Ar eu ffrwythau

O leiaf nid ydym yn meddwl am goed. Fodd bynnag, rydyn ni'n talu sylw iddyn nhw pan maen nhw'n arbennig o fawr neu'r gwynt yn eu dadwreiddio. Mae'n debyg y byddem yn sylwi a yw un yn llawn ffrwythau neu a yw'r ffrwyth yn gorwedd ar y llawr. Yn sicr, gallai'r mwyafrif ohonom bennu'r math o ffrwythau a thrwy hynny nodi'r math o goeden.

Pan ddywedodd Crist y gallem adnabod coeden yn ôl ei ffrwyth, defnyddiodd gyfatebiaeth y gall pob un ohonom ei deall. Hyd yn oed os nad ydym erioed wedi tyfu coed ffrwythau, rydyn ni'n gyfarwydd â'u ffrwythau. Rydyn ni'n bwyta'r bwydydd hyn bob dydd. Os cânt eu cyflenwi'n iawn â phridd da, dŵr da a digon o wrtaith a bod yr amodau tyfu cywir yn bresennol, bydd rhai coed yn dwyn ffrwyth.

Ond dywedodd hefyd y gallwch chi adnabod pobl yn ôl eu ffrwythau. Nid oedd yn golygu, gyda'r amodau tyfu cywir, y gallem gael afalau yn hongian oddi ar ein cyrff. Ond gallwn gynhyrchu ffrwythau ysbrydol y mae Ioan 15,16 Yn parhau.

Beth oedd yn ei olygu wrth ba fath o ffrwythau fydd yn aros? Yn Luc 6, cymerodd Iesu beth amser gyda'i ddisgyblion i siarad â nhw am y gwobrau am rai mathau o ymddygiad (gweler hefyd Mathew 5). Yna yn adnod 43 mae'n nodi na all coeden dda gynhyrchu ffrwythau drwg, yn yr un modd ag na all coeden ddrwg gynhyrchu ffrwythau da. Yn adnod 45 dywed fod hyn hefyd yn berthnasol i bobl: "Mae'r person da yn dwyn da allan o drysor da ei galon, ac mae'r person drwg yn dwyn drwg allan o drysor drwg ei galon. Am yr hyn y mae'r galon yn llawn ohono, dyna beth mae'r geg yn siarad amdano. "

Rhufeinig 7,4 yn dweud wrthym sut y mae'n bosibl cyflawni gweithredoedd da: «Felly rydych chi hefyd, fy mrodyr, wedi cael eich lladd i'r gyfraith [ar y groes gyda Christ] [nid oes ganddo bwer drosoch chi] er mwyn i chi berthyn i un arall, sef Yr hwn a godwyd oddi wrth y meirw er mwyn inni ddod â ffrwyth [gweithredoedd da] at Dduw. "

Nid wyf yn dychmygu Duw yn cael pantri nefol wedi'i lenwi â ffrwythau sych neu mewn tun. Ond rywsut mae ein gweithredoedd da, y geiriau caredig rydyn ni'n eu dweud, a'r "cwpanau llawn dŵr ar gyfer y sychedig" yn cael effeithiau parhaol ar eraill ac arnon ni. Byddan nhw'n cario drosodd i'r bywyd nesaf lle bydd Duw yn eu cofio, pan fyddwn ni i gyd rhowch gyfrif iddo (Hebreaid 4,13).

Yn y pen draw, cynhyrchu ffrwythau parhaol yw cangen arall y groes hunaniaeth. Ers i Dduw ddewis pobl unigol gyda ni a'u gwneud yn greaduriaid newydd o dan ei ras, rydyn ni'n mynegi bywyd Crist ar y ddaear ac yn dwyn ffrwyth iddo. Mae'n barhaol oherwydd nad yw'n gorfforol - ni ellir pydru na chael ei ddinistrio. Mae'r ffrwyth hwn yn ganlyniad bywyd sy'n ddarostyngedig i Dduw, yn llawn cariad tuag ato ac at ein cyd-fodau dynol. Gadewch inni bob amser ddwyn ffrwyth yn helaeth sy'n para am byth!

gan Tammy Tkach


pdfAr eu ffrwythau