn. Rydyn ni allan o'r byd hwn.

Mae Iesu’n siarad amdano yng ngweddi’r archoffeiriad, a ddarllenwn yn Ioan 17,16 darllenwch: "Nid ydyn nhw'n perthyn i'r byd mwy na mi" Yn adnod 20 mae Iesu'n gweddïo droson ni: "Rwy'n gofyn nid yn unig amdanyn nhw, ond i bawb a fydd yn clywed amdanaf trwy eu geiriau ac yn credu ynof fi".

Nid yw Iesu'n ein gweld ni fel rhan o'r byd hwn, ac mae Paul yn esbonio: "Ar y llaw arall, rydyn ni'n ddinasyddion y nefoedd, ac o'r nefoedd rydyn ni hefyd yn aros am ein Gwaredwr, yr Arglwydd Iesu Grist" (Philipiaid 3,20 cyfieithiad Genefa Newydd).

Dyna safle'r credinwyr. Rydym nid yn unig yn drigolion daearol y byd hwn, ond hefyd yn drigolion nefol, yn allfydolion!

Wrth imi feddwl am y peth ymhellach, sylweddolais nad ydym bellach yn blant i Adda, ond yn blant i Dduw wedi'u geni o'r Ysbryd. Ysgrifennodd Pedr yn ei lythyr cyntaf: «Rydych chi wedi cael eich geni eto. Ac nid oes arnat ti ddyled i'th rieni, y rhai a roddes i ti fywyd daearol; Na, fe roddodd Duw ei hun i chi fywyd newydd, anfarwol trwy ei air bywiol a thragwyddol" (1. 1 Pedr 23 gobaith i bawb).

Hysbysodd Iesu’r Pharisead Nicodemus yn ystod eu cyfarfod nosweithiol: “Yr hyn a aned o’r cnawd yw cnawd; yr hyn a aned o’r Ysbryd yw Ysbryd »(Ioan 3: 6).

Wrth gwrs, ni ddylai dim o hyn arwain at haerllugrwydd. Dylai popeth a dderbyniwch gan Dduw lifo mewn agwedd wasanaethgar tuag at eich cyd-fodau dynol. Mae'n rhoi cysur i chi fel y gallwch chi gysuro pobl eraill. Mae'n rhoi gras ichi fod yn raslon i eraill. Mae'n maddau i chi fel eich bod chi'n maddau i eraill. Mae wedi eich rhyddhau o deyrnas tywyllwch y byd hwn fel y gallwch fynd gydag eraill i ryddid. Cyfarchiad cynnes i'r holl estroniaid lleol allan yna.

gan Cliff Neill


pdfEstroniaid lleol